20 december, 2017

SFM inbjuden till samtal rörande metoo

Finansmarknadsminister Per Bolund har bjudit in branschen till möte den 17 januari gällande metoo. Inbjudan till möte 17 januari 2018 >>

21 november, 2017

SIMPT – En första vägledning kring penningtvätt

SIMPT, Svenska Institutet Mot Penningtvätt, lanserade den 21 november 2017 en första vägledning gällande penningtvätt. Den handlar om allmän riskbedömning.

Efter denna vägledning >> kommer sedan fler vägledningar kommer sedan fler vägledningar kring hur reglerna mot penningtvätt och finansiering av terrorism kan tolkas på den finansiella marknaden.

SFM är med i SIMPT.

Home

 

8 september, 2017

50 % rabatt på utbildningar!

Vi på SFM har sedan ett kort tid tillbaka ett samarbete med SFF och erbjuder nu utbildningar som SFF håller i. Två av dessa utbildningar går av stapeln redan nu i september och vi har fått förmånen att erbjuda dessa två för halva priset (50 % rabatt).

De två utbildningarna som erbjudandet gäller för är:

 • Återförsäkringsseminariet den 20 september
  (sista anmälningsdag 14 september), kostnaden för detta heldagsseminarium är 2 545 kr (tidigare 5 090 kr)
 • Grundkurs i skadeförsäkring, tvådagars kurs som går den 27–28 september
  (sista anmälningsdag 21 september), kostnaden för kursen är 4 450 kr (tidigare 8 900 kr)

När det gäller antalet platser är det först till kvarn som gäller!
Anmälan görs på portalen InsureEd >>

16 januari, 2017

Uppdatering av förordningar, se manualen under fliken compliance i medlemsinfo.

Se länkar nedan.

FI:s föreskrifter (FFFS 2016:29) och råd om verksamhet med bostadskrediter

FI:s föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning

FI:s föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:1) om information om ränta på bostadskrediter

FI:s allmåna råd om begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad

Uppphävande av FI:s föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:9) om invest.rekommendationer

Ändring i förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling, se 3 kap 1 §  – se 1.1 Lag (2005:405) om försäkringsförmedling

8 mars, 2016

Talare och deltagare i debattpanelen på vår årsstämma den 2:a juni

Sfm:s årsstämma på Kungliga Myntkabinettet

Mer information kommer att skickas ut men vi kan redan nu informera om att Tord Gransbo från Regeringskansliet, departementsråd och enhetschef Försäkring, pension och myndighetsstyrning, kommer att tala om aktuella regleringsfrågor.

Deltagare i efterföljande paneldebatt är:

 • Torbjörn Magnusson, VD och koncernchef, If
 • Frans Lindelöw, VD och koncernchef, Skandia
 • Peter Säll,  VD, Länsförsäkringar Mäklarservice
 • David Haak, VD,  Zurich GC Nordic

3 mars, 2016

SOU 2016:8 – Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Statens offentliga utredningar 

Penningtvättsutredningen överlämnade den 1 februari 2016 sitt slutbetänkande ”Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m.” SOU 2016:8, till regeringen. Sfm är remissinstans nr 63 och remissyttrande kommer att publiceras på hemsidan när det är färdigställt.

Klicka nedan för att läsa mer:

Del 1 av 2 SOU 2016:8

Del 2 av 2 SOU 2016:8

12 februari, 2016

Läs Finansinspektionens rapport

Klicka här för att läsa Finansinspektionens rapport ”Ett nödvändigt steg för en bättre sparandemarknad”

 

14 januari, 2016

Kvalitetstråd Sak

Se hit alla Sak-förmedlare!

Vi på Sfm vill på detta enkla sätt informera om att InsureSec har bildat en arbetsgrupp vid namn Kvalitetsråd Sak. Gruppens deltagare är personer från såväl InsureSec som ”marknaden”, dvs sak-förmedlare.

InsureSec kommer att under år 2018 erbjuda Licenstester för sak-förmedling och årlig Kunskapsuppdatering (KU). Kvalitetsråd Sak:s arbete inom InsureSec kommer att bestå av att utveckla och kvalitetssäkra Sak-skadelicenser och KU-tester inom såväl innehåll som relevans, så att alla berörda förmedlare känner förtroende för och förstår nyttan med licensen och testerna.

 

11 december, 2015

Fem snabba svar från Glenn Nilsson, Ordförande i Livgruppen

 1. Finns det skadliga provisioner och i så fall vilka?

Provisioner i sig är inte skadliga. Rådgivning som ersätts genom provisioner kan ge upphov till intressekonflikter. Intressekonflikter som hanteras på ett adekvat sätt skadar inte kundens intressen. En klassisk intressekonflikt i förhållande till provisioner är när rådgivningsbolaget tjänar olika mycket på att rekommendera olika produkter.

 1. Hur kan branschen minska intressekonflikterna och öka konsumentskyddet?

Även om försäkringsförmedlare i dag öppet redovisar sina ersättningar i procent och kronor i sin kunddokumentation är behovet av ökad transparens i centrum. Vi vill verka för minskade intressekonflikter. Branschen behöver ta fler steg i den frågan. Främst inom området självreglering.

 1. Vad innebär en ökad självreglering av branschen? Kan du ge exempel?

En ökad självreglering av branschen innebär att vi själva ökar kraven på de som ska verka som försäkringsförmedlare. Historiskt har det gjorts två större branschöverenskommelser och bildandet av InsureSec. Vi tror på självreglering i kombination med aktiv tillsyn från FI och InsureSecs disciplinnämnd.

 1. Ser du någon skillnad på försäkringsförmedling och investeringsrådgivning?

Absolut, i dag kan exempelvis en depå paketeras på minst fyra sätt, ISK, K, TJP och utan skal. Att rådgivning avseende tillgångar på dessa depåer ska regleras olika och att kundens rättliga skydd därför varierar beroende på paketeringen är enligt min uppfattning felaktigt. Vikten av att verka under rätt tillstånd utifrån ett konsumentskydd är en central fråga.

 1. Hur kan konsumentens ställning vid försäkringsförmedling stärkas? Ge gärna några exempel.

Det nya förmedlingsdirektivet (IDD) medför flertalet konsumentstärkande ändringar. Bland annat så finns regler om interna incitamentsstrukturer och ökad informationsgivning. Därtill kan branschen göra mer för att förtydliga och förenkla för kunden att fatta välinformerade beslut kring försäkring.

1 december, 2015

Ny tidsplan för Finansdepartementet

Denna information har delats av Finansdepartementet:

Till berörda

Finansdepartementet vill med detta meddelande informera berörda företag och organisationer om tidsplanen för arbetet med:

 • lagstiftning till följd av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) och tillhörande förordning (MiFIR),

Till följd av hög arbetsbelastning på Finansdepartmentet samt att nämnda lagstiftningsärenden omfattar en mängd svåra frågor, kommer all den lagstiftning som krävs till följd av MiFID II och MiFIR inte att kunna antas eller träda i kraft vid de tidpunkter som krävs enligt EU-rättsakterna.

Nedan finns den tidsplan som Finansdepartementet för närvarande arbetar efter.

Denna information har i dag även lagts ut på Regeringskansliets webbplats (http://www.regeringen.se/artiklar/2015/12/tidsplan-for-tre-lagstiftningsarenden-pa-finansmarknadsomradet/).

 • Marknader för finansiella instrument – MiFID II och MiFIR

 Juni 2016: Lagrådsremiss med förslag till den lagstiftning som krävs för genomförandet av MiFID II och anpassningen till MiFIR.

Hösten 2016: Proposition överlämnas till riksdagen.

3 januari 2017: Lagstiftningen träder i kraft.

Tidsplanen kan komma att justeras om EU-kommissionen föreslår en senareläggning av genomförandet av hela eller delar av MiFID II och MiFIR. Rådet och Europaparlamentet måste i så fall ta ställning till kommissionens förslag och fatta beslut i frågan.

1 december, 2015

Framgång för Länsförsäkringar Sak i Connecta-målet

Hovrätten över Skåne och Blekinge ändrar tingsrättens domslut i huvudsaken och ogillar käromålet. Hovrätten ändrar även tingsrättens domslut i fråga om rättegångskostnader och befriar Länsförsäkringar Sak från skyldigheten att ersätta de kärande.

Läs mer i bifogad dom.

Skåne HR T 2069-14 Dom 2015-12-01

11 november, 2015

Försäkringsförmedlare skapar mervärde enligt Svenskt Kvalitetsindex

Företagskunder som använder försäkringsförmedlare är fortsatt nöjdare jämfört med de som har en direktrelation med ett försäkringsbolag. Detta är en trend som vi har sett i flera år. En del av förklaringen till att försäkringsförmedlare får väldigt höga betyg inom service och proaktivitet.

11 november, 2015

Sfm kommenterar EU-kommissionens förslag om att skjuta upp Mifid 2 till år 2018 via Risk och Försäkring

Om EU-kommissionen avser hela MiFID 2 direktivet är det ett välkommet förslag för det möjliggör för den svenska regeringen att hinna ta fram en konsekvensanalys av MiFID 2 och även kunna harmonisera arbetet med försäkringsdirektivet IDD. Försäkringsmarknaden är komplex och behöver en egen lagstiftningen.

13 maj, 2014

Remissvar ang konsultationsinbjudan IORP

12 maj, 2014

Krav på skriftligt avtal vid försäljning av premiepensionstjänster

Från och med den 1 juli 2014 krävs ett skriftligt godkännande från konsumenten när det gäller telefonförsäljning av rådgivnings- eller förvaltningstjänster inom premiepensionen. Om företag utför tjänster trots att det inte finns något giltigt avtal, ska konsumenten inte vara betalningsskyldig. Företag ska också innan avtalet ingås lämna viss information och alla avtalsvillkor till konsumenten. Regeringen vill som bekant arbeta för att stärka konsumentskyddet inom det finansiella området. Telefonförsäljning av tjänster inom premiepensionsområdet har ansetts vara särskilt problematisk, varför krav på skriftligt godkännande införs där först.

Här >> går det att läsa mer om Riksdagens beslut som togs igår.

2 maj, 2014

Krav på rådgivare

I en artikel i DI från den 22 april kan man läsa om Swedsec och licenser. Det framgår av artikeln att man gärna ser fler försäkringsförmedlare och fondbolag som anslutna och att en kund bör kolla upp om företag är anslutna eller inte. Som exempel nämns Acta:s kapitalförvaltningsbolag. Sfm är positiva till självreglering och uppstramning av rådgivning, det är en trygghet för kunden och stärker trovärdigheten.

Försäkringsförmedling är en reglerad form av rådgivning som kräver särskild kunskap. Därför startade Sfm dotterbolaget InsureSec, med en skräddarsydd lösning för förmedlare. InsureSec kom igång med verksamheten under 2012 och förmedlarna är därmed nu aktivt med och bidrar till en tryggare marknad för kunderna. Under det dryga år som har gått har InsureSec gentemot förmedlarkollektivet varit framgångsrika och vi har nått kring 80% av målgruppen. Det innebär ett lyft för hela marknaden. I en tid då många känner osäkerhet inför hur man ska spara, placera och försäkra sig är det viktigt att det finns kvalificerade förmedlare kunden kan vända sig till.

7 april, 2014

Krav på skriftligt avtal vid försäljning av premiepensionstjänster

Från och med den 1 juli 2014 krävs ett skriftligt godkännande från konsumenten när det gäller telefonförsäljning av rådgivnings- eller förvaltningstjänster inom premiepensionen. Om företag utför tjänster trots att det inte finns något giltigt avtal, ska konsumenten inte vara betalningsskyldig. Företag ska också innan avtalet ingås lämna viss information och alla avtalsvillkor till konsumenten. Regeringen vill som bekant arbeta för att stärka konsumentskyddet inom det finansiella området. Telefonförsäljning av tjänster inom premiepensionsområdet har ansetts vara särskilt problematisk, varför krav på skriftligt godkännande införs där först.

Här >> går det att läsa mer om Riksdagens beslut som togs igår.

19 mars, 2014

Koll på fullmakter

Den gemensamma satsningen på fullmaktshantering, där Sfm och Svensk Försäkring är ägare och Pensionsmyndigheten ingår i styrningen har nu dragit igång verksamheten. Den 19 mars hölls bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte i det nya bolaget. Vid bolagsstämman valdes Peder Sjölander från Pensionsmyndigheten till ordförande i bolaget och Helen Stoye till suppleant. Som styrelseledamöter från Sfm valdes Charlotta Carlberg från Sfm, Glenn Nilsson från Max Matthiessen samt Mikael Gellbäck från Söderberg & Partners och till suppleant valdes Robert Edberg från Hjerta. Som styrelseledamöter från Svensk Försäkring valdes Mats Galvenius, Svensk Försäkring, Camilla Larsson från AMF och Susanna Malmsten från LF Fondliv och till suppleant valdes Maria Hård af Segerstad från Handelsbanken Liv. Vd för bolaget är Anders Dahlgren, från Svensk Försäkring administration AB. Bolaget kommer att sätta upp en projektorganisation och börja den tekniska utvecklingen av fullmaktstjänsten. Bolaget heter Fullmaktskollen i Sverige AB.

Kontakta gärna mig vid frågor!
Charlotta

11 mars, 2014

Förslag till EU-förordning för skydd av personuppgifter

Sfm medverkade i förra veckan i ett frukostseminarium som var anordnat av Datainspektionen. Där informerades om det förslag på ny dataskyddsförordning som finns inom EU. Här följer lite information kring det och även en checklista över det som du behöver ha koll på när det gäller nuvarande reglering i personuppgiftslagen (PuL).

5 februari, 2014

Utredning om konsumentskydd

Utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning överlämnades den 3 februari till departementet. I utredningen ges flera förslag som – om de genomförs – kommer att påverka försäkringsförmedlare. Utredningen föreslår inte konkreta lagstiftningsåtgärder, utan resonerar kring frågorna om ökat konsumentskydd. Stafettpinnen överlämnas sedan till Mifid-utredningen som ska föreslå konkreta lagförslag (enligt plan ska den vara färdig i sommar). Några av punkterna är följande:

–  Kraven på dokumentation, information, kompetens m.m. bör vara
enhetliga, oavsett om rådgivning lämnats som rådgivning enligt
värdepappersreglerna eller försäkringsförmedlarreglerna eller på
annat sätt

–  Uttrycket oberoende rådgivning bör vara förbehållet rådgivning
utan provisioner

–  Rådgivaren ska uppmärksamma och upplysa om intressekonflikter

–  Förbud mot olämpliga produkter

–  En tillsynsmyndighet, dvs bara FI och inte blandat KV och FI

  Det ska finnas en skyldighet att spela in rådgivningssamtal

Förslaget kommer att skickas ut på remiss och Sfm kommer att lämna remissvar, sannolikt under april. Hör gärna av dig om du har frågor.

Vänliga hälsningar

Charlotta

28 januari, 2014

Avgörande från InsureSecs:s disciplinnämnd om god förmedlarsed

Det första avgörandet har nu kommit och av det framgår att en förmedlare inte kan friskriva sig från rådgivningsansvaret. Läs hela beslutet här: http://www.insuresec.se/namnd

Vänliga hälsningar
Charlotta