13 september, 2021

Medlemsinbjudan: Digitalt möte om nya remisser och regelverk 

SFM bjuder in till ett kostnadsfritt digitalt morgonmöte om nya remisser och regelverk.

Datum:    Torsdag 16 sep
Tid:          8.30- 9.00
Plats:      Teams- Maila anmälan till info@sfm.se och du får sedan en teamsinbjudan skickad till dig.

SFM har de senaste veckorna lämnat in flertalet remisser och yttranden och kommer vid det första digitala medlemsmötet efter sommaren att gå igenom innehåll och betydelse av dessa.

Aktuella remisser som kommer att beröras under den digitala träffen gäller bl.a. utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar, kommissionens lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism samt FI:s förslag om avgifter för försäkringsförmedlare.

Här kan du redan nu ta del av SFM:s kommentarer och remisser inför mötet:

-Remissvar om utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar.

-Yttrande till finansinspektionen gällande avgifter för försäkringsförmedlare.

-Yttrande till Finansdepartementet samt till EU-kommissionen via Bipar, Yttrandet avser kommissionens lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi frågor kontakta info@sfm.se

13 september, 2021

SFM:s ordförande Gunnar Hökmark i artikelserie i Sak & Liv– del 1

GUNNAR HÖKMARK OM FÖRMEDLARBRANSCHENS TILLVÄXT (1)

• Gunnar Hökmark är ordförande för SFM och tidigare ledamot av EU-parlamentet. I en artikelserie för Sak & Liv ger han sin bild av försäkringsförmedlingens snabba tillväxt och beskriver några av de stora utmaningarna framöver för branschen.

Vart är svensk försäkring och förmedlarbranschen på väg? Gunnar Hökmark, ordförande för Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM, och tidigare ledamot av EU-parlamentet och dess ekonomiska utskott ger i fyra artiklar för Sak & Liv sin bild av försäkringsförmedlingens snabba tillväxt, berättar om skälen till den snabba ökningen — och beskriver några av de stora utmaningarna framöver för branschen.

I den första artikeln beskriver Gunnar Hökmark hur försäkringsförmedlarbranschen har vuxit fram sedan 1990-talet.

Försäkringsförmedlingens snabba tillväxt de senaste decennierna beror på en efterfrågan som fortsätter att växa och som nu måste erkännas av myndigheter och lagstiftare istället för att motarbetas.

Det finns flera skäl till den ökade efterfrågan på förmedlartjänster: Ökad prispress och konkurrens, bättre matchning av försäkringar för den enskilde och en professionell överblick på marknadens tjänster och möjligheter.

Till detta kommer att en väl fungerande förmedlarmarknad nu, bland annat genom certifiering, har skyddats mot dem som inte bör vara aktiva där.

Den svenska finansmarknaden har liksom finansmarknader världen över förändrats i grunden sedan 1980-talets våg av avregleringar. Det har lett till en större likviditet och djupare kapitalmarknader. Det innebär också, inte minst i Sverige som tillhör de länder som dragit stor nytta av detta med dynamiska konsekvenser, att möjligheterna för den enskilde är större men också att brist på kunskap och råd får större betydelse.

I min erfarenhet som lagstiftare har jag både sett hur onödiga regleringar tynger marknaden och försvårar för konsumenten, men också hur kraven på transparens bidragit till branschens utveckling. Det är viktigt att lagstiftning och regleringar gynnar konkurrensen och konsumenten snarare än byråkratin.

En fortsatt utveckling för att stärka konsumenten kräver ökad rådgivning och mer kunskap, både för att utveckla försäkringsmarknadernas omfattning av försäkrade och för att säkra bästa möjliga pensionsutveckling. Fondsparandet och investeringsfonderna har fördjupat kapitalmarknaderna och förnyat svensk ekonomi och innebär fler möjligheter för den enskilde — men gör det också svårare att navigera i mångfalden för att få bästa möjliga utfall.

Klimatförändringen kommer därtill att bära med sig förändringar som vi ännu i dag inte kan överblicka. Försäkringsbolag har sedan lång tid tagit de ökade riskerna för stormar och översvämningar på allvar, men skiftande väderlekar, varmare sommardagar och intensivare regn och stormar kommer att ge fler skador och fler typer av skadeutfall vars variationer nu måste räknas in ur individuella perspektiv om hållbarhet ska bli mer än ett begrepp. För hushåll och företag kommer det att bli svårare dels att se vad man kan och bör försäkra sig emot, dels att finna den bästa försäkringslösningen.

Till det kommer att pandemin har slagit hårt mot ekonomin och skapat oklarheter kring allt från avbrottsförsäkringar till utebliven efterfrågan, som en konsekvens av politiska beslut lika mycket som på grund av pandemin i sig. I en framtid där vi kommer att tvingas räkna med ett växande hot av pandemier blir frågan om försäkringar viktigare och mer komplicerad. Det har visats om inte annat av pågående rättsliga processer i Sverige och internationellt.

Migration, segregation och utanförskap har påverkat omfattningen av försäkringslösningar i samhället, i första hand vad gäller hushåll men även för mindre företag, med konsekvenser för företagsamheten. Vi har i dag ett Sverige som är förhållandevis välförsäkrat, och ett annat där det finns betydande brister i försäkringstäckningen.

Ytterligare ett mönster som redan nu kommit att påverka vår ekonomi är olika former av attacker mot det svenska samhället och dess företag. Framför allt handlar det om cyberattacker som slår hårt mot företag, men även om annan dold påverkan som kan röra infrastruktur eller leda till att en främmande makt söker påverka svenska företags integritet även när gäller verksamheten i Sverige.

För det enskilda hushållet och för företag kommer behovet att öka av hjälp för att navigera i denna mångfald av utmaningar, möjligheter och osäkerheter. Det blir viktigt även för stabiliteten i svensk ekonomi att vi får en bättre försäkringsnivå. Effektiviteten i försäkringslösningar och inriktningen av sparandet behöver utvecklas.

Den växande efterfrågan på försäkringsförmedling som vi redan har sett är ett uttryck för ett existerande behov som kommer att fortsätta att öka.

Det innebär att tiden nu är mogen för att myndigheter och lagstiftare att underlätta för försäkringsförmedling snarare än att se den som ett problem som måste åtgärdas. Skälet till att försäkringsförmedling ökar är i grunden att det skapar ett mervärde i form av prispress, utveckling av försäkringsprodukter samt rätta försäkringslösningar för både företag och för den enskilde.

I det finns samtidigt flera stora utmaningar, vilket jag kommer utveckla i kommande texter i artikelserien i Sak & Liv.

Utmaningarna handlar bland annat om alltmer olikartade anställningsförhållanden, klimatutvecklingen och den svenska kapitalmarknaden.

10 september, 2021
Länk till artikel här
9 september, 2021

EU nytt september– Senaste uppdatering om pågående arbete inom EU-institutionerna

I den senaste uppdateringen från Bipar kan du bland annat läsa om översynen av regelverket Solvens II- försäkringsgarantisystem inom EU, ta del av den holländska centralbanksrapporten kring en ny övervakningsmodell med anlending av BigTechs inom finansiella tjänster kopplat till FinTech och InsureTech.

I upplagan finns också information kring Storbritanniens tillfälliga tillståndsordning för ESS- företag samt om EIOPA:s nya ordförande Petra Hielkema som tillträdde den 1 sep och som är vald på fem år.

Läs bilagan här och kontakta gärna SFM:s chefsjurist Per Johan Gidlund vid frågor om ovanstående:BIPAR Update-8 September 2021

7 september, 2021

Nytt nyhetsbrev ute!

I senaste nyhetsbrevet kan du bl.a. läsa om remisser och regelverk, hållbarhet och kommande digitala medlemsträffar; läs hela nyhetsbrevet här >>>

 

 

2 september, 2021

Avgifter för skötsamhetsintyget bör sänkas kraftigt–

SFM lämnar yttrande till finansinspektionen gällande avgifter för försäkringsförmedlare.

SFM tillstyrker förslaget om att den lägsta avgiften för försäkringsförmedlare ska sänkas från 5 000 till 4 000 kronor, att avgiften per anställd försäkringsförmedlare förmedlade försäkringar sänks till 1 000 kronor och att den årliga avgiften för försäkringsförmedlare sänks till 1 500 kronor.

 • SFM välkomnar förslaget om en sänkning av avgifter för försäkringsförmedlare men sänkningen måste samtidigt ställas i relation till de avgifter för intyg som försäkringsförmedlare måste inhämta från Finansinspektionen för att få bedriva verksamhet, säger vd Karin Lindblad i samband med att SFM lämnat in sitt yttrande gällande avgifter hos Finansinspektionen.

Den 1 juli 2019 införde FI möjligheten att beställa skötsamhetsintyget. Det saknas, såvitt SFM är medveten om, någon föreskrift om att ett sådant intyg måste inhämtas från FI och SFM noterar att intäkterna för avgiftsklassen ”Utfärda intyg” ökade med nästan 700 procent från 2018 till 2019.

 • Så länge Finansinspektionen inte medger att berörda individer kan intyga skötsamhet i detta avseende på annat sätt än genom myndighetens egna intyg, anser SFM sammantaget att avgiften för att inhämta skötsamhetsintyget ska sänkas kraftigt. SFM anser även att FI bör räkna in dessa intäkter i den budget som avser avgiftsgruppen försäkringsförmedlare, säger vd Karin Lindblad.

Läs hela yttrandet här. 

Karin Lindblad, vd SFM

Karin Lindblad, vd SFM

Presskontakt: Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se

27 augusti, 2021

Behov av mer proportionalitet och riskbaserat förhållningssätt

SFM lämnar in yttrande till Finansdepartementet samt till EU-kommissionen via Bipar, den europeiska medlemsorganisationen för försäkringsförmedlare. Yttrandet avser kommissionens lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

 • EU-kommissionens ambition att stärka ramverket för att motverka finansiering av terrorism är mycket motiverat mot bakgrund av att kreativiteten i brottslig aktivitet, med tillhörande kapitalflöden, ständigt utvecklas, säger vd Karin Lindblad i samband med att SFM lämnat in ett yttrandet till Finansdepartementet gällande kommissionens lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det finns dock brister i det föreslagna regelverket gällande proportionalitet och riskbedömning.

 

 • En fundamental del som tyvärr inte verkat prägla det regelverk som nu föreslagits, är proportionalitet och riskbaserat förhållningssätt. SFM vill slå vakt om att det är en bred flora av aktörer som faller under regelverket och att det krävs betydligt större riskbaserad prägel än vad förslaget till regelverk ger. Därför är det av vikt att Sverige driver en linje som är anpassningsbar efter svenska förhållanden, och som samtidigt inte motverkar gemenskapslagstiftningen i sig, säger SFM:s chefsjurist Per Johan Gidlund.

 

Som företrädare för försäkringsförmedlare i Sverige, är det av särskilt vikt för SFM att kommentera de delar som påverkar små- och medelstora livförsäkringsförmedlare. Detta är en gruppering som varit föremål för en stadig konsolidering i marknaden efter de senaste årens regleringar.

 

 • Livförsäkringsförmedlaren gör ett otroligt viktigt arbete i att ta in och upprätthålla god kundkännedom om dess kunder. Det vore däremot lämpligt och relevant, att Sverige verkar för att de delar som avser krav på organisation och transaktionsmonitorering är riskbaserade i så stor utsträckning som möjligt för att undvika mindre meningsfulla, dubblerande och detaljerade regleringar som får ett begränsat värde för motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism, avslutar Per Johan Gidlund

 

Ta del av SFM:s yttrande till Finansdepartementet om EU-kommissionens lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism här.

 

SFM har tagit fram branschgemensam kundinformation som beskriver varför försäkringsförmedlaren behöver ställa frågor som har med penningtvätt och finansiering av terrorism att göra. Läs SFM:s rekommendation här.

Karin Lindblad, vd SFM

Karin Lindblad, vd SFM

Per Johan Gidlund, chefsjurist SFM

Presskontakt: Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se

25 augusti, 2021

Högt kundskydd helt centralt

SFM i remissvar om utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar.

 • SFM är positiv till åtgärder som leder till en klok flytträttsmarknad i balans mellan kundskydd och fria marknadsförutsättningar för aktörer. En marknad i konkurrens bidrar till bättre tjänster, bättre produkter och lägre priser för konsumenter och andra kunder. SFM är och har varit positiva till att reglerna ses över för att flytträtten ska bli mer effektiv, så länge konsumentskyddet står i fokus. Flytträtten är positiv för kunden när flytten är lämplig utifrån kundens krav och behov, säger vd Karin Lindblad i samband med att SFM lämnat in sitt remissvar till Finansdepartementet gällande utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar.

Långsiktiga konsekvenser med förslaget oroar SFM och hur en retroaktiv lagstiftning påverkar konsument och kundskyddet.

 • Reglerna om flytt kan inte betraktas isolerat utan hänsyn måste tas till ramverket för konsumentskydd. Det är därför helt centralt att befintliga ramverk för försäkringsdistribution upprätthålls, bland annat vad gäller krav och behovsbedömningen av konsumenten, säger SFM:s jurist Per Johan Gidlund som också beklagar att promemorian inte lyfter fram det värdefulla i att reglerna om kundens krav och behov, är en flexibel reglering som syftar till att ge kunderna en hög lägstanivå av skydd när kunden inte träffar en rådgivare. Det är av väldigt stor vikt att retroaktiv lagstiftning, nu och framgent, föregås av en noggrann analys av de konsekvenser som en retroaktiv verkan kan medföra, avslutar Per Johan Gidlund.

Läs hela SFM:s remissvar här till  En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar (Fi2021/01980) i länk; En utvidgad flytträtt – Svenska försäkringsförmedlares förening

I samband med att nya regler för avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar trädde i kraft tidigare i år har SFM tagit fram en ”Flyttguide” som riktar sig till konsument med tips och råd om vad man bör fundera kring vid tankar om flytt av pensionskapital. ”Flyttguiden” går att ta del av här samt på SFM:s Konsumentyta där mer information- och kunskapsutbyte sker för att stärka konsument och höja kunskapen.

Karin Lindblad, vd SFM

Karin Lindblad, vd SFM

Per Johan Gidlund, jurist SFM

Per Johan Gidlund, jurist SFM

Presskontakt: Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se

11 augusti, 2021

Varning till konsument

Finansinspektionen har nyligen gjort en genomgång av investeringsbedrägerier som visar på att det har blivit allt vanligare att konsumenter kontaktas via sociala medier av bedragare.

 

 • Med ett större kunskapsutbyte och informationsdelning kan vi tillsammans i branschen stärka konsumentskyddet, säger Karin Lindblad vd SFM, som hänvisar till FI:s information.

 

Läs mer hos FI i länk samt ta del av FI:s lista- Tänk på detta- för att undvika att bli bedragen.

FI- Tänk på detta! – Så ser du igenom bedrägeriförsök

 • Det finns inga snabba, enkla och säkra investeringar.På sociala medier annonserar många bedragare med löften om enkla investeringar som snabbt leder till stora vinster. Bedragare som ringer lovar ofta samma sak. Men sådana investeringar finns inte. I stället ska du tänka att om ett erbjudande låter för bra för att vara sant, då är det nog så.
 • Var skeptisk till alla som erbjuder dig investeringar på sociala medier, telefon eller mejl.Seriösa företag erbjuder inte investeringar på det här sättet, i synnerhet inte på kvällstid. Blockera personen eller lägg på.
 • Gör aldrig affärer med företag du inte känner till.Precis som med alla investeringar ska du inte göra affärer med okända företag. Om inte du eller någon du litar på känner igen företaget bör du inte låta dem hantera dina pengar.
 • Tillåt aldrig någon du inte känner att fjärransluta till din dator.Du vill absolut inte ha hjälp av en bedragare att till exempel skicka pengar från din bank.
 • Använd inte ditt bank-id och logga inte in på din bank på uppmaning av någon annan.Inga seriösa företag kommer att uppmana dig att använda dina inloggningsuppgifter på det sättet. Det gör bara bedragare.
 • Kontrollera att företaget har tillstånd från FI.Gör aldrig affärer med företag utan tillstånd. Företag som får göra affärer i Sverige finns i Företagsregistret.
 • Kontrollera att FI inte har varnat för företaget.Företag utan tillstånd – i många fall företagsnamn som figurerat i tidigare bedrägerier – finns listade i FI:s varningslista.
29 juni, 2021

Vägledning för motverkande av penningtvätt – möjlighet att påverka

Vägledning för motverkande av penningtvätt – möjlighet att påverka

SFM och sex andra branschorganisationer står bakom Simpt – Svenska institutet mot penningtvätt – som nu har publicerat nya och uppdaterade vägledningar för öppen konsultation. Fram till och med den 10 september 2021 är det öppet att lämna synpunkter på vägledningarna som nu publicerats, här kan du ta del av underlaget i dess helhet och hur man lämnar synpunkter här  länk >>> 

Tack vare SFM:s engagerade expertgrupp och arbetet med beredning inom Simpt:s organisation är det glädjande att vi nu kan publicera ytterligare utkast till vägledning för att underlätta för försäkringsförmedlares vardag i arbetet med kundkännedom och riskbedömning av kund. Utöver den vägledningen har viktig utveckling skett av de allmänna och branschgemensamma vägledningarna av bland annat Behandling av personuppgifter, Avsluta av affärsförbindelser och Verklig huvudman.

Den öppna konsultationen är en viktig del i arbetet med att ta fram vägledning. Vid den öppna konsultationen ges myndigheter och andra aktörer möjlighet att lämna synpunkter på utkasten till vägledning. Efter att synpunkterna har hanterats är utgångspunkten att vägledningen kan antas av Simpts styrgrupp, där bland annat SFM:s vd Karin Lindblad ingår. Den beslutade vägledningen publiceras på Simpts hemsida.

Kort fakta om vägledningarna: Simpt är ett branschsamarbete som syftar till att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Målet är att kodifiera och skapa branschpraxis samt att etablera god sed på området. Avsikten är att branschen ska beakta och kunna förlita sig på vägledningen. Vägledningen beskriver därför hur branschen tolkar och tillämpar penningtvättsregelverket i aktuella delar, men vägledningen ersätter inte lagar, föreskrifter och andra rättskällor. Dessa måste alltid beaktas och tillämpas i förekommande fall.

 

Kontakta Per Johan Gidlund, SFM:s jurist, för mer information eller om du har frågor.

22 juni, 2021

SFM:s ordförande önskar Glad Sommar

Det vi sett under det gångna året är hur den svenska försäkringsförmedlarmarknaden, även mitt under pandemin, växer i betydelse. Det handlar både om den ökade efterfrågan på avancerad rådgivning inom försäkringsmarknadens alla olika områden, om insikten om behovet av rätt försäkring, och om den strukturering som branschen nu genomgår.

 

SFM har under detta år ökat vår betydelse, varit en tydlig röst för branschen, tagit strid för det värde som förmedling tillför kunderna och för försäkringsmarknaden som sådan. Istället för stora oligopol har vi en flexibel och pluralistisk marknad som kan utnyttja den snabba utvecklingen av fintech liksom den stora bredden i bred konkurrens.

 

Utbildning har varit en av våra stora satsningar. Utvecklingen av InsureEd fortsätter med målet att detta vårt gemensamma branschföretag ska bli en centralpunkt för den svenska försäkringsmarknaden och marknadens Utbildningsföretag. Utbildning sprungen ur förmedlares kunskaper och erfarenheter, ur de krav som avancerad verksamhet ställer, och genomförd av marknadens bästa aktörer.

 

Certifieringen genom InsureSec är ytterligare ett exempel på bredden.Vi driver nu verksamheten för att de ska bli ännu bättre och med tydlighet ha sina rötter och kompetens i den vardag som förmedlare i både stora och små företag lever vi. Vi har blivit bättre och vi ska bli ännu bättre och medverka till branschstandards som håller onödig lagstiftning ute och bra verksamheter inne.

 

Så har vi Fullmaktskollen och S4I, båda hälftenägda med Svensk Försäkring,  som sätter breda standards med våra erfarenheter och krav i centrum för hur marknaden i en tid av teknisk omvandling ställer.

 

Debatten om förmedlingens värde tar vi. Regelbundna möten med myndigheter och regering samt inte minst möten med marknadens olika aktörer för att skapa de forum som sätter konkurrensen främst.

 

Det var ett svårt och konstigt år 2020 liksom våren 2021 men vi har branschen och SFM har gått igenom denna tid och blivit ännu lite starkare och på väg att bli den naturliga partnern för alla dem som funderar över sin pension, sin försäkring och den ekonomiska framtiden. Ha en skön sommar och så ses vi när Sverige äntligen är på väg att bli normalt efter pandemin!

 

Gunnar Hökmark, ordförande SFM

18 juni, 2021

Prm: SFM lanserar konsumentinformation  

SFM ser en potential att från förmedlarhåll höja kunskapen och bidra till en mer upplyst konsumentmarknad och som ett led i detta lanserar SFM en ny konsumentinformation på sin hemsida.

 

Frågan om den framtida pensionen oroar och kunskap brister kring den egna ekonomin. Detta är återkommande i beräkningar och rapporter.  Från Finansinspektionen framgår att många konsumenter saknar grundläggande kunskaper och räknefärdigheter. Beräkningar från Länsförsäkringar visar att 4 av 10 företagare saknar tjänstepensionsavsättningar till ägarna eller anställda. Även företagarnas undersökningar visar att landets företagare inte heller anser sig ha särskilt god kunskap om de egna pensionsvillkoren. Hälften anser sig ha dålig eller obefintlig kunskap. Endast en av tio företagare anser sig ha mycket god kunskap. 

 

 • Kunskap och kvalitet går hand i hand och SFM ser ett stort värde i informationsdelning, utbildning och lättillgänglig kunskap som kan stärka individen och branschen vad gäller ekonomi, sparande och skydd. Med ett större kunskapsutbyte och informationsdelning kan vi tillsammans i försäkringsbranschen stärka konsumentskyddet och öka förståelsen på både individ- och samhällsnivå, säger Karin Lindblad vd SFM.

 

På SFM:s hemsida finns nu matnyttig information till konsument att tänka på, exempelvis en ”flyttguide” vid tanke på flytt av pensionskapital samt länkar med information dit man som konsument och småföretagare kan vända sig för att ta del av mer information och kunskapsinhämtning.

Karin Lindblad, vd SFM

Presskontakt SFM: Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se

17 juni, 2021

Årlig medlemsremiss – SFM Vägledningar

Årlig medlemsremiss – SFM Vägledningar

SFM:s vägledningar kommer från branschen till branschen och syftar till att skapa ett enhetligt och gott kundskydd samt underlätta i försäkringsförmedlarnas vardag. Avsikten är att vägledningarna ska vara levande och följa branschpraxis samt de behov som finns i marknaden. Därför fastställs vägledningarna årligen av SFM:s styrelse, där synpunkter som inkommit under året från medlemmar och deltagare i Forum för livförsäkring respektive Forum för sakförsäkring kan tas hänsyn till.

Därutöver genomför SFM en särskild remiss för att uppmärksamma våra medlemmar särskilt på möjligheten att lämna synpunkter. Remissen är öppen till och med måndag 16 augusti 2021 och synpunkter skickas till info@sfm.se

 

 

Nedan framgår vägledningar som är föremål för remiss:

Vägledning Liv

Vägledning Sak

Vägledning information om försäkringsförmedlaren till konsument

15 juni, 2021

SFM lanserar två nya vägledningar från och till branschen

SFM lanserar två nya vägledningar från och till branschen

 

Under 2021 har arbetet inom SFM och med våra medlemmar fortsatt med att vidareutveckla vägledning till branschen. Efter dialog med Konsumentverket om utmaningar för nya bolag som söker tillstånd för försäkringsförmedling, har SFM tagit initiativ till en vägledning för information om försäkringsförmedlaren till konsument. Vägledningen innehåller sådant en försäkringsförmedlare ska informera en konsument om enligt Lag om försäkringsdistribution (2018:1219) (LFD) och enligt Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) (föreskrifterna) och den passar att användas om köparen är konsument och den är avsedd att passa oavsett om försäkringsförmedlaren distribuerar skadeförsäkring eller personförsäkring.

 

Med anledning av den löpande dialog vi har haft med Finansinspektionen och de specifika risker som är förknippade med vissa företagsobligationer har SFM även tagit fram en vägledning från och till våra medlemmar på detta område. Utöver att visa att SFM:s medlemmar står bakom principer om hänsyn till bland annat motpartsrisker i placeringar, framgår att företagsobligationer med en förhållandevis hög motpartsrisk och som inte handlas på en reglerad marknad, som huvudregel inte bör distribueras till konsumenter.

 

Det är förstås glädjande att SFM på relativt kort tid lyckats ta fram och förankra två ytterligare vägledningar som skapar förutsättningar för ett mer enhetligt och stärkt konsumentskydd, samtidigt som de syftar till att underlätta för försäkringsförmedlare i deras vardag. Jag vill rikta ett stort tack till alla inblandade parter som gjort det möjligt, säger SFM:s vd Karin Lindblad.  

 

Konsumentverket har tillsyn över den information som försäkringsdistributörer, såsom försäkringsförmedlare och försäkringsbolag, ger till konsumenter under förutsättning att informationen är kopplad till marknadsföringslagen. Information som ska lämnas till konsument får inte utgöra vilseledande marknadsföring som på ett otillbörlig vis har påverkat, eller sannolikt påverkat, konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. På Konsumentverket ser vi positivt på initiativet från SFM att verka för tydlig försäkringsförmedlingsinformation, ett område där konsumenter har begränsade förkunskaper, varför tydlig, enkel och pedagogisk information har en viktig roll att spela, kommenterar Joel Westerlund, jurist vid Konsumentverket.

 

Vägledning vad gäller distribution till konsument av vissa särskilt komplexa placeringar inom försäkringsbaserade investeringsprodukter (SFM 2021-1) i dess helhet hittar du under vägledningar, här >>> Länk

 

Vägledning för information om försäkringsförmedlaren till konsument (SFM 2021-2) i dess helhet hittar du under vägledningar, här >>> Länk

 

Ytterligare information från Konsumentverket om deras tillsyn, PM från tidigare granskningar av information från försäkringsdistributörer och informationskrav i övrigt finns på deras hemsida, här >>> Länk

2 juni, 2021

PRM: Kvaliteten i branschen har upprätthållits trots pandemin   

PRM: Kvaliteten i branschen har upprätthållits trots pandemin 

 

 • För SFM och branschen är det viktigt att vi gemensamt arbetar för ständiga förbättringar och det är därför mycket glädjande att vi i årets undersökning ser att branschen fortsätter utvecklas, förbättras och engagemanget ökat trots att t.ex. mångas arbetssituation och livssituation påverkats av Corona, säger Karin Lindblad, vd för SFM.

Sedan tre år tillbaka har SFM tagit initiativ till att genomföra en ingående undersökning till försäkringsförmedlare och administratörer över hela landet för att utse årets bästa förmedlardisk och försäkringsbolag (förmedlarpris respektive administratörspris), samt ett produktpris för 2020 för bästa sjukvårdsförsäkring. Försäkringsbolagen har uppskattat att ta del av svaren för att omsätta dessa i sin verksamhetsutveckling.  I år har över 5 400 st helhetsbetyg samlats in för olika förmedlingsdiskar och datan visar tydligt hur faktor ”enkla att arbeta med” är den faktor som påverkar helhetsbetyget allra starkast.

 • Årets undersökning är omfattande med svar från hela landet. Trenden hittills är tydlig från år till år, resultaten över lag blir bättre. Det som också är viktigt att belysa från undersökningen är att det många gånger är väldigt tätt uppe i toppen för att knipa första platsen där ett högt resultat också måste backas upp av en hög lägsta nivå, säger, Stefan Cederbrandt Brilliant.

Vid SFM:s digitala event delades idag ut pokaler i samtliga kategorier och årets vinnare är;

 

Försäkringsförmedlare Liv: Euro Accident; Sak: If

 

Administratörer Liv: Euro Accident; Sak: Moderna

 

Bästa sjukvårdsförsäkring; Euro Accident

 

 • Sjukvårdsförsäkring är en viktig produkt för många företag och därmed för våra medlemmar. På en växande marknad av sjukvårdsförsäkringar möter SFM:s medlemmar kunder, individer och företagare, med olika behov och förutsättningar och har möjlighet att konkurrensutsätta marknaden för att möjliggöra en effektiv och individanpassad lösning, av den anledningen valde vi att dela ut pris för bästa sjukvårdsförsäkring, säger Karin Lindblad och gratulerar samtliga vinnare i årets undersökning.

SFM frågade representant av priset för bästa sjukvårdsförsäkring om varför han tror Euro Accident tog hem priset med god marginal jämfört med sina konkurrenter;

–      Vi är jätteglada för detta hedrande pris och jag tror att för kund är det viktigt att få tillgång till rätt vård hos de bästa specialisterna och att verkligen känna att de får ett bra omhändertagande hela vägen hos oss på Euro Accident. Det kan vi säkerställa genom egen medicinsk personal i ett nära samarbete med vårt utvalda vårdgivarnätverk. Jag tror också att den satsning som vi har gjort på bokningsfunktionalitet i vår app och många nya digitala vårdtjänster gör att vi levererar en sjukvårdsförsäkring i framkant, säger Leif Johansson, Euro Accident.

På Svensk Försäkring ser man att sjukvårdsförsäkringen kan bidra till ökad trygghet för kunderna:

 • Det är tydligt att intresset för sjukvårdsförsäkring är fortsatt stort. En förklaring kan vara att sjukvårdsförsäkringen bidrar till en ökad trygghet för den enskilde genom att man snabbt får vård och kan återgå i arbete efter sjukdom. På så sätt tryggas ens inkomst och försörjning, säger Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring.

Presskontakt: Emilie Wiklund SFM, emilie.wiklund@sfm.se

Karin Lindblad, vd SFM

Karin Lindblad, vd SFM

27 maj, 2021

Ställningstagande vad gäller Livlicens / InsureSec

Med anledning av att föreningens medlemmar haft frågor om InsureSec licens med inriktning mot Livförsäkring(”Livlicens”), kan SFM, efter dialog med InsureSec och branschen informera om följande:

Vid anmälan i systemet till ”Uppföljande kunskapstest” för försäkringsförmedlare med Livlicens, får samtliga försäkringsförmedlare med tillstånd för distribution av fondförsäkring, dvs. tillståndsklass liv III(romersk 3:a), en rekommendation i InsureSecs systemlösning att även anmäla och ta licens med inriktning mot Investeringsrådgivning.

SFM vill därför på förekommen anledning förtydliga att Livlicensen bedöms innehålla tillräckliga kunskapskrav för distribution av både fond- och depåförsäkringar med underliggande värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och specialfonder vilka förvaltas av den som har rätt att förvalta specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Det som kommunicerats i InsureSecs system är således inte ett krav på att ta ytterligare test, utan endast just en rekommendation utifrån att någon som arbetar med ett bredare spektra av underliggande finansiella instrument, kan vara intresserad av att även ta licens för investeringsrådgivning.

Försäkringsförmedlare som är behov av fördjupad kunskap kring investeringsrådgivning utanför försäkring, kan kontakta InsureEd för information om möjliga utbildningar.

 

Kontakt: info@sfm.se

27 maj, 2021

PRM: Karin Lindblad, vd för SFM, lämnar över stafettpinnen vid årsskiftet

Karin Lindblad tillträdde som vd för SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) 2015 och har sedan dess arbetat intensivt med frågor som stärker försäkringsförmedlarbranschen på både individ- och samhällsnivå men vid årsskiftet är det dags att lämna över stafettpinnen.

 

 • Efter sex spännande och givande år är det dags för mig att lämna över stafettpinnen för SFM eftersom jag går i pension. Jag är mycket stolt och tacksam över det arbete som SFM:s organisation, medlemmarna och branschen åstadkommit tillsammans. Försäkringsförmedlare har en nyckelroll på försäkringsmarknaden och försäkringsförmedlarnas kunder ska känna sig trygga, vara nöjda och de ska få tillgång till försäkringar som erbjuds i konkurrens. På så sätt tillför försäkringsförmedling och förmedlarna ett stort värde till kunden och bidrar till samhällsekonomin. Detta har varit min utgångspunkt för det arbete som SFM bedrivit sedan jag tillträdde som vd, säger Karin Lindblad.

 

 • Karin Lindblad har med glädje och engagemang bidragit till den långsiktiga utvecklingen av SFM. Det gäller inte minst SFM som centrum för försäkringsmarknadens gemensamma utveckling och branschens standards. Det är ett starkare SFM hon lämnar, med nätverk och dialog som utvecklar kvalitet och ansvar när det gäller att ge kunder det mervärde de söker hos försäkringsförmedlare, säger Gunnar Hökmark, styrelseordförande SFM.

 

Rekryteringsprocessen för att hitta en ersättare till Karin Lindblad är igång. Karin Lindblad kvarstår i styrelserna för Fullmaktskollen och InsureEd till våren 2022.

 

SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare. SFM företräder ca 1 900 förmedlare och ca 150 bolag och föreningen har funnits sedan 1976.

Karin Lindblad, vd SFM

Presskontakt: Emilie Wiklund, emilie wiklund@sfm.se

26 maj, 2021

Förtydliganden avseende fullmakter

Inom ramen för produkten sjukvårdsförsäkring har frågan om vilken fullmakt från kunden som gäller vid konkurrens mellan en inkommen ’sakfullmakt’ respektive ’livfullmakt’ och vice versa. Livfullmakten ger rätten till att inhämta information och företräda kunden beträffande sjukvårdsförsäkring, på motsvarande sätt kan en kund genom sakfullmakten ge försäkringsförmedlaren rätt att företräda kunden avseende samtliga företagsrelaterade försäkringar. Eftersom sjukvårdsförsäkringen kan återfinnas både som en personförsäkring och som en skadeförsäkring, och både erbjudas från ett sakförsäkringsbolag likväl som ett livförsäkringsbolag men även att förmedlingsfullmakten kan komma att hanteras i en försäkringsgrupp med både livförsäkringsbolag och sakförsäkringsbolag, kan situationen uppstå där det finns två gällande fullmakter som omfattar sjukvårdsförsäkring.

 

 • I Forum för Sak- respektive Livförsäkring har båda grupperingarna enats om principen att senast inkomna fullmakt alltjämt gäller och att det är av vikt att SFM:s medlemmar särskilt säkerställer kundens önskemål avseende sjukvårdsförsäkring samt att eventuella misstag i arbetet bör åtgärdas i god anda mellan samtliga inblandade parter, säger Karin Lindblad, vd SFM.

 

SFM kommer också, på uppdrag av Forum för Sakförsäkring, ta fram en ny version av sakfullmakt där ett förtydligande om att den inte gäller sjukvårdsförsäkring, såvida detta inte är uttryckligen ifyllt på fullmakten. Innan den nya versionen är framtagen och förankrad gäller alltså principen om senaste inkomna fullmakt alltjämt, se ovan.

 

Vid frågor, kontakta SFM:s kansli, info@sfm.se

20 maj, 2021

EU nytt! Senaste uppdatering om pågående arbete inom EU-institutionerna

I den senaste uppdateringen från Bipar kan du bland annat läsa om bekämpning av penningtvätt, om försäkringsskyldighet enligt EU- domstolen gällande fordon- och bilförsäkring, om EU- kommissionens utkast till regler för vissa företag att offentliggöra sina taxonomirelaterade aktiviteter för icke- finansiell rapportering samt Europaparlamentets godkännande av EIOPA:s ordförande och vd för ESMA.

Läs mer här;

BIPAR Update-20 May 2021

För frågor kontakta gärna SFM:s jurist Per Johan Gidlund.

11 maj, 2021

Rådgivning till konsument – aktuella frågor

Baserat på Verksamhetsrapporten från Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Försäkringsbyrå (Konsumenternas) samt den dialog som förts med SFM, vill föreningen särskilt lyfta fram:

 • Konsumenternas summerar 2020 med att fler konsumenter behöver vägledning på bank- och finansområdet och lyfter bl.a. fram att den snabba tekniska utvecklingen på bank- och finansområdet gör att det är svårt att klara sig utan ett betalkonto och ett bank-id.

 

 • Konsumenternas lyfter fram att ”En rådgivare ska bland annat göra en lämplighetsbedömning och bara föreslå sådana placeringar som är lämpliga för den enskilde kunden.”. SFM vill påpeka att kravet på lämplighetsbedömning endast finns i de regelverk som gäller för de rådgivare som bedriver verksamhet under tillstånd från Finansinspektionen.

 

 • I SFM:s dialog med Konsumenternas har det även framkommit att konsumenter har svårt att förstå innebörden, och funktionen, av att inte ha varit sjukskriven, eller vara sjukskriven en kort tid under försäkringens löptid, vilket i sig påverkar möjligheter till ersättning ur exempelvis inkomstförsäkring och olika former av försäkring vid händelser kopplat till konsumentens bostadslån.

 

– Vi har en väldigt bra och aktiv dialog med Konsumenternas och deras unika modell i den svenska marknaden möjliggör en självständig, eller oberoende om man så vill, rådgivningsbyrå som har möjlighet att utan kostnad från konsumenten, informera och ge vägledning inom det finansiella området. SFM lanserade nyligen en guide för konsumenter vid flytt och vi hoppas även lansera verktyg som gör det enklare för försäkringsförmedlare att möta konsument framgent, kommenterar SFM:s vd Karin Lindblad.

Karin Lindblad, vd SFM

Karin Lindblad, vd SFM

För kontakt: emilie.wiklund@sfm.se

10 maj, 2021

SFM:s översikt av initiativ för försäkringsförmedlare

SFM var inbjudna till Hjertas månadsmöte för liv- och sakförsäkringsförmedlare och presenterade översikt av pågående initiativ som berör förmedlarmarknaden samt SFM:s pågående arbete inom fyra av dessa områden.

 

–  Pågående regelverksarbete och initiativ för försäkringsförmedlare har ökat de senaste åren, mycket i och med det nya regelverket IDD som träffar försäkringsförmedlare inom hela EU. Intresset bland våra förmedlare är stort och SFM arbetar intensivt med att i olika forum pedagogisera om den svenska försäkringsförmedlarmarknaden samt informera våra medlemmar om pågående arbete och ny lagstiftning, säger SFM:s jurist Per Johan Gidlund.

 

Bilderna kan ni ta del av här: SFM Presentation 210506

 

Kontakta gärna Per Johan Gidlund för frågor kring detta eller om du vill få en dragning från SFM på området; perjohan.gidlund@sfm.se.

 

 

5 maj, 2021

Digitalisering/Standardisering – Open Insurance

Standardisering och digitalisering är två sidor av samma mynt. SFM har lämnat synpunkter på Eiopa:s konsultation om ’Open Insurance’. Myndigheten ställde frågor om och hur långt värdekedjan inom försäkring ska öppnas genom att dela försäkringsrelaterade och specifika försäkringstagardata mellan försäkrings- och icke-försäkringsföretag, för att skydda försäkringstagarnas rättigheter och för att möjliggöra innovation i produkter och tjänster. SFM besvarar konsultationen tillsammans med vår europeiska partnerorganisation, Bipar.

 

Eiopa:s konsultation andas i alltför stor utsträckning ett behov av att på EU-nivå skapa förutsättningar för individen att i större utsträckning kunna jämföra försäkringar digitalt, när det exempelvis finns nationell försäkringsavtalsrätt i 27 medlemsstater. Istället ligger kanske de största vinningarna för kunder, bransch och myndigheter inom tillgången till stora mängder aggregerad data som proaktivt kan minska risken för skador och ge bättre premier. På avtalsnivå och individnivå i detta sammanhang, ser vi svårhanterade risker kopplad till konsumentskyddet och risk för att vi får ett ramverk som tar för lång tid att anpassa till framtida teknikutveckling. SFM har därför tryckt på vikten av att arbetet inom Open Insurance i tillräckligt stor utsträckning tar hänsyn till dessa skillnader som faktiskt uppstår i relation till Open Banking. Försäkring bygger på avancerade riskmodeller med antaganden om allt från långlevnad till annullation och distribution sker under det teknikneutrala IDD-ramverket för alla aktörer i värdekedjan som utför försäkringsdistribution, kommenterar SFM:s jurist, Per Johan Gidlund

 

Från SFM:s perspektiv är vi såklart positiva till standardisering och digitalisering som kommer marknadens kunder till del genom bättre riskdata, lägre kostnader och mer tillgängliga tjänster. SFM ser att denna form av standardisering är en naturlig del av vad branschorganisationerna uppnår genom utveckling och förvaltning av branschgemensamma informationsstandarder och samverkar med statliga aktörer där dessa är en del av ekosystemet. Den form av standardisering vi uppnår genom S4I Standard for Insurance AB, tillsammans med Svensk Försäkring, är ett gott exempel på hur vi kunnat utveckla standarder som samtidigt inte är föremål för oskäligt byråkratiska förändringsprocesser utan kan anpassas efter kundernas och aktörernas behov, kommenterar SFM:s vd Karin Lindblad.

 

Presskontakt: emilie.wiklund@sfm.se

3 maj, 2021

EU nytt! Senaste uppdatering om pågående arbete inom EU-institutionerna

I den senaste uppdateringen från Bipar kan du bland annat läsa om att EU-kommissionen överväger att ge UCITS-fondleverantörer ytterligare sex månader för att förbereda sig för övergång till PRIIPs. KID, om EU: kommissionens förslag till nytt direkt om Icke- finasiell rapportering samt om nya hållbarhetsregler- taxonomin.

Du kan också lyssna på EIOPA:s podcast om Covid- 19, konsumenter och försäkringar.

Läs mer här;

BIPAR Update-30 April 2021

28 april, 2021

SFM i branschdialog med Finansinspektionen om penningtvätt

SFM deltar i regelbunden dialog med ansvariga chefer inom Finansinspektionen för området för motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Den 28 april genomfördes första mötet för 2021 och SFM fick möjlighet att lyfta nedan frågeställningar:

EBA REPORT ON THE FUTURE AML/CFT FRAMEWORK IN THE EU p. 55.a.i) –  Hur ska finansiella institut med en outsourcad compliancefunktion eller ingen compliancefunktion (försäkrings¬förmedlare har inte ett sådant krav t.ex.) förhålla sig till den inslagna vägen? Hänvisning sker alltjämt till en roll inom bolaget, och om bolaget bara har två anställda, hur ska man på ett ändamålsenligt sätt lösa AML/CFT compliance officer? Kan Finansinspektionen berätta något mer om hur FI deltagit i och drivit denna fråga? 

 

EBA REPORT ON THE FUTURE AML/CFT FRAMEWORK IN THE EU, s. 28 – vad grunden är för Eba:s övervägande att utvärdera sakskadeförsäkringsförmedlares (och skadeförsäkringsbolag) roll i penningtvättssammanhang? Det framstår som obegripligt.

 

Tjänstepensionsförsäkringar och kommande översyn av AML-ramverket

Tjänstepensionsförsäkringar från tjänstepensionsföretag i Sverige är förknippade med en väldigt låg risk för penningtvätt (se senast i prop. 2018/19:158 s. 656 f). Tjänste-pensionsföretag omfattas av naturliga skäl inte av penningtvättsregelverket medan försäkringsförmedlare (och försäkringsföretag) som tillhandahåller samma produkt omfattas fullt ut, och behöver bl.a. ta in information om PEP och kundkännedom, fast det inte blir ändamålsenligt för just produkten tjänstepension. Inför kommande översyn av AML-direktivet ges möjlighet att lösa denna icke ändamålsenliga skillnad. Kommer Finansinspektionen säkerställa tillräcklig samverkan internt mellan penningtvättsavdelningen och rättsavdelningen för försäkring samt externt med Finansdepartementet och berörda branschorganisationer, inför att förslagen om ändringarna i AML-regelverket ska diskuteras? Hur och när i så fall?

Vad gäller centralt funktionsansvarig informerade FI att Eba, den europeiska myndigheten som ansvarar för området, i närtid kommer att komma med riktlinjer i bland annat denna fråga, som i större utsträckning ska ta hänsyn till storlek, omfattning och komplexitet som en försäkringsförmedlare bedriver. FI bekräftade att man förstår utmaningen för försäkringsförmedlarmarknaden och att man var medveten om problematiken i detta avseende. Vad gällde skadeförsäkringsområdet tog FI till sig SFM:s synpunkter i den utsträckning de kan påverka frågan framgent. I frågan avseende tjänstepensionsförsäkring var FI öppen för fortsatt dialog i frågan där även Svensk Försäkring lyft upp problematiken, där SFM avser att ta frågan vidare när utkast till regelverken kommer.

 

För frågor eller synpunkter, kontakta SFM:s jurist på perjohan.gidlund@sfm.se

22 april, 2021

Penningtvätt – Försäkringsförmedlingsverksamhet klassas i myndighetsrapport

Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har som uppgift att ta fram en nationell riskbedömning. Syftet med 2020/2021 års nationella riskbedömning är att värdera risker inom de sektorer som definierats i penningtvättslagen samt att identifiera åtgärder som reducerar risk på strategisk nivå. Syftet är att bistå tillsynsmyndigheter samt stödja verksamhetsutövare. Mottagare av riskbedömningen är främst de verksamhetsutövare som omfattas av regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism, Regeringskansliet samt Samordningsfunktionens medlemmar.

 

En av verksamhetsutövarna som utvärderas är försäkringsförmedlare som förmedlar livförsäkringar. På en fyragradigskala från låg (1) till hög (4), bedöms den sektorspecifika risken vara Medel (2).

 

På SFM välkomnar vi att branschen får en referenspunkt i arbetet med de egna riskanalyserna hos våra medlemmar. SFM noterar att rapporten framförallt är användbar för våra medlemmar som arbetar med exempelvis placering av företagskunders överlikviditet eller placering av privat sparande. De flesta av våra medlemmar inom livförsäkringsmarknaden arbetar dock dagligen med att säkerställa att anställda hos deras företagskunders får förmånliga och långsiktigt hållbara tjänstepensionslösningar. Pension- och tjänstepensionsförsäkringar omfattas alltjämt av regelverket, vilket vi anser är både oproportionerligt och inte heller riskbaserat, men så länge pensionsområdet omfattas är vi förvånad över att den väldigt låga risk för penningtvätt som det området är förknippad med, inte fått större genomslag i riskbedömningen av sektorn, säger Per Johan Gidlund, SFM:s jurist.

 

Bakom bedömningen står 16 myndigheter samt Sveriges advokatsamfund. (Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Polismyndigheten, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Spelinspektionen, Sveriges advokatsamfund, Säkerhets-polisen, Tullverket samt Åklagarmyndigheten)

 

Sedan tidigare har EBA, den europeiska tillsynsmyndigheten med ansvar för motverkande penningtvätt och finansiering av terrorism, gett ut motsvarande rapport på EU-nivå: >>>

 

Läs rapporten i helhet här >>>

Per Johan Gidlund, jurist SFM

21 april, 2021

Hållbarhetsnytt- nytt åtgärdspaket antaget

Europeiska kommissionen har idag antagit ett omfattande åtgärdspaket i syfte att förbättra penningflödet mot hållbara aktiviteter inom EU. Detta är i linje med att göra Europa klimatneutralt till 2050. Paketet innehåller en första delegerad akt om EU-taxonomi- gemensam klassificering.

 

I länken nedan kan du läsa mer om hela åtgärdspaketet samt mer specifikt om:

 

 • EU Taxonomy Climate Delegated Act
 • A new Corporate Sustainability Reporting Directive
 • Amendments to Delegated Acts on investment and insurance advice, fiduciary duties, and product oversight and governance

 

Läs mer här >>>

För frågor gällande reglering inom hållbarhetsområdet kontakta SFM:s jurist Per Johan Gidlund.