Pressmeddelande SFM 10 juni 2022

Kunskap, kompetens och konsument i fokus i SFM:s branschsamtal om hållbarhet- SFM lanserar idag hållbarhetsbrevlåda för kunskapsinhämtning >>>

 

Översikt av regelverket för hållbara investeringar

De huvudsakliga regelverken (länk) som styr vilken information som ska finnas om investeringarna och hur branschen ska hantera de i relation till kunderna, börjar i redovisningskraven som kommer ställas på i huvudsak noterade företag, alla företag över 500 anställda, banker och försäkringsbolag (CSDR). Det första år rapporteringen sker som tidigast 2024 för år 2023.

Från och med 1 januari 2023 är avsikten att det ska finnas information om försäkringsprodukterna och fonder, tillgängliga för försäkringsförmedlare och kunder att ta del av, som beskriver i vilken utsträckning de matchar mot de olika kriterierna för hållbara investeringar, genom SFDR.

Den 2 augusti 2022 ska reglerna under IDD om hållbarhetspreferenser* börja tillämpas i lämplighetsbedömningen av kunder som får rådgivning om försäkringsbaserade investeringsprodukter. De nya reglerna förutsätter också att bl.a. försäkringsförmedlare har nödvändig kunskap i relation till hållbarhetspreferenser, för att bl.a. kunna informera kunderna om olika aspekter som de kan ta hänsyn till när de bestämmer sina preferenser.

 

SFM:s  hållbarhetsbrevlåda för kunskapsinhämtning

SFM lanserar i juni 2022 en hållbarhetsbrevlåda riktad till branschen för att bidra i arbetet med kunskapsinhämtning kring vilka frågor och medskick som finns och är viktiga för, och i, branschen gällande hållbara investeringar i lämplighetsprövningen. Avsikten är att bygga en gemensam erfarenhet av var de största, och flesta, utmaningarna ligger och hur branschen gemensamt kan hitta ändamålsenliga lösningar.

Maila frågor och medskick om hållbarhet inom försäkring och finans till hallbarhet@sfm.se

 

Stöd till SFM:s medlemmar – kommentarer och informationsblad

I syfte att bistå sina medlemmar med hållbarhetsregelverken som har kommit (och fortsätter att komma) har SFM tagit fram två kommentarer rörande hållbarhetsupplysningar och hållbarhetspreferenser. Kommentarerna syftar till att ge SFM:s medlemmar möjligheten att reflektera över de nya bestämmelserna inom hållbarhetsområdet som gäller för förmedlare, särskilt vid rådgivningsmötet.

Kommentar om hållbarhetsrelaterade upplysningar

Kommentar om hållbarhetspreferenser

SFM har också tagit fram ett informationsblad om begreppet hållbarhetspreferenser i samarbete med Fondbolagens förening, Svensk Försäkring, Svensk Värdepappersmarknad, Bankföreningen och Sparbankernas riksförbund. Informationsbladet ska kunna användas inför eller vid rådgivningsmötet som fördjupad information direkt till kund och på så sätt bidra till att uppfylla det informations- och utbildningskrav som åligger försäkringsförmedlare enligt IDD.

Informationsblad om hållbarhetspreferenser