Medlemsstöd

SFM bidrar till branschen genom:                            

 • Kontinuerlig dialog med medlemmar, försäkringsbolag, Finansinspektionen, Finansdepartementet mm
 • Kundskydd och förmedlarnytta genom stark självreglering med bred förankring i försäkringsbranschen
 • God försäkringsdistributionssed, målmarknad, vägledningar och ställningstaganden, god rådgivningsdokumentation, fullmakter mm
 • Utveckla branschöverenskommelser i frågor som rör försäkringsdistribution i övrigt
 • Strategiskt ägande med Svensk Försäkring (Fullmaktskollen AB och S4I Standard for Insurance AB) för att sätta standarder med hänsyn tagen till försäkringsförmedlarnas intressen
 • Utbildningsleverantör genom InsureEd till både medlemsbolag, försäkringsbolag och andra aktörer inom försäkringsdistributionen
   

 Vilka tjänster vi tillhandahåller alla medlemmar:

 • Tillgång till obligatorisk ansvarsförsäkring
 • Tillgång till rabatterad utbildning via InsureEd
 • Utformning av fullmakter
 • Digitaliserad fullmaktshantering via Fullmaktskollen
 • Informationsstandarder inom Standard for Insurance
 • Framåtblickande analys av förmedlarmarknaden och påverkansarbete
 • Medlemsservice FAQ
 • Checklistor
 • Utvärdering av förmedlardiskar/försäkringsbolag
 • Bevaka branschintresset på försäkrings- och Finansmarknaden
 • Statistik och marknadsanalys
 • Branschbevakning & konsekvensanalys av praxis och regelverk
 • Regelverksutskott kvartalsvis
 • Riktad information till små och medelstora Förmedlare
 • Bipar/Påverkansarbete i EU
 • Nyhetsbrev
 • Mallar och grundläggande regelverksinformation
 • Dialog med myndigheter (Finansinspektionen, Konsumentverket m.fl.)
 • Försäkringsmanualen 2020 – vägledning på övergripande nivå