SFM:s gruppsansvarsförsäkring lagstadgad och frivillig excess 

På uppdrag av SFM har Göran Bergling, Söderberg & Partners, upphandlat nedan försäkringsgivare för SFM:s gruppansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare.

 

Försäkringsgivare:

QBE Europe SA/NV, filial Sverige
Kungsgatan 27
111 56  STOCKHOLM

Org.nr: 516411-5403
Tel.nr: 08-587 514 00
Email: infoqbesweden@se.qbe.com

 

Nyanslutning av medlemsbolag och tillägg av förmedlare

Medlemsbolag som önskar ansluta sig till SFM:s grupplösning skicka in ansökningsblanketten till QBE, se mer om hur i information på blanketten här >>>.
Försäkringsgivaren bekräftar då snarast till Finansinspektionen att försäkring finns via SFM:s gruppförsäkring.

Även vid tillägg av förmedlare på befintlig försäkring så ska ansökningsblankett skickas in. Om den nye förmedlaren inte redan är medlem i föreningen så ska även ansökan om medlemskap bifogas ansökan om ansvarsförsäkring.

 

Nyanslutning av bolag som ej är medlem
”Bryggförsäkring”

Bolag och förmedlare som i dagsläget står utan ansvarsförsäkring kan ansöka om en s k bryggförsäkring hos QBE, förutsatt att man har för avsikt att efter FI:s godkännande/tillstånd bli medlemmar i SFM.

För att ansöka om försäkringen mejlar man till SFM:s kansli info@sfm.se följande handlingar:

  • Komplett medlemsansökan (SFM), både för bolaget och förmedlare, se här >>>
  • Årsredovisning

QBE kommer att granska samtliga inkomna ansökningar individuellt och efter att ansökan godkänts kommer försäkringstagaren att erbjudas en bryggförsäkring för en period om 60 dagar, premien för perioden korrigeras pro-rata temporis. Den tillfälliga försäkringen gäller i övrigt enligt samma omfattning som försäkringen som erbjuds inom ramen för grupplösningen. QBE kan dock alltid åberopa särskilda skäl för att inte meddela försäkring.

Den tillfälliga försäkringen kommer alltid upphöra efter 60 dagar ifrån det att försäkringen träder i kraft. Efter FI:s godkännande och godkänt medlemskap i SFM flyttas försäkringen över till grupplösningen automatiskt.