SFM företräder förmedlarintresset, i sin förlängning innebär det ett främjande av kundintresset. Förmedlaren är uppdragstagare med sin kund som uppdragsgivare.

SFM är förmedlarbranschens remissorgan. Ymnigheten i nya regler är pågående sedan många år och inget tyder på att takten kommer att avstanna. I takt med att en allt större del produktiv tid går åt för att ombesörja verksamhet som genereras av lagstiftning är det viktigt att regler som introduceras på marknaden är proportionella till det ändamål reglerna avser skydda eller befrämja. Förmedling har ett samband mellan tid och intäkter som skiljer sig från andra verksamheter under tillsyn.

SFM arbetar för en marknad med fasta rationella regler, ett gott konsumentskydd genom tillgången till kvalificerade rådgivare med testade kunskaper, alternativa produkter och konkurrens mellan förmedlare och försäkringsbolag. Utgångspunkterna kännetecknar vårt remissarbete.