Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har som uppgift att ta fram en nationell riskbedömning. Syftet med 2020/2021 års nationella riskbedömning är att värdera risker inom de sektorer som definierats i penningtvättslagen samt att identifiera åtgärder som reducerar risk på strategisk nivå. Syftet är att bistå tillsynsmyndigheter samt stödja verksamhetsutövare. Mottagare av riskbedömningen är främst de verksamhetsutövare som omfattas av regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism, Regeringskansliet samt Samordningsfunktionens medlemmar.

 

En av verksamhetsutövarna som utvärderas är försäkringsförmedlare som förmedlar livförsäkringar. På en fyragradigskala från låg (1) till hög (4), bedöms den sektorspecifika risken vara Medel (2).

 

På SFM välkomnar vi att branschen får en referenspunkt i arbetet med de egna riskanalyserna hos våra medlemmar. SFM noterar att rapporten framförallt är användbar för våra medlemmar som arbetar med exempelvis placering av företagskunders överlikviditet eller placering av privat sparande. De flesta av våra medlemmar inom livförsäkringsmarknaden arbetar dock dagligen med att säkerställa att anställda hos deras företagskunders får förmånliga och långsiktigt hållbara tjänstepensionslösningar. Pension- och tjänstepensionsförsäkringar omfattas alltjämt av regelverket, vilket vi anser är både oproportionerligt och inte heller riskbaserat, men så länge pensionsområdet omfattas är vi förvånad över att den väldigt låga risk för penningtvätt som det området är förknippad med, inte fått större genomslag i riskbedömningen av sektorn, säger Per Johan Gidlund, SFM:s jurist.

 

Bakom bedömningen står 16 myndigheter samt Sveriges advokatsamfund. (Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Polismyndigheten, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Spelinspektionen, Sveriges advokatsamfund, Säkerhets-polisen, Tullverket samt Åklagarmyndigheten)

 

Sedan tidigare har EBA, den europeiska tillsynsmyndigheten med ansvar för motverkande penningtvätt och finansiering av terrorism, gett ut motsvarande rapport på EU-nivå: >>>

 

Läs rapporten i helhet här >>>

Per Johan Gidlund, jurist SFM