Den Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA har nyligen publicerat ett diskussionsunderlag för ”Open Insurance”. Open Insurance handlar om delning av data mellan aktörer inom försäkringsbranschen genom ett standardiserat gränssnitt. Konceptet diskuteras inom ramen för EU:s arbete med ’Open finance’(mitten av 2022), där exempelvis betaltjänstdirektivet (PSD/PSD2) reglerar ’Open banking’. SFM anser att digitalisering och dataöverföring som leder till bättre tjänster till marknaden är positivt, det måste dock ske med hänsyn till individens integritet och utan att informationstillgången leder till en konkurrenssnedvridning till skada.

I diskussionsunderlaget från EIOPA fokuseras på tillgång till och delning av försäkringsrelaterade uppgifter där EIOPA undersöker frågor om huruvida och i vilken utsträckning försäkringsvärdekedjor ska ’öppnas’ genom att dela försäkringsrelaterade och specifika försäkringstagardata mellan försäkrings- och icke-försäkringsföretag, för att skydda försäkringstagarnas rättigheter och möjliggöra innovation inom produkter och tjänster.

På torsdag den 25 mars håller EU-kommissionen ett webinarie i syfte att samla in synpunkter gällande ”Open Insurance” med anledning av det diskussionsunderlag som EIOPA nyligen tagit fram (28 januari 2021).

 

Om du som medlem är intresserad av att delta i webinariet kontakta gärna SFM:s jurist Per Johan Gidlund.