5 oktober, 2020

Vd Karin Lindblad i stor intervju om SFM

SFM och förmedlarna agerar både för kund och samhällsekonomi

 

– Försäkringsförmedlare har en nyckelroll på försäkringsmarknaden och bidrar till en ökad konkurrens på försäkringsområdet. Försäkringsförmedlarnas kunder ska känna sig trygga, vara nöjda och de ska få tillgång till försäkringar som erbjuds i konkurrens. På så sätt tillför försäkringsförmedling och förmedlarna ett stort värde till kunden och bidrar till samhällsekonomin. Detta har varit min utgångspunkt för det arbete som SFM bedrivit.

Nordisk försäkringstidskrift har intervjuat Karin Lindblad , VD för Sveriges Försäkringsförmedlares förening (SFM) sedan 2015, kring vad som hänt på förmedlarsidan fram till nu och även fått några framåtblickar.

SFM bildades i slutet av 1970 talet och representerar försäkringsförmedlare inom såväl sak- som livförsäkring. SFM har cirka 1 900 förmedlare respektive ca 150 bolag som medlemmar varav 1/3 sakförsäkringsförmedlare och 2/3 livförsäkringsförmedlare.

Under de här fem åren har SFM haft ett antal prioriteringar. Förutom att tillhandahålla ansvarsförsäkring, remissvar, medlemsstöd, vägledningar, rådgivningsdokumentation, fullmakter mm, så har de tre viktigaste prioriteringarna varit:

1. Verka för stort förtroende för försäkringsförmedlare/synliggöra förmedlarnas roll och betydelse

Öppenhet och kommunikation

– Öppenhet och kommunikation är av central betydelse för SFM och av stor vikt för våra medlemmar, inte bara eftersom det finns regelverkskrav utan framförallt eftersom det skapar tillit till marknaden, konstaterar Karin.

En stor del av SFM:s arbete är tolkningar av lagen om försäkringsdistribution, men även att på ett transparent sätt samordna viktiga frågor för branschen som underlättar informationsutbytet och våra medlemmars arbetssituation. Utöver att ge stöd till medlemmar verkar SFM givetvis för medlemmarna genom påverkansarbete i Sverige och inom EU.

Dialog

Regleringar på försäkringsmarknaden är alltmer riskbaserade och det finns ofta utrymme för olika tolkningar. I en sådan miljö behöver försäkringsförmedlare snabbt kunna anpassa arbetssätt och kundsskydd utifrån erfarenheter om var det finns risker.

SFM för därför dialog på försäkringsmarknaden med för branschen centrala myndigheter och liknande intressenter.(t ex Finansinspektionen, Konsumentverket, Konsumenternas Bank & Finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå) samt utvecklar självreglering för att därmed minska behovet av mer trögrörlig lag och föreskrift. SFM:s arbetsgrupper Forum för Sakförsäkring och Forum för Livförsäkring (där försäkringsbolag ingår) samt Bipar (se nedan) utgör viktiga diskussionsytor för försäkringsmarknaden.

Rådgivning

Att bistå sina medlemmar med allmän rådgivning och information är inget nytt för SFM. SFM leder ett regelverksutskott där tolkningsfrågor av regelverket diskuteras med seniora jurister i förmedlarkåren. Genom detta utskott samt genom Liv- och Sak grupperna har bl. a. ”SFM Vägledning Sak” och ”SFM Vägledning Liv” tagits fram och som nu finns publicerade på SFM:s hemsida.

SFM Vägledning SAK och LIV

– Försäkringsförmedling förutsätter högt förtroende frän marknaden och genom vägledning till branschen skapas förutsättningar för ett starkare och mer enhetligt skydd för kunderna. Genom samarbete mellan representanter från medlemmarna har SFM arbetat fram vägledningar som beretts via Forum för Sakförsäkring och varit föremål för remiss till samtliga medlemmar. SFM har samlat på sig juridiska frågor under flera år och när liknande frågor under tid dök upp bestämde vi oss för att samla ihop våra riktlinjer i vägledningar. En för Sak och en för Liv, berättar Karin.

Hon pekar också på att det varit viktigt att ta fram en vägledning som är praktisk för medlemmarna och inte allt för juridisk och teknisk. Tanken är att SFM ska revidera dessa vägledningar varje år och arbetet kommer därmed att löpa vidare under året.

– Vi rekommenderar våra medlemmar att tillämpa vägledningarna och ser även gärna att andra aktörer på marknaden tillämpar dem i de fall det är relevant.

2. Förenkla vardagen/branschaktiviteter inom liv 

SFM har tillsammans med Svensk Försäkring bildat två gemensamt ägda bolag, nämligen Fullmaktskollen AB och S4I Standard for Insurance AB i syfte at förenkla vardagen inom liv.

Fullmaktskollen – digitalisera fullmaktshanteringen

Fullmaktskollen AB, som bildades 2014, ägs gemensamt av branschorganisationerna SFM och Svensk Försäkring. Frågan om fullmakter och deras tillgänglighet för den enskilde konsumenten, i syfte att förenkla och skapa en översikt, är och har varit en angelägen fråga för SFM.

– Vi har varit måna om att säkra att hanteringen ligger i kundernas intresse med en tydlig relation mellan kund och förmedlare. Mot den bakgrunden har SFM deltagit i utvecklingen av Fullmaktskollen för att kunna garantera kundernas säkerhet och nytta vid olika transaktioner samt att bidra till en ökad digitalisering och därmed ökad effektivitet hos medlemsbolagen.

För närvarande finns ca 400 000 fullmakter i systemet och de flesta aktörerna är nu anslutna till tjänsten.

S4I Standard for Insurance AB

S4I Standard for Insurance (S4I) ägs gemensamt av SFM och Svensk Försäkring och tar fram innehåll och struktur för informationstjänster som branschen vill ha beskrivna på ett standardiserat sätt.  Bolaget bildades hösten 2016. Bakgrunden till bildandet av S4I är att tillhandahålla gemensamma elektroniska standarder, finansierade via avgifter från aktörer som avser att delta aktivt i vidareutvecklingen av standarderna.

Avsikten är att alla standarder som utvecklas och förvaltas av S4I ska vara öppna för alla och finnas tillgängliga kostnadsfritt på S4I:s hemsida. Arton aktörer är anslutna och en ny version av standarden, som används inom pensions – och livförsäkringsområdet, slutfördes 2019. Alecta och minPension har under fjärde kvartalet 2019 implementerat den nya standarden.

Fokus under 2020 är att implementera standarden hos de övriga anslutna bolag. S4I har även under 2019 tagit fram en standard för provisionsinformation inom försäkringsområdet. Implementering av den nya provisionsfilen kommer att genomföras under 2020.

Projekt motorfordon inom sak

En informationsstandard gällande produkten motorfordon har utvecklats under de senaste åren. Nu kommer projektet att ta fram en konceptuell lösning för ett enkelt, säkert och effektivt informationsutbyte inom sakförsäkringsområdet. Det framtagna materialet ska fungera som ett underlag för att gemensamt kunna besluta om en långsiktigt målbild. Projektet kommer att pågå hela hösten 2020.

3. Plattform för lärande

InsureSec AB

Försäkringsförmedlare ska agera korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen. För att bidra till detta bildades InsureSec 2012 av SFM och de större svenska livförsäkringsbolag som distribuerar sina försäkringar genom försäkringsförmedlare.

Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd, kriterier för kompetens och kunskapstester syftar InsureSecs verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige.

InsureEd SFM AB

– Under det gångna året har vi tagit ytterligare ett steg i denna utveckling av förmedlarbranschen och vår egen verksamhet genom lanseringen av InsureEd, som sedan 2019 är ett till SFM helägt dotterbolag. Där utvecklar vi nya utbildningar som möter de behov som licensiering och certifiering kräver men också de krav på kunskaper som finns över hela marknaden för försäkringsdistribution i en vidare bemärkelse. Det ger bättre och rakare villkor för konkurrens när kunskapskraven inte bara gäller traditionella förmedlare. Det ger en bättre marknad för tillväxt och utveckling, betonar Karin.

Implementeringen av IDD fungerat tillfredsställande

Självklart har implementeringen av IDD (EU-direktivet om försäkringsdistribution) tagit en stor del av SFM:s tid under de senaste åren. Hur har implementeringen fungerat? Vilka har varit utmaningarna? Något som fortfarande är utestående?

– Genom att vi i försäkringsbranschen har varit proaktiva och tagit fram tolkningar av lag och föreskrift som kan sätta ramar för medlemmar och andras tillämpning av reglerna samt Finansinspektionens förståelse för att man inte på så kort tid kan implementera ett helt regelverk, är det nog vår uppfattning att implementeringen har fungerat tillfredsställande. De stora utmaningarna är att inte ta fram branschgemensamma överenskommelser som kan vara konkurrensbegränsande.

Karin betonar att en stor utmaning under arbetet var hur man når en balans mellan att rådgivaren ska kunna ta betalt för sitt arbete och kundens behov av kostnadseffektiv rådgivning i balans med kundskyddet.

– Vi hade en väldigt bra och öppen dialog med Finansdepartementet och upplever att den reglering vi fick skapar förutsättningar för kunder att få transparens i rådgivningen samtidigt som försäkringsförmedlare kan fortsätta konkurrensutsätta försäkringsmarknaden.

Saknar tydliga regler om hur personuppgifter får behandlas

Är det något som fortfarande är utestående?

– Om något är utestående i lag och föreskrift, skulle jag säga att det är GDPR. Där saknar vi för närvarande tillfredställande förutsebarhet om hur känsliga personuppgifter får behandlas. Det är inte så att verksamheterna inte kan hantera det, men med hänsyn till kundernas behov av rådgivning i kombination med att hantering av personuppgifter är så pass viktigt, borde ytterligare riktlinjer ges på området. Hantering av känsliga personuppgifter i finansiell rådgivning, oavsett verksamhet, borde uttryckligen vara accepterat så att även rätt skyddsmekanismer finns på plats för de personer som hanterar och hanteras.

Det som ligger närmast nu är kommande förändringar i IDD-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn mm.

Förmedla branschens positiva inverkan på samhällsutmaningarna

Hur ser då framtiden ut för SFM?

– Vår viktigaste uppgift är fortsatt att verka för en bättre försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet, god konkurrens och mångfald bland förmedlare. Vi behöver förtydliga och förmedla branschens positiva inverkan på de samhällsutmaningar som branschen har bäring på. Vi behöver också lyfta vikten av den kundnytta förmedlaren tillför för den enskilda kunden.

Samhällsutmaningarna är stora och försäkringsförmedlarbranschen spelar en mycket viktig roll. Karins övertygelse är att småföretagare i Sverige är ryggraden i svensk ekonomi och SFM:s medlemmar underlättar för småföretagare att växa, hantera risker i sin näringsverksamhet och vara attraktiva arbetsgivare med individuella tjänstepensionsplaner. För SFM är det viktigaste att fortsättningsvis stötta medlemmarna i deras dagliga arbete i kontakt med kund.

– Där fortsätter vi utveckla vår dialog och vårt påverkansarbete både i Sverige och inom EU.

På regelverkssidan tror vi såklart att hållbarhet tillsammans med EU-kommissionens uttalade vilja att skapa bättre förutsättningar för privatpersoner att investera sitt sparkapital långsiktigt kommer att fortsätta driva regelverksutveckling. Det är viktigt för EU:s medlemsstater att skapa möjligheter för privat sparkapital att nå infrastrukturinvesteringar nu och i framtiden, framhåller Karin.

Påverka på EU-nivå

Hur arbetar ni så slutligen på EU-nivå?

– SFM är den förening i Skandinavien som deltar i BIPAR:s Director Committe. Jag och vår jurist Per Johan Gidlund ingår i Director´s Committe. BIPAR behandlar frågor som är gemensamma för europeiska försäkringsförmedlare och har varit mycket delaktig i att påverka utformningen av regelverk på EU-nivå.

Genom BIPAR har SFM bland annat fått tillträde till nyckelpersoner i den medlemsstat som innehar ordförandeskapet för Europaparlamentets arbetsår och information från både EU-kommissionen och EIOPA på ett tidigt stadium.

– I praktiken lyckas vi på EU-nivå, genom att förena vårt nationella nätverk med det internationella nätverket. Vi har en struktur inom SFM som gör att vi lätt kan få del av förmedlarnas vardag och utmaningar samtidigt som vi är ett samtal bort från Bryssel, säger Karin och fortsätter:

– I EU-sammanhang tror jag inte att det är möjligt att överskatta vikten av att få information i tidigt stadium och delta i den diskussion som uppstår. Det är i EU-parlamentet som ramarna sätts och det är av EIOPA som riktlinjerna beslutas, vilka vi i Sverige sedan måste förhålla oss till. Detta skapar robusta regelverk med god förutsebarhet, vilket är bra både för kunder och för branschen.

SFM:s ambition är att bidra med en balanserad bild av den svenska marknaden, så att regelverken inte leder till disruptiva förändringar.

– Sådana förändringar kan påverka medlemmarnas möjlighet att verka på marknaden och därmed försämra konkurrensen på försäkringsmarknaden och i förlängningen kundernas tillträde till konkurrensutsatt rådgivning om försäkringar, avslutar Karin Lindblad.

https://nft.nu/sv/sfm-och-formedlarna-agerar-bade-kund-och-samhallsekonomi

25 september, 2020

Ny plan klubbad för stärkt kapitalmarknadsunion inom EU

EU-kommissionen har fastställt en plan för en starkare kapitalmarknadsunion inom EU och hänvisar till att den kommer vara central för att uppnå återhämtning efter Covid-19. I den nya handlingsplanen listar kommissionen 16 åtgärder, inklusive åtgärder som berör marknaden för försäkringsdistribution (höja kvaliteten på finansiell rådgivning, och en utvärdering av reglerna i samband med incitament, investeringsrådgivning och informationsgivning).

Per Johan Gidlund, SFM:s jurist, lyfter fram att det finns åtgärder som uttryckligen tar sikte på konsumentskyddet, bland annat:

Åtgärd 7: Åtgärder för att förbättra den finansiella kunskapen för privatpersoner och

Åtgärd 8: Bedömning av de regler som är tillämpliga för ersättningar och transparens samt, där det bedöms nödvändigt, föreslå tillägg i de rättsliga ramverk som skyddar investerande konsumenter för att säkerställa att de får rättvisa råd med tydlig och jämförbar produktinformation (Q1 2022). Ta fram förslag om hur informationsmängden kan minska för mer erfarna investerande konsumenter, hänsyn tagen till lämpliga skyddsåtgärder. Förbättra nivån för professionella kvalifikationer för rådgivare inom EU (Q1 2023/2024) och utvärdera det lämpliga att införa en pan-europeisk titel för EU-rådgivare. (Q1 2022)

SFM deltar i arbetet kring kapitalmarknadsunionen inom ramen för den europeiska partnerorganisationen Bipar. Här kan ni ta del av den fullständiga planen och mer information: https://ec.europa.eu/info/publications/200924-capital-markets-union-action-plan_en

 

CMU Action Plan 24092020 CMU Action Plan Annex 24092020 CMU Action Plan press release 24092020 CMU Action Plan Q&A 24092020 CMU ECON report final Sept 2020

22 september, 2020

Penningtvätt – därför måste försäkringsförmedlare ställa frågor

Penningtvätt – därför måste försäkringsförmedlare ställa frågor

SFM presenterar branschgemensam kundinformation.

Försäkringsförmedlare som distribuerar livförsäkring är en av de aktörer som omfattas av regelverket för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Ett viktigt led i att följa regelverket är att berörda aktörer får in tillräcklig information från sina kunder för att kunna bedöma risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bland annat måste tillräcklig information inhämtas för att kunna stämma av om kunden är så kallad politiskt utsatt person (PEP) och vem/vilka som är verkliga huvudmän till en företagskund.

SFM har med hjälp av medlemsbolag tagit fram branschgemensam kundinformation som beskriver varför försäkringsförmedlaren behöver ställa de relevanta frågorna.

Försäkringsförmedlarna är den näst största distributionskanalen på livförsäkringsmarknaden och träffar kunder varje dag. Detta informationsblad är ett led i hur SFM arbetar, tillsammans med medlemmarna, för att förenkla vardagen för försäkringsförmedlaren. En småföretagare ska inte behöva ägna sitt rådgivningsmöte med sin försäkringsförmedlare åt att diskutera penningtvätt, där ska fokus vara på kundens krav och behov. Med detta blad kan kunden få information på förhand och i så fall ställa frågor vid mötet, säger Per Johan Gidlund, SFM:s jurist.

Här finns informationsbladet från SFM: Därför måste försäkringsförmedlare ställa frågor

Här kan man även ta del av exempel på andra branschföreningars informationsblad:

https://www.svenskforsakring.se/globalassets/faktablad/penningtvatt.slutgiltig.pdf

https://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/penningtvaett/daerfoer-maaste-banken-staella-fraagor/

22 september, 2020

EU- kommissionen om förberedelser inför Brexit

Brexit

Nyligen gav EU-kommissionen ut en kommunikation om vilka förberedelser som krävs med anledning av Brexit. Nedan punktlista är ett utdrag av relevans för försäkringsförmedlare som bedriver gränsöverskridande verksamhet:

 • Sedan den 1 februari 2020 har Storbritannien dragit sig ur Europeiska Unionen och blivit ett ”tredjeland”.
 • Utträdesavtalet föreskriver en övergångsperiod som slutar den 31 december 2020. Fram till det datumet gäller EU-lagstiftningen i sin helhet i och utanför Storbritannien.

Under övergångsperioden kommer EU och Storbritannien att förhandla fram ett nytt samarbetsavtal. Det är dock inte säkert om ett sådant avtal kommer att ingås och träda innan övergångsperiodens slut.

Under alla omständigheter skulle ett sådant avtal skapa en internationell relation som kommer att skilja sig mycket från Storbritanniens nuvarande deltagande på den interna marknaden i EU.

Därför påminns alla berörda parter, och särskilt aktörer inom det ekonomiska samarbetet, om de rättsliga konsekvenser som övergångsperiodens slut kommer att få för deras verksamhet.

 • Försäkringsförmedlare som är registrerade i Storbritannien kommer inte längre att dra nytta av sina registreringsrättigheter enligt direktiv (EU) 2016/9716 och kommer därför inte längre att kunna bedriva affärsverksamhet i Europeiska Unionen på grundval av deras brittiska registrering.
 • Brittiska försäkringsbolag kommer inte längre att kunna dra nytta av tillstånd under Solvens II att tillhandahålla tjänster inom EU.
 • Filialer till brittiska försäkringsbolag i EU blir filialer till försäkringsbolag från tredjeländer. De kommer att behöva tillstånd i medlemsstaten för sin verksamhet för att kunna fortsätta göra affärer.
 • EU-dotterbolag (juridiskt oberoende företag etablerade i EU och kontrollerade av eller anslutna till försäkringsbolag etablerade i Storbritannien) kan fortsätta att fungera som EU-försäkringsbolag.
 • Storbritanniens försäkringsbolag kommer att påverkas för deras EU-verksamhet. Enligt Solvens II-direktivet kommer de att omfattas av de villkor som ställs av den EU-medlemsstat där de bedriver sin verksamhet. (Likvärdighetsbedömning pågår).
 • Enligt Solvens II-direktivet är företag skyldiga att vidta åtgärder för att säkerställa att kontrakt kan fortsätta att upprätthållas. För detta ändamål bör försäkringsföretag bedöma konsekvenserna som inträffar vid övergångsperiodens slut på sin verksamhet och portföljer.

Läs den fullständiga informationen här avseende försäkring och här avseende personuppgiftshantering.

16 september, 2020

Dom i brittiskt testfall om avbrottsförsäkring

Financial Conduct Authority (FCA), brittiska motsvarigheten till Finansinspektionens avdelning för uppförandetillsyn, har drivit ett så kallat test-case i högsta domstolen för att pröva ett 21 individuella försäkringsvillkor från ett antal försäkringsbolag verksamma på den brittiska marknaden. Domen meddelades den 15 september och spänner över 150 sidor. Domen innebär inte ett beslut i enskilda fall av skador men domstolen gör en genomgång av ett antal individuella villkorsbestämmelser och ger sin syn som ska gälla för tillämpning av de berörda villkoren. Domen kan nu vara föremål för överklagande och berörda försäkringsbolag uppmanas nu av domstolen att analysera de egna villkoren mot domen.

 

Information från FCA kan läsas här >>>https://www.fca.org.uk/news/press-releases/result-fca-business-interruption-test-case

En summering av en brittiska advokatfirma kan läsas här >>> https://hsfnotes.com/insurance/2020/09/15/judgment-handed-down-in-fcas-covid-19-business-interruption-insurance-test-case/

14 september, 2020

InsureEd söker en digital pedagog

Länk till InsureEds annons här: https://www.insureed.se/lediga-tjanster/

 

InsureEd stärker teamet med ytterligare en initiativrik och självgående kollega denna gång med inriktning mot teknik och digital pedagogik.

I rollen som Digital pedagog konfigurerar och designar du vårt LMS (Learning Management System) att möta våra kunders behov av pedagogisk digital fortbildning.

InsureEd är ett nystartat utbildningsbolag specialiserade mot försäkring. Vi erbjuder digitala självstudier för licensiering/certifiering och behörighetsregistrering av olika yrkesroller men även andra relevanta fortbildningsmöjligheter. Våra kursdeltagare är personer verksamma inom eller i nära relation till försäkringsdistribution och vi verkar för att genom samverkan med branschens olika aktörer tillgodose gemensamma fortbildningsbehov. Idag är vi tre anställda och kraftigt växande med en stark tro på teamarbete, inkludering och nytänkande.

Placeringsort: Stockholm

Tjänsten är på heltid och tillsvidare

Om tjänsten

Genom att tillhandahålla våra utbildningar digitalt finns stora möjligheter att anpassa studiesituationen utifrån enskilda personers behov. Vi behöver tillgodose olika förutsättningar och genom stor grad av pedagogik, konfigurering och design i olika verktyg tillhandahålla utbildningar och tjänster vilka individualiserar upplevelsen.

Som digital pedagog är dina huvudsakliga uppgifter att leda och utföra den pedagogiska anpassningen och utvecklingen av våra utbildningar i de olika plattformar och verktyg vi tillgår men även att säkerställa att det integrerar optimalt med bakomliggande system. Du har därför ett stort teknikintresse och kan agera teknisk beställare mot våra samarbetspartners avseende de plattformar, verktyg och system vi licensierar samt agera interaktionsdesigner.

Tillsammans med oss andra kommer du även att ha en viktig roll i den fortsatta etableringen och profileringen av bolaget likväl i mötena med våra kunder och branschkollegor. Rollen kommer att ge dig ett brett kontaktnät inom hela försäkringsbranschen.

Vi tror att du:

 • Har stort intresse och erfarenhet av pedagogiskt lärande
 • Är examinerad pedagog med lärarbehörighet och visst teknikkunnande alternativt ingenjör med erfarenhet och vidareutveckling mot pedagogik
 • Har högt kunnande av Learning Management Systems (LMS), SCORM och författarverktyg
 • Är driven, självgående och initiativrik
 • Är strukturerad, noggrann och uppskattar att ha många bollar i luften samtidigt
 • Brinner för personlig utveckling och lärande
 • Vill ingå i ett team med flera olika kompetenser

Kanske har du en bakgrund som webbutvecklare med kunskaper inom HTML, CSS och Javascript. Har du dessutom kunskap om PHP eller Python och erfarenhet av WordPress, LMS och olika betallösningar är det extra positivt.

Därför ska du komma och jobba på InsureEd:

Vi gillar att ligga i framkant och tror på att samverka och hjälpas åt. Vi tror på individens vilja till självledarskap och vår roll att till det föreslå möjligheter och lösningar. Vi har en viktig roll i att skapa gemensamma utbildningar där det är relevant.

InsureEd är ett helägt dotterbolag till Svenska Försäkringsförmedlare föreningen (SFM). SFM bildades i slutet av 1980-talet och representerar försäkringsförmedlares intressen inom såväl sak- som livförsäkring. SFM har ca 1 850 förmedlare respektive ca 400 bolag som medlemmar varav 1/3 sakförsäkringsförmedlare och 2/3 livförsäkringsförmedlare. Som branschorganisation verkar SFM för ett stort förtroende och en enklare vardag för försäkringsförmedlare samt för en kvalitativ plattform för lärande. Detta är en stark grundförutsättning för InsureEds expansion.

Intresserad? Skicka din ansökan (cv och personligt brev) till Hedda Hök, VD InsureEd, . E-postadress: hedda.hok@insureed.se så fort som möjligt, senast 30/9.

Vi behandlar ansökningar löpande.

Vid frågor kontakta Hedda Hök på +46(0)73 069 61 61

14 september, 2020

SFM:s vägledningar ger riktlinjer för omsorgsplikt

Artikel publicerad av Risk & Försäkring, Georg Ebert, länk till artikeln här >>>

 

Omsorgsplikt, dokumentationskrav och rådgivning är de viktigaste beståndsdelarna i Sfm:s nya vägledningsdokument som nyligen publicerades. Sfm:s jurist Per Johan Gidlund berättar om varför det behövs vägledningsdokument och hur de ska utvecklas framöver. 

Att bistå sina medlemmar med allmän rådgivning och information är inget nytt för Sfm. Organisationen har från 90-talet skickat ut manualer i pärmar till sina medlemmar. Nu är det digital information som gäller och i och med att organisationen fått väldigt många frågor från sina medlemmar om IDD beslöt sig Sfm för att ta fram tydliga vägledningar för sina medlemmar.

– Sfm har samlat på sig juridiska frågor under flera år. På Sfm leder jag ett regelverksutskott där vi diskuterar tolkningsfrågor av regelverket med seniora jurister i branschen. När vi hade fått liknande frågor från flera håll i branschen under lång tid kom tanken att vi borde samla ihop våra riktlinjer i en samlad vägledningsskrift, säger Per Johan Gidlund.

– Vi har sedan haft ett tung och namnkunnig arbetsgrupp i Omsorgsplikten i praktiken där vi haft konstruktiva diskussioner. Gruppen delade vi sedan in i delgrupper och bearbetade de olika områdena krav och behov, rådgivning, information och dokumentation.

Förutom regelverksutskottet deltar Per Johan Gidlund i Sfms sakförsäkringsforum Forum för Sak, där även sakförsäkringsbolag ingår och där framkom i november ett mycket tydligt önskemål om vägledning när det gäller delar av regelverket.

Borde inte förmedlarna ha koll på regelverket, inte minst som de flesta är licensierade i InsureSec och genomgår kontinuerliga utbildningar? 

– Min upplevelse är att medlemmar ställer många frågor, oavsett om de är InsureSec-licensierade eller ej, de vill göra rätt. Vi sprider svar på frågor som branschen ställer och som kanske många i branschen borde ställa men de vet knappt om det själva. Detta är på så vis ett proaktivt sätt att stötta våra medlemmar.

–  Sak har ettåriga kontrakt och det skapar en annan typ av kunddialog och en annan typ av avtalsarbete. Inom förmedling av sakförsäkringar rör det sig därför mycket om upphandlingar, förnyelser och avtal med många olika typer av företag. På livsidan behöver kontrakten inte förnyas lika ofta utan det är andra drivkrafter som styr kundkontakten.

Omsorgsplikten är ett område som fått mycket fokus i Sak-vägledningen.

– Det är ett mycket omfattande område som har krävt lång tid och långa diskussioner för att få fram riktiga vägledningar inom. Begreppet omsorgsplikt och att verka i kundernas intresse är principiella begrepp och då är det naturligt att det uppstår många frågor kring hur de ska tolkas. Förmedlarna behöver veta hur det fungerar i praktiken i olika situationer och för olika typer av kunder. Alla frågor vi får visar att det behövdes en praktisk vägledning.

Är du nöjd med vägledningen? 

– En vägledning ska vara praktisk och får inte bli allt för juridisk och teknisk. Jag tror vi har hittat en bra balans mellan teori och praktik.

Har ni lyckats täcka in tillräckligt många olika scenarier i er vägledning för att den ska vara mer eller mindre heltäckande inom området omsorgsplikt?

– Det är en första version av vägledningen och min bild är att vi täcker in de huvudsakliga områdena i regelverket, sedan har vi garanterat flera underområden vi kan arbeta vidare inom och därmed fler scenarier.

Arbetet med att få fram vägledning inom omsorgsplikt har hållit på sedan januari i år.

– Tid har såklart varit en utmaning eftersom de som deltagit i arbetet är seniora jurister och affärsansvariga som är mycket upptagna personer i sitt vanliga arbete. Vi har trots det lyckats få till ett flertal möten och diskussionsforum och nått målet att vara klar till sommaren. ForumFörSak har också varit med och tyckt till för att få båda perspektiven.

Har vägledningen påverkats något av arbetssättet med mer hemarbete i och med coronapandemin? 

– De frågeställningar vi har bearbetat har inte handlat om corona. I Omsorgsplikt i praktiken har vi ett avsnitt om hur information kan lämnas på olika sätt som är applicerbart och aktuellt nu i coronatider. Vi har påbörjat ett arbete om covid-19 också och det kanske kommer in i anvisningarna vad det lider.

Är det något ytterligare område som behöver förtydligas i vägledningarna? 

– Ja, vi har en lite besvärande utveckling kring tjänstepensionsmarknaden och distributionen av vissa tjänster där. Ta till exempel löneväxling och flytt av pensionskapital. Det krävs ingen lämplighetsbedömning inom flytt av tjänstepension. Det gör det svårt att exempelvis göra en krav- och behovsanalys för löneväxling. Förstår den anställda verkligen de ibland ganska komplicerade effekterna av löneväxling även om man inte träffar en rådgivare. Det ska vi diskutera i höst. Ett annat område är att omsorgsplikten nu är väl utredd inom Sak, men den är inte lika genomarbetad inom liv så det får vi kanske göra också.

Hur ofta kommer vägledningarna att uppdateras? 

– Tanken är att vi ska revidera dessa vägledningar varje år. Därför har det varit viktigt i arbetet att skapa en bra struktur som är lätt att underhålla, säger Per Johan Gidlund.

Sfm rekommenderar sina medlemmar att tillämpa vägledningarna och ser även gärna att andra aktörer på marknaden tillämpar dem i de fall det är relevant.

Här kan du ladda hem de båda vägledningarna.

Vägledning inom sak

Vägledning inom liv 

Dessa personer har särskilt bidragit till arbetet med vägledningarna

Arbetsgruppen i framtagandet av vägledning inom omsorgsplikt har förutom Per Johan Gidlund bestått av Jonas Stenmark, vVD och Affärsområdeschef Sak Säkra, Joakim Fick, Chef Compliance och Annagreta Lindberg Samordningsansvarig Sak Max Matthiessen, Caroline Wikström, Senior Legal Counsel, Nordics Aon, Charlotta Lekman Compliance WillisTowerWatson AB och Oy, Magdalena Olsson, Legal Counsel Marsh, Alexander Bredelius, Söderberg och Partners och Mikael Lundman, Tydliga.

14 september, 2020

Den europeiska dataskyddsmyndigheten har beslutat om utkast till riktlinjer om personuppgiftsansvarig, delat personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden

(”Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR”).

Remisstiden löper fram till 19 oktober 2020 och SFM kommer att besvara remissen via Bipar.

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-072020-concepts-controller-and-processor_sv

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/ovrigt/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_en

 

Har ni frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta SFM:s jurist, Per Johan Gidlund, perjohan.gidlund@sfm.se

10 september, 2020

SFM i utbyte om provisionsförbud

SFM ingår som medlem i den europeiska partnerorganisationen för försäkringsförmedlare, BIPAR. Genom BIPAR deltar SFM i dialogen med de europeiska lagstiftarna och får på ett tidigt stadium del av information om kommande regler. Frågor som varit aktuella på senare tid är regler om hållbarhet som kommer att påverka kundmötet 2022, men även såklart Covid-19. Eftersom SFM:s vd och jurist ingår i BIPAR Directors committee deltar SFM även i fördjupade dialoger om frågor som rör den inre marknaden där särskilt Covid-19 diskuterats.

 • Det är otroligt värdefullt att följa utvecklingen i exempelvis Tyskland, Frankrike och Storbritannien eftersom liknande frågor redan dykt upp, eller dyker upp och behöver hanteras, på den svenska marknaden, säger SFM:s vd Karin Lindblad.

Det har i olika sammanhang kommenterats att ett provisionsförbud, utöver det som redan finns i Sverige vid oberoende rådgivning, skulle vara aktuellt och inte sällan med Nederländerna som ett påstått gott exempel. Nyligen hade SFM:s jurist därför ett utbyte med en av de nationella organisationer som är medlem i Bipar, Adfiz, branschorganisationen för oberoende finansiella rådgivare i Nederländerna.

Per Johan Gidlund kommenterar utbytet: Marknaden i Nederländerna är exempelvis färgad av en annan historia med omfattande mis-selling skandaler inom unit linked och payment protection som vi inte sett i Sverige, trots det finns såklart saker att lära av varandra. Flertalet slutsatser togs upp, bland annat:

 • Provisionsförbudet på komplexa investeringsprodukter, inklusive försäkringsbaserade sådana, har varit i kraft sedan 2013.
 • På livförsäkringsmarknaden representerar självständiga rådgivare omkring 53 % av den totala rådgivarmarknaden.
 • Rådgivare med 1-5 anställda utgör omkring 77 % av totala antalet självständiga rådgivare.
 • Från 2012 minskade antalet finansiella rådgivare från 5858 till omkring 5200 stycken 2016 men med oförändrad marknadsandel.

Slutsatser som dragits är bland annat att finansiellt utsatta grupper eftersöker inte rådgivare längre, proaktiv rådgivning har i princip upphört och execution only, med tillhörande lägre kundskydd, har tagit större plats på marknaden. Detta får effekt bland annat att konsumenter och småföretagare är underförsäkrade vid sjukdom och att andelen långsiktigt sparande minskar. Slutsatsen från myndighetens utvärdering är att problemet med mis-selling har upphört men att kostnaden för rådgivning inte har minskat. I Sverige hade vi en lång och balanserad diskussion inför implementeringen av IDD och har nu på plats ett regelverk som bygger på transparens och kundernas fria val. Vi tar med oss från erfarenheterna i Nederländerna men ser inte att de utgör skäl för att förändra det fungerande systemet som vi har i Sverige.

7 september, 2020

Svenska försäkringsförmedlare bidrar med värde under corona-krisen

SFM har under sommaren samlat in erfarenheter från medlemsbolag om hur kunder påverkats av krisen och kan konstatera att medlemmarna bidragit med flera konkreta värden. Bland utmaningar har SFM sett att kontinuitet, information och behovet av försäkringsskydd är tre områden som utgjort högre risk för kunderna under 2020. Informationsinsamlingen kommer att fortgå under en tid nu och dialog med SFM:s europeiska medlemsorganisation Bipar sker löpande. SFM:s jurist, Per Johan Gidlund, kommenterar pågående arbete: Trots att kontinuiteten varit en utmaning har möjligheterna att arbeta på distans varit goda bland medlemmarna och den goda IT-infrastruktur som finns mellan försäkringsförmedlare och försäkringsbolag har underlättat för kundernas löpande behov av försäkringsrådgivning. Jag skulle även särskilt vilja peka på att det flexibla kundskyddet i omsorgsplikten och god försäkringsdistributionssed, vilket är sådant som våra medlemmar känner väl och mötet med fysiska försäkringsförmedlare – oavsett om det skett via videolänk, över telefon eller bakom en plastskiva – verkar har varit och är en stor trygghet för kunderna i tider av oroliga marknader. Inom sak-sidan verkar bland annat småföretagskunder såklart ha varit angelägna om att diskutera befintliga försäkringsskydd och där har våra medlemmar varit en viktig del att skapa förståelse för hur försäkring fungerar i dessa tider och underlätta för kunderna att i förekommande fall komma i kontakt med försäkringsbolaget på rätt sätt. För att trygga företagskundernas behov framåt tror jag de flesta är överens om att något form av skydd behöver komma på plats.

 

Har du som medlem information eller erfarenhet i frågan som du vill dela med dig av – kontakta Per Johan på perjohan.gidlund@sfm.se

2 september, 2020

Intresseanmälan för framtida emission i InsureEd SFM AB

Efter behandling i SFM:s styrelse bjuds samtliga medlemsbolag på nytt in att anmäla intresse, icke bindande, att delta i framtida nyemission i InsureEd SFM AB. Syftet med en nyemission är att skapa bred medlemsförankring och anskaffa kapital till verksamheten. Anmäl intresse genom att skicka ett e-post senast nu torsdag den 3 september klockan 17.00. Informationen riktar sig till ansvarig företrädare för medlemsbolaget. Om du inte är det, men är intresserad, ta kontakt med berörd person på ditt bolag t.ex. vd.

Om ditt bolag anmäler intresse, kommer inbjudan samt fullständig information om framtida nyemission skickas till den e-postadress som anmälan kom ifrån. Har du inte mottagit mer information innan 10 september 2020 ombeds du kontakta SFM:s vd Karin Lindblad.

Denna informationsnyhet och anmälan om intresse att delta i nyemission leder inte till förpliktelser eller rättigheter för varken berört medlemsbolag, SFM eller annan involverad part.

 

Vänliga hälsningar,

Karin Lindblad

17 augusti, 2020

Emilie Wiklund blir ansvarig för press- och samhällsrelationer hos SFM.

 • SFM företräder en viktig och spännande bransch som har en betydande roll för samhället och dess utmaningar. För mig känns det väldigt roligt att bli en del av detta arbete och tillsammans verka för en bättre försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens, säger Emilie.

Emilie har bred erfarenhet av kommunikation och opinionsarbete från både riksdagen, Europaparlamentet samt privat verksamhet och kommer nu att ansvara för SFM:s externa kommunikation och dialog med allmänheten, media och politiska beslutsfattare.

 • SFM som organisation är framåtriktade med en viktig funktion och jag ser verkligen potentialen i att tillsammans med förmedlare och medlemsföretag förtydliga och förmedla den viktiga roll branschen spelar i samhället, säger Emilie.

 

För att kontakta Emilie:

emilie.wiklund@sfm.se

073-063 3775

9 juli, 2020

Medlemsremiss på SFM-vägledningar

Försäkringsförmedling förutsätter högt förtroende från marknaden och genom vägledning till branschen skapas förutsättningar för ett starkare och mer enhetligt skydd för kunderna. Genom samarbete mellan representanter från medlemmarna har SFM arbetat fram tre vägledningar som beretts via Forum för Livförsäkring respektive Forum för Sakförsäkring.

Vägledningarna läggs nu ut för remiss till samtliga medlemmar som är välkomna att återkoppla synpunkter till info@sfm.se, senast 15 augusti 2020.

Länk till de vägledningar som rör livförmedlare här

Länk till de vägledningar som rör sakförmedlare här

Vägledningarna kommer att förvaltas och utvecklas löpande av förmedlarbranschen via SFM och förhoppningen är att de är till praktisk nytta samt att alla som tillämpar dem är med och bidrar till fortsatt utveckling av dem genom att kontakta SFM:s kansli om det finns förslag på förbättringar.

15 juni, 2020

Möjlighet att tycka till om vägledning för att motverka penningtvätt!

Simpt – Svenska institutet mot penningtvätt – har publicerat utkast till uppdaterade och ny branschvägledning om regelverket mot penningtvätt och terrorismfinansiering för öppen konsultation och synpunkter. Bakom Simpt står SFM och sex andra branschorganisationer. Nytt för årets vägledningar är att SFM, med hjälp av medlemmar, utvecklat en praktisk vägledning för försäkringsförmedlare om kundkännedom.

Den öppna konsultation som påbörjats idag omfattar bl.a. frågor om allmän riskbedömning, att avsluta affärsförbindelse, person i politiskt utsatt ställning samt övervakning och intern kontroll.

Aktuella utkast till vägledning har lagts ut på Simpts webbplats för öppen konsultation innan de slutligen kan antas. Öppen konsultation innebär alltså att alla som har synpunkter på utkastet uppmanas att kontakta Simpt, senast den 11 september i år. Här finns dokumenten: http://www.simpt.se/oppenkonsultation.html

Penningtvättsregelverket är omfattande och lämnar utrymme för tolkningar. Simpt bildades 2016 för att ta fram vägledning för hur försäkringsförmedlare och andra företag inom den finansiella sektorn i praktiken ska tolka och tillämpa dessa regler.

Arbetet inom Simpt är ett bra exempel på hur våra medlemmars engagemang tillsammans med SFM och övriga finansiella sektorn, leder till bättre stöd för branschen och lättare att följa regelverken, kommenterar Per Johan Gidlund, SFM:s jurist. SFM har för avsikt att fortsätta arbeta för att utveckla vägledning specifikt för försäkringsförmedlare där det behövs.

Kontakta Per Johan för mer information eller om du har frågor.

11 juni, 2020

SFM besvarar remiss – En översyn av reglering för tjänstepensionsföretag

Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM) har beretts tillfälle att ge synpunkter på rubricerade remiss. SFM är positiva till förslagen som leder till en bättre situation för egenföretagare, samtidigt som SFM är bekymrad över att individuell tjänstepension – vilken i många fall är vad egenföretagare tecknar – får konkurrensnackdelar i förhållande till kollektivavtalsgrundad tjänstepension.

SFM vill även i sammanhanget för reglering av tjänstepensionsföretag påpeka den snedvridning i marknaden som sker när dessa undantas från regelverken motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism. SFM:s förslag är att distribution av livförsäkring fortsatt utgör tillämpningsområdet för lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, men att tjänstepensionsförsäkring enligt definition i till lag om tjänstepensionsföretag 1 kap. 4 §, undantas. Det leder till en mer riskbaserat jämställt förhållningssätt, snarare än att endast tjänstepensionsföretag ska undantas regelverken motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Läs hela remissen här >>>

26 maj, 2020

Pressmeddelande 2020-05-26

Itello AB ansluter sig till S4I Standard for Insurance AB

Itello AB ansluter sig som 18:e bolag till S4I för att delta i arbetet och utöva inflytande över det
fortsatta utvecklingsarbetet inom S4I, som syftar till att bedriva gemensamma standarder inom
försäkringsbranschen.

– Inom försäkringsbranschen finns ett stort behov av att kunna använda gemensamma elektroniska
standarder för överföring av information mellan försäkringsföretag och andra intressenter. Det är
därför mycket glädjande att Itello AB ansluter sig till S4I för att delta i detta arbete, säger Karin
Lindblad, vd för S4I.

S4I ska se till att etablera, utveckla och förvalta standarder för överföring av elektronisk
försäkringsinformation mellan relevanta aktörer. Inom S4I har en ny version utvecklats av den
standard som används inom pensions- och livförsäkringsområdet – MisLife 2.0. Bolaget har även
utvecklat en gemensam standard för informationsutbyte gällande provisionsinformation. Arbetet har
drivits i projekt och de framtagna standarderna avseende MisLife 2.0 och provisionsinformation finns
tillgängliga för hela försäkringsmarknaden på S4I:s hemsida sedan den 2 december 2019.

– Standardisering är en viktig del i utvecklingen av de produkter och lösningar som Itello erbjuder. Vi
är därav mycket glada över att nu vara en del i det arbete som S4I bedriver för gemensamma
standarder inom försäkringsbranschen, säger Mats Lillienberg, vd för Itello.

 

OM S4I STANDARD FOR INSURANCE AB
S4I Standard for insurance (S4I) bildades hösten 2016 och ägs gemensamt av SFM Service AB och
Svensk Försäkring Service AB (SFS). S4I ska se till att etablera, utveckla och förvalta standarder för
överföring av elektronisk försäkringsinformation mellan relevanta aktörer. För mer information,
besök www.S4I.se

OM ITELLO AB
Itello AB är ett insurtechbolag och den marknadsledande leverantören av affärssystem och
digitaliseringslösningar för liv- och pensionsbranschens alla aktörer i Norden. Itello erbjuder
produkter och lösningar med syfte att automatisera och digitalisera verksamhetsprocesserna samt
möjliggöra innovativ affärsutveckling för alla våra kunder. För mer information, besök
www.itello.com.

 

För mer information, kontakta:

Karin Lindblad, VD S4I Standard for Insurance AB, karin.lindblad@sfm.se, +46 76 140 95 36
Mats Lillienberg, VD Itello AB, mats.lillienberg@itello.se, +46 70 848 8187

12 maj, 2020

Remissvar

SFM svarar på remiss Fi2020/ 01016/ FPM – saknar centrala delar i nulägesbeskrivning och konsekvensanalys

SFM lämnade igår den 11 maj, svar på Finansdepartementets promemoria– Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar (Fi2020/ 01016/ FPM). Avgifter vid flytt och återköp bygger på en struktur som möjliggör för individer och företag att få tillgång till en konkurrensutsatt och sund försäkringssparmarknad, högkvalitativa produkter och djup kompetens. Att avskaffa flyttavgifter för konsumenter på den svenska marknaden är givetvis i grunden positivt och kundvänligt, vilket SFM stödjer. Den stora brist i konsekvensanalysen av individers behov och tillgång till stöd är tyvärr anmärkningsvärd.

Försäkringsförmedlare står för omkring en fjärdedel av nyteckning av försäkring i här relevant avseende, en fjärdedel – valcentralerna inräknat. Det är obeskrivligt hur konsekvensanalysen förminskar den framtida direkta och indirekta effekten på försäkringsförmedlare och de försäkringsföretag som använder sig av kostnadseffektiv extern distribution. Nuvarande lagförslag är ett väsentligt ingrepp i den svenska försäkringsmarknaden. Promemorian, om den vinner bifall i riksdagen, är ett första steg till att cementera de starka aktörernas ställning på denna marknad och effektivt stänga ute nya konkurrenter – vilket gäller för försäkringsbolag, fondförvaltare och försäkringsförmedlare.

Hur ska individer som är nya på försäkringsmarknaden, konsumenter och småföretagare, få tillgång till kvalitativa produkter utan anskaffningskostnaden? Är det en fullständigt digitaliserad försäkringsmarknad som promemorian förutser uppstå över en natt? Även om det vore möjligt, är en uteslutande digital och automatiserad distribution önskvärd på pensionsmarknaden? Vill kunderna verkligen inte ha möjlighet att träffa en rådgivare? En marknad som uteslutande bygger på algoritmer, leder inte det till en koncentrationsrisk där minsta fel i det digitala flödet med lätthet skalas upp till en konsumentmässig katastrof? Frågorna får konstateras vara många, svaren i promemorian, är få.

Försäkringsförmedlarna har en nyckelroll på försäkringsmarknaden och bidrar i hög grad till en stark ökad konkurrens på försäkringsområdet. Nya aktörer har kunnat etablera sig och ta marknadsandelar på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Försäkringsförmedlarnas kunder ska känna sig trygga, vara nöjda och de ska få tillgång till försäkringar som erbjuds i konkurrens och därför till pressade priser. På så sätt tillför försäkringsförmedling kunder och samhällsekonomin ett stort värde. Promemorians förslag kommer effektivt att reducera detta värde för konsumenter och småföretagare.

Förslaget slår direkt mot försäkringsbolagens anskaffningskostnader utan någon form av avtrappning och utan att promemorian ens analyserat anskaffningskostnadens funktion i marknaden och dess betydelse för kunderna. Promemorian förringar effekten som lagförslaget kan få på tillgången till rådgivning, den snedvridna konkurrens som leder till att de stora blir större och de små blir färre och den erkänner inte individens behov av en friare flytträtt inom kollektivavtalsgrundad tjänstepension. Vi har en alltmer rörlig arbetsmarknad och det inkluderar även det kollektivavtalsgrundade området, vars individer får samma behov av en effektiv flytträtt som vid individuell tjänstepension.

Läs hela remissen här >>>

För ytterligare information kontakta Per Johan Gidlund, 073-662 7332

7 april, 2020

Information med anledning av coronavirus

Försäkringsförmedlare har, precis som alla medborgare, i dessa exceptionella tider med coronavirus och risk för smittspridning ett ansvar för att smitta inte sprids i onödan. En försäkringsförmedlare har samtidigt i sin yrkesroll ett ansvar gentemot sina kunder som är i behov av stöd och rådgivning avseende befintligt och utvidgat försäkringsskydd i enlighet med god försäkringsdistributionssed och omsorgsplikten. I detta läge bidrar försäkringsförmedlare med ett otroligt starkt kundvärde och gör skillnad. Försäkringsförmedling, likt andra tjänster, kan dessutom dra nytta av de tekniska hjälpmedel för interaktion som finns och som fortsätter att växa fram för bland annat videosamtal och digital kommunikation.

Information on initiatives in the Swedish market >>>

Läs mer här >>>

 

10 februari, 2020

SFM söker utredningsekonom och marknadsanalytiker

SFM söker utredningsekonom och marknadsanalytiker

Är du ekonom med inriktning mot nationalekonomi och med intresse för analys av samhällsfrågor? Vill du arbeta med utredningar kring hur försäkringsmarknad och samhällsekonomi samverkar och vara en röst i debatten om en viktig del av svensk ekonomi?

Sveriges Försäkringsförmedlares förening, SFM, är branschorganisation för svenska försäkringsförmedlare och söker nu en utredningsekonom med ansvar för marknadsanalys och samhällsekonomisk utredningsverksamhet till vårt centrala kansli i Stockholm.

Försäkringsförmedling bidrar till konkurrens och mångfald på försäkringsmarknaden. Den spelar därför en stor roll för samhällsekonomi liksom för försäkringstagares trygghet och kunskaper. Som branschförening är det av stor vikt att SFM kan driva en faktabaserad dialog om försäkringsmarknadens

betydelse för samhällsekonomi och för tillväxt med alla de intressenter, media och myndigheter som följer oss. SFM stärker därför vår organisation och söker efter en ekonom med inriktning på en bred ekonomisk analys.

 

Om tjänsten

Du kommer att ansvara för utredning och analys som bidrar till debatt och underlag kring vad försäkringsförmedling innebär för marknaden i stort liksom för ekonomisk tillväxt och förståelse för hur försäkringsmarknaden och förmedlarmarknaden utvecklas. Detta gör du genom utredningsrapporter, analys och fakta kring förmedlarmarknaden, dess tjänster och den kundnytta och tillväxt den skapar.

I rollen som utredningsekonom ansvarar du för analys och regelbundna uppdateringar för att belysa den svenska försäkringsmarknadens utveckling och förmedlarmarknadens betydelse för detta. I ditt arbete ingår jämförelser och analyser med andra länder, analyser av uppkommande lagförslag och lagstiftning liksom deras inverkan på försäkringstagare och branschen i sin helhet.  Du förväntas delta i konferenser, medlemsmöten, seminarier, tidskrifter, debattinlägg, sociala medier mm.

Tjänsten är på heltid och tillsvidare.

 

Vem vi söker

Du har civ.ek. examen eller motsvarande inom samhällsekonomi eller statsvetenskap och har intresse för utredningsverksamhet. Du har erfarenhet från motsvarande arbete vid myndighet, organisation eller i examensarbete kring försäkringsfrågor. En bakgrund inom forskning eller erfarenheter från försäkringsmarknaden är självfallet en fördel.

Du har arbetat med ekonomisk analys, utredningsverksamhet eller forskning. Du tar dig an arbetsuppgifter kreativt, självständigt och med stort ansvarstagande. Du är en skicklig kommunikatör och skriver klart och koncist. Du är handlingskraftig och beredd att ta initiativ och sätta igång aktiviteter som du slutför.

 

Om SFM
SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) är branschorganisationen för försäkringsförmedlare. Vi verkar för en bättre försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens. Föreningen har funnits sedan 1976 och har idag cirka 1 800 förmedlare och 200 bolag som medlemmar. I vår styrelse sitter representanter från både sakförsäkringssidan och livförsäkringssidan.

 

Ansökan

Ansökan skickas till marie.emilsson@sfm.se

Kontakt: Ytterligare upplysningar erhålles av Karin Lindblad vd SFM (karin.lindblad@sfm.se).

Sista svarsdag den 27 februari 2020.

18 oktober, 2019

Kommentar på Di-artikel och intervju med Skandias vd Frans Lindelöw om flytträtt

I en artikel i Dagens Industri den 17 oktober 2019 uttalade sig bla Skandias vd Frans Lindelöw om det borgerliga utspelet om flytträtt, se länken till artikeln. I sista stycket kommenterar Frans Lindelöw problem inom PPM och hänvisar till, enligt citatet, att majoriteten av pensionsflyttar är drivet av förmedlare och inte av individer. Med anledning av detta uttalande har SFM bett om en dementi och nedan följer Skandias kommentar:

 

Kommentar på Di-artikel och intervju med Skandias vd Frans Lindelöw om flytträtt

 

Syftet med artikeln var att nyansera den mediabild som råder i flytträttsfrågan och särskilt framhålla värdet och kundnyttan med ömsesidig traditionell försäkring. Den långsiktighet som ligger till grund för sparformens framgång kan i värsta fall hotas av kortsiktighet i lagstiftning. Försäkringsförmedlare som samarbetar med Skandia förstår nog bättre än de flesta vikten av att göra den poängen. De kunder som inte flyttar får heller inte missgynnas på bekostnad av de som väljer att flytta varför regleringen bör utformas med hänsyn till alla kunders intressen.

 

I ett större resonemang kring efterfrågan på flytt under intervjun så berörde Frans att det är få kunder som flyttar helt på eget initiativ. Här klumpades egen rådgivning, banktjänstemän och försäkringsförmedlare ihop till ”förmedlare” i artikeln.

 

Det är olyckligt om det uppfattas som att Skandia är emot flytträtten som sådan eller för den delen de försäkringsförmedlare som ger kvalitativ rådgivning i frågan om flytt och återköp.

Det är nämligen precis vad Skandia efterfrågar: seriös, omsorgsfull rådgivning som ökar sannolikheten att kunden kommer till ett bättre läge efter flytt.

Alternativt att omsorgsplikten leder till att man avråder kunden att flytta överhuvudtaget. Där tror vi att Skandia och SFM:s medlemmar är helt eniga.

 

Det faktum att pension är en lågintressefråga för de flesta och att detaljerna är så många ställer höga krav på kvalitet och omsorg i rådgivning – oavsett vilken typ av ”förmedlare” som står för råden.

 

Susanne Sakari

Chef Extern Distribution

Skandia