Hantering av disciplinärenden

Vid SFM:s årsstämma i juni 2016 beslöts att ändra stadgarna så att disciplinärenden mot medlem i SFM som rör ett kundärende ska prövas av Disciplinnämnden för försäkringsdistribution. Nämnden lämnar i förekommande fall en rekommendation till SFM:s styrelse med eventuell påföljd.

Medlem hos SFM som också är registrerad hos InsureSec får eventuella disciplinärenden i nämnden som rör kund prövade enligt InsureSec:s regelverk. Nämnden tar upp ärenden även om SFM-medlemmen inte är registrerad hos InsureSec men då används inte InsureSec:s regelverk.

Läs mer om Disciplinnämden för försäkringsdistribution >>

När det gäller interna disciplinärenden mellan SFM:s medlemmar ska de bli föremål för hantering av en av SFM-styrelsen utsedd oberoende jurist som lämnar rekommendation till SFM:s styrelse för beslut.

Denna nyordning har trätt i kraft från den 1 september 2016.

Som en konsekvens av detta har SFM:s egen disciplinnämnd upphört den 31 augusti 2016.