Kommentar från SFM kring Finansinspektionens rapporter med anledning av nya regelverk för försäkringsdistribution samt provision och oberoende rådgivning.

Den 20 december 2021 publicerade Finansinspektionen två rapporter vars syfte var att kartlägga hur marknaden för försäkringsdistribution och placeringsrådgivning förändrats sedan de nya regelverken trädde i kraft. Rapporterna baseras på ett omfattande enkätarbete gentemot försäkringsbolag värdepappersinstitut samt försäkringsförmedlare. Rapporterna som refereras är följande:

  • Uppföljning av de nya reglerna om försäkringsdistribution för försäkringsföretag
  • Uppföljning av de nya reglerna om provision och oberoende rådgivning

Rapporterna kan läsas i sin helhet på https://www.fi.se/sv/publicerat/rapporter/rapporter/

Finansinspektionens rapporter avseende regelefterlevnad och marknadseffekter innehåller ett antal för tillsynsmyndigheten centrala slutsatser kring förmedlarmarknaden:

  • Provisionerna minskar på aggregerad nivå.
  • Nivån på provisionerna har fallit kraftigt för försäkringsförmedlare.
  • Kraftig minskning av provisioner relaterade till strukturerade produkter.
  • Försäkringsavgifterna har sjunkit med referens till konkurrensen i marknaden.
  • Så kallade up-front-provisioner har i princip helt försvunnit.
  • Det har inte tillkommit fler oberoende rådgivare på marknaden mot bakgrund av låg efterfrågan.
  • Det finns intressekonflikter kvar men regelverken driver marknaden i rätt riktning.

Den kraftiga minskningen av provisioner relaterade till strukturerade produkter och att ”up-front-provisionerna” i princip helt försvunnit är två positiva förändringar – för både kunder och för branschen.

”Vi delar uppfattningen om att det mellan IDD och MiFID 2 finns problemområden i gränslandet mellan försäkring och investering utanför försäkring. Även om förhållandevis kort tid förflutit sedan reglernas implementering, kan dock konstatera att nya och utökade krav (MiFID 2 och IDD) tillsammans med branschens eget arbete med vägledningar samt inom InsureSec haft en positiv effekt på marknaden. FI:s rapport pekar tydligt på branschens ansvar att hantera eventuella intressekonflikter. Detta är en central del i våra medlemmars vardag och tillsammans InsureSec fortsätter branschen vår ständiga kvalitetssäkring” säger Per Johan Gidlund, vd Svenska försäkringsförmedlares förening. 

InsureSec är ett branschregleringsorgan ägt av Svenska Försäkringsförmedlares förening. InsureSec arbetar med att med hjälp av regelverk, disciplinnämnd, kriterier för kompetens och kunskapstester öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige.

Av rapporten framgår att ”FI noterar att rådgivning kan fylla en viktig funktion när det gäller att hjälpa konsumenter fatta välgrundade investeringsbeslut”. Även om detta inte är en nyhet för oss, är det viktigt att inte glömma att försäkring är mycket mer än investeringen i sig och att försäkringsförmedlare ger rådgivning till konsumenter och företag i bred bemärkelse, säger Per Johan Gidlund, vd Svenska försäkringsförmedlares förening.

 

För kontakt SFM; emilie.wiklund@sfm.se