Vid årsskiftet slutar Karin Lindblad som vd för SFM. Fotograf: Sfm

PROFILENEfter sex år på SFM slutar Karin Lindblad som vd vid årsskiftet. Hon är mest nöjd med att ha bidragit till en ökad dialog mellan förmedlarbranschen och andra aktörer på marknaden vilket hon menar har bidragit till en större förståelse för förmedlad affär. 

 Vilka lagstiftningsfrågor har varit mest aktuella under din tid som vd?  

– Lagen om försäkringsdistribution, LFD är en utmaning men det är också något som förenar både förmedlare och försäkringsbolagens rådgivare. LFD har också möjliggjort ett större samarbete då vi alla har samma syfte, att förstå lagstiftningen, vara proaktiva och hellre självreglera än att få ytterligare lagstiftning, säger Karin Lindblad.

När du tillträdde i april 2015 sa du att stärka konsumentnyttan, återupprätta förtroendet för förmedlarkåren och skapa ett närmare samarbete med Finansinspektionen var tre viktiga frågor för dig, hur skulle du sammanfatta dina sex år som vd utifrån dessa mål?

– SFM som branschorganisation vill ha en hög kvalité bland förmedlarna och en sund konkurrens. När jag tillträdde 2015 var min känsla att Finansinspektionen inte var så positiva till förmedlare. I dag har vi en bra dialog med Finansinspektionen med kvartalsvisa möten där vi har ett ömsesidigt informationsutbyte. Regleringar på försäkringsmarknaden är alltmer riskbaserade och det finns ofta utrymme för olika tolkningar. I en sådan miljö behöver försäkringsförmedlare snabbt kunna anpassa arbetssätt och kundskydd utifrån erfarenheter om var det finns risker. Därför är vår dialog med Finansinspektionen oerhört central.

– Försäkringsförmedlare ska agera korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen. För att bidra till detta bildades Insure Sec 2012 av SFM och de större svenska livförsäkringsbolag som distribuerar sina försäkringar genom försäkringsförmedlare. Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd, kriterier för kompetens och kunskapstester syftar Insure Secs verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige. 2019 bildades utbildningsbolaget InsureEd AB som är ett dotterbolag till SFM. InsureEd har som uppgift att erbjuda branschgemensamma utbildningar och nätverkar för att stärka  försäkringsbranschen, säger Karin Lindblad.

Vad är du mest stolt över under de här sex åren?

– Det som har tagit mycket tid har varit att utveckla bolaget S4I Standard for Insurance, och här har vi samarbetat mycket med Svensk Försäkring.

Nu under hösten har det varit diskussioner om Nord Fondkommission efter det att FI drog tillbaka deras tillstånd. Här finns det medlemmar hos SFM som har varit anknutna ombud till Nord. Vilket ansvar har SFM i den här frågan?  

– Nord Fondkommission är ett värdepappersbolag och har aldrig varit medlemmar hos oss. Men vi har medlemmar som har varit anknutna ombud till Nord Fondkommission. För våra medlemmar har vi tagit fram en vägledning för anknutna ombud när det gäller hur de ska agera samt vägledning när det gäller strukturerade produkter till konsumenter. Det tog vi fram redan förra året.

För några år sedan diskuterades behovet av oberoende förmedlare, bland andra FI ansåg att det skulle kunna bli fler oberoende rådgivare men det har inte riktigt inträffat. Skulle det vara en önskvärd utveckling på marknaden?

– Vad som är en önskvärd utveckling för ”oberoende rådgivning” är den utveckling som våra medlemmars kunder väljer. Det finns exempel men det har som sagt inte slagit igenom i marknaden.

Förmedlarbranschen har vuxit mycket de senaste åren, vad beror det på?

– Vi ser ett ökat behov och en efterfrågan på förmedlartjänster.

Vilka utmaningar ser du för förmedlarbranschen framöver?

– Det finns många utmaningar för branschen att hantera med allt nytt regelverk som kräver mer compliance och innebär en ökad administrationsbörda. Samtidigt finns ett ökat behov av rådgivning vilket är en möjlighet. Det är exempelvis många småföretagare som inte har ett pensionsskydd och det är ju en samhällsutmaning. En annan utmaning gäller flytt av pensionspengar och där är det viktigt att värna konsumentskyddet så att en analys görs innan en flytt. Jag kan ta mig själv som exempel, nu när jag ska gå i pension finns massor av beslut att ta och då är det väldigt värdefullt att ha kontakt med en förmedlare.

Har det varit en utmaning att ena förmedlarna som stundtals kan ha väldigt olika åsikter i vissa frågor?

– Jag skulle vilja beskriva förmedlarna som engagerade och som vill branschen väl och som vill se till att alla gör rätt. Så nej det har inte varit svårt.

Hur ser fördelningen män /kvinnor ut bland era 1 900 medlemmar?

– Mångfald är en viktig fråga och här finns mer att göra. Inom livområdet är 22 procent kvinnor och inom sakområden är 30 procent kvinnor. Andelen kvinnor har ökat under de senaste åren.

En bild Karin Lindblad vill presentera vid vår intervju på Apelbergsgatan i centrala Stockholm där SFM, Svenska försäkringsförmedlares förening, har sitt kansli, är ett diagram över föreningen och dess samarbetspartners.

Att strukturera och styra upp dessa samarbeten och nätverk har varit en viktig uppgift under de sex år som Karin Lindblad har varit vd för föreningen.

– Införandet av den nya lagstiftningen, lagen om försäkringsdistribution, LFD, har varit helt avgörande för SFM:s arbete. Den nya regleringen har varit utmanande men samtidigt möjliggjort för branschgemensamma initiativ, aktiviteter och samarbete, något som tidigare inte var möjligt i branschen på samma sätt. Ett av de första initiativen var att bilda ”Forum för sakförsäkring” samt Forum för livförsäkring”.

– I dessa forum ingår dels förmedlarbolagen som ingår i liv- resp sakgruppen samt de försäkringsbolag som arbetar med förmedlare. I och med att lagen om försäkringsdistribution trädde i kraft så ville vi i branschen vara proaktiva och se till att genomföra branschgemensamma insatser på områden som var otydliga i LFD. Det är bättre med självreglering än lagstiftning.

Karin Lindbland menar att detta ledde till ett behov av förankra det föreningen kom fram till med ett utökat samarbete med bland andra Finansinspektionen, Konsumenternas Försäkringsbyrå, den europeiska branschorganisationen European Federation of Insurance Intermediaries, Bipar, Konsumentverket samt andra branschorganisationer.

– Fokus har varit ett ökat samarbete och att få till en bra dialog, säger Karin Lindblad.

Bland de samarbeten som Karin Lindblad nämner finns bland annat bolaget S4I Standard for Insurance AB som SFM tillsammans med Svensk Försäkring etablerade 2016. Bakgrunden till bildandet av bolaget är ett behov av att bedriva samarbete kring etablering, utveckling och förvaltning av standarder för elektronisk informationsöverföring mellan olika intressenter inom försäkringsområdet.

– En ny standard inom pensions- och livförsäkringsområdet är nu framtagen och har implementerats under 2021 hos de flesta aktörer som är med i S4I. Det är 18 aktörer som är anslutna, är allt från kollektivavtalsknutna försäkringsbolag, bankägda försäkringsbolag, försäkringsbolag, Pensionsmyndigheten till Min Pension samt förmedlarbolag. Bolaget har fortsatt att utveckla andra områden där en gemensam standard för informationsutbyte effektiviserar kommunikation mellan förmedlarbolag och försäkringsbolag.

För några år sedan inleddes arbetet med att ta fram en standard för provisionsinformation.

–  2019 påbörjades ett arbete med att ta fram en standard för provisionsinformation som underlättar för förmedlare att på ett kostnadseffektivt sätt kunna delge kunden exakt vilken ersättning som förmedlaren får för rådgivningen, säger Karin Lindblad.

Hon nämner även arbetet med att utveckla en branschgemensam informationsstandard för utbyte av kundkännedomsfrågor med svar mellan förmedlare och försäkringsbolag när det gäller tjänstepension.

SFM tar även fram vägledningar till sina medlemmar utifrån aktuell lagstiftning samt skriver remissvar.

– Försäkringsförmedling förutsätter högt förtroende från marknaden och genom vägledning till branschen skapas förutsättningar för ett starkare och mer enhetligt skydd för kunderna, säger Karin Lindblad.

När Karin Lindblad slutar som vd vid årsskiftet kliver Per Johan Gidlund in som ny vd. Han är jurist med bakgrund inom försäkringsförmedlarbranschen från konsultverksamhet inom KPMG och zeb och är idag chefsjurist på SFM.

Däremot kvarstår Karin Lindblad som styrelseledamot i styrelserna för Fullmaktskollen och Insure Ed under våren.

Vad ser du mest fram emot att göra som pensionär?

– När jag så småningom går i pension ser jag fram emot att få resa mer med min man som redan har gått i pension, gärna till Nice i Frankrike och jag ser även fram emot att studera det franska språket. Jag har nyligen blivit mormor så jag vill förstås också vara mer med familjen och mitt barnbarn, säger Karin Lindblad.

 

Fakta SFM

Startade 1976 och har i dag 1 900 förmedlare samt 125 bolag som medlemmar. I verksamheten finns bland annat en Liv- respektive Sakgrupp, bestående av representanter från förmedlarbolagen. Dessa två grupper diskuterar olika sorts frågor allt ifrån framtagande av vägledningar, fullmaktsfrågor, branschstandarder mm som sedan förankras i  regelverksutskottet bestående av jurister och compliance från förmedlarbolag.

Kansliet består av fyra anställda, förutom Karin Lindblad som i dag är vd, Per Johan Gidlund, ansvarig för juridiska frågor och tillträdande vd samt Emilie Wiklund som ansvarar för press- och samhällsrelationer samt Henrik Fredrikson, projektledare för verksamhetsutveckling.

Åsa WallinRedaktör Pensioner & Förmåner Insights 

Länk till artikel;

https://www.vainsights.se/articles/785784/2021-12-03-11-34-20-det-finns-en-storre-forstaelse-for-formedlare-i-dag-