Om försäkring

De första spåren av försäkring förekommer i antikens Grekland och i Sverige redan i landskapslagarna. Efter ett samarbete mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige växte den svenska lagen om försäkringsavtal trädde i kraft den 8 april 1927 och har sedan dess reviderats ett flertal tillfällen. Försäkringsskyddet regleras genom ett försäkringsavtal och är därför en speciell typ av avtal och som det finns regler om i Försäkringsavtalslagen (FAL).

Mycket förenklat uttryckt, tecknas försäkringsavtalet av en försäkringstagare hos ett försäkringsbolag. Försäkringsavtalets villkor beskriver detaljerna i den affärsmässiga överenskommelsen, bland annat vilka risker som omfattas av försäkringen, säkerhetsföreskrifter som försäkringstagaren ska iaktta och undantag från försäkringen. Som huvudregel gäller FAL endast i den mån inte annat anges i försäkringsvillkoren. De regler i FAL som är till för att skydda försäkringstagaren är i ganska stor utsträckning tvingande.

I utbyte mot att försäkringsföretaget tar över försäkringstagarens risk, betalar försäkringstagaren en premie (en summa pengar) för det som ska försäkras. Premiens storlek bygger på ett flertal antaganden om sannolika och osannolika händelser som kan leda fram till att den händelse som försäkringen täcker, riskerar att inträffa. Mycket förenklat återigen, en osannolik händelse med en låg kostnad ger en lägre premie än en sannolik händelse med hög kostnad. På detta sätt delade exempelvis europeiska handelsmän på 1600-talet på risken för att deras skeppslast skulle förstöras till havs, i Sverige ingick människor inom ett visst geografiskt område en överenskommelse att stötta de som drabbats av brand och det är idag möjligt att försäkra sig mot informationssäkerhetsrisker genom cyberförsäkring.

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation i Sverige och här finns mer information om försäkringar på den svenska marknaden >>>

https://www.svenskforsakring.se/om-forsakring/

Begreppen inom försäkring är beroende av om det rör frågor som är näringsrättsliga (regler som styr försäkringsverksamheten), skatterättsliga (olika skatteklasser beroende på försäkringsvillkoren) eller avtalsrättsliga (själva försäkringsprodukten och villkoren i sig). Nedan är en väldigt förenklad fördelning av olika försäkringar.

Det finns två huvudsakliga typer av försäkringsavtal, livförsäkring och skadeförsäkring. Dessa kan tecknas av konsument och/eller företag beroende på produkten.

Livförsäkring

Livförsäkring, som är en personförsäkring enligt FAL, är ett avtal mellan en försäkringsgivare (försäkringsbolaget) och en försäkringstagare (individ) mot olika ekonomiska risker kopplade till en enskild individs levnad. De levnadsrisker för vilka det finns försäkring är främst de ekonomiska konsekvenserna av att dö tidigt (dödsfalls-försäkring) och att leva länge (livsfallsförsäkring). Vid dödsfallsförsäkring betalas ett belopp ut till de som är registrerade som förmånstagare om den försäkrade dör under försäkringstiden. Vid livsfallsförsäkring betalas ett belopp ut när den försäkrade når en viss ålder, vanligtvis pensionsålder. Olika typer av produkter som är livförsäkringar kan vara:

 • Sjuk- och olycksfallsförsäkringar (lång)
 • Efterlevandeskydd
 • Bolåneskydd
 • Kapitalförsäkring med sparande

Tjänstepensionsförsäkringar

 • Uppskjuten lön
 • Risk
  • Premiebefrielse
  • Efterlevandeskydd
  • Familjepension
  • Tjänstegrupplivförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Sjuk
   • Komplement till sjukpenning
   • Varaktigt komplement till sjukersättning (fd förtidspension)

Skadeförsäkring

Skadeförsäkring kan delas in i Företag och Konsument

Skadeförsäkring företag:

Företag har ett behov av att hantera sina risker och teckna försäkringar för att begränsa egen riskexponering samt sina kostnader i händelse av skada.

Olika typer av produkter inom företag vara:

 • Egendom/avbrott
 • Ansvar
 • Transport
 • Motor
 • Tjänsteresa
 • VD/styrelseansvar

Skadeförsäkring Konsument:

Privata försäkringar kompletterar samhällets skydd och är en möjlighet för försäkringstagaren att minska risken för att behöva betala plötsliga och oförutsedda kostnader som ens vanliga vardagsekonomi och sparande kanske inte klarar av att bära.

Olika typer av produkter inom konsumentområdet kan vara:

 • Bilförsäkring
 • Båtförsäkring
 • Hemförsäkring
 • Stöldförsäkring
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring (kort – gäller för bestämd tid, högst fem år)