Om medlemskap i SFM

 

Föreningens syfte är bland annat att öka konkurrensen inom försäkringsmarknaden och upprätthålla en yrkesskicklig förmedlarkår som tillvaratar kundernas intressen. Särskilt vinnlägger SFM sig om att se till att förmedlare får information om och tolkning av regler som reglerar verksamheten. Kostnaderna för regelefterlevnad ökar och föreningen medverkar till att även små förmedlarbolag har tillgång till dokumentation för att kunna leva upp till Finansinspektionens krav.

SFM arbetar med frågor som är gemensamma för försäkringsförmedlarna. Arbetet bedrivs internt i olika arbetsgrupper och externt genom kontakter med myndigheter, lagstiftaren och försäkringsbolagen. SFM är remissinstans, vilket gör att försäkringsförmedlarens ståndpunkter framförs inför exempelvis implementering av nya regelverk. SFM deltar i nordiskt och internationellt samarbete genom att ingå i BIPAR. BIPAR är en internationell förmedlarorganisation där representanter från 51 branschorganisationer från 30 länder ingår. Det internationella arbetet är av stor vikt, inte minst pga att ny lagstiftning oftast utgår från EU-direktiv. Genom arbetet i BIPAR bevakas förmedlarnas intressen redan i ett tidigt skede inför kommande lagändringar.

Att vara SFM-medlem innebär en kvalitetsstämpel för kunder och för de försäkringsbolag som samarbetar med medlemmen. En medlemsansökan behandlas först efter en omfattande remissrunda och detta är något som försäkringsbolagen känner till.

Vi har dialog med våra medlemmar på olika sätt, bland annat via medlemsmöten, många telefonsamtal och mail, månatliga nyhetsbrev, hemsidan som även har ett inloggat läge med mycket information.

Vår styrelse har representanter från både sak- och livsidan.

Vi har ca 1 900 förmedlare och ca 150 bolag som medlemmar och föreningen har funnits sedan 1976.