8 december, 2021

Vd Karin Lindblad i en stor intervju i Pensioner & Förmåner Insights

Vid årsskiftet slutar Karin Lindblad som vd för SFM. Fotograf: Sfm

PROFILENEfter sex år på SFM slutar Karin Lindblad som vd vid årsskiftet. Hon är mest nöjd med att ha bidragit till en ökad dialog mellan förmedlarbranschen och andra aktörer på marknaden vilket hon menar har bidragit till en större förståelse för förmedlad affär. 

 Vilka lagstiftningsfrågor har varit mest aktuella under din tid som vd?  

– Lagen om försäkringsdistribution, LFD är en utmaning men det är också något som förenar både förmedlare och försäkringsbolagens rådgivare. LFD har också möjliggjort ett större samarbete då vi alla har samma syfte, att förstå lagstiftningen, vara proaktiva och hellre självreglera än att få ytterligare lagstiftning, säger Karin Lindblad.

När du tillträdde i april 2015 sa du att stärka konsumentnyttan, återupprätta förtroendet för förmedlarkåren och skapa ett närmare samarbete med Finansinspektionen var tre viktiga frågor för dig, hur skulle du sammanfatta dina sex år som vd utifrån dessa mål?

– SFM som branschorganisation vill ha en hög kvalité bland förmedlarna och en sund konkurrens. När jag tillträdde 2015 var min känsla att Finansinspektionen inte var så positiva till förmedlare. I dag har vi en bra dialog med Finansinspektionen med kvartalsvisa möten där vi har ett ömsesidigt informationsutbyte. Regleringar på försäkringsmarknaden är alltmer riskbaserade och det finns ofta utrymme för olika tolkningar. I en sådan miljö behöver försäkringsförmedlare snabbt kunna anpassa arbetssätt och kundskydd utifrån erfarenheter om var det finns risker. Därför är vår dialog med Finansinspektionen oerhört central.

– Försäkringsförmedlare ska agera korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen. För att bidra till detta bildades Insure Sec 2012 av SFM och de större svenska livförsäkringsbolag som distribuerar sina försäkringar genom försäkringsförmedlare. Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd, kriterier för kompetens och kunskapstester syftar Insure Secs verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige. 2019 bildades utbildningsbolaget InsureEd AB som är ett dotterbolag till SFM. InsureEd har som uppgift att erbjuda branschgemensamma utbildningar och nätverkar för att stärka  försäkringsbranschen, säger Karin Lindblad.

Vad är du mest stolt över under de här sex åren?

– Det som har tagit mycket tid har varit att utveckla bolaget S4I Standard for Insurance, och här har vi samarbetat mycket med Svensk Försäkring.

Nu under hösten har det varit diskussioner om Nord Fondkommission efter det att FI drog tillbaka deras tillstånd. Här finns det medlemmar hos SFM som har varit anknutna ombud till Nord. Vilket ansvar har SFM i den här frågan?  

– Nord Fondkommission är ett värdepappersbolag och har aldrig varit medlemmar hos oss. Men vi har medlemmar som har varit anknutna ombud till Nord Fondkommission. För våra medlemmar har vi tagit fram en vägledning för anknutna ombud när det gäller hur de ska agera samt vägledning när det gäller strukturerade produkter till konsumenter. Det tog vi fram redan förra året.

För några år sedan diskuterades behovet av oberoende förmedlare, bland andra FI ansåg att det skulle kunna bli fler oberoende rådgivare men det har inte riktigt inträffat. Skulle det vara en önskvärd utveckling på marknaden?

– Vad som är en önskvärd utveckling för ”oberoende rådgivning” är den utveckling som våra medlemmars kunder väljer. Det finns exempel men det har som sagt inte slagit igenom i marknaden.

Förmedlarbranschen har vuxit mycket de senaste åren, vad beror det på?

– Vi ser ett ökat behov och en efterfrågan på förmedlartjänster.

Vilka utmaningar ser du för förmedlarbranschen framöver?

– Det finns många utmaningar för branschen att hantera med allt nytt regelverk som kräver mer compliance och innebär en ökad administrationsbörda. Samtidigt finns ett ökat behov av rådgivning vilket är en möjlighet. Det är exempelvis många småföretagare som inte har ett pensionsskydd och det är ju en samhällsutmaning. En annan utmaning gäller flytt av pensionspengar och där är det viktigt att värna konsumentskyddet så att en analys görs innan en flytt. Jag kan ta mig själv som exempel, nu när jag ska gå i pension finns massor av beslut att ta och då är det väldigt värdefullt att ha kontakt med en förmedlare.

Har det varit en utmaning att ena förmedlarna som stundtals kan ha väldigt olika åsikter i vissa frågor?

– Jag skulle vilja beskriva förmedlarna som engagerade och som vill branschen väl och som vill se till att alla gör rätt. Så nej det har inte varit svårt.

Hur ser fördelningen män /kvinnor ut bland era 1 900 medlemmar?

– Mångfald är en viktig fråga och här finns mer att göra. Inom livområdet är 22 procent kvinnor och inom sakområden är 30 procent kvinnor. Andelen kvinnor har ökat under de senaste åren.

En bild Karin Lindblad vill presentera vid vår intervju på Apelbergsgatan i centrala Stockholm där SFM, Svenska försäkringsförmedlares förening, har sitt kansli, är ett diagram över föreningen och dess samarbetspartners.

Att strukturera och styra upp dessa samarbeten och nätverk har varit en viktig uppgift under de sex år som Karin Lindblad har varit vd för föreningen.

– Införandet av den nya lagstiftningen, lagen om försäkringsdistribution, LFD, har varit helt avgörande för SFM:s arbete. Den nya regleringen har varit utmanande men samtidigt möjliggjort för branschgemensamma initiativ, aktiviteter och samarbete, något som tidigare inte var möjligt i branschen på samma sätt. Ett av de första initiativen var att bilda ”Forum för sakförsäkring” samt Forum för livförsäkring”.

– I dessa forum ingår dels förmedlarbolagen som ingår i liv- resp sakgruppen samt de försäkringsbolag som arbetar med förmedlare. I och med att lagen om försäkringsdistribution trädde i kraft så ville vi i branschen vara proaktiva och se till att genomföra branschgemensamma insatser på områden som var otydliga i LFD. Det är bättre med självreglering än lagstiftning.

Karin Lindbland menar att detta ledde till ett behov av förankra det föreningen kom fram till med ett utökat samarbete med bland andra Finansinspektionen, Konsumenternas Försäkringsbyrå, den europeiska branschorganisationen European Federation of Insurance Intermediaries, Bipar, Konsumentverket samt andra branschorganisationer.

– Fokus har varit ett ökat samarbete och att få till en bra dialog, säger Karin Lindblad.

Bland de samarbeten som Karin Lindblad nämner finns bland annat bolaget S4I Standard for Insurance AB som SFM tillsammans med Svensk Försäkring etablerade 2016. Bakgrunden till bildandet av bolaget är ett behov av att bedriva samarbete kring etablering, utveckling och förvaltning av standarder för elektronisk informationsöverföring mellan olika intressenter inom försäkringsområdet.

– En ny standard inom pensions- och livförsäkringsområdet är nu framtagen och har implementerats under 2021 hos de flesta aktörer som är med i S4I. Det är 18 aktörer som är anslutna, är allt från kollektivavtalsknutna försäkringsbolag, bankägda försäkringsbolag, försäkringsbolag, Pensionsmyndigheten till Min Pension samt förmedlarbolag. Bolaget har fortsatt att utveckla andra områden där en gemensam standard för informationsutbyte effektiviserar kommunikation mellan förmedlarbolag och försäkringsbolag.

För några år sedan inleddes arbetet med att ta fram en standard för provisionsinformation.

–  2019 påbörjades ett arbete med att ta fram en standard för provisionsinformation som underlättar för förmedlare att på ett kostnadseffektivt sätt kunna delge kunden exakt vilken ersättning som förmedlaren får för rådgivningen, säger Karin Lindblad.

Hon nämner även arbetet med att utveckla en branschgemensam informationsstandard för utbyte av kundkännedomsfrågor med svar mellan förmedlare och försäkringsbolag när det gäller tjänstepension.

SFM tar även fram vägledningar till sina medlemmar utifrån aktuell lagstiftning samt skriver remissvar.

– Försäkringsförmedling förutsätter högt förtroende från marknaden och genom vägledning till branschen skapas förutsättningar för ett starkare och mer enhetligt skydd för kunderna, säger Karin Lindblad.

När Karin Lindblad slutar som vd vid årsskiftet kliver Per Johan Gidlund in som ny vd. Han är jurist med bakgrund inom försäkringsförmedlarbranschen från konsultverksamhet inom KPMG och zeb och är idag chefsjurist på SFM.

Däremot kvarstår Karin Lindblad som styrelseledamot i styrelserna för Fullmaktskollen och Insure Ed under våren.

Vad ser du mest fram emot att göra som pensionär?

– När jag så småningom går i pension ser jag fram emot att få resa mer med min man som redan har gått i pension, gärna till Nice i Frankrike och jag ser även fram emot att studera det franska språket. Jag har nyligen blivit mormor så jag vill förstås också vara mer med familjen och mitt barnbarn, säger Karin Lindblad.

 

Fakta SFM

Startade 1976 och har i dag 1 900 förmedlare samt 125 bolag som medlemmar. I verksamheten finns bland annat en Liv- respektive Sakgrupp, bestående av representanter från förmedlarbolagen. Dessa två grupper diskuterar olika sorts frågor allt ifrån framtagande av vägledningar, fullmaktsfrågor, branschstandarder mm som sedan förankras i  regelverksutskottet bestående av jurister och compliance från förmedlarbolag.

Kansliet består av fyra anställda, förutom Karin Lindblad som i dag är vd, Per Johan Gidlund, ansvarig för juridiska frågor och tillträdande vd samt Emilie Wiklund som ansvarar för press- och samhällsrelationer samt Henrik Fredrikson, projektledare för verksamhetsutveckling.

Åsa WallinRedaktör Pensioner & Förmåner Insights 

Länk till artikel;

https://www.vainsights.se/articles/785784/2021-12-03-11-34-20-det-finns-en-storre-forstaelse-for-formedlare-i-dag-

2 december, 2021

Ny vägledning om kundkännedom presenterad

SFM har via Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, tillsammans med övriga berörda branschorganisationer nu tagit fram ytterligare vägledning inom penningtvättsregelverket.

 

Idag presenterades den nya vägledningen om kundkännedom för försäkringsförmedlare vid riskbedömning av kund. Vägledningen beskriver hur branschen tolkar och tillämpar penningtvättsregelverket i aktuella delar och syftar till att stärka kundskyddet vad gäller exempelvis personuppgifter samt öka tilliten till försäkringsförmedarbranschen. Vägledningen är framtaget från ett förmedlarperspektiv men är relevant även för andra aktörer.

 

 • Att stärka kundskyddet och arbete proaktivt tillsammans med andra aktörer inom Simpt är en viktigt del i det förebyggande arbetet och motverkandet av penningtvätt. SFM vill tacka alla sina medlemmar som bidragit i arbetet med framtagandet av den nya vägledningen om kundkännedom inom ramen för Simpt, säger Per Johan Gidlund, chefsjurist SFM.

 

Vägledningen går att ta del av här

 

Andra vägledningar som nu lanserats är bland annat:

 • Avsluta affärsförbindelse: Vägledningen har bland annat utvecklats i fråga om penningtvättslagen och annan lagstiftning samt i fråga om att hantera en affärsförbindelse vid otillräcklig kundkännedom.
 • Verklig huvudman: Vägledningen har bland annat utvecklats med ett avsnitt om Bolagsverkets register över verkliga huvudmän.
 • Vägledning har tagits fram i nya frågor om behandling av personuppgifter.

 

 

Simpt är en samverkan mellan sju branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svensk Värdepappersmarknad, Svenska Bankföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening. Syftet med Simpt är att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Per Johan Gidlund, chefsjurist SFM

24 november, 2021

Nu söker vi en studentresurs till SFM – var med och utveckla försäkringsförmedlarbranschen 

SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) är branschorganisationen för försäkringsförmedlare i Sverige. SFM verkar för en bättre försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens; en bransch som spelar en viktig roll i flera aktuella samhällsutmaningar.  

Nu söker vi till vårt kansli i Stockholm en engagerad, noggrann och strukturerad person som tillsammans med oss vill utveckla och stötta organisationen administrativt. Uppdraget ger dig möjlighet att få erfarenhet av hur försäkringsförmedlarbranschen fungerar och få insikt i en medlemsorganisations roll och arbete.  

Om tjänsten
Rollen som studentresurs vid kansliet riktar sig till dig som idag studerar och är intresserad av hur försäkringsförmedlarbranschen fungerar. Hos SFM kommer du att få en unik möjlighet att vara med och stötta organisationen, dess medlemmar och kollegorna på kansliet. Tjänstens omfattning är en timanställning (upp till 50 % av en heltidstjänst). Tjänsten pågår till och med juni 2022, med god chans till förlängning under höstterminen.    

Arbetsuppgifter
Tjänsten är i huvudsak av administrativ karaktär, där du kommer att hjälpa kollegorna med att uppdatera och förbättra föreningens hemsida, förbereda och följa upp medlemsansökningar och aktivt arbeta i vårt medlemssystem. Utöver det kan du komma att ha kontakt med våra medlemmar och delta som stöd i SFM:s olika branschprojekt och kontakter både nationellt och internationellt.  

Kvalifikationer
Vi söker dig som är halvvägs genom studierna och som antingen har erfarenhet eller vill lära dig; administration i en medlemsorganisation, IT-system för medlemshantering och hantering av hemsida. Grafisk kunskap är också meriterande.  

Som person är du: 

 • Prestigelös, problemlösare, noggrann och ansvarsfull 
 • Tycker det är roligt att arbeta nära kollegor, att lära och är inte rädd för att hugga i där det behövs.  

 

Erfarenhet av tidigare administrationsarbete är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Meriterande är om du studerar ekonomi, juridik, statsvetenskap eller motsvarande.  

Vi intervjuar löpande, tillträde december/januari.  

För att söka tjänsten, skicka ett CV samt några rader om dig själv till info@sfm.se  

Välkommen med din ansökan! Per Johan, Emilie och Henrik 

24 november, 2021

Fullmaktskollens prislista 2022 mm

Fullmaktskollens styrelse har fattat beslut om prislista 2022 (bilaga B och underbilaga till bilaga B i anslutningsavtalet). Du hittar dokumenten i det uppdaterade anslutningsavtalet på vår partnersida www.fullmaktskollen.se/partner. Observera att ev. önskemål om att höja abonnemangsnivå som fullmaktshavare ska vara kansliet tillhanda senast den 30 november om den nya nivån ska gälla från 1 januari 2022.

Vi vill också så här inför årsskiftet passa på att påminna om att fullmaktshavare har möjlighet att inaktivera fullmakter som ställts ut av personer som är avlidna.

Slutligen vill vi informera om att en av våra underleverantörer kommer att utföra arbete i sin IT-miljö den 9 december kl. 13:00-21:00. Det kan innebära att Fullmaktskollens tjänst periodvis är svår att nå under denna tid.

 

Vänliga hälsningar
Fullmaktskollens kansli

11 november, 2021

Välkommen på digitalt seminarium 2 dec- Simpt lanserar vägledning

Svenska institutet mot penningtvätt (Simpt) har tagit fram ytterligare vägledning inom penningtvättsregelverket. Det vill vi uppmärksamma!

När: Den 2 december kl. 09.30-10.30

Anmälan: Registrera dig via länken här

Vidarebefordra gärna inbjudan till dina kollegor!

Program

Välkommen
Hans Lindberg, ordförande i Simpts styrgrupp

Arbetet med vägledningen
Hanna Wetter, kanslichef Simpt

Finanspolisens arbete med penningtvättsrapporteringen
Finanspolisen

Aktuella frågor på penningtvättsområdet
Finansinspektionen

Varmt välkommen!


Simpt är en samverkan mellan sju branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svensk Värdepappersmarknad, Svenska Bankföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening. Syftet med Simpt är att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

www.simpt.se

 

2 november, 2021

Medlemsundersökning om Simpt-vägledning visar på hög kännedom och nytta

SFM deltar i branschsamarbetet Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt. Syftet med Simpt är att ta fram vägledning för tolkningen och tillämpningen av penningtvättsregelverket.

Under våren genomfördes en medlemsundersökning om Simpt. Syftet var att mäta kännedomen om vägledningen, hur den används, attityderna till den och hur den kan förbättras. SFM vill rikta ett stort tack till alla som deltog.

Undersökningen visar att vägledningen är väl känd bland de som har svarat och att den används brett. Den visar också att nyttan med vägledningen totalt sett bedöms som hög. Svaren indikerar att vägledningen framför allt används  i det dagliga arbetet och för att utarbeta interna riktlinjer. Majoriteten har också svarat att vägledningen används i samma utsträckning som andra källor. Undersökningen visar även att det finns ett behov av att utveckla vägledningen på flera områden.

Bland de som inte kände till vägledningen sedan tidigare är de flesta av uppfattningen att de skulle kunna ha ganska eller mycket stor nytta av den. Det finns därför anledning att på olika sätt verka för att kännedomen om Simpt och vägledningen sprids till en vidare krets användare än i dag.

Vägledningen tar upp frågor där medlemsföretagen har behov av vägledning och den beskriver hur företagen tolkar och tillämpar penningtvättsregelverket i praktiken. Det är därför centralt att medlemsföretagens behov av vägledning fångas upp och att medlemsföretagen på olika sätt deltar i arbetet med att ta fram vägledning.

Det har lämnats kommentarer kring processen och hur vägledningen skulle kunna förbättras. Detta är också sådant som kommer att följas upp i det fortsatta arbetet med att utveckla vägledningen. SFM vill framhålla att processen oundgängligen tar viss tid, eftersom den omfattar moment där medlemsföretagen och redaktionsrådet lämnar synpunkter samt en öppen konsultation. Tidsutdräkten bör ses mot bakgrund av att syftet med processen är att skapa förutsättningar för att få en robust och förankrad vägledning som branschen kan förlita sig på. Vägledningen presenteras i december 2021.

Har du frågor kring undersökningen eller vägledningen kontakta gärna SFM:s kansli; info@sfm.se.

26 oktober, 2021

SFM Vägledningar Liv, Sak och Information om försäkringsförmedlare fastställda

SFM:s vägledningar kommer från branschen till branschen och syftar till att skapa ett enhetligt och gott kundskydd samt underlätta i försäkringsförmedlarnas vardag. Avsikten är att vägledningarna ska vara levande och följa branschpraxis samt de behov som finns i marknaden. Därför fastställs vägledningarna årligen av SFM:s styrelse, där synpunkter som inkommit under året från medlemmar och deltagare i Forum för livförsäkring respektive Forum för sakförsäkring kan tas hänsyn till.

–  Försäkringsförmedling förutsätter högt förtroende frän marknaden och genom vägledning till branschen skapas förutsättningar för ett starkare och mer enhetligt skydd för kunderna. Vi rekommenderar våra medlemmar att tillämpa vägledningarna och ser även gärna att andra aktörer på marknaden tillämpar dem i de fall det är relevant, säger vd Karin Lindblad.

 

Bifogat finns Vägledning Sak, Vägledning Liv samt Vägledning om information om försäkringsförmedlare:

SFM Vägledning Liv

SFM Vägledning Information om försäkringsförmedlaren till konsument 

SFM Vägledning Sak

 

 

 

 

 

25 oktober, 2021

EU nytt oktober del 2– Senaste uppdatering om pågående arbete inom EU-institutionerna

I den senaste uppdateringen från Bipar finner du en inbjudan till en digital workshop som anordnas av EIOPA om ”Konsumentupplysningar” på temat vad behöver förbättras. BIPAR kommer att representeras på denna workshop genom sin vice ordförande och medlem i EIOPA: s försäkrings- och återförsäkringsgrupp (IRSG), Juan Ramón Plá. Registera dig för workshopen här.

EIOPA har också tagit fram en ny rapport nu i oktober, den andra i raden, som belyser “Failures and near misses in insurance”. Rapporten syftar till att ge en bättre förståelse för vilken typ av åtgärder som vidtas av försäkringsgivare och nationella konkurrensmyndigheter när bolag går in i två specifika stadier av krishanteringsflöden ”The recovery phase”(detta omfattar åtgärder som vidtagits före överträdelse av kapitalkraven – mer specifikt kallade förebyggande åtgärder – och åtgärder som vidtagits efter överträdelse av kapitalkraven) och ”The resolution phase” (denna fas avser åtgärder som vidtas av myndigheter som ansvarar för resolutions- och/eller likvidationsprocessen). Rapporten finns att läsa här.

Den 22 november hålls en öppen utfrågning om ”Retail Investment Strategy”. Som en del av EU-kommissionens långsiktiga Capital Markets Union- Action Plan, dvs kapitalmarknadsunionen inom EU, utarbetar EU en ”Retail Investment strategy”, som ska antas under 2022, ”EU-strategi för icke-professionella investerare”. Mer om program för utfrågningen och registrering här.

Verena Ross har nu officiellt utsetts till ordförande för ESMA.

Läs hela bilagan här och kontakta gärna SFM:s chefsjurist Per Johan Gidlund vid frågor om ovanstående.BIPAR Update-19 October 2021

25 oktober, 2021

Inbjudan till digital workshop: Konsumentupplysningar- vad behöver ändras?

EIOPA ger sin syn på hur man förbättrar utlämnandet av information om försäkrings- och pensionsprodukter vid en digital workshop den 27 och 28 oktober. Workshopen syftar till att samla idéer och feedback från ett brett spektrum av intressenter för att undersöka vad som kan förbättras för konsument.

SFM representeras i workshopen via vår europeiska medlemsorganisation BIPAR genom vice ordförande och medlem i EIOPA: s försäkrings- och återförsäkringsgrupp (IRSG), Juan Ramón Plá.

Mer om programpunkter och registrering till workshopen finns här; 

För frågor kontakta SFM:s kansli, info@sfm.se

 

22 oktober, 2021

Tillsyn från Konsumentverket – enkät till nya förmedlare

Konsumentverket (KoV) utövar tillsynen över försäkringsförmedlare och andra försäkringsdistributörers informationsgivning och marknadsföring. För nyetablerade försäkringsförmedlare använder KoV:s sig av ett informationsbrev om kraven på verksamheten. KoV har nu i ett enkätutskick via mail under vecka 42 efterfrågat svar och synpunkter från försäkringsförmedlare som under 2020- 2021 fått sina tillstånd/utökat tillstånd.

Sista svarsdatum för enkäten från Konsumentverket är den 29 oktober, SFM uppmuntrar våra nyblivna bolagsmedlemmar att ta del av enkäten.

Vid frågor om enkäten kontakta gärna Konsumentverket eller SFM:s kansli för mer information.

 

14 oktober, 2021

Finansinspektionens sanktionsbeslut 13 oktober 2021

Finansinspektionen har inom ramen för sitt uppdrag som tillsynsmyndighet, ingripit mot en aktör som väsentligt åsidosatt sina förpliktelser enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Granskningen avser perioden 2018-2019 men har bland annat skett mot bakgrund av de brister som iakttagits 2016-2017, i den värdepappersrörelse som bedrivits. Detta är en granskning och ett beslut som SFM välkomnar.

Finansinspektionen har tydliggjort att bolaget gjort sig skyldigt till omfattande regelöverträdelser i relation till omsorgsplikten vid investeringsrådgivning och att en betydlig del av verksamheten har bestått av att, till vanliga sparare och konsumenter, sälja obligationer med mycket hög kreditrisk där hela beloppet bedömts kunna gå förlorat. 

Enligt beslutet har den berörda aktören enligt Finansinspektionen inte definierat ersättning på ett korrekt sätt såsom tredjepartsersättning och enligt beslutet därmed inte informerat kunder enligt regelverket om intressekonflikter och ersättningar på ett korrekt vis.

SFM, InsureSec och Disciplinnämnden för försäkringsdistribution har över tid utvecklat och bekräftat hur komplicerade finansiella instrument inom försäkring ska hanteras, särskilt avseende konsumenter. Den här typen av företeelser har varit och kommer att vara i fokus för branschens åtgärder. Överträdelser av denna karaktär skulle inte vara förenligt med medlemskap i SFM, säger SFM:s vd Karin Lindblad. SFM har tagit del av beslutet och interna åtgärder bereds av kansliet för beslut av styrelsen i närtid.

5 oktober, 2021

EU nytt oktober– Senaste uppdatering om pågående arbete inom EU-institutionerna

I den senaste uppdateringen från Bipar konstaterar den EU- kommissionen att någon översyn av definitionen av mikroföretag, små och medelstora företag (SME) inte behöver revideras. EU- kommissionen fann att definitionen av små och medelstora företag fungerar bra för de flesta företag och är lätt att tillämpa i de flesta fall. Svårigheter uppstår vid bedömning av företag med komplicerade och/eller utländska ägarstrukturer. Den tvååriga övergångsperioden dvs den period under vilken ett företag kan behålla sin små och medelstora status när det har överskridit trösklarna anses också förbli oförändrat.

Konsumenter i en digital värld med frågan; vad har vi lärt oss? är temat på ESAs åttonde ”Consumer Protection Day”. Bipar kommer delta i panelen den 8 oktober som handlar om  ” value for money.” Keynote Speaker är EU- kommissionär Mairead McGuinness som inleder konferensen den 7 oktober. Hela programmet går att se här;

Fokusområden för för ESMAs arbetsprogram 2022 är bland annat kapitalmarknadsunionen, digitalisering och hållbarhet. Hela arbetsprogrammet går att läsa här; 

Europeiska rådet och parlamentet har enats om om Verena Ross som ESMA: s ordförande.

Läs bilagan här och kontakta gärna SFM:s chefsjurist Per Johan Gidlund vid frågor om ovanstående:BIPAR Update-1 October 2021

27 september, 2021

PRM: Per Johan Gidlund blir ny vd för SFM

Styrelsen för SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) har idag utsett Per Johan Gidlund att tillträda som ny vd för SFM och kommer därmed att efterträda Karin Lindblad som går i pension vid årsskiftet. Per Johan Gidlund tillträder som ny vd för SFM den 1 januari 2022.

 

 • Det ska bli väldigt roligt att fortsätta driva den goda branschdialog som SFM under Karin etablerat, med de parter som är viktiga för våra medlemmar. Transparens, konkurrens och valfrihet är alla aspekter som bidrar till nytta för våra medlemmars kunder och som skapar värden för branschen. Branschen står inför utmaningar och möjligheter inom både kundmötet och digitalisering/standardisering, där förmedlarens roll för rådgivning och i samhället får genomslag både på nationell- och EU-nivå, kommenterar Per Johan Gidlund.

 

Per Johan Gidlund är jurist med bakgrund inom försäkringsförmedlarbranschen från konsultverksamhet inom KPMG och zeb, har tidigare arbetat som Governanceansvarig för Länsförsäkringar Fondliv och Complianceansvarig på Länsförsäkringar Liv, och är idag chefsjurist på SFM.

 

 • Per Johan Gidlund blir en utmärkt vd för Svenska försäkringsförmedlares förening. Han förenar en djup kunskap om försäkringsförmedling, lagstiftning och branschen med initiativ, klokhet och idérikedom. Han blir en värdig efterträdare till Karin Lindblad som har varit en skicklig och förnyande vd för SFM. Vi tackar henne och välkomnar Per Johan. Det säger SFM:s ordförande Gunnar Hökmark i en kommentar till styrelsens beslut idag.

 

SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare. SFM företräder ca 1 900 förmedlare och ca 150 bolag och föreningen har funnits sedan 1976.

 

Per Johan Gidlund

 

Presskontakt SFM; emilie.wiklund@sfm.se

27 september, 2021

Del 4- Gunnar Hökmark om försäkringsförmedlarbranschens snabba tillväxt

FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGENS SNABBA TILLVÄXT (4) – KAPITALMARKNADERNA

• I den fjärde artikeln för Sak & Liv om förmedlarbranschens snabba tillväxt beskriver Gunnar Hökmark hur förmedlar- och försäkringsbranschen utmanas av utvecklingen på kapitalmarknaderna.

Vart är svensk försäkring och förmedlarbranschen på väg? Gunnar Hökmark, ordförande för Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM, och tidigare ledamot av EU-parlamentet och dess ekonomiska utskott ger i fyra artiklar för Sak & Liv sin bild av försäkringsförmedlingens snabba tillväxt, berättar om skälen till den snabba ökningen — och beskriver några av de stora utmaningarna framöver för branschen.

I den fjärde artikeln beskriver Gunnar Hökmark en tredje stor utmaning för förmedlarbranschen; utvecklingen på kapitalmarknaderna.

Den tredje utmaningen handlar om hur vi förvaltar utvecklingen av de svenska kapitalmarknaderna.

Det förvånar mig ofta varför det finns så lite intresse för denna diskussion. Detta med tanke på hur helt avgörande den är för tillväxt, för förnyelsen av vår ekonomi och för dess konkurrenskraft — liksom för omställningen från gammal industriell logik till digitalisering, smarta system, CO2-fri produktion och nytt företagande.

Den svenska utvecklingen av fondsparande i olika former — inte minst inom ramen för pensionssystemet — har lett till fler aktörer som prövar idéer, större nyfikenhet och en ständig tävling om bättre investeringar. Om det bara finns det gamla genomsnittet att jämföra sig med kommer det nya genomsnittet vara förvånansvärt likt det gamla. Men om olika aktörer och olika investeringar visar att det går att slå genomsnitt, utveckla högre lönsamhet, investera i nya företag och i nyare tekniker och därmed skapa en än mer omfattande kapitalbildning driver vi utvecklingen framåt.

Det är ett av skälen till att det är farligt att minska antalet fonder inom premiepensionssystemet. Detta riskerar nämligen att skapa en liknöjdhet när det bara finns ett mindre antal fonder att jämföra sig med, och de i sin tur nöjer sig med ett genomsnitt. Finns det bara en stor fond saknas pressen att prestera bättre hos någon, eftersom man då invaggar sig i tryggheten att det inte går att göra bättre än så.

Det allmänna pensionssystemet är en fråga för sig. Men den oklarhet som många känner inför sin egen framtida pension och frågorna om vad man kan göra för att skapa sig en större trygghet på äldre dar är viktig för alla. Faktum är att den till och med är viktigare för den med en låg pensionsnivå än för den som kan räkna med en högre pension, exempelvis genom egna pensionslösningar.

Vi behöver därför bejaka en utveckling där enskilda allt mer vänder sig till en rådgivning för att få bästa möjliga pensionslösning i sin helhet. En sådan rådgivning bör heller inte vara bunden till vissa produkter. Att många faktiskt inte vet hur deras nuvarande pensionslösning ser ut, vad den innebär och hur väl anpassad de egna försäkringarna är till de risker man har är ett starkt skäl för att underlätta för fler att få tillgång till försäkringsförmedling. Till det kommer att många heller inte vet vilka alternativ och ytterligare möjligheter som finns.

Men detta innebär i sin tur att vi på bred front måste omvärdera och förstå vad försäkringsförmedling innebär för försäkringsmarknaden och den finansiella ekonomin.

Förmedling innebär ökad konkurrens. Utan en förmedlarbranschen skulle ett fåtal försäkringsbolag dominera branschen och dessutom vara nöjda med sin egen utveckling. Med förmedlarmarknaden får vi in ytterligare konkurrens vad gäller pris, produkter och tänkesätt. Utan förmedlarbranschen finns ingen trovärdig och opartisk rådgivning. Detta är den dynamik som förmedlarbranschen tillför som är av värde för den enskilde!

En sak som för mig har varit och är av avgörande vikt är att den som vänder sig till en förmedlare ska man veta att man har att göra med en trovärdig och kompetent aktör. Transparens och kundnytta ska vara grunden!

Det är mot den bakgrunden som SFM har bildat InsureSec. som certifierar och granskar kvaliteten, och InsureEd, som är branschens stora utbildningsföretag som utvecklar utbildning i takt med förändringarna. SFM verkar självfallet för att hävda förmedlarbranschens intressen — men det är i en dynamisk samhällsekonomi lätt att visa att det finns ett stort allmänintresse för en stark sådan bransch i Sverige.

Här kan du läsa alla tidigare artiklar i artikelserien – Försäkringsförmedlingens snabba tillväxt:
• Artikel 1: Försäkringsförmedlingens snabba tillväxt – Skälen är många.
• Artikel 2: Försäkringsförmedlingens snabba tillväxt – Den första utmaningen handlar om de allt mer olika anställningsförhållanden.
• Artikel 3: Försäkringsförmedlingens snabba tillväxt – Den andra utmaningen handlar om klimatutvecklingen.

 

Länk till artikeln i Sak och Liv här; https://sakochliv.se/2021/09/21/forsakringsformedlingens-snabba-tillvaxt-4-kapitalmarknaderna/

23 september, 2021

Del 3- Gunnar Hökmark om försäkringsförmedlingens snabba tillväxt- Klimatutvecklingen

FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGENS SNABBA TILLVÄXT (3): KLIMATUTVECKLINGEN

Gunnar Hökmark beskriver i den tredje artikeln för Sak & Liv hur förmedlar- och försäkringsbranschen utmanas av klimatutvecklingen.

Vart är svensk försäkring och förmedlarbranschen på väg? Gunnar Hökmark, ordförande för Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM, och tidigare ledamot av EU-parlamentet och dess ekonomiska utskott ger i fyra artiklar för Sak & Liv sin bild av försäkringsförmedlingens snabba tillväxt, berättar om skälen till den snabba ökningen — och beskriver några av de stora utmaningarna framöver för branschen.

I den tredje artikeln beskriver Gunnar Hökmark en andra stor utmaning för förmedlarbranschen; klimatutvecklingen.

Den växande efterfrågan på försäkringsförmedling som vi har sett är ett uttryck för ett behov som bara kommer att fortsätta att växa. Det gör att tiden nu är mogen för att myndigheter och lagstiftare att underlätta för försäkringsförmedling, snarare än att se den som ett problem som måste åtgärdas.

Skälet till att försäkringsförmedling ökar är att det skapar ett mervärde i form av prispress, utveckling av försäkringsprodukter och rätta försäkringslösningar för företag och individer.

Det finns som jag ser det tre stora utmaningar. I en tidigare text har jag beskrivit arbetsmarknadens utveckling som en utmaning. Den andra utmaningen handlar om hur klimatutvecklingen snabbt kommer att ställa krav på differentierade tjänster, erbjudanden och premier.

Klimatförändringarna slår nämligen väldigt olika, ur ett försäkringstekniskt perspektiv. Till detta kommer att osäkerheten hos de stora internationella försäkringsgivarna kan förväntas öka när det gäller storskador. Det kräver att försäkringar utifrån kundens perspektiv utformas med en högre grad av sofistikation när det gäller läge, utsatthet, skadekonsekvenser och försäkringstäckning.

Det finns minst två skäl till att detta är betydelsefullt.

För det första är det viktigt att individer och företag kan försäkra sig och att kostnaderna inte blir för höga. Premierna ska givetvis motsvara risker och kostnader för skadeutfall. Detta ligger ju redan i försäkringsbolagens dna — men i en tid då vi måste ompröva och tänka nytt behövs en drivkraft på marknaden som kundernas kan påverka, när det gäller att ställa krav och göra rätt differentieringar.

För det andra vill vi att hus, bebyggelse och företagande ska utvecklas till att bli mer motståndskraftiga; uthålliga mot naturens verkningar och naturkatastrofer. Detta måste få ett konkret innehåll när det gäller premienivåer, förebyggande insatser och skadereglering.

Redan i dag har den globala ekonomins utveckling gjort det möjligt för fler att skydda sig och bli mindre utsatta för naturkatastrofer. Trots fler naturkatastrofer är det glädjande nog allt färre som förlorar livet — på grund av en ökad förmåga att skapa skydd mot katastroferna. Det är viktigt att vi nu agerar så att vi kan skydda oss bättre och minska konsekvenserna av starka naturkrafter.

Detta måste överhuvudtaget prioriteras när det gäller försäkringsskador. Havsnära bebyggelse som ligger under havsnivån är exempelvis långsiktigt en betydligt större risk än byggnader på det småländska höglandet. Möjligtvis kan utsattheten för stormar och skogsskador variera beroende på var man befinner sig. Omfattande och långvariga regn kan drabba bebyggelse i områden som annars anses säkra.

Exemplen kan göras många fler. Det handlar givetvis inte bara om var företagande och bebyggelse, utan också om utformning och de krav som ställs på robustheten i byggnader och infrastruktur.

Om det blir vanligare med naturkatastrofer blir det också allt viktigare för den enskilde att skydda sig. Det blir också viktigare för oss alla att snabbt få verksamheter i funktion igen. Företag och hushåll kommer, inom ramen för konkurrensen, att behöva driva fram mer individualiserade försäkringsvillkor. Detta ställer i sin tur krav på att försäkringsförmedlingen kan artikulera dessa behov på ett starkare sätt.

På så vis kan vi få både bättre försäkringsskydd — och långsiktigt också en mer robust situation inför naturens kast.

Det säger sig självt att det är av värde att en sådan utveckling kan drivas på genom olika slags råd som skärper kraven. Här kommer det bli allt viktigare att få en översikt av olika alternativ, press på försäkringsgivare och kvalificerade råd när man ska välja försäkringslösning. Då får det inte handla om att av populistiska skäl motarbeta försäkringsrådgivning, så att den bara blir få förunnad.

Nästa text berör den svenska kapitalmarknaden och publiceras under nästkommande vecka.

Här kan du läsa artikel 1 i artikelserien, och här hittar du artikel 2 som handlar om utmaningen med de allt mer varierade anställningsförhållandena.

 

Länk till artikeln i Sak & Liv här; https://sakochliv.se/2021/09/17/forsakringsformedlingens-snabba-tillvaxt-3/

22 september, 2021

Del 2- Gunnar Hökmark om försäkringsförmedlarbranschens tillväxt – De alltmer varierade anställningsförhållandena.

Del 2- GUNNAR HÖKMARK OM FÖRMEDLARBRANSCHENS TILLVÄXT

• I sin andra artikel för Sak & Liv beskriver Gunnar Hökmark hur förmedlar- och försäkringsbranschen utmanas av de alltmer varierade anställningsförhållandena på den svenska arbetsmarknaden.

Vart är svensk försäkring och förmedlarbranschen på väg? Gunnar Hökmark, ordförande för Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM, och tidigare ledamot av EU-parlamentet och dess ekonomiska utskott ger i fyra artiklar för Sak & Liv sin bild av försäkringsförmedlingens snabba tillväxt, berättar om skälen till den snabba ökningen — och beskriver några av de stora utmaningarna framöver för branschen.

I den andra artikeln beskriver Gunnar Hökmark den första utmaningen för förmedlar- och försäkringsbranschen: De alltmer varierade anställningsförhållandena.

Den första utmaningen handlar om de alltmer olikartade anställningsförhållandena, och frånvaron av regelrätta anställningar, som präglar den moderna arbetsmarknaden och människors vardag.

Det är inte längre så att man arbetar på samma arbetsplats, i samma myndighet eller i samma företag under hela sitt liv. Inkomster varierar under livet. Föräldraledighet bortom de i lag reglerade ersättningsförmånerna påverkar. Detta gäller i än högre utsträckning för dem som inte riktigt kommit in på den svenska arbetsmarknaden.

Pandemin har satt detta i blixtbelysning, och riskerna för framtida smittvågor understryker behovet för den enskilde att på olika sätt minska sina risker.

Hur kan man bli medveten om hur ens framtida pensionsvillkor ser ut, när allt i praktiken kommer att vara långt mer individuellt än vi varit vana vid i det mer strömlinjeformade system som våra pensionssystem vuxit fram ur? Ett av de viktigaste beskeden man kan få som 25-åring på väg in i sitt första jobb, eller på väg från det, är hur den långsiktiga tryggheten ser ut.

Detta gäller också hur ens trygghet ser ut vid längre sjukdom eller arbetslöshet, liksom hur det påverkar den framtida pensionen.

För många är denna typ av information och lägesbeskrivning en drivkraft för ökat sparande.

Det leder i sin tur till frågan om hur man ska fördela sitt sparande i en miljö där det finns många som erbjuder sig att ta hand om det — men där det inte alltid är klart vad som är mest anpassat för den enskilde individen och vad som är det mest optimala. Det kan handla om till synes enkla frågor, som att man på längre sikt kan spara mot högre risk och högre avkastning — men på kort sikt behöver större trygghet. Det kan också handla om frågor som har att göra med familjesituationen.

Även våra familjesituationer är mindre strömlinjeformad än vad de traditionellt har varit vid utformandet av dagens pensionssystem. Det kan handla om pensionsförmåner vid skilsmässa, trygghet för efterlevande och en lång rad andra närbesläktade frågor. I dessa frågor ligger betydande möjligheter till ökad trygghet, inte minst för dem som i dag, på grund av en föråldrad normalitet, har ett alltför svagt skydd när familjesituationen förändras.

Detta sätter också fokus på att allt fler behöver se över sitt försäkringsskydd. Allra mest gäller detta de grupper som i dag i segregationens Sverige är underförsäkrade. Det är viktigt med en trygghet som ger en större ekonomisk stabilitet för familjen och en förmåga att hantera olyckor. Hur undviker man att småföretag drabbas alltför hårt vid en skada? Hur ska skyddet mot inbrott och förstörda hem se ut?

Försäkringsmarknaden erbjuder många lösningar. Banker och försäkringsbolag erbjuder många tjänster — men för den enskilde kommer det vara allt viktigare att kunna navigera och välja mellan alla de olika möjligheter som finns och som man känner till, liksom dem som man ännu inte har vetskap om.

För dem som behöver, och vill ha, hjälp av försäkringsförmedlare är det viktigt att kostnaden inte ska vara avskräckande. Därför är det viktigt att provisionen är transparant och baserad på kundnytta — som det är i dag och även i framtiden. Detta ger konsumenten full insyn i kostnader för rådgivningen inom försäkringsförmedling.

Den gällande lagstiftningen klargör detta och branschens egna institutioner gör verklighet av det. Detta är för den enskilde konsumenten långt viktigare än att motverka provision — och därmed i praktiken motverka att människor med vanliga inkomster kan söka rådgivning.

Vi bör utöver detta också fråga oss om vi inte också inom ramen för det allmänna pensionssystemet borde ge en möjlighet för den enskilde att utan kostnad regelbunden ta hjälp av en försäkringsförmedlare när det gäller att se över den egna tryggheten och den framtida inkomsten.

Nästa text handlar om klimatutvecklingen och är tänkt att publiceras senare under veckan.

Här kan du läsa den första artikeln i artikelserien om försäkringsförmedlingens snabba tillväxt.

14 september, 2021
Länk till artikel i Sak & Liv https://sakochliv.se/2021/09/14/gunnar-hokmark-om-formedlarbranschens-tillvaxt-2/
13 september, 2021

Medlemsinbjudan: Digitalt möte om nya remisser och regelverk 

SFM bjuder in till ett kostnadsfritt digitalt morgonmöte om nya remisser och regelverk.

Datum:    Torsdag 16 sep
Tid:          8.30- 9.00
Plats:      Teams- Maila anmälan till info@sfm.se och du får sedan en teamsinbjudan skickad till dig.

SFM har de senaste veckorna lämnat in flertalet remisser och yttranden och kommer vid det första digitala medlemsmötet efter sommaren att gå igenom innehåll och betydelse av dessa.

Aktuella remisser som kommer att beröras under den digitala träffen gäller bl.a. utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar, kommissionens lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism samt FI:s förslag om avgifter för försäkringsförmedlare.

Här kan du redan nu ta del av SFM:s kommentarer och remisser inför mötet:

-Remissvar om utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar.

-Yttrande till finansinspektionen gällande avgifter för försäkringsförmedlare.

-Yttrande till Finansdepartementet samt till EU-kommissionen via Bipar, Yttrandet avser kommissionens lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi frågor kontakta info@sfm.se

13 september, 2021

SFM:s ordförande Gunnar Hökmark i artikelserie i Sak & Liv– del 1

GUNNAR HÖKMARK OM FÖRMEDLARBRANSCHENS TILLVÄXT (1)

• Gunnar Hökmark är ordförande för SFM och tidigare ledamot av EU-parlamentet. I en artikelserie för Sak & Liv ger han sin bild av försäkringsförmedlingens snabba tillväxt och beskriver några av de stora utmaningarna framöver för branschen.

Vart är svensk försäkring och förmedlarbranschen på väg? Gunnar Hökmark, ordförande för Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM, och tidigare ledamot av EU-parlamentet och dess ekonomiska utskott ger i fyra artiklar för Sak & Liv sin bild av försäkringsförmedlingens snabba tillväxt, berättar om skälen till den snabba ökningen — och beskriver några av de stora utmaningarna framöver för branschen.

I den första artikeln beskriver Gunnar Hökmark hur försäkringsförmedlarbranschen har vuxit fram sedan 1990-talet.

Försäkringsförmedlingens snabba tillväxt de senaste decennierna beror på en efterfrågan som fortsätter att växa och som nu måste erkännas av myndigheter och lagstiftare istället för att motarbetas.

Det finns flera skäl till den ökade efterfrågan på förmedlartjänster: Ökad prispress och konkurrens, bättre matchning av försäkringar för den enskilde och en professionell överblick på marknadens tjänster och möjligheter.

Till detta kommer att en väl fungerande förmedlarmarknad nu, bland annat genom certifiering, har skyddats mot dem som inte bör vara aktiva där.

Den svenska finansmarknaden har liksom finansmarknader världen över förändrats i grunden sedan 1980-talets våg av avregleringar. Det har lett till en större likviditet och djupare kapitalmarknader. Det innebär också, inte minst i Sverige som tillhör de länder som dragit stor nytta av detta med dynamiska konsekvenser, att möjligheterna för den enskilde är större men också att brist på kunskap och råd får större betydelse.

I min erfarenhet som lagstiftare har jag både sett hur onödiga regleringar tynger marknaden och försvårar för konsumenten, men också hur kraven på transparens bidragit till branschens utveckling. Det är viktigt att lagstiftning och regleringar gynnar konkurrensen och konsumenten snarare än byråkratin.

En fortsatt utveckling för att stärka konsumenten kräver ökad rådgivning och mer kunskap, både för att utveckla försäkringsmarknadernas omfattning av försäkrade och för att säkra bästa möjliga pensionsutveckling. Fondsparandet och investeringsfonderna har fördjupat kapitalmarknaderna och förnyat svensk ekonomi och innebär fler möjligheter för den enskilde — men gör det också svårare att navigera i mångfalden för att få bästa möjliga utfall.

Klimatförändringen kommer därtill att bära med sig förändringar som vi ännu i dag inte kan överblicka. Försäkringsbolag har sedan lång tid tagit de ökade riskerna för stormar och översvämningar på allvar, men skiftande väderlekar, varmare sommardagar och intensivare regn och stormar kommer att ge fler skador och fler typer av skadeutfall vars variationer nu måste räknas in ur individuella perspektiv om hållbarhet ska bli mer än ett begrepp. För hushåll och företag kommer det att bli svårare dels att se vad man kan och bör försäkra sig emot, dels att finna den bästa försäkringslösningen.

Till det kommer att pandemin har slagit hårt mot ekonomin och skapat oklarheter kring allt från avbrottsförsäkringar till utebliven efterfrågan, som en konsekvens av politiska beslut lika mycket som på grund av pandemin i sig. I en framtid där vi kommer att tvingas räkna med ett växande hot av pandemier blir frågan om försäkringar viktigare och mer komplicerad. Det har visats om inte annat av pågående rättsliga processer i Sverige och internationellt.

Migration, segregation och utanförskap har påverkat omfattningen av försäkringslösningar i samhället, i första hand vad gäller hushåll men även för mindre företag, med konsekvenser för företagsamheten. Vi har i dag ett Sverige som är förhållandevis välförsäkrat, och ett annat där det finns betydande brister i försäkringstäckningen.

Ytterligare ett mönster som redan nu kommit att påverka vår ekonomi är olika former av attacker mot det svenska samhället och dess företag. Framför allt handlar det om cyberattacker som slår hårt mot företag, men även om annan dold påverkan som kan röra infrastruktur eller leda till att en främmande makt söker påverka svenska företags integritet även när gäller verksamheten i Sverige.

För det enskilda hushållet och för företag kommer behovet att öka av hjälp för att navigera i denna mångfald av utmaningar, möjligheter och osäkerheter. Det blir viktigt även för stabiliteten i svensk ekonomi att vi får en bättre försäkringsnivå. Effektiviteten i försäkringslösningar och inriktningen av sparandet behöver utvecklas.

Den växande efterfrågan på försäkringsförmedling som vi redan har sett är ett uttryck för ett existerande behov som kommer att fortsätta att öka.

Det innebär att tiden nu är mogen för att myndigheter och lagstiftare att underlätta för försäkringsförmedling snarare än att se den som ett problem som måste åtgärdas. Skälet till att försäkringsförmedling ökar är i grunden att det skapar ett mervärde i form av prispress, utveckling av försäkringsprodukter samt rätta försäkringslösningar för både företag och för den enskilde.

I det finns samtidigt flera stora utmaningar, vilket jag kommer utveckla i kommande texter i artikelserien i Sak & Liv.

Utmaningarna handlar bland annat om alltmer olikartade anställningsförhållanden, klimatutvecklingen och den svenska kapitalmarknaden.

10 september, 2021
Länk till artikel här
9 september, 2021

EU nytt september– Senaste uppdatering om pågående arbete inom EU-institutionerna

I den senaste uppdateringen från Bipar kan du bland annat läsa om översynen av regelverket Solvens II- försäkringsgarantisystem inom EU, ta del av den holländska centralbanksrapporten kring en ny övervakningsmodell med anlending av BigTechs inom finansiella tjänster kopplat till FinTech och InsureTech.

I upplagan finns också information kring Storbritanniens tillfälliga tillståndsordning för ESS- företag samt om EIOPA:s nya ordförande Petra Hielkema som tillträdde den 1 sep och som är vald på fem år.

Läs bilagan här och kontakta gärna SFM:s chefsjurist Per Johan Gidlund vid frågor om ovanstående:BIPAR Update-8 September 2021

7 september, 2021

Nytt nyhetsbrev ute!

I senaste nyhetsbrevet kan du bl.a. läsa om remisser och regelverk, hållbarhet och kommande digitala medlemsträffar; läs hela nyhetsbrevet här >>>

 

 

2 september, 2021

Avgifter för skötsamhetsintyget bör sänkas kraftigt–

SFM lämnar yttrande till finansinspektionen gällande avgifter för försäkringsförmedlare.

SFM tillstyrker förslaget om att den lägsta avgiften för försäkringsförmedlare ska sänkas från 5 000 till 4 000 kronor, att avgiften per anställd försäkringsförmedlare förmedlade försäkringar sänks till 1 000 kronor och att den årliga avgiften för försäkringsförmedlare sänks till 1 500 kronor.

 • SFM välkomnar förslaget om en sänkning av avgifter för försäkringsförmedlare men sänkningen måste samtidigt ställas i relation till de avgifter för intyg som försäkringsförmedlare måste inhämta från Finansinspektionen för att få bedriva verksamhet, säger vd Karin Lindblad i samband med att SFM lämnat in sitt yttrande gällande avgifter hos Finansinspektionen.

Den 1 juli 2019 införde FI möjligheten att beställa skötsamhetsintyget. Det saknas, såvitt SFM är medveten om, någon föreskrift om att ett sådant intyg måste inhämtas från FI och SFM noterar att intäkterna för avgiftsklassen ”Utfärda intyg” ökade med nästan 700 procent från 2018 till 2019.

 • Så länge Finansinspektionen inte medger att berörda individer kan intyga skötsamhet i detta avseende på annat sätt än genom myndighetens egna intyg, anser SFM sammantaget att avgiften för att inhämta skötsamhetsintyget ska sänkas kraftigt. SFM anser även att FI bör räkna in dessa intäkter i den budget som avser avgiftsgruppen försäkringsförmedlare, säger vd Karin Lindblad.

Läs hela yttrandet här. 

Karin Lindblad, vd SFM

Karin Lindblad, vd SFM

Presskontakt: Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se

27 augusti, 2021

Behov av mer proportionalitet och riskbaserat förhållningssätt

SFM lämnar in yttrande till Finansdepartementet samt till EU-kommissionen via Bipar, den europeiska medlemsorganisationen för försäkringsförmedlare. Yttrandet avser kommissionens lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

 • EU-kommissionens ambition att stärka ramverket för att motverka finansiering av terrorism är mycket motiverat mot bakgrund av att kreativiteten i brottslig aktivitet, med tillhörande kapitalflöden, ständigt utvecklas, säger vd Karin Lindblad i samband med att SFM lämnat in ett yttrandet till Finansdepartementet gällande kommissionens lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det finns dock brister i det föreslagna regelverket gällande proportionalitet och riskbedömning.

 

 • En fundamental del som tyvärr inte verkat prägla det regelverk som nu föreslagits, är proportionalitet och riskbaserat förhållningssätt. SFM vill slå vakt om att det är en bred flora av aktörer som faller under regelverket och att det krävs betydligt större riskbaserad prägel än vad förslaget till regelverk ger. Därför är det av vikt att Sverige driver en linje som är anpassningsbar efter svenska förhållanden, och som samtidigt inte motverkar gemenskapslagstiftningen i sig, säger SFM:s chefsjurist Per Johan Gidlund.

 

Som företrädare för försäkringsförmedlare i Sverige, är det av särskilt vikt för SFM att kommentera de delar som påverkar små- och medelstora livförsäkringsförmedlare. Detta är en gruppering som varit föremål för en stadig konsolidering i marknaden efter de senaste årens regleringar.

 

 • Livförsäkringsförmedlaren gör ett otroligt viktigt arbete i att ta in och upprätthålla god kundkännedom om dess kunder. Det vore däremot lämpligt och relevant, att Sverige verkar för att de delar som avser krav på organisation och transaktionsmonitorering är riskbaserade i så stor utsträckning som möjligt för att undvika mindre meningsfulla, dubblerande och detaljerade regleringar som får ett begränsat värde för motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism, avslutar Per Johan Gidlund

 

Ta del av SFM:s yttrande till Finansdepartementet om EU-kommissionens lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism här.

 

SFM har tagit fram branschgemensam kundinformation som beskriver varför försäkringsförmedlaren behöver ställa frågor som har med penningtvätt och finansiering av terrorism att göra. Läs SFM:s rekommendation här.

Karin Lindblad, vd SFM

Karin Lindblad, vd SFM

Per Johan Gidlund, chefsjurist SFM

Presskontakt: Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se

25 augusti, 2021

Högt kundskydd helt centralt

SFM i remissvar om utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar.

 • SFM är positiv till åtgärder som leder till en klok flytträttsmarknad i balans mellan kundskydd och fria marknadsförutsättningar för aktörer. En marknad i konkurrens bidrar till bättre tjänster, bättre produkter och lägre priser för konsumenter och andra kunder. SFM är och har varit positiva till att reglerna ses över för att flytträtten ska bli mer effektiv, så länge konsumentskyddet står i fokus. Flytträtten är positiv för kunden när flytten är lämplig utifrån kundens krav och behov, säger vd Karin Lindblad i samband med att SFM lämnat in sitt remissvar till Finansdepartementet gällande utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar.

Långsiktiga konsekvenser med förslaget oroar SFM och hur en retroaktiv lagstiftning påverkar konsument och kundskyddet.

 • Reglerna om flytt kan inte betraktas isolerat utan hänsyn måste tas till ramverket för konsumentskydd. Det är därför helt centralt att befintliga ramverk för försäkringsdistribution upprätthålls, bland annat vad gäller krav och behovsbedömningen av konsumenten, säger SFM:s jurist Per Johan Gidlund som också beklagar att promemorian inte lyfter fram det värdefulla i att reglerna om kundens krav och behov, är en flexibel reglering som syftar till att ge kunderna en hög lägstanivå av skydd när kunden inte träffar en rådgivare. Det är av väldigt stor vikt att retroaktiv lagstiftning, nu och framgent, föregås av en noggrann analys av de konsekvenser som en retroaktiv verkan kan medföra, avslutar Per Johan Gidlund.

Läs hela SFM:s remissvar här till  En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar (Fi2021/01980) i länk; En utvidgad flytträtt – Svenska försäkringsförmedlares förening

I samband med att nya regler för avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar trädde i kraft tidigare i år har SFM tagit fram en ”Flyttguide” som riktar sig till konsument med tips och råd om vad man bör fundera kring vid tankar om flytt av pensionskapital. ”Flyttguiden” går att ta del av här samt på SFM:s Konsumentyta där mer information- och kunskapsutbyte sker för att stärka konsument och höja kunskapen.

Karin Lindblad, vd SFM

Karin Lindblad, vd SFM

Per Johan Gidlund, jurist SFM

Per Johan Gidlund, jurist SFM

Presskontakt: Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se