5 maj, 2021

Digitalisering/Standardisering – Open Insurance

Standardisering och digitalisering är två sidor av samma mynt. SFM har lämnat synpunkter på Eiopa:s konsultation om ’Open Insurance’. Myndigheten ställde frågor om och hur långt värdekedjan inom försäkring ska öppnas genom att dela försäkringsrelaterade och specifika försäkringstagardata mellan försäkrings- och icke-försäkringsföretag, för att skydda försäkringstagarnas rättigheter och för att möjliggöra innovation i produkter och tjänster. SFM besvarar konsultationen tillsammans med vår europeiska partnerorganisation, Bipar.

 

Eiopa:s konsultation andas i alltför stor utsträckning ett behov av att på EU-nivå skapa förutsättningar för individen att i större utsträckning kunna jämföra försäkringar digitalt, när det exempelvis finns nationell försäkringsavtalsrätt i 27 medlemsstater. Istället ligger kanske de största vinningarna för kunder, bransch och myndigheter inom tillgången till stora mängder aggregerad data som proaktivt kan minska risken för skador och ge bättre premier. På avtalsnivå och individnivå i detta sammanhang, ser vi svårhanterade risker kopplad till konsumentskyddet och risk för att vi får ett ramverk som tar för lång tid att anpassa till framtida teknikutveckling. SFM har därför tryckt på vikten av att arbetet inom Open Insurance i tillräckligt stor utsträckning tar hänsyn till dessa skillnader som faktiskt uppstår i relation till Open Banking. Försäkring bygger på avancerade riskmodeller med antaganden om allt från långlevnad till annullation och distribution sker under det teknikneutrala IDD-ramverket för alla aktörer i värdekedjan som utför försäkringsdistribution, kommenterar SFM:s jurist, Per Johan Gidlund

 

Från SFM:s perspektiv är vi såklart positiva till standardisering och digitalisering som kommer marknadens kunder till del genom bättre riskdata, lägre kostnader och mer tillgängliga tjänster. SFM ser att denna form av standardisering är en naturlig del av vad branschorganisationerna uppnår genom utveckling och förvaltning av branschgemensamma informationsstandarder och samverkar med statliga aktörer där dessa är en del av ekosystemet. Den form av standardisering vi uppnår genom S4I Standard for Insurance AB, tillsammans med Svensk Försäkring, är ett gott exempel på hur vi kunnat utveckla standarder som samtidigt inte är föremål för oskäligt byråkratiska förändringsprocesser utan kan anpassas efter kundernas och aktörernas behov, kommenterar SFM:s vd Karin Lindblad.

 

Presskontakt: emilie.wiklund@sfm.se

3 maj, 2021

EU nytt! Senaste uppdatering om pågående arbete inom EU-institutionerna

I den senaste uppdateringen från Bipar kan du bland annat läsa om att EU-kommissionen överväger att ge UCITS-fondleverantörer ytterligare sex månader för att förbereda sig för övergång till PRIIPs. KID, om EU: kommissionens förslag till nytt direkt om Icke- finasiell rapportering samt om nya hållbarhetsregler- taxonomin.

Du kan också lyssna på EIOPA:s podcast om Covid- 19, konsumenter och försäkringar.

Läs mer här;

BIPAR Update-30 April 2021

28 april, 2021

SFM i branschdialog med Finansinspektionen om penningtvätt

SFM deltar i regelbunden dialog med ansvariga chefer inom Finansinspektionen för området för motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Den 28 april genomfördes första mötet för 2021 och SFM fick möjlighet att lyfta nedan frågeställningar:

EBA REPORT ON THE FUTURE AML/CFT FRAMEWORK IN THE EU p. 55.a.i) –  Hur ska finansiella institut med en outsourcad compliancefunktion eller ingen compliancefunktion (försäkrings¬förmedlare har inte ett sådant krav t.ex.) förhålla sig till den inslagna vägen? Hänvisning sker alltjämt till en roll inom bolaget, och om bolaget bara har två anställda, hur ska man på ett ändamålsenligt sätt lösa AML/CFT compliance officer? Kan Finansinspektionen berätta något mer om hur FI deltagit i och drivit denna fråga? 

 

EBA REPORT ON THE FUTURE AML/CFT FRAMEWORK IN THE EU, s. 28 – vad grunden är för Eba:s övervägande att utvärdera sakskadeförsäkringsförmedlares (och skadeförsäkringsbolag) roll i penningtvättssammanhang? Det framstår som obegripligt.

 

Tjänstepensionsförsäkringar och kommande översyn av AML-ramverket

Tjänstepensionsförsäkringar från tjänstepensionsföretag i Sverige är förknippade med en väldigt låg risk för penningtvätt (se senast i prop. 2018/19:158 s. 656 f). Tjänste-pensionsföretag omfattas av naturliga skäl inte av penningtvättsregelverket medan försäkringsförmedlare (och försäkringsföretag) som tillhandahåller samma produkt omfattas fullt ut, och behöver bl.a. ta in information om PEP och kundkännedom, fast det inte blir ändamålsenligt för just produkten tjänstepension. Inför kommande översyn av AML-direktivet ges möjlighet att lösa denna icke ändamålsenliga skillnad. Kommer Finansinspektionen säkerställa tillräcklig samverkan internt mellan penningtvättsavdelningen och rättsavdelningen för försäkring samt externt med Finansdepartementet och berörda branschorganisationer, inför att förslagen om ändringarna i AML-regelverket ska diskuteras? Hur och när i så fall?

Vad gäller centralt funktionsansvarig informerade FI att Eba, den europeiska myndigheten som ansvarar för området, i närtid kommer att komma med riktlinjer i bland annat denna fråga, som i större utsträckning ska ta hänsyn till storlek, omfattning och komplexitet som en försäkringsförmedlare bedriver. FI bekräftade att man förstår utmaningen för försäkringsförmedlarmarknaden och att man var medveten om problematiken i detta avseende. Vad gällde skadeförsäkringsområdet tog FI till sig SFM:s synpunkter i den utsträckning de kan påverka frågan framgent. I frågan avseende tjänstepensionsförsäkring var FI öppen för fortsatt dialog i frågan där även Svensk Försäkring lyft upp problematiken, där SFM avser att ta frågan vidare när utkast till regelverken kommer.

 

För frågor eller synpunkter, kontakta SFM:s jurist på perjohan.gidlund@sfm.se

22 april, 2021

Penningtvätt – Försäkringsförmedlingsverksamhet klassas i myndighetsrapport

Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har som uppgift att ta fram en nationell riskbedömning. Syftet med 2020/2021 års nationella riskbedömning är att värdera risker inom de sektorer som definierats i penningtvättslagen samt att identifiera åtgärder som reducerar risk på strategisk nivå. Syftet är att bistå tillsynsmyndigheter samt stödja verksamhetsutövare. Mottagare av riskbedömningen är främst de verksamhetsutövare som omfattas av regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism, Regeringskansliet samt Samordningsfunktionens medlemmar.

 

En av verksamhetsutövarna som utvärderas är försäkringsförmedlare som förmedlar livförsäkringar. På en fyragradigskala från låg (1) till hög (4), bedöms den sektorspecifika risken vara Medel (2).

 

På SFM välkomnar vi att branschen får en referenspunkt i arbetet med de egna riskanalyserna hos våra medlemmar. SFM noterar att rapporten framförallt är användbar för våra medlemmar som arbetar med exempelvis placering av företagskunders överlikviditet eller placering av privat sparande. De flesta av våra medlemmar inom livförsäkringsmarknaden arbetar dock dagligen med att säkerställa att anställda hos deras företagskunders får förmånliga och långsiktigt hållbara tjänstepensionslösningar. Pension- och tjänstepensionsförsäkringar omfattas alltjämt av regelverket, vilket vi anser är både oproportionerligt och inte heller riskbaserat, men så länge pensionsområdet omfattas är vi förvånad över att den väldigt låga risk för penningtvätt som det området är förknippad med, inte fått större genomslag i riskbedömningen av sektorn, säger Per Johan Gidlund, SFM:s jurist.

 

Bakom bedömningen står 16 myndigheter samt Sveriges advokatsamfund. (Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Polismyndigheten, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Spelinspektionen, Sveriges advokatsamfund, Säkerhets-polisen, Tullverket samt Åklagarmyndigheten)

 

Sedan tidigare har EBA, den europeiska tillsynsmyndigheten med ansvar för motverkande penningtvätt och finansiering av terrorism, gett ut motsvarande rapport på EU-nivå: >>>

 

Läs rapporten i helhet här >>>

Per Johan Gidlund, jurist SFM

21 april, 2021

Hållbarhetsnytt- nytt åtgärdspaket antaget

Europeiska kommissionen har idag antagit ett omfattande åtgärdspaket i syfte att förbättra penningflödet mot hållbara aktiviteter inom EU. Detta är i linje med att göra Europa klimatneutralt till 2050. Paketet innehåller en första delegerad akt om EU-taxonomi- gemensam klassificering.

 

I länken nedan kan du läsa mer om hela åtgärdspaketet samt mer specifikt om:

 

 • EU Taxonomy Climate Delegated Act
 • A new Corporate Sustainability Reporting Directive
 • Amendments to Delegated Acts on investment and insurance advice, fiduciary duties, and product oversight and governance

 

Läs mer här >>>

För frågor gällande reglering inom hållbarhetsområdet kontakta SFM:s jurist Per Johan Gidlund.

8 april, 2021

EIOPA överväger att införa krav på LEI-kod för försäkringsförmedlare

EIOPA har just nu en konsultation ute vad gäller Riktlinjer för användning av identifieringskoden för juridiska personer (Legal Entity Identifier, LEI). Dessa riktlinjer omfattar redan försäkringsbolag, tjänstepensionsföretag med flera, men inte försäkringsförmedlare. I EIOPA:s konsultation framgår att myndigheten nu överväger att införa krav på LEI-kod för försäkringsförmedlare som bedriver gränsöverskridande verksamhet bland annat mot bakgrund av att EIOPA har ansvar att upprätthålla ett register över alla försäkringsförmedlare som bedriver gränsöverskridande verksamhet.

SFM kommer att besvara remissen genom vår europeiska partnerorganisation, BIPAR, och har du som medlem synpunkter eller medskick är du välkommen att kontakta SFM:s jurist, på perjohan.gidlund@sfm.se

Kort om LEI-kod

Legal Entity Identifier, LEI, är mycket enkelt uttryckt som ett organisationsnummer. Det är en identifieringskod för juridiska personer som utgörs av en alfanumerisk kod med 20 tecken som därför innehåller referensuppgifter som gör det möjligt att tydligt och entydigt identifiera företag som är verksamma på de globala finansmarknaderna. Syftet med användningen av LEI är att möjliggöra bättre automatisering av databehandlingen, vilket ska göra att rapporteringsbördan minskar, kvaliteten förbättras och kostnaderna för alla inblandade parter hålls nere.

 

7 april, 2021

Engelsk version av flyttblankett

Svensk Försäkring har sedan tidigare tagit fram en blankett som helt eller delvis kan användas som mall av försäkringsbolag och andra vid flytt av försäkringskapital. Blanketten uppdaterades under föregående år med anledning av de effektiviserade reglerna om flytt. Nu har även en engelsk version publicerats.

Läs mer här längst ned på denna sida >>> Länk

31 mars, 2021

Remiss av ny mall och vägledning från SFM

Remiss av ny mall och vägledning från SFM – remisstiden är nu avslutad

Samtliga SFM:s medlemmar bjuds in att lämna synpunkter på utkast till Mall för information om försäkringsförmedlare och Vägledning för stärkt konsumentskydd (2021-1). Dokumenten har tagits fram med hjälp av representanter och jurister från SFM:s medlemmar i syfte att stärka konsumentskyddet i relevanta delat och stärka förtroendet till försäkringsförmedlarbranschen.

Remissen är öppen fram till och med 20 april och medlemmar kan skicka synpunkter till info@sfm.se eller kontakta SFM:s jurist Per Johan Gidlund om det finns frågor eller funderingar, på perjohan.gidlund@sfm.se

 

 

30 mars, 2021

Flytt av försäkringar, viktigt att värna konsumentskyddet

Från med 1 april träder de senaste i raden av regler i kraft för flytt av sparande i försäkring, mer specifikt regler om flyttavgifter för depå- och fondförsäkringar. SFM är och har varit positiva till att reglerna ses över för att flytträtten ska bli mer effektiv, så länge konsumentskyddet står i fokus.

Mot bakgrund av att det nu är lättare för konsumenter att flytta försäkringskapital vill SFM lyfta några viktiga delar utifrån den erfarenhet och kompetens som försäkringsförmedlare besitter och möter i sin dagliga kontakt med kund. Pensionsåtaganden i traditionellt förvaltad försäkring bygger på långa och komplexa åtaganden, samtidigt som en fondförsäkring kan vara förknippad med för konsumenten bra riskskydd för familj vid sjukdom eller dödsfall.

 • Det absolut viktigaste för en konsument som funderar på att flytta sin pensionsförsäkring eller blir erbjuden en ny lösning för sitt sparande är att först ställa sig frågan om motivet till flytten, en flytt måste i första hand vara drivet av att flytten leder till ett bättre långsiktigt sparande och i andra hand av fördelar i privatekonomin i övrigt, säger Karin Lindblad, vd SFM.

Konsumenternas Försäkringsbyrå vill i sammanhanget lyfta fram att det fortsatt är arbetsgivaren som avgör flytten för individuell tjänstepension och att det är viktigt att jämföra nuvarande och föreslagen lösning.

 • Det är bra att avgifterna för att flytta individuellt försäkringssparande sänks. Eller till och med blir kostnadsfritt i något fall.  Men man ska komma ihåg att det fortfarande är arbetsgivaren som avgör själva flytträtten, om det gäller en individuell tjänstepension. Vi har bra checklistor och jämförelseverktyg på konsumenternas.se till konsumenter som är användbara inför beslutet att flytta sitt pensionssparande, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Helheten kring sin pensions- och försäkringslösning är bra för alla konsumenter att se över regelbundet, oavsett tankar på flytt eller inte. Lösningarna för olika individer ser ofta väldigt olika ut och därmed är det bra att det finns en valfrihet och möjlighet att påverka sitt val av försäkringslösning.

 • Oavsett om rådgivning sker eller ej, ska en aktör som deltar i en flyttransaktion säkerställa att kundens krav och behov tillgodoses i flytten enligt lag om försäkringsdistribution. En betydelsefull fråga är exempelvis familjeskyddet. Hur ser det ut idag och hur påverkas det vid en flytt? Har jag fortsatt behov av det? Skulle jag behöva lämna en hälsodeklaration till det nya bolaget för att få motsvarande skydd? säger Per Johan Gidlund, jurist SFM.

Familjeskyddet är endast en del av ett gott skydd och en försäkringslösning. I samband med att de nya reglerna införs har SFM tagit fram en övergripande informationsguide för konsument att tänka på och frågor att ställa sig, vid en eventuell flytt av sin pensionsförsäkring.

Lär mer här;

SFM – Informationsguide flytt av försäkringssparande

Presskontakt:

Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se

 

29 mars, 2021

Brev från ordförande- Till medlemmarna i SFM inför föreningsstämman 27 maj

I drygt ett år har vi nu levt och förhållit oss till den globala pandemin. Det har påverkat oss på många sätt och sättet vi har kunnat arbeta på. Vi har fått anpassa oss till nya former att kunna mötas för att under dessa extraordinära tider fortsatt kunna bedriva kvalitativt arbete.

Vi behöver också fortsättningsvis förhålla oss till pandemin och på grund av förbudet mot sammankomster med fler än åtta personer och den fortsatta risken för smittspridning  har styrelsen beslutat att föreningsstämman även i år genomförs digitalt och utan fysisk närvaro.

Styrelsen har beslutat att genomföra en digital föreningsstämma med fullmakter den 27 maj. Den som vill följa föreningsstämman kommer kunna genomföra det genom videokonferens där anmäld och registrerad deltagare får en länk en stund innan föreningsstämman startar.

Det är min avsikt att säkra att dessa extraordinära omständigheter inte påverkar vår förenings stabilitet eller de beslut som stadgeenligt ska beslutas om på en föreningsstämma.

 

Med vänliga hälsningar,

Gunnar Hökmark, ordförande SFM

29 mars, 2021

Glad påsk önskar SFM:s ordförande med några reflektioner

Med påsken kommer nu ljusare tider, både bokstavligen och bildligen. I den för varje dag allt ljusare våren, och snart sommaren, pressas pandemin tillbaka, förutom att vi med den snabbt ökande vaccineringen förhoppningsvis kan få stopp på smittspridningen.

Det finns några mer allmänna reflektioner att göra om allt detta. Den första handlar om det paradoxala om hur mycket har förändrats samtidigt som så mycket har fortsatt som vanligt.

Människor har jobbat hemma, kollektivtrafiken har varit glesare och ibland har det känts som att gatorna varit tomma. Affärer har stängt, restauranger stänger tidigt, många har förlorat sina jobb och åter andra blivit permitterade. Världen har på många sätt blivit lamslagen. Likväl har den rört sig. Transporter har fungerat, ekonomier har återhämtat sig från pandemins värsta slag mot dem och livet har gått vidare i sina former. Det är en väldig anpassning.

Försäkringsmarknaden har varit i fokus under pandemin och förmedlingsverksamheten haft en betydande roll i dessa osäkra och extraordinära tider. Mycket har fortsatt i sina nya former samtidigt som det är imponerande hur mycket som trots allt har kunnat ge de resultat vi är vana vid.

Den andra reflektionen handlar om hur snabbt ett vaccin har kunnat utvecklas. I stort sett på mindre än ett år har världen sett en lång rad av olika vacciner utvecklas och komma i produktion, och i armarna. Produktionsprocesserna har inte varit helt lätta, delvis för att leveranskedjor under pandemin inte fungerar som de brukar, delvis för att länder vill behålla vaccin inom sina gränser, men det är igång och vaccin exporteras över gränserna.

Den tredje reflektionen handlar för min del om hur många som väljer att dra tangentens riktning ut ur det som vi har genomlevt. Några av dessa ständigt närvarande experter trodde att det ekonomiska fallet skulle vara långt djupare än det blev när fallet pågick, andra trodde att återhämtningen skulle ske på en gång när den började och andra att hela vårt arbetsliv skulle bli totalt förändrat. För min del tror jag det är så enkelt att digitaliseringen i olika former har tagit extra fart men att vi likväl i en del fall längtar efter kontor, arbetskamrater, arbetsledning och gemenskap samtidigt som vi mer och mer ser hur mycket vi behöver team och inte bara Teams, för att utveckla kreativitet, nytänkande och hantera konstruktiva möten av olika tanker och idéer.

En del ser framför sig det glada 20-talet på nytt som om det finns en magik i siffror som upprepar sig. För min del hoppas jag inte det. Det slutade med depression och upprinnelsen till en dyster tid. Det är bra om vi kommer igång och kan ses, lösa problem, möta dem vi älskar och träffa alla våra vänner, se arbetskamrater samlade och tillsammans ta nya tag. Sedan kommer vi se att världen har förändrats lite grann som den alltid gör, att vi lärt oss en hel del och kommer göra om många misstag. Men sånt är livet. Och mitt i allt detta kommer behovet av försäkringar, försäkringsförmedlare och försäkringsdistribution stå i centrum. Inget modernt samhälle kan nämligen utvecklas utan det. Nu ser vi hur viktigt det är inför framtiden.

 

Glad påsk, med förhoppning att de ljusare tiderna nu är ljusare tider,

Gunnar Hökmark

Ordförande SFM

24 mars, 2021

Penningtvättsrapportering 31 mars och omvärldsbevakning

SFM påminner om att försäkringsförmedlare som per 31 december 2020 hade tillstånd att distribuera livförsäkring och därför omfattas av penningtvättslagstiftningen, årligen ska rapportera i FI:s system för periodisk rapportering.

 • Sista dag för rapporteringen är den 31 mars 2021.
 • Rapporteringen avser balansdagen den 31 december.

På Finansinspektionens hemsida finns mer information samt frågor och svar

På inloggade sidor finns mer information från SFM

På polismyndighetens hemsida finns även information om motverkande av penningtvätt samt omvärldsbevakning på området samt Omvärldsbevakning 1:2021

För frågor kontakta gärna SFM:s kansli, info@sfm.se.

23 mars, 2021

Webinar om ”Open Insurance”

Den Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA har nyligen publicerat ett diskussionsunderlag för ”Open Insurance”. Open Insurance handlar om delning av data mellan aktörer inom försäkringsbranschen genom ett standardiserat gränssnitt. Konceptet diskuteras inom ramen för EU:s arbete med ’Open finance’(mitten av 2022), där exempelvis betaltjänstdirektivet (PSD/PSD2) reglerar ’Open banking’. SFM anser att digitalisering och dataöverföring som leder till bättre tjänster till marknaden är positivt, det måste dock ske med hänsyn till individens integritet och utan att informationstillgången leder till en konkurrenssnedvridning till skada.

I diskussionsunderlaget från EIOPA fokuseras på tillgång till och delning av försäkringsrelaterade uppgifter där EIOPA undersöker frågor om huruvida och i vilken utsträckning försäkringsvärdekedjor ska ’öppnas’ genom att dela försäkringsrelaterade och specifika försäkringstagardata mellan försäkrings- och icke-försäkringsföretag, för att skydda försäkringstagarnas rättigheter och möjliggöra innovation inom produkter och tjänster.

På torsdag den 25 mars håller EU-kommissionen ett webinarie i syfte att samla in synpunkter gällande ”Open Insurance” med anledning av det diskussionsunderlag som EIOPA nyligen tagit fram (28 januari 2021).

 

Om du som medlem är intresserad av att delta i webinariet kontakta gärna SFM:s jurist Per Johan Gidlund.

 

22 mars, 2021

Svara på SFM:s enkät om Årets förmedlardiskar/ försäkringsbolag 2020!

Nu finns återigen en gyllene möjlighet att förbättra försäkringsbolagens service och på så sätt utveckla försäkringsbranschen –  gå in och svara på SFM:s enkät redan idagundersökningar tar endast 5-10 minuter. Länk till enkät: https://brfu.se/lvq1w

 

Resultaten kommer att ligga till grund för utnämningen av Årets Förmedlardisk/Årets Försäkringsbolag enligt förmedlare och administratörer 2020. Vinnarna presenteras i juni.

 

SFM fortsätter sin gamla tradition att varje år dela ut en pokal till bästa förmedlardisk/bästa försäkringsbolag inom sak och liv. Vi kommer även i år ta fram både förmedlarnas- respektive administratörernas pris. Nytt för i år är även pris för bästa sjukvårdsförsäkring.

 

För SFM och branschen är det viktigt att vi gemensamt arbetar för ständiga förbättringar. SFM tog redan förra året initiativet att, tillsammans med Brilliant Future, ta fram en mer ingående undersökning till förmedlare och administratörer. Försäkringsbolagen har uppskattat mycket att ta del av era synpunkter för att omsätta dessa i sin verksamhet.

 

Tre upplevelsecheckar lottas ut (10 000 kr, 5 000 kr och 3 000 kr) till de som besvarat enkäten samt angivit sin mailadress.

 

Vid frågor, kontakta SFM:s kansli; 08 515 215 40 eller maila info@sfm.se.

17 mars, 2021

Hållbarhetsrelaterade upplysningar – uppdatering!

Med anledning av ett informationsutbyte med SFM:s europeiska partnerorganisation, BIPAR, vill vi uppmärksamma medlemmar på att SFM:s kommentar Regelverket om hållbarhetsrelaterade upplysningar för försäkringsförmedlare, har uppdaterats samt lagts upp i medlemsportalen under avsnitt 22, läs mer här >>> LÄNK

Kansliet skulle samtidigt vilja passa på att tacka alla ni som deltog vid webinariet den 10 mars. Det visar på att försäkringsförmedlare står redo för att kunna utgöra en central del för kundernas framtida förståelse för hållbarhet och hållbara investeringar.

Avsikten är att arrangera ett nytt tillfälle under april, information om det skickas ut separat.

 

Vid frågor, kontakta Per Johan Gidlund, perjohan.gidlund@sfm.se

 

17 mars, 2021

Gruppansvarsförsäkring för 2021, QBE och Berkley

SFM har nu färdigförhandlat gruppansvarsförsäkringen för 2021 genom en upphandling där samtliga relevanta svenska försäkringsgivare fått tillfälle att delta. Försäkringsgivarna för gruppansvarsförsäkring 2021 är QBE och Berkley där bägge försäkringsgivarna har flerårig erfarenhet av ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare. SFM har kunnat välja försäkringsgivare som står sig bäst i priskonkurrensen och SFM är glada att kunna erbjuda medlemmar en konkurrenskraftig gruppansvarsförsäkring för 2021.

 

 • Det är med hjälp av vår mycket erfarna försäkringsförmedlare Göran Bergeling på Söderberg & Partners som vi har lyckats ta detta helhetsgrepp för gruppansvarsförsäkringen 2021 och därigenom kunna erbjuda våra medlemmar goda villkor, säger Emilie Wiklund, pressansvarig SFM.

 

Läs mer om premievillkoren på SFM:s inloggade sidor eller hör av dig till SFM:s kansli för mer information. info@sfm.se eller 08-545 215 40

11 mars, 2021

Gunnar Hökmark i NFT: Viktigt för försäkringsbranschen att se och visa sin roll i samhällsekonomin

När Gunnar Hökmark får frågan om vilken den viktigaste frågan inom försäkringsområdet som han arbetat med under sina 15 år som ledamot i Europaparlamentet, svarar han direkt: ”Solvens II”.

–  Jag deltog i hög grad i processen inom EU för att ta fram Solvens II-direktivet. Det stod tidigt klart för mig att försäkringsmarknaden är mycket modern och att den samtidigt har långa rötter bakåt i tiden. Till synes verkar det vara en paradox, men det är något som man måste ta hänsyn till. Det finns stora skillnader om man jämför den nordeuropeiska världen med den anglosaxiska, den centraleuropeiska eller den sydeuropeiska. Alla länder kom in med olika vinklar.

Lyssna till kunskapen i branschen

Under arbetet med Solvens II hade Gunnar mycket nära kontakt med nordiska försäkringsföretag och branschorganisationer.

–  För mig var det en självklarhet att lyssna till all den kunskap som finns inom det nordiska området. Inte minst hade jag glädjen att ha ett nära samarbete med Svensk Försäkring. Sedan gäller det att ha stor förståelse för skillnaderna i synsätt runt om i EU, för att kunna bringa dem samman och nå resultat.

Det är svårt att i det här läget undvika att ta upp frågan om lobbying. Hur ser Gunnar på det fenomenet?

–  Självklart har jag min integritet som utgångspunkt, liksom mina egna uppfattningar,  men lobbying handlar för mig om att lyssna till olika synpunkter och ta del av andras kunskap. Genom att ta in information och kunskap från olika håll, är jag övertygad om att slutresultatet blir bättre, säger han.

Finansmarknaden bidrar till dynamisk utveckling och tillväxt

Ett annat område som Gunnar vill lyfta fram är det som hände efter finanskrisen 2008/09. Det var en besvärlig tid. Han märkte av tendensen att många ledande personer inte insåg vikten av finansmarknaden.

–  Man får inte jaga bolag för att man tror att allt är de finansiella marknadernas fel. Tvärtom är det så att dessa marknader i hög grad bidrar till en dynamisk utveckling och tillväxt.

Gunnar är noga med att påpeka att de finansiella marknaderna är integrerade, både mellan länder och mellan bl.a. banker och försäkring. Finansmarknaden handlar om risker. Man analyserar riskerna och sprider dem i olika led, bland annat via återförsäkringsbolagen. Och det ger oss möjlighet att ha en ständigt pågående och växande ekonomi, konstaterar han.

För Gunnar är det viktigt att se de finansiella bolagen som ett sätt att hålla ekonomin igång.

–  Tack vare att det finns försäkringsbolag kan företag som får sin verksamhet förstörd genom brand, snabbt vara på banan igen. Även om jag idag inte känner till alla detaljer om vad som låg bakom branden hos Polarbröd, kan jag ändå se hur företaget tar det ena steget efter det andra för att komma tillbaka. Och det är tack vare att riskerna är spridda på flera olika håll och nivåer.

Alltför stor regleringsiver

För att vända tillbaka vad som hände inom EU efter finanskrisen, så menar Gunnar att regleringsivern blev alltför stor.

–  Jag vill undvika detaljregleringar, för risken är då att då stänger du ute dynamik och flexibilitet. Det man ska lagstifta om är den grundläggande makrobalansen. Man kan reglera genom olika ramverk, men man får aldrig börja reglera produkter. Många av försäkringsbranschens produkter är till för att sprida risk. Reglerar du dem, försvagas dynamiken.

–  Ta IDD är ändå ett lyckat exempel. Det direktivet blev till skillnad från många andra förslag bättre än vad det kunde ha blivit och har bidragit till en stabil förmedlarmarknad.

Gunnar pekar på att det i det större perspektivet blev en överreglering. Därför måste man utvärdera de regleringar som skedde under de här åren menar han.

Han pekar särskilt på de omfattande rapportkrav som har följt med regleringarna. Den har, enligt Gunnar, lett till en omfattande byråkrati, som inte heller bolagen har förskonats från.

–  Området Risk & Control har vuxit utifrån kraven från lagstiftningen. Sedan har också EIOPA spätt på alltmer och mer, utöver själva lagstiftningen. Det har blivit för mycket hängslen och livremmar.

Banker och telecom andra intresseområden

Det tredje område som Gunnar Hökmark vill lyfta fram är banklagstiftningen. Han satt i parlamentets ekonomiutskott där han ledde arbetet med EU:s nya bankstrukturlag.

EU-kommissionen föreslog att storbanker skulle tvingas dela upp sina verksamheter, med syftet att skattebetalare i framtiden inte skulle behöva stå för förluster som banker gjort på värdepappershandel. Gunnar lyckades som Europaparlamentets rapportör stoppa den lagstiftningen, som skulle ha separerat banker när det gällde trading och marketing från insättningsverksamheten. Det skulle ha gjort bankerna mer sårbara och här drog kommissionen så småningom tillbaka sitt förslag.

Förutom finansmarknaden arbetade Gunnar också med telecom-frågorna under sin tid i parlamentet.

–  Jag har varit med om att driva igenom olika konkurrensdrivande förslag, bland annat som lett till att vi kunde fasa ut avgifterna för roaming. Det blev ett avtal över gränserna, som öppnade upp marknaden och bidrog till starkt ökande datamängder. Detta har för övrigt varit avgörande för både försäkringsbolag och banker.

Gunnar var också ansvarig för förhandlingarna med Kroatien, inför landets EU-medlemskap.

–  Det var viktigt att Kroatien kom med i EU, eftersom det har bidragit till stabilitet på Balkan. Om inte de inte hade gjort det, hade inte minst Serbiens medlemskap varit mer avlägset.

Verksam inom försäkringsbranschen

Gunnar Hökmark har inte slutat verka efter det att han slutade i Europaparlamentet, där han bl.a. var vice ordförande för EPP-gruppen och hade ett ledande ansvar för lagstiftning vad gäller bankkrishantering och bankunionens grunder, telekom- och spektrumpolitik liksom för forskning och energimarknader. Han är International Senior Adviser på Kreab och dessutom ordförande i Sveriges Försäkringsförmedlares Förening (SFM) och vice ordförande i Dina Försäkringar.

Vilket råd vill han till sist ge till försäkringsbranschen?

–  Vi i branschen måste bli bättre på att förklara vad vi egentligen gör, framförallt på en övergripande nivå. Vi måste visa vilken nytta försäkringsområdet har för samhällsekonomi i stort. Och så ska vi vara stolta över vår egen insats, säger Gunnar Hökmark.

Gunnar Hökmark, ordförande SFM

Länk till artikel: https://nft.nu/sv/viktigt-forsakringsbranschen-att-se-och-visa-sin-roll-i-samhallsekonomin

10 mars, 2021

Ny reglering om hållbarhet

Hållbarhetsarbetet inom finansmarknadsområdet är brett, många åtgärder har genomförts och fler planeras och kommer att genomföras för EU:s alla medlemsstater. De nu aktuella kraven är bara en liten del av det omfattande regelverk som kommer att implementeras över tid för att stödja EU:s övergripande mål om att minska utsläppen av koldioxid till med 80 % till 2050.

Redan idag finns ett gällande EU-direktiv som innehåller krav på att vissa företag att ta fram en hållbarhetsrapport. Detta direktiv har under senare tid kompletterats med nya regler om hållbarhetsrapportering och idag den 10 mars ska den så kallade Disclosure-förordningen (SFDR) börja tillämpas av den finansiella sektorn.

 • Genom rådgivning och förmedling av försäkring skapar SFM:s medlemmar värde för kunder utifrån ett individuellt behov som bidrar till både kund- och samhällsnyttan. Hållbarhet är ett växande område inom den finansiella sektorn och intresset bland våra medlemmar är stort för frågorna inom detta område, säger Karin Lindblad vd för SFM, som idag bjuder in sina medlemmar för ett digitalt möte om de nya regleringarna inom hållbarhetsområdet.

Karin Lindblad, vd SFM

För mer info kontakta gärna SFM:s presskontakt Emilie Wiklund; emilie.wiklund@sfm.se

4 mars, 2021

Konstruktivt och intressant samtal med Gabriel Bernardino

SFM deltog nyligen i ett webinar arrangerat av BIPAR på temat var försäkrings- och pensionsbranschen kommer ifrån och var vi är på väg. Gabriel Bernardino, avgående ordförande för EIOPA och Didier Millerot, ansvarig för pensions- och försäkringsområdet inom GD FISMA inom EU-kommissionen delade med sig av sina tankar och reflektioner. Samtalet modererades av Karel van Hulle, av många betraktad som upphovsmannen bakom Solvens 2.

Diskussionen återspeglade den agenda som etablerats för EU, där det för framtiden blir allt viktigare att stimulera möjligheten för EU:s konsumenter att investera långsiktigt för att stödja infrastruktur och andra hållbara investeringar som tar oss närmare EU:s klimatmål 2050. Utöver att Solvens 2 skapat bättre förutsättningar och möjligheter för en balans mellan långsiktiga garantier och långsiktiga investeringar i en lågräntemiljö, skapar digitalisering möjligheter för fler konsumenter att få tillgång till investeringar – på gott och på ont.

 • Det var glädjande att höra hur viljan finns att förankra fortsatt arbete för konsumentskydd i fakta och beteendevetenskap, samt att det sker en bred översyn av informationsgivning till konsument de närmaste åren där förmedlarmarknaden är med i arbetet, sammanfattar SFM:s jurist Per Johan Gidlund.

Per Johan Gidlund, SFM:s jurist

 

För mer info logga in på medlemssidorna och läs SFM:s fullständiga kommentar från mötet.

 

 

4 mars, 2021

SFM kommenterar: Rundabordsamtal med Gabriel Bernardino

Med anledning av att Gabriel Bernardino avgår som ordförande för EIOPA efter 10 år vid rodret bjöd BIPAR in till ett rundabordssamtal med Didier Millerot och under moderering av Karel Van Hulle.

SFM kommentar:

Som service till föreningens medlemmar sammanställer och kommenterar SFM aktiviteter och diskussioner som SFM varit delaktiga i. Kommentaren är inte avsedd att vara rådgivande. Kommentaren syftar endast till att ge medlemmar möjligheter att reflektera över informationen och SFM uppmuntrar till att kontakt tas med kansliet om det finns frågor eller funderingar. Kommentaren är gjord av SFM och återspeglar endast SFM:s uppfattning och är inte avsedd för spridning utanför medlemskretsen.

Läs hela SFM:s kommentar i länk nedan:

SFM kommenterar – BIPAR webinar 210215

För frågor kontakta gärna SFM:s jurist Per Johan Gidlund.

4 mars, 2021

SFM kommenterar: Regelverket om hållbarhetsrelaterade upplysningar för försäkringsförmedlare

Den 10 mars 2021 ska den så kallade Disclosure-förordningen1 (SFDR) börja tillämpas av den finansiella sektorn. För försäkringsförmedlare som lämnar försäkringsrådgivning med avseende på försäkringsbaserade investeringsprodukter, gäller förordningen dels information från försäkringsförmedlaren som aktör, dels regler om den produktinformation som för- säkringsförmedlaren ska säkerställa att kunderna får del av. De nu aktuella kraven är bara en liten del av det omfattande regelverk som kommer att implementeras över tid för att stödja EU:s övergripande mål om att minska utsläppen av koldioxid till med 80 % till 2050, vilket bedöms kräva investeringar om 250 miljarder EUR. Investeringar kommer behöva göras både från såväl offentlig som privat sektor, där försäkringsförmedlare är en del av den privata sektorn som träffar kunder, vilka kan göra investeringar i försäkringsprodukter som är linje med 2050-målet.

SFM kommenterar:

Som service till föreningens medlemmar sammanställer och kommenterar SFM aktiviteter och diskussioner som SFM varit delaktiga i. Kommentaren är inte avsedd att vara rådgi- vande. Kommentaren syftar endast till att ge medlemmar möjligheter att reflektera över informationen och SFM uppmuntrar till att kontakt tas med kansliet om det finns frågor eller funderingar. Kommentaren är gjord av SFM och återspeglar endast SFM:s uppfattning och är inte avsedd för spridning utanför medlemskretsen.

Läs hela regelverket om hållbarhetsrelaterade upplysningar för försäkringsförmedlare i länk nedan.

SFM kommenterar – Hållbarhetsupplysningar

För frågor kontakta gärna SFM:s jurist Per Johan Gidlund

3 mars, 2021

SFM i samtal med EU-kommissionär McGuinness

Under tisdagen deltog SFM i möte med Mairead McGuinness, EU-kommissionär med ansvaret för frågor inom finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen. Mötet arrangerades av BIPAR och Karin Lindblad, vd för SFM, fick möjlighet att ställa en fråga på temat att EU:s kunniga försäkringsförmedlare, även under framtida regleringar, har en god möjlighet att erbjuda sina tjänster på en global marknad.

Från försäkringsförmedlarnas perspektiv lyfte BIPAR fram behovet av regulatorisk stabilitet och proportionalitet, att regler kan anpassas för digitala aktörer men att den gemensamma grunden i IDD och MiFID II är viktig, rollen för EU:s försäkringsförmedlare på en global marknad och förmedlares viktiga roll för att nå framgång i arbetet inom kapitalmarknadsunionen och med hållbara investeringar.

Kommissionär McGuinness gav sin syn på försäkringsförmedlarnas roll för att underlätta konsumenters möjligheter att investera i hållbara och långsiktiga investeringar i försäkring, den kommande studien och konsultationen för EU-kommissionen ’Retail finance strategy’ och bjöd in till fortsatt dialog genom BIPAR i de för branschen centrala frågor som lyftes.

 

För mer information kontakta pressansvarig SFM Emilie Wiklund,  emilie.wiklund@sfm.se.

2 mars, 2021

Nytt pris för bästa sjukvårdsförsäkring i SFM:s enkät 2021

SFM:s medlemmar företräder många kunder runt om i landet som väljer att teckna privata sjukvårdsförsäkringar. Idag omfattas 700 000 svenskar av privata sjukvårdsförsäkringar varav hälften är låg- eller medelinkomsttagare enligt Svenskt Näringsliv. Sjukvårdsförsäkringar och valet att teckna en sådan har ökat kraftigt senaste åren och idag erbjuder ett stort antal försäkringsbolag i Sverige sjukvårdsförsäkringar. Sjukvårdsförsäkringen finansieras med premier. Premien finansierar den vård som utförs inom försäkringen inklusive vårdplanering och administrativa kostnader enligt Svensk Försäkring.

 

 • Sjukvårdsförsäkring är en viktig produkt för många av våra medlemmar och på en växande marknad av sjukvårdsförsäkringar möter SFM:s medlemmar kunder, individer och företagare, med olika behov och förutsättningar och har möjlighet att konkurrensutsätta marknaden för att möjliggöra en effektiv och individanpassad lösning. I den traditionsenliga enkäten där SFM årligen utser årets förmedlardisk och förmedlarbolag kommer SFM även i år att utse året sjukvårdsförsäkring, säger Karin Lindblad, vd SFM, i samband med att enkäten nu skickas ut till SFM:s medlemmar verksamma över hela Sverige.

 

För SFM är det viktigt att gemensamt med branschen arbeta för ständiga förbättringar.

 

 • SFM tog redan förra året initiativet att ta fram en mer ingående undersökning till förmedlare och administratörer. Försäkringsbolagen har uppskattat att ta del av svaren för att omsätta dessa i sin verksamhet. Med årets enkät får förmedlarna återigen möjlighet att förbättra försäkringsbolagens service och på så sätt utveckla försäkringsbranschen, säger vd Karin Lindblad, med målet att över 1000 förmedlare och administratörer svarar på årets enkät. 

 

Vinnarna i samtliga kategorier presenteras i juni 2021.

 

Karin Lindblad, vd SFM

Presskontakt SFM:
Emilie Wiklund

Emilie.wiklund@sfm.se

073-063 3775

 

1 mars, 2021

Konsumentinformation – orange kuvertet

Konsumenternas Försäkringsbyrå informerar om att Pensionsmyndigheten har börjat att skicka ut de orange kuverten. Det vill säga årsbeskeden över den allmänna pensionen. Konsumenternas Försäkringsbyrå lyfter fram för dig som konsument att när du fått det orange kuvertet, se det som ett tillfälle att fundera över hela din pension, även eventuella tjänstepensioner och eget sparande.

Även om just det orange kuvertet för många är välkänt så är frågorna många, komplexiteten stor och det individuella behovet av kunskap och lösningar för sparandet stort. Att frågorna är många bekräftas av SFM:s medlemmar som dagligen och under många års tid mött det individuella behovet av kunskap och rådgivning. Att behovet ser olika ut för pensionssparandet belyses också av SFM:s medlemmar som deltagit i en undersökning i samband med årets orange kuvert.

 • Konsumenternas Försäkringsbyrå fyller en relevant funktion som informationsbärare i dessa för alla individers viktiga frågor. För de kunder och konsumenter som har ett individuellt behov av att planera sitt uttag av pensionen, diskutera behovet ytterligare sparande eller kanske har tjänstepension från olika länder, finns även SFM:s medlemmar för att ge vägledning, rådgivning och stärka kundens kunskap, säger SFM:s vd Karin Lindblad.

 

Mer information från Konsumenternas Försäkringsbyrå här.

Mer information från SFM här.

 

Karin Lindblad, vd SFM

För kontakt:

Emilie Wiklund, pressansvarig SFM, emilie.wiklund@sfm.se