Denna rapport är den andra i sitt slag och framtagen av Svenska försäkringsförmedlares förening med bidrag av både sakförsäkringsbolag och sakförsäkringsförmedlarbolag, i syfte att visa på värdet och storleken av den svenska förmedlade sakförsäkringsmarknaden inom företagsförsäkring. Den svenska sakförsäkringsförmedlarmarknaden utgör en viktig del av samhällsekonomin och består av försäkringsförmedlarbolag och de försäkringsbolag som samarbetar med försäkringsförmedlare.

Den förmedlade sakförsäkringsmarknaden estimeras ha uppgått till cirka
30 miljarder SEK i inbetalda premier under 2022 och växte med 9% mellan
2021 och 2022. Tillväxttakten visar på en stark utveckling avseende den svenska förmedlade sakförsäkringsmarknaden.

Av rapporten framgår att försäkringsförmedlare skapar värde för kunder genom tillgängligheten till ett konkurrensutsatt och välinformerat köp av sakförsäkringar. Försäkringsförmedlare driver på konkurrensen på försäkringsmarknaden vilket ger flera positiva effekter, såsom större valmöjligheter, produktutveckling och en mer harmoniserad marknad med bättre prissättning och villkor.

Även i år är distributionskraften det viktigaste värdet som försäkringsförmedlare bidrar med till försäkringsbolagen, en ökning från 37% till 45%. Av årets undersökning framgår också att ett stort värde som försäkringsbolag och förmedlare upplever att kunder får genom att använda sig av en försäkringsförmedlare, är förmedlarens förståelse för kundbehovet och dess försäkringskompetens. Nytt för i år är att försäkringsbolag även ser förmedlarna mer och mer som en samarbetspartner och att förtroende och tillit är en viktig parameter i relationen försäkringsförmedlare och kund.

I årets rapport har SFM valt att lyfta in frågan om kompetensförsörjning i branschen. Med hjälp av insamlad data och intervjuer av nyckelpersoner, bland annat HR, visar rapporten på att det är en hård konkurrens om vissa typer av kompetenser inom branschen. Några kompetenser är attraktiva för flertalet olika branscher, till exempel kunskap inom juridik eller IT-utveckling, och dessa verkar vara extra svåra att locka till försäkringsbranschen. Kompetensöverföringen mellan äldre erfarna medarbetare och yngre medarbetare som är nya in i branschen är viktigt för att ta vara på kunskap och erfarenhet samtidigt som AI och digitaliseringens frammarsch kommer att påverka roller och arbetsuppgifter framöver. Framgent finns det ett gemensamt behov och intresse av att öka attraktiviteten i hela branschen.

  • SFM vill, med sin branschrapport om förmedlad sakförsäkring i Sverige, bidra till att höja kunskapen om försäkringsförmedlares värde hos intressenter och beslutsfattare och samtidigt bidra med information till marknaden om dess utveckling och trend samt utgöra en utgångspunkt för diskussion om branschens framtid, säger Tove Hässler, vd SFM.