Produkttillsyn/produktgodkännande

Försäkring och sparande

I MIS-portalen kan förmedlare framöver komma att se information från livförsäkringsbolagen om vilken målmarknad/målgrupp en försäkringsprodukt är avsedd för. En del livförsäkringsbolag har meddelat att sådant kan komma att läggas ut där och en del kanske informerar försäkringsmedlare om detta på annat sätt.

Här följer en kort förklaring kring detta

Regler om produkttillsyn gäller både för liv- och sakförsäkring. Delar av detta dokument berör endast livförsäkring.

I IDD (Insurance Distribution Directive) och lag om försäkringsdistribution innehåller regler om produkttillsyn/produktgodkännande. Därutöver finns bland annat en förordning från EU om produkttillsyn.

En utvecklare, t.ex. ett livförsäkringsbolag, (reglerna gäller dock även skadeförsäkring) skall bl.a. ha en process för godkännande av nya försäkringsprodukter och vid betydande ändring av befintliga produkter. Livförsäkringsbolaget ska fastställa en målgrupp av slutkunder för varje sådan försäkringsprodukt. I processen ska alla relevanta risker för målgruppen bedömas och det ska prövas om den avsedda strategin för distribution av försäkringsprodukten är lämplig för målgruppen.

Distributören (t.ex. en försäkringsförmedlare) ska vidta alla rimliga åtgärder för att de försäkringsprodukter som den hanterar distribueras till målgruppen.

Livförsäkringsbolaget ska lämna tillräcklig information om sina försäkringsprodukter och om processen till försäkringsförmedlarna som skall förmedla dem.

Försäkringsförmedlaren i sin tur skall ha rutiner/processer, ”ett produktdistributionssystem”, för att se till att få tillgång till sådan information – se till att man vet om vilken målgrupp försäkringsprodukten har.                      En försäkringsförmedlare skall ska skaffa sig god kännedom om de försäkringsprodukter man förmedlar och om de målgrupper som har fastställts.

Produktdistributionssystemet skall finnas i skriftlig form och bland annat:                                                          a) syfta till att förhindra och minska skador för kunderna                                                                                    b) främja en korrekt hantering av intressekonflikter och                                                                                        c) säkerställa att kundernas mål, intressen och egenskaper vederbörligen beaktats.

Försäkringsförmedlaren kan ha en spontan skyldighet att påtala brister för livförsäkringsbolaget, till exempel om denne ser fel i försäkringsprodukten. Försäkringsförmedlaren skall också på anmaning av livförsäkringsbolaget rapportera hur många och vilka försäkringsprodukter som eventuellt har förmedlats utanför målgruppen.

EU:s förordning 2017/2358, kallad ”POG-förordningen”, måste följas >>
En försäkringsförmedlare skall bland annat följa artikel 10-12 i förordningen.

Hur kommer målmarknadsparametrar/målgruppsparametrar att se ut?

Det är upp till varje livförsäkringsbolag att bestämma hur målgruppen ser ut för respektive försäkringsprodukt och vilka parametrar som är lämpliga att använda för att förklara vilken målgrupp som passar för försäkringsprodukten.

SFM har tillsammans med försäkringsförmedlare och livförsäkringsbolag tagit fram exempel på parametrar som skulle kunna användas. SFM målmarknadsparametrar – Version 20220630

Det är dock inte säkert att livförsäkringsbolag på svenska marknaden kommer att använda parametrar som ser ut precis som i ovan länk men det torde hamna i linje med det.

Rapport till försäkringsbolagen

Som förmedlare är det viktigt att löpande samla statistik kring detta, att ha ett sätt/ett system för att samla information om all eventuell förmedling som sker utanför målmarknad mm, så att man kan rapportera rätt till försäkringsbolagen när så begärs. SFM har tillsammans med förmedlare och livförsäkringsbolag tagit fram exempel på vilka frågor som skulle kunna ställas till en förmedlare angående detta. Exempel på Rapportering målmarknadsfrågor. På vilket sätt, via Excel eller annat, och när dessa frågor kommer att ställas är uppe för diskussion men i slutändan är det upp till varje livbolag att bestämma det. Det torde dock inte behöva röra sig om mer än en gång per år. Eftersom IDD träder i kraft 1 oktober 2018 har vissa livbolag sagt att rapport först Q1 2020 kanske är för långt bort. En tanke kan vara att rapport begärs i Q3-Q4 2019 för tiden 1 okt 2018 till sommaren 2019 och att det därefter sker Q1 2020 avseende resten av 2019 eller hela 2019 och att det därefter skall lämnas en rapport i Q1 varje år därefter med start Q1 2021 avseende verksamhetsåret 2020.

Gäller detta redan från hösten 2018?

Även om reglerna om produktgodkännande avser nya produkter efter 1 oktober 2018 och betydande förändring av produkt som redan fanns per 30 september 2018 så kommer vissa livförsäkringsbolag att bestämma målgrupp redan nu för alla eller vissa försäkringsprodukter som de har/som existerade redan 30 september 2018 och redan nu begära att försäkringsförmedlaren följer det och, där förmedling sker utanför målgrupp, att försäkringsmedlaren lämnar in rapport när så begärs.

Fler viktiga länkar

Här några relevanta paragrafer kring detta i lag om försäkringsdistribution: Länkutdrag från lag om försäkringsdistribution.

Här är den s.k. ”POG-förordningen” som är viktig att följa >>
Här är Q&As från EIOPA, juli 2018, i ämnet, icke att anse som ”lag”: Länk till answers to questions on EU 2017–2358 POG >>

Finansinspektionens rapport nr 20 2020-10-22 om Distribution av livförsäkringar: fi-tillsyn-20-distribution-livforsakringar