Yrkesetiska riktlinjer

Medlem i SFM är skyldig att agera i enlighet med våra yrkesetiska riktlinjer samt i enlighet med de etiska regler som finns i våra stadgar. Detta innebär att en medlem som inte iakttar reglerna kan komma att bli sanktionerad av vår Disciplinnämnd.

Ni kan ta del av våra Yrkesetiska riktlinjer i PDF:en nedan. Dokumentet är under uppdatering enligt nya lagen om försäkringsdistribution.

SFM yrkesetiska riktlinjer

God förmedlingssed (God försäkringsdistributionssed)

Nedan finns en skrift som beskriver innehållet i begreppet god försäkringsförmedlingssed. Eftersom god försäkringsförmedlingssed är ett begrepp som utvecklas över tiden, så är denna beskrivning på intet sätt uttömmande. Däremot kan den tjäna som vägledning vid bedömning av vad som utgör god försäkringsförmedlingssed. Dokumentet är under uppdatering enligt nya lagen om försäkringsdistribution. 

God försäkringsförmedlingssed, Version 2