Om försäkringsförmedling

 

Istället för att på egen hand analysera utbudet på försäkringsmarknaden, kan en försäkringstagare/kund ge en förmedlare i uppdrag att sköta t.ex. upphandling av ett visst försäkringsskydd eller utforma en tjänstepensionsplan för sina anställda. Istället för att uteslutande ha egna anställda för försäkringsdistributionen, kan även ett försäkringsbolag för samtliga eller för en del av sina produkter, avtala med en så kallad anknuten försäkringsförmedlare att exklusivt förmedla deras produkter till kunder.

En försäkringsförmedlare är alltså en form av ombud, som har företag och konsumenter som uppdragsgivare men det finns även de förmedlare som har försäkringsbolag som uppdragsgivare, och som utför försäkringsförmedling. Försäkringsförmedling kan dels ges en innebörd ur ett skatterättsligt perspektiv, dels en innebörd ur ett näringsrättsligt perspektiv.