Vägledningarna har utarbetats av SFM för att förenkla vardagen för försäkringsförmedlare, skapa förutsättningar för ett starkare och mer enhetligt skydd för kunderna samt bidra till en ökad konkurrens och kvalitet på försäkringsområdet.

SFM rekommenderar medlemmar att tillämpa vägledningen men det hindrar inte andra aktörer på marknaden att tillämpa den om de så önskar och finner det lämpligt i sin verksamhet.

Publikation: Vägledningar Sak
Utgivare SFM
Utgivningsdatum 2020-09-07 (tillägg 2020-12-17)

Försäkringsförmedling förutsätter högt förtroende från marknaden och genom vägledning till branschen skapas förutsättningar för ett starkare och mer enhetligt skydd för kunderna. Genom samarbete mellan representanter från medlemmarna har SFM arbetat fram vägledningar som beretts via Forum för Sak respektive Forum för Liv, varit föremål för remiss till samtliga medlemmar och antagits av styrelsen i SFM.

Vägledningarna förvaltas av förmedlarbranschen via SFM och förhoppningen är att den är till praktisk nytta och att alla som tillämpar den är med och bidrar till utvecklingen genom att kontakta SFM:s kansli om det finns förslag på förbättringar till nästa års upplaga.

SFM rekommenderar medlemmar att tillämpa vägledningarna men det hindrar inte andra aktörer på marknaden att tillämpa dem om de så önskar och finner det lämpligt i sin verksamhet. Klicka på bilderna nedan för att läsa.

  • Vägledning inom god försäkringsdistributionssed och omsorgsplikten för försäkringsförmedling av sakskadeförsäkring till företagskunder (SFM 2020–03)

Vägledningen är resultatet av ett omfattande arbete under 2020 där SFM tydliggör praktisk hantering i ett antal gränsdragningsfrågor för försäkringsförmedling till företagskunder. Bland annat informationskrav vid förnyelse av försäkring, faktorer att ta hänsyn till vid krav och behovsanalys samt vad som bör dokumenteras.

  • Vägledning vad gäller försäkringsförmedlares roll som utvecklare av försäkringsprodukter (SFM 2020-04)

Vägledningen beskriver i vilka undantagsfall en försäkringsförmedlare kan vara att betrakta som utvecklare.

  • Vägledning för information om försäkringsförmedlaren till konsument (SFM 2021-2)

Vägledningen innehåller sådant en försäkringsförmedlare ska informera en konsument om enligt Lag om försäkringsdistribution (2018:1219) (LFD) och enligt Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) (föreskrifterna). Informationen, motsvarande den som ingår i vägledningen, ska enligt lag lämnas ur konsumentens perspektiv i god tid innan ett försäkringsavtal ingås. Informationen ska vara pedagogisk, skrivas på ett vardagligt och enkelt språk. Informationen ska lämnas på varaktigt medium så att konsumenten kan spara den.

https://www.sfm.se/wp-content/uploads/_mediavault/2021/06/sfm-vagledning-2021-2-information-om-forsakringsformedlaren-till-konsument_.pdf