Efter remiss till försäkringsförmedlare och försäkringsföretag har ”Forum för Sakförsäkring” berett en rekommendation till mallar för informations- respektive försäkringsförmedlingsfullmakt, som nu SFM har fastställt. Mallen är till för att användas i möjligaste mån, med hänsyn tagen till att vissa förmedlingsuppdrag kan förutsätta att fullmaktsgivaren avviker från formatet inom ramarna för lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (Avtalslagen).


Pdf- och word-version

Förmedlingsfullmakterna och informationsfullmakterna finns tillgängliga i både pdf- och i word-version. Det är möjligt att lägga in sin logotyp i vänstra hörnet och adressuppgifter i sidfoten, den övriga texten och kolumnerna får dock inte påverkas av en sådan redigering.

Om man i övrigt redigerar fullmakterna (d.v.s. utöver att lägga in adressuppgifter och logotyp) så måste SFM:s logotyp tas bort från fullmakten!