Vägledningarna har utarbetats av SFM för att förenkla vardagen för försäkringsförmedlare, skapa förutsättningar för ett starkare och mer enhetligt skydd för kunderna samt bidra till en ökad konkurrens och kvalitet på försäkringsområdet.

SFM rekommenderar medlemmar att tillämpa vägledningen men det hindrar inte andra aktörer på marknaden att tillämpa den om de så önskar och finner det lämpligt i sin verksamhet.

Publikation: Vägledningar Liv
Utgivare SFM
Utgivningsdatum 2020-09-07

Försäkringsförmedling förutsätter högt förtroende från marknaden och genom vägledning till branschen skapas förutsättningar för ett starkare och mer enhetligt skydd för kunderna. Genom samarbete mellan representanter från medlemmarna har SFM arbetat fram vägledningar som beretts via Forum för Sak respektive Forum för Liv, varit föremål för remiss till samtliga medlemmar och antagits av styrelsen i SFM.

Vägledningarna förvaltas av förmedlarbranschen via SFM och förhoppningen är att den är till praktisk nytta och att alla som tillämpar den är med och bidrar till utvecklingen genom att kontakta SFM:s kansli om det finns förslag på förbättringar till nästa års upplaga.

SFM rekommenderar medlemmar att tillämpa vägledningarna men det hindrar inte andra aktörer på marknaden att tillämpa dem om de så önskar och finner det lämpligt i sin verksamhet. Klicka på bilderna nedan för att läsa

 

  • Vägledning för försäkringsförmedlare som även är anknutna ombud (SFM 2020-01)

Vägledningen innebär att SFM som utgångspunkt betraktar åtgärder inom en försäkring som försäkringsdistribution samt ger vägledning om praktiska åtgärder för försäkringsförmedlare som även är anknutna förmedlarna.

 

  • Vägledning för försäkringsförmedlare vid distribution av strukturerade produkter till konsumenter (SFM 2020-02)

Vägledningen innebär i praktiken att SFM anser att försäkringsförmedling av strukturerade produkter kan vara lämplig under vissa förutsättningar. SFM exemplifierar även faktorer hos kunder som gör försäkringsförmedling av strukturerade produkter är mindre lämplig.

 

  • Vägledning vad gäller distribution till konsument av vissa särskilt komplexa placeringar inom försäkringsbaserade investeringsprodukter (SFM 2021-1)

Regelverket om målmarknad och målmarknadsparametrar kan vara svårtillämpade på den svenska marknaden, särskilt vad gäller depåförsäkringar där de avtalsmässiga begränsningarna för investeringar som regel är få. I syfte att vägleda branschen och skapa förutsättningar för ett stärkt konsumentskydd och samtidigt förtydliga begreppet god sed i sam-band med distribution av vissa komplexa investeringar, har denna vägledning tagits fram. SFM vill särskilt i detta sammanhang belysa följande, icke uttömmande, aspekter: Ta särskild hänsyn till motpartsrisker, ta särskild konsumenthänsyn vid vissa företagsobligationer och anpassa kunskap och kompetens efter aktuella produkter i förmedlingen.

  • Vägledning vid flytt av försäkringssparande vid fond-och depåförsäkring (SFM 2022-1)

På området för flytt av försäkringssparande måste kundens krav och behov alltid tas hänsyn till, utifrån kundens bästa intresse. Vägledningen innehåller hantering av krav-och behovsbedömningar vid flytt av försäkringssparande.

 

Vägledningar Liv 2022 v4.0

  • Vägledning för information om försäkringsförmedlaren till konsument (SFM 2021-2)

Vägledningen innehåller sådant en försäkringsförmedlare ska informera en konsument om enligt Lag om försäkringsdistribution (2018:1219) (LFD) och enligt Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) (föreskrifterna). Informationen, motsvarande den som ingår i vägledningen, ska enligt lag lämnas ur konsumentens perspektiv i god tid innan ett försäkringsavtal ingås. Informationen ska vara pedagogisk, skrivas på ett vardagligt och enkelt språk. Informationen ska lämnas på varaktigt medium så att konsumenten kan spara den.