19 november, 2020

Ny agenda för EU:s konsumentpolitik

Europeiska kommissionen har lanserat den nya konsumentagendan med prioriteringar för konsumenter i EU 2020- 2025. Den nya agendan tar ett helhetsgrepp kring konsumenter via olika sektorer och målet är att säkerställa konsumentskydd vid genomförande av annan EU-politik. EU- kommissionen prioriterar i agendan en grön övergång, digitaliseringen, efterlevnad av konsumenträttigheter och särskilda behov hos utsatta konsumenter.

Den pågående pandemin har påverkat konsumenter på många områden och det betonar den kritiska betydelsen av ett högt konsumentskydd och ett nära samarbete mellan myndigheter i EU menar EU-kommissionen. Den nya konsumentagendan återspeglar behovet av att ta hänsyn till konsumentskyddet vid utformningen och genomförandet av andra politikområden och aktiviteter.

SFM sätter ett stort värde i ett starkt konsumentskydd inom försäkringsförmedlarbranschen som bygger på transparens och valfrihet. SFM följer EU- kommissionens arbete för att fortsätta bidra till ett starkt konsumentskydd, en god konkurrens och en hög kvalité inom branschen säger Karin Lindblad, vd SFM.

 

Nedan några fokusområden för den finansiella sektorn inom ramen för den nya konsumentagendan:

Digitala plattformar – Kommissionen kommer att lägga fram en lag om digitala marknader som kombinerar förhandsreglering av digitala plattformar som har portvaktens egenskaper med en ram för marknadsundersökningar för att undersöka digitala marknader som är benägna att marknadsmisslyckanden.

Online- offline – Konsumenter bör skyddas på en jämförbar nivå online eftersom de är offline. Kommissionen strävar efter att ta itu med kommersiella online-metoder som försummar konsumenternas rätt att göra ett välgrundat val, missbruka deras beteendeförmåga eller snedvrida deras beslutsprocesser.

Digital Services Act- onlineförmedlare– Kommissionens kommande förslag till en Digital Services Act (DSA) syftar till att definiera nya och utökade ansvarsområden och stärka ansvaret för onlineförmedlare och plattformar.

Artificiell Intelligens ­­– Kommissionen arbetar med ett förslag för att garantera konsumenternas intressen och grundläggande rättigheter gällande krav på artificiell intelligens (AI).

Krypotillgångar ­­–  Kommissionen vill ta itu med frågor för att säkerställa konsumentskydd vid betalningar utöver förslagen om digital motståndskraft och om kryptotillgångar.

Hållbara produkter  ­­– Kommissionen syftar till att säkerställa att hållbara produkter är tillgängliga för konsumenter på EU-marknaden och att konsumenterna har bättre information för att kunna göra ett välgrundat val.

Miljömärke ­­– EU: s miljömärke kommer att utvidgas till att omfatta finansiella detaljhandelsprodukter i linje med handlingsplanen för hållbar ekonomi 2018 som gör det möjligt för konsumenter att förlita sig på en pålitlig och trovärdig etikett när de investerar i gröna finansiella produkter.

Hållbar företagsstyrning ­­– Kommissionen planerar att samarbeta med ekonomiska aktörer för att uppmuntra sina åtaganden att publicera företagets miljöpåverkan, förbättra deras hållbarhet och minska miljöpåverkan. Kommissionen planerar också att lägga fram ett lagstiftningsinitiativ om hållbar företagsstyrning 2021 för att främja långsiktigt hållbart och ansvarsfullt företagsbeteende.

Covid och sårbarhet  ­­–  När det gäller ekonomiska sårbarheter, som förvärras av COVID-19-krisen, kommer kommissionen från och med 2021 att öka finansieringen för åtgärder som förbättrar tillgängligheten och kvaliteten på skuldrådgivningstjänster i medlemsstaterna. Kommissionen kommer från och med 2021 att stödja initiativ som ger lokal rådgivning till konsumenter som inte har tillgång till support eller information – online och offline.

Den agenda som EU-kommissionen presenterat visar på vikten av att regelverk för marknadsaktörer är teknikneutrala för att säkerställa ett enhetligt och fullgott konsumentskydd, där GDPR och IDD är goda exempel. SFM kommer att, som vid övrig regelutveckling, fortsatt arbeta för att försäkringsförmedlare i Sverige får bättre regler utan att det för den skull ska innebära fler regler, kommenterar SFM:s jurist Per Johan Gidlund.

 

Läs mer om EU:s nya agenda för konsumenter 2020-2025 här:

Consumer Agenda Factsheet;

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer_agenda_-_factsheet_-_en.pdf

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL New Consumer Agenda– Strengthening consumer resilience for sustainable recovery; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0696&from=EN

För frågor om agendan för konsumenter kontakta gärna SFM:s jurist Per Johan Gidlund, per-johan.gidlund@sfm.se, 073-6627332

17 november, 2020

Medlemsremiss ny vägledning – SAK

En ny del av vägledningen för sakförsäkringsförmedlare finns nu på inloggade sidor för synpunkter och förbättringsförslag fram till 8 december.

 

Läs mer här: Länk

9 november, 2020

Glädjande att kundnöjdheten ökar inom försäkringsförmedlarbranschen

Pressmeddelande: Glädjande att kundnöjdheten ökar inom försäkringsförmedlarbranschen

Försäkringsförmedlarbranschen fortsätter ha ett högt förtroende bland sina kunder. I svenskt kvalitetsindex (SKI) årliga undersökning som presenterades i dag är det tydligt att försäkringsförmedlarbranschen ökar i kundnöjdhet i år igen. Rapporten lyfter relationen mellan kundnöjdhet och hållbarhet liksom information och tillgänglighet som viktiga faktorer för kundupplevelsen. Årets rapport visar även att företag som är kunder via förmedlare generellt är mer nöjda än de som har en direktrelation med ett försäkringsbolag.

 • Det är glädjande att försäkringsförmedlarbranschen fortsätter att öka i förtroende mot kund. Försäkringsförmedlare spelar en viktig roll i flera aktuella samhällsutmaningar och varje förmedlare spelar en betydande roll i kundens val av försäkringslösning. SFM sätter ett stort värde i ett starkt konsumentskydd som bygger på transparens och valfrihet. Genom att ta fram vägledningar till branschens aktörer och självreglering vill SFM fortsätta att bidra till ett starkt konsumentskydd, god konkurrens och hög kvalité, säger Karin Lindblad, vd Svenska försäkringsförmedlares förening.

 

Om SFM: Svenska försäkringsförmedlares förening

SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare. SFM har ca 1 900 förmedlare och ca 150 bolag som medlemmar och föreningen har funnits sedan 1976. SFM verkar för en försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens på försäkringsmarknaden. Att vara medlem hos SFM ska innebära en kvalitetsstämpel för kunder och för de försäkringsbolag som samarbetar med medlemmen.

 

Presskontakt:

Emilie Wiklund

emilie.wiklund@sfm.se

073-0633775

27 oktober, 2020

Kom ihåg den årliga kunskapsuppdateringen

År 2020 har varit ett ovanligt år med anledning av Covid-19. Pandemin har påverkat hela vårt samhälle och däribland försäkrings- och förmedlarbranschen. Året närmar sig nu sitt slut och vi vill påminna er om att försäkringsförmedlare och -distributörer behöver delta i fortbildning varje år i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution.

Kravet om minst 15 timmars årlig fortbildning kan vara svårt att tillgodose fysiskt detta år men möjligheter finns för att ta del av relevant kunskapsuppdatering digitalt vilket även skapar möjligheter för den enskildas behov av utbildning innan årets slut.

Om du inte ännu anmält dig till en årlig kunskapsuppdatering kan du registrera dig och komma igång direkt hos InsureEd– under 2020 får du som medlem hos SFM 25% rabatt. Vill du veta mer om utbildningarna hos InsureEd kan du anmäla ditt intresse till att medverka vid en digital presentation den 3 november kl.16.00 genom att skicka ett mail till utbildning@insureed.se

26 oktober, 2020

Finansinspektionen om försäkringsdistributörer i ny tillsynsrapport

Finansinspektionen har nyligen i en tillsynsrapport pekat på vikten av konsumentskydd i samband med försäkringsdistribution och att konsumenter ska erbjudas produkter som är lämpliga i förhållande till deras behov och förutsättningar, så kallad målmarknad (Fullständiga rapporten finns längst ned på denna länk). SFM sätter stort värde i ett starkt konsumentskydd som bygger på transparens och valfrihet. Genom bland annat vägledningar till branschens aktörer och självreglering vill SFM bidra till ett starkt konsumentskydd.

SFM vill göra sina medlemmar särskilt uppmärksam på denna rapport eftersom den stödjer det faktum att det även finns en stor tillit från försäkringsföretagen att försäkringsförmedlare träffar kunder och lämnar rådgivning om deras produkter. Enligt Finansinspektionens rapport förlitar sig majoriteten av livförsäkringsföretagen i undersökningen på externa distributionskanaler och försäkringsförmedlare är den viktigaste kanalen.

Det kommer inte som en nyhet för SFM att försäkringsförmedlare är en vital del av svenska livförsäkringssparares kontakt med försäkringssparande, ofta långsiktigt sådant. Rapporten stödjer därför på ett sätt försäkringsförmedlarens bidrag till både kunder och samhälle. Tack vare att försäkringsförmedlare är en så pass viktig aktör på marknaden, sker därför en stor del av distributionen på en konkurrensutsatt marknad till nytta för konsumenter och andra kunder. Det skapar förutsättningar för lägre kostnader och bättre produkter. Med en rådgivare som inte är bunden till ett enskilt företags produktutbud har konsumenten även större möjlighet att byta rådgivare och på så vis även möjlighet att själv konkurrensutsätta rådgivningsmarknaden.

En sak som Finansinspektionen kommer att fokusera på i arbetet framöver enligt rapporten, är företagens ansvar i relation till  distributionskanalerna. I den distribution som försäkringsförmedlare representerar finns det flera konkreta initiativ för informationsstandardisering och effektiv uppföljning i marknaden. För att värna valfrihet och kvalitet i branschen som SFM löpande verkar för att förbättra, kommer SFM därför även att följa Finansinspektionens arbete framgent.

Har du frågor, synpunkter eller vill veta mer, kontakta SFM:s jurist Per Johan Gidlund.

perjohan.gidlund@sfm.se, 073-662 73 32

22 oktober, 2020

Hållbara utbildningar och medarbetare inom försäkringsbranschen

InsureEd är företaget som arbetar med fortbildning och yrkesrollsutveckling för personer verksamma inom försäkringsbranschen. I en bransch som ständigt förändras och ställs inför nya utmaningar, både vad gäller lagar och regler så väl som nya tekniska innovationer, behöver man som verksam hänga med för att hålla god kvalitet i sitt arbete som exempelvis försäkringsförmedlare – oavsett om det gäller liv-, sak- eller personförsäkringar. 

– Utbildning inom försäkringsområdet är viktigt i många led. Genom att arbeta och följa utvecklingen av frågor som försäkringsbranschen ställs inför kan vi lyfta hållbarhetsvärdet i arbetet och visa på vilken viktig samhällsfunktion försäkringar har, berättar Hedda Hök, vd för InsureEd.

Hållbarhet finns i flera led inom verksamheten men med utbildningsaspekten är det den hållbara medarbetaren som är i fokus. Med våra utbildningar vill vi skapa möjligheter för medarbetare att kontinuerligt reflektera, lyssna, ta till sig och värdera kunskap utifrån sin yrkesroll. Genom samverkan i branschen ökar även möjligheten att se om det är något som branschen behöver titta på för att bidra till företaget, samtidigt som man utvecklas på ett personligt plan.

Utbildningarna ger både praktiskt hands-on kunskap så väl som teori och med en flexibilitet i kursupplägg finns det flera sätt att forma sin utbildning – vilket också i sin tur är ett steg i att vara hållbar och låta flexibiliteten ge individen större utrymme och mer ansvar för sin yrkesrollsutveckling.

– Vi bygger våra utbildningar i steg och producerar dem i moduler som tillgängliggörs i olika format. Vi börjar med det mest grundläggande och bygger sedan på. Vi vill tillgodose olika förutsättningar genom stor grad av pedagogik, konfigurering och design för att tillhandahålla utbildningar och tjänster som individualiserar upplevelsen.

– Medarbetaren är ens största tillgång. Att satsa på utbildning för sina medarbetare är att satsa långsiktigt på sitt företag – samtidigt som vi ser att det blir allt viktigare för varje enskild individ att driva sin personliga utveckling framåt, avslutar Hedda.

 

https://bilagor.di.se/#pages/290249/1/48

13 oktober, 2020

InsureEd ökar nu kapaciteten för en effektiv och heltäckande utbildning inom branschen

Pressmeddelande:

InsureEd har bedrivit utbildningsverksamhet inom försäkringsbranschen sedan 2017 och med en stor efterfrågan på företagets produkter väljer nu InsureEd att ta in nytt kapital och bredda ägandet för att möta den stora efterfrågan som finns på utbildningar inom försäkringsbranschen -men även utanför.

 • Vi har sett en stor och växande efterfrågan på InsureEd:s många olika utbildningar och är nu glada över att vi nu kan ta fortsatta steg för att med en effektiv utbildningsverksamhet stärka kompetens och kvalitet inom försäkringsbranschen, säger Gunnar Hökmark, styrelseordförande InsureEd och SFM.

InsureEd menar att allt fler inom branschen värdesätter att investera i sina medarbetare för en mer långsiktig och hållbar verksamhet.

 • Vår ambition är att skapa hållbarhet och kvalitet bland medarbetare och företag. Försäkringsbolag och förmedlare har en avgörande samhällsekonomisk funktion och genom utbildning kan både kund- och samhällsnyttan stärkas. Detta är något som vi ser blir allt viktigare i takt med de krav som ställs på branschens aktörer, säger Hedda Hök, vd InsureEd.

 

Om InsureEd:

InsureEd SFM AB etablerades som eget bolag under SFM 2019 efter att verksamheten grundats inom SFM sedan 2017.InsureEd tillgodoser branschgemensamma fortbildningsbehov. Inom hela det område där lagen kräver kunskaper likväl i takt med branschens utveckling är syftet att se till att det finns lätt tillgängliga och kvalitativa utbildningar som lever upp till dessa krav och hjälper individen att utvecklas. Redan 2018 köptes över 2 000 utbildningar från SFM i utbildningsportalen InsureEd av både förmedlar- och försäkringsbolag.

 

Presskontakt:
Emilie Wiklund
emilie.wiklund@sfm.se
073-063 3775

 

   

Gunnar Hökmark                                             Hedda Hök
Ordförande, SFM                                             VD, InsureEd

8 oktober, 2020

EIOPA vill främja konsumentcentrerade metoder

Idag publicerade EIOPA en rapport som beskriver deras syn på regelverket vad gäller produkttillsyn (POG, Product governance oversight).

EIOPA menar att huvudsyftet med tillsynen av POG är att säkerställa en konsumentcentrerade ansats i praktiken. Detta omfattar produktgodkännande, distribution samt övervaknings- och granskningsprocesser.

EIOPA lyfter fram att produktbolag och distributörer bör ta hänsyn till deras affärsmodell, produktkomplexitet och egenskaper hos målmarknaden i deras styrdokument och processer. Fokus i tillsynen kommer att ligga på hur försäkringsgivare och distributörer säkerställer en kundorienterad produktdesign, godkännande och distributionsprocess med lämpliga system och kontroller på plats genom att:

 • Fastställa om målmarknaderna för varje produkt är tillräckligt definierade.
 • Bedöma om produkttesterna i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till om varje individuell produkt är rättvis och att har ett värde;
 • Avgöra om distributionsstrategier är adekvata.

 

Rapporten finns nedan och på länken.

https://www.eiopa.europa.eu/content/effective-supervision-product-oversight-and-governance-crucial-driving-good-outcomes_en

EIOPA’s approach to the supervisions of product overshight and governance.pdf – EN

 

Kontakta SFM:s jurist om du har några synpunkter att bidra med, perjohan.gidlund@sfm.se

8 oktober, 2020

Digital konferens om miljöansvarsdirektivet – öppen anmälan

EU-Kommissionen, som SFM informerat om tidigare, utvärderar miljöansvarsdirektivet och släppte under sommaren 2020 en rapport om de senaste slutsatserna. Ett led i kommissionens arbete utgörs av en konferens som i år arrangeras helt digitalt och är öppen för anmälan av intresserade. Konferensen arrangeras 16-20 november med seminarier mellan 09.30-13.00 och på eftermiddagarna kommer särskilt inbjudna arrangörer att hålla workshops.

Bipar håller en workshop den 16 november mellan 14.00-15.00 och är du som medlem intresserad av att representera SFM vid det tillfället eller har frågor är du välkommen att kontakta SFM:s jurist på perjohan.gidlund@sfm.se

Under kommissionens förmiddagspass kommer följande teman att diskuteras, där SFM bedömer att ”Financial security” kan vara av särskilt intresse för medlemmar.

 • Monday, November 16: Financial security
 • Tuesday, November 17: ELD guidelines on environmental damage
 • Thursday, November 19: Environmental damage cases. A new perspective from the ground.
 • Friday, November 20: ELD Multi-Annual Work Programme 2021-2024

7th-ELD-Stakeholder-Conference_AGENDA 7th-ELD-Stakeholder-Conference_INVITATION-LETTER

 

Länk för registrering: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ELD_StakeholderC_registration

 

Bakgrund

Direktivet om miljöansvar (ELD) antogs 2004 och ändrades senast delvis 2019 (rapportering). Det övergripande målet för ELD är att tillämpa gemensamma, juridiskt bindande EU-standarder som syftar till att minska skador på miljö och natur. Direktivet fastställer ett ramverk för miljöansvar för att förhindra och återställa miljöskador när det orsakas av näringsidkare. Den innehåller principen ”förorenaren betalar”.

En av de frågor som har kommit upp under åren i diskussionen på europeisk nivå är tillgängligheten (till rimliga kostnader) av försäkringar och andra typer av ekonomisk säkerhet och behovet eller inte av obligatorisk ekonomisk försäkran.

”Genomförandekontrollerna” av direktivet visade att brist på data om ELD-fall och om jämförbara incidenter / olyckor som behandlats enligt nationell lagstiftning, var orsaken till direktivets begränsade effekt för att förebygga och avhjälpa miljöskador.

7 oktober, 2020

EIOPAs senaste frågor och svar

EIOPA publicerar löpande frågor och svar (Q&As) som är ett praktiskt tillsynsverktyg för att stödja ”en gemensam tillsyn och tillsynsmetoder”. EIOPA:s frågor och svar är icke-bindande och de omfattas inte av ”följ eller förklara”-förfarandet. Dessa frågor och svar ger praktisk vägledning om tillämpningen av IDD och de delegerade förordningarna om i huvudsak POG och om investeringsbaserade försäkringsprodukter (IBIPs) men även vissa delar av direktivets artiklar. Du som medlem kan ta del av en filtrerad version av relevanta frågor och svar i excel och pdf här>>>

7 oktober, 2020

Synpunkter på EU-kommissionens digitala strategi för EU

Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) har fått möjlighet att lämna synpunkter med anledning av att EU-kommissionen den 24 sep 2020 presenterat en digital strategi för EU ”Digital Finance Package”[1]. I förslaget ingår en strategi som syftar till att ta till vara den digitala utvecklingen på finansmarknaden till förmån för konsumenter och företag samt en strategi för betalningar.[2] Strategin innehåller också två lagförslag; nya regler för kryptotillgångar och en ny förordning för att stärka finansmarknadens operationella motståndskraft (cybersäkerhet).

 

SFM är positiva till en digital utveckling inom EU och medlemsstaterna som leder till bättre situation för konsumenter i stort och för försäkringsförmedlarnas kunder specifikt. Försäkringsförmedlarbranschen och förmedlarna har under lång tid använt och utnyttjat teknik för att förbättra transaktionshastighet, rörlighet, effektivitet och spårbarhet. Teknik är således redan idag en integrerad del i en försäkringsförmedlares vardag men där den mänskliga kontakten och personliga servicen i rådgivning är viktig i värdekedjan.

 

I synpunkterna lyfter SFM även upp risker kopplade till den digitala strategin som bl.a. rör konsumentskyddet, utbyte av data samt vikten av ett tydligt och transparent regelverk för såväl traditionella som digitala aktörer på marknaden.

 

Läs mer här Digital Finance Package.

[1] Brussels, 24.9.2020 COM(2020) 591 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL

COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on a Digital Finance Strategy for the EU.

[2] ”A Digital Finance Strategy: towards a European financial data space – new ways of channelling funding to SMEs – better financial products for consumers”.

5 oktober, 2020

Vd Karin Lindblad i stor intervju om SFM

SFM och förmedlarna agerar både för kund och samhällsekonomi

 

– Försäkringsförmedlare har en nyckelroll på försäkringsmarknaden och bidrar till en ökad konkurrens på försäkringsområdet. Försäkringsförmedlarnas kunder ska känna sig trygga, vara nöjda och de ska få tillgång till försäkringar som erbjuds i konkurrens. På så sätt tillför försäkringsförmedling och förmedlarna ett stort värde till kunden och bidrar till samhällsekonomin. Detta har varit min utgångspunkt för det arbete som SFM bedrivit.

Nordisk försäkringstidskrift har intervjuat Karin Lindblad , VD för Sveriges Försäkringsförmedlares förening (SFM) sedan 2015, kring vad som hänt på förmedlarsidan fram till nu och även fått några framåtblickar.

SFM bildades i slutet av 1970 talet och representerar försäkringsförmedlare inom såväl sak- som livförsäkring. SFM har cirka 1 900 förmedlare respektive ca 150 bolag som medlemmar varav 1/3 sakförsäkringsförmedlare och 2/3 livförsäkringsförmedlare.

Under de här fem åren har SFM haft ett antal prioriteringar. Förutom att tillhandahålla ansvarsförsäkring, remissvar, medlemsstöd, vägledningar, rådgivningsdokumentation, fullmakter mm, så har de tre viktigaste prioriteringarna varit:

1. Verka för stort förtroende för försäkringsförmedlare/synliggöra förmedlarnas roll och betydelse

Öppenhet och kommunikation

– Öppenhet och kommunikation är av central betydelse för SFM och av stor vikt för våra medlemmar, inte bara eftersom det finns regelverkskrav utan framförallt eftersom det skapar tillit till marknaden, konstaterar Karin.

En stor del av SFM:s arbete är tolkningar av lagen om försäkringsdistribution, men även att på ett transparent sätt samordna viktiga frågor för branschen som underlättar informationsutbytet och våra medlemmars arbetssituation. Utöver att ge stöd till medlemmar verkar SFM givetvis för medlemmarna genom påverkansarbete i Sverige och inom EU.

Dialog

Regleringar på försäkringsmarknaden är alltmer riskbaserade och det finns ofta utrymme för olika tolkningar. I en sådan miljö behöver försäkringsförmedlare snabbt kunna anpassa arbetssätt och kundsskydd utifrån erfarenheter om var det finns risker.

SFM för därför dialog på försäkringsmarknaden med för branschen centrala myndigheter och liknande intressenter.(t ex Finansinspektionen, Konsumentverket, Konsumenternas Bank & Finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå) samt utvecklar självreglering för att därmed minska behovet av mer trögrörlig lag och föreskrift. SFM:s arbetsgrupper Forum för Sakförsäkring och Forum för Livförsäkring (där försäkringsbolag ingår) samt Bipar (se nedan) utgör viktiga diskussionsytor för försäkringsmarknaden.

Rådgivning

Att bistå sina medlemmar med allmän rådgivning och information är inget nytt för SFM. SFM leder ett regelverksutskott där tolkningsfrågor av regelverket diskuteras med seniora jurister i förmedlarkåren. Genom detta utskott samt genom Liv- och Sak grupperna har bl. a. ”SFM Vägledning Sak” och ”SFM Vägledning Liv” tagits fram och som nu finns publicerade på SFM:s hemsida.

SFM Vägledning SAK och LIV

– Försäkringsförmedling förutsätter högt förtroende frän marknaden och genom vägledning till branschen skapas förutsättningar för ett starkare och mer enhetligt skydd för kunderna. Genom samarbete mellan representanter från medlemmarna har SFM arbetat fram vägledningar som beretts via Forum för Sakförsäkring och varit föremål för remiss till samtliga medlemmar. SFM har samlat på sig juridiska frågor under flera år och när liknande frågor under tid dök upp bestämde vi oss för att samla ihop våra riktlinjer i vägledningar. En för Sak och en för Liv, berättar Karin.

Hon pekar också på att det varit viktigt att ta fram en vägledning som är praktisk för medlemmarna och inte allt för juridisk och teknisk. Tanken är att SFM ska revidera dessa vägledningar varje år och arbetet kommer därmed att löpa vidare under året.

– Vi rekommenderar våra medlemmar att tillämpa vägledningarna och ser även gärna att andra aktörer på marknaden tillämpar dem i de fall det är relevant.

2. Förenkla vardagen/branschaktiviteter inom liv 

SFM har tillsammans med Svensk Försäkring bildat två gemensamt ägda bolag, nämligen Fullmaktskollen AB och S4I Standard for Insurance AB i syfte at förenkla vardagen inom liv.

Fullmaktskollen – digitalisera fullmaktshanteringen

Fullmaktskollen AB, som bildades 2014, ägs gemensamt av branschorganisationerna SFM och Svensk Försäkring. Frågan om fullmakter och deras tillgänglighet för den enskilde konsumenten, i syfte att förenkla och skapa en översikt, är och har varit en angelägen fråga för SFM.

– Vi har varit måna om att säkra att hanteringen ligger i kundernas intresse med en tydlig relation mellan kund och förmedlare. Mot den bakgrunden har SFM deltagit i utvecklingen av Fullmaktskollen för att kunna garantera kundernas säkerhet och nytta vid olika transaktioner samt att bidra till en ökad digitalisering och därmed ökad effektivitet hos medlemsbolagen.

För närvarande finns ca 400 000 fullmakter i systemet och de flesta aktörerna är nu anslutna till tjänsten.

S4I Standard for Insurance AB

S4I Standard for Insurance (S4I) ägs gemensamt av SFM och Svensk Försäkring och tar fram innehåll och struktur för informationstjänster som branschen vill ha beskrivna på ett standardiserat sätt.  Bolaget bildades hösten 2016. Bakgrunden till bildandet av S4I är att tillhandahålla gemensamma elektroniska standarder, finansierade via avgifter från aktörer som avser att delta aktivt i vidareutvecklingen av standarderna.

Avsikten är att alla standarder som utvecklas och förvaltas av S4I ska vara öppna för alla och finnas tillgängliga kostnadsfritt på S4I:s hemsida. Arton aktörer är anslutna och en ny version av standarden, som används inom pensions – och livförsäkringsområdet, slutfördes 2019. Alecta och minPension har under fjärde kvartalet 2019 implementerat den nya standarden.

Fokus under 2020 är att implementera standarden hos de övriga anslutna bolag. S4I har även under 2019 tagit fram en standard för provisionsinformation inom försäkringsområdet. Implementering av den nya provisionsfilen kommer att genomföras under 2020.

Projekt motorfordon inom sak

En informationsstandard gällande produkten motorfordon har utvecklats under de senaste åren. Nu kommer projektet att ta fram en konceptuell lösning för ett enkelt, säkert och effektivt informationsutbyte inom sakförsäkringsområdet. Det framtagna materialet ska fungera som ett underlag för att gemensamt kunna besluta om en långsiktigt målbild. Projektet kommer att pågå hela hösten 2020.

3. Plattform för lärande

InsureSec AB

Försäkringsförmedlare ska agera korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen. För att bidra till detta bildades InsureSec 2012 av SFM och de större svenska livförsäkringsbolag som distribuerar sina försäkringar genom försäkringsförmedlare.

Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd, kriterier för kompetens och kunskapstester syftar InsureSecs verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige.

InsureEd SFM AB

– Under det gångna året har vi tagit ytterligare ett steg i denna utveckling av förmedlarbranschen och vår egen verksamhet genom lanseringen av InsureEd, som sedan 2019 är ett till SFM helägt dotterbolag. Där utvecklar vi nya utbildningar som möter de behov som licensiering och certifiering kräver men också de krav på kunskaper som finns över hela marknaden för försäkringsdistribution i en vidare bemärkelse. Det ger bättre och rakare villkor för konkurrens när kunskapskraven inte bara gäller traditionella förmedlare. Det ger en bättre marknad för tillväxt och utveckling, betonar Karin.

Implementeringen av IDD fungerat tillfredsställande

Självklart har implementeringen av IDD (EU-direktivet om försäkringsdistribution) tagit en stor del av SFM:s tid under de senaste åren. Hur har implementeringen fungerat? Vilka har varit utmaningarna? Något som fortfarande är utestående?

– Genom att vi i försäkringsbranschen har varit proaktiva och tagit fram tolkningar av lag och föreskrift som kan sätta ramar för medlemmar och andras tillämpning av reglerna samt Finansinspektionens förståelse för att man inte på så kort tid kan implementera ett helt regelverk, är det nog vår uppfattning att implementeringen har fungerat tillfredsställande. De stora utmaningarna är att inte ta fram branschgemensamma överenskommelser som kan vara konkurrensbegränsande.

Karin betonar att en stor utmaning under arbetet var hur man når en balans mellan att rådgivaren ska kunna ta betalt för sitt arbete och kundens behov av kostnadseffektiv rådgivning i balans med kundskyddet.

– Vi hade en väldigt bra och öppen dialog med Finansdepartementet och upplever att den reglering vi fick skapar förutsättningar för kunder att få transparens i rådgivningen samtidigt som försäkringsförmedlare kan fortsätta konkurrensutsätta försäkringsmarknaden.

Saknar tydliga regler om hur personuppgifter får behandlas

Är det något som fortfarande är utestående?

– Om något är utestående i lag och föreskrift, skulle jag säga att det är GDPR. Där saknar vi för närvarande tillfredställande förutsebarhet om hur känsliga personuppgifter får behandlas. Det är inte så att verksamheterna inte kan hantera det, men med hänsyn till kundernas behov av rådgivning i kombination med att hantering av personuppgifter är så pass viktigt, borde ytterligare riktlinjer ges på området. Hantering av känsliga personuppgifter i finansiell rådgivning, oavsett verksamhet, borde uttryckligen vara accepterat så att även rätt skyddsmekanismer finns på plats för de personer som hanterar och hanteras.

Det som ligger närmast nu är kommande förändringar i IDD-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn mm.

Förmedla branschens positiva inverkan på samhällsutmaningarna

Hur ser då framtiden ut för SFM?

– Vår viktigaste uppgift är fortsatt att verka för en bättre försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet, god konkurrens och mångfald bland förmedlare. Vi behöver förtydliga och förmedla branschens positiva inverkan på de samhällsutmaningar som branschen har bäring på. Vi behöver också lyfta vikten av den kundnytta förmedlaren tillför för den enskilda kunden.

Samhällsutmaningarna är stora och försäkringsförmedlarbranschen spelar en mycket viktig roll. Karins övertygelse är att småföretagare i Sverige är ryggraden i svensk ekonomi och SFM:s medlemmar underlättar för småföretagare att växa, hantera risker i sin näringsverksamhet och vara attraktiva arbetsgivare med individuella tjänstepensionsplaner. För SFM är det viktigaste att fortsättningsvis stötta medlemmarna i deras dagliga arbete i kontakt med kund.

– Där fortsätter vi utveckla vår dialog och vårt påverkansarbete både i Sverige och inom EU.

På regelverkssidan tror vi såklart att hållbarhet tillsammans med EU-kommissionens uttalade vilja att skapa bättre förutsättningar för privatpersoner att investera sitt sparkapital långsiktigt kommer att fortsätta driva regelverksutveckling. Det är viktigt för EU:s medlemsstater att skapa möjligheter för privat sparkapital att nå infrastrukturinvesteringar nu och i framtiden, framhåller Karin.

Påverka på EU-nivå

Hur arbetar ni så slutligen på EU-nivå?

– SFM är den förening i Skandinavien som deltar i BIPAR:s Director Committe. Jag och vår jurist Per Johan Gidlund ingår i Director´s Committe. BIPAR behandlar frågor som är gemensamma för europeiska försäkringsförmedlare och har varit mycket delaktig i att påverka utformningen av regelverk på EU-nivå.

Genom BIPAR har SFM bland annat fått tillträde till nyckelpersoner i den medlemsstat som innehar ordförandeskapet för Europaparlamentets arbetsår och information från både EU-kommissionen och EIOPA på ett tidigt stadium.

– I praktiken lyckas vi på EU-nivå, genom att förena vårt nationella nätverk med det internationella nätverket. Vi har en struktur inom SFM som gör att vi lätt kan få del av förmedlarnas vardag och utmaningar samtidigt som vi är ett samtal bort från Bryssel, säger Karin och fortsätter:

– I EU-sammanhang tror jag inte att det är möjligt att överskatta vikten av att få information i tidigt stadium och delta i den diskussion som uppstår. Det är i EU-parlamentet som ramarna sätts och det är av EIOPA som riktlinjerna beslutas, vilka vi i Sverige sedan måste förhålla oss till. Detta skapar robusta regelverk med god förutsebarhet, vilket är bra både för kunder och för branschen.

SFM:s ambition är att bidra med en balanserad bild av den svenska marknaden, så att regelverken inte leder till disruptiva förändringar.

– Sådana förändringar kan påverka medlemmarnas möjlighet att verka på marknaden och därmed försämra konkurrensen på försäkringsmarknaden och i förlängningen kundernas tillträde till konkurrensutsatt rådgivning om försäkringar, avslutar Karin Lindblad.

https://nft.nu/sv/sfm-och-formedlarna-agerar-bade-kund-och-samhallsekonomi

25 september, 2020

Ny plan klubbad för stärkt kapitalmarknadsunion inom EU

EU-kommissionen har fastställt en plan för en starkare kapitalmarknadsunion inom EU och hänvisar till att den kommer vara central för att uppnå återhämtning efter Covid-19. I den nya handlingsplanen listar kommissionen 16 åtgärder, inklusive åtgärder som berör marknaden för försäkringsdistribution (höja kvaliteten på finansiell rådgivning, och en utvärdering av reglerna i samband med incitament, investeringsrådgivning och informationsgivning).

Per Johan Gidlund, SFM:s jurist, lyfter fram att det finns åtgärder som uttryckligen tar sikte på konsumentskyddet, bland annat:

Åtgärd 7: Åtgärder för att förbättra den finansiella kunskapen för privatpersoner och

Åtgärd 8: Bedömning av de regler som är tillämpliga för ersättningar och transparens samt, där det bedöms nödvändigt, föreslå tillägg i de rättsliga ramverk som skyddar investerande konsumenter för att säkerställa att de får rättvisa råd med tydlig och jämförbar produktinformation (Q1 2022). Ta fram förslag om hur informationsmängden kan minska för mer erfarna investerande konsumenter, hänsyn tagen till lämpliga skyddsåtgärder. Förbättra nivån för professionella kvalifikationer för rådgivare inom EU (Q1 2023/2024) och utvärdera det lämpliga att införa en pan-europeisk titel för EU-rådgivare. (Q1 2022)

SFM deltar i arbetet kring kapitalmarknadsunionen inom ramen för den europeiska partnerorganisationen Bipar. Här kan ni ta del av den fullständiga planen och mer information: https://ec.europa.eu/info/publications/200924-capital-markets-union-action-plan_en

 

CMU Action Plan 24092020 CMU Action Plan Annex 24092020 CMU Action Plan press release 24092020 CMU Action Plan Q&A 24092020 CMU ECON report final Sept 2020

22 september, 2020

Penningtvätt – därför måste försäkringsförmedlare ställa frågor

Penningtvätt – därför måste försäkringsförmedlare ställa frågor

SFM presenterar branschgemensam kundinformation.

Försäkringsförmedlare som distribuerar livförsäkring är en av de aktörer som omfattas av regelverket för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Ett viktigt led i att följa regelverket är att berörda aktörer får in tillräcklig information från sina kunder för att kunna bedöma risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bland annat måste tillräcklig information inhämtas för att kunna stämma av om kunden är så kallad politiskt utsatt person (PEP) och vem/vilka som är verkliga huvudmän till en företagskund.

SFM har med hjälp av medlemsbolag tagit fram branschgemensam kundinformation som beskriver varför försäkringsförmedlaren behöver ställa de relevanta frågorna.

Försäkringsförmedlarna är den näst största distributionskanalen på livförsäkringsmarknaden och träffar kunder varje dag. Detta informationsblad är ett led i hur SFM arbetar, tillsammans med medlemmarna, för att förenkla vardagen för försäkringsförmedlaren. En småföretagare ska inte behöva ägna sitt rådgivningsmöte med sin försäkringsförmedlare åt att diskutera penningtvätt, där ska fokus vara på kundens krav och behov. Med detta blad kan kunden få information på förhand och i så fall ställa frågor vid mötet, säger Per Johan Gidlund, SFM:s jurist.

Här finns informationsbladet från SFM: Därför måste försäkringsförmedlare ställa frågor

Här kan man även ta del av exempel på andra branschföreningars informationsblad:

https://www.svenskforsakring.se/globalassets/faktablad/penningtvatt.slutgiltig.pdf

https://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/penningtvaett/daerfoer-maaste-banken-staella-fraagor/

22 september, 2020

EU- kommissionen om förberedelser inför Brexit

Brexit

Nyligen gav EU-kommissionen ut en kommunikation om vilka förberedelser som krävs med anledning av Brexit. Nedan punktlista är ett utdrag av relevans för försäkringsförmedlare som bedriver gränsöverskridande verksamhet:

 • Sedan den 1 februari 2020 har Storbritannien dragit sig ur Europeiska Unionen och blivit ett ”tredjeland”.
 • Utträdesavtalet föreskriver en övergångsperiod som slutar den 31 december 2020. Fram till det datumet gäller EU-lagstiftningen i sin helhet i och utanför Storbritannien.

Under övergångsperioden kommer EU och Storbritannien att förhandla fram ett nytt samarbetsavtal. Det är dock inte säkert om ett sådant avtal kommer att ingås och träda innan övergångsperiodens slut.

Under alla omständigheter skulle ett sådant avtal skapa en internationell relation som kommer att skilja sig mycket från Storbritanniens nuvarande deltagande på den interna marknaden i EU.

Därför påminns alla berörda parter, och särskilt aktörer inom det ekonomiska samarbetet, om de rättsliga konsekvenser som övergångsperiodens slut kommer att få för deras verksamhet.

 • Försäkringsförmedlare som är registrerade i Storbritannien kommer inte längre att dra nytta av sina registreringsrättigheter enligt direktiv (EU) 2016/9716 och kommer därför inte längre att kunna bedriva affärsverksamhet i Europeiska Unionen på grundval av deras brittiska registrering.
 • Brittiska försäkringsbolag kommer inte längre att kunna dra nytta av tillstånd under Solvens II att tillhandahålla tjänster inom EU.
 • Filialer till brittiska försäkringsbolag i EU blir filialer till försäkringsbolag från tredjeländer. De kommer att behöva tillstånd i medlemsstaten för sin verksamhet för att kunna fortsätta göra affärer.
 • EU-dotterbolag (juridiskt oberoende företag etablerade i EU och kontrollerade av eller anslutna till försäkringsbolag etablerade i Storbritannien) kan fortsätta att fungera som EU-försäkringsbolag.
 • Storbritanniens försäkringsbolag kommer att påverkas för deras EU-verksamhet. Enligt Solvens II-direktivet kommer de att omfattas av de villkor som ställs av den EU-medlemsstat där de bedriver sin verksamhet. (Likvärdighetsbedömning pågår).
 • Enligt Solvens II-direktivet är företag skyldiga att vidta åtgärder för att säkerställa att kontrakt kan fortsätta att upprätthållas. För detta ändamål bör försäkringsföretag bedöma konsekvenserna som inträffar vid övergångsperiodens slut på sin verksamhet och portföljer.

Läs den fullständiga informationen här avseende försäkring och här avseende personuppgiftshantering.

16 september, 2020

Dom i brittiskt testfall om avbrottsförsäkring

Financial Conduct Authority (FCA), brittiska motsvarigheten till Finansinspektionens avdelning för uppförandetillsyn, har drivit ett så kallat test-case i högsta domstolen för att pröva ett 21 individuella försäkringsvillkor från ett antal försäkringsbolag verksamma på den brittiska marknaden. Domen meddelades den 15 september och spänner över 150 sidor. Domen innebär inte ett beslut i enskilda fall av skador men domstolen gör en genomgång av ett antal individuella villkorsbestämmelser och ger sin syn som ska gälla för tillämpning av de berörda villkoren. Domen kan nu vara föremål för överklagande och berörda försäkringsbolag uppmanas nu av domstolen att analysera de egna villkoren mot domen.

 

Information från FCA kan läsas här >>>https://www.fca.org.uk/news/press-releases/result-fca-business-interruption-test-case

En summering av en brittiska advokatfirma kan läsas här >>> https://hsfnotes.com/insurance/2020/09/15/judgment-handed-down-in-fcas-covid-19-business-interruption-insurance-test-case/

14 september, 2020

InsureEd söker en digital pedagog

Länk till InsureEds annons här: https://www.insureed.se/lediga-tjanster/

 

InsureEd stärker teamet med ytterligare en initiativrik och självgående kollega denna gång med inriktning mot teknik och digital pedagogik.

I rollen som Digital pedagog konfigurerar och designar du vårt LMS (Learning Management System) att möta våra kunders behov av pedagogisk digital fortbildning.

InsureEd är ett nystartat utbildningsbolag specialiserade mot försäkring. Vi erbjuder digitala självstudier för licensiering/certifiering och behörighetsregistrering av olika yrkesroller men även andra relevanta fortbildningsmöjligheter. Våra kursdeltagare är personer verksamma inom eller i nära relation till försäkringsdistribution och vi verkar för att genom samverkan med branschens olika aktörer tillgodose gemensamma fortbildningsbehov. Idag är vi tre anställda och kraftigt växande med en stark tro på teamarbete, inkludering och nytänkande.

Placeringsort: Stockholm

Tjänsten är på heltid och tillsvidare

Om tjänsten

Genom att tillhandahålla våra utbildningar digitalt finns stora möjligheter att anpassa studiesituationen utifrån enskilda personers behov. Vi behöver tillgodose olika förutsättningar och genom stor grad av pedagogik, konfigurering och design i olika verktyg tillhandahålla utbildningar och tjänster vilka individualiserar upplevelsen.

Som digital pedagog är dina huvudsakliga uppgifter att leda och utföra den pedagogiska anpassningen och utvecklingen av våra utbildningar i de olika plattformar och verktyg vi tillgår men även att säkerställa att det integrerar optimalt med bakomliggande system. Du har därför ett stort teknikintresse och kan agera teknisk beställare mot våra samarbetspartners avseende de plattformar, verktyg och system vi licensierar samt agera interaktionsdesigner.

Tillsammans med oss andra kommer du även att ha en viktig roll i den fortsatta etableringen och profileringen av bolaget likväl i mötena med våra kunder och branschkollegor. Rollen kommer att ge dig ett brett kontaktnät inom hela försäkringsbranschen.

Vi tror att du:

 • Har stort intresse och erfarenhet av pedagogiskt lärande
 • Är examinerad pedagog med lärarbehörighet och visst teknikkunnande alternativt ingenjör med erfarenhet och vidareutveckling mot pedagogik
 • Har högt kunnande av Learning Management Systems (LMS), SCORM och författarverktyg
 • Är driven, självgående och initiativrik
 • Är strukturerad, noggrann och uppskattar att ha många bollar i luften samtidigt
 • Brinner för personlig utveckling och lärande
 • Vill ingå i ett team med flera olika kompetenser

Kanske har du en bakgrund som webbutvecklare med kunskaper inom HTML, CSS och Javascript. Har du dessutom kunskap om PHP eller Python och erfarenhet av WordPress, LMS och olika betallösningar är det extra positivt.

Därför ska du komma och jobba på InsureEd:

Vi gillar att ligga i framkant och tror på att samverka och hjälpas åt. Vi tror på individens vilja till självledarskap och vår roll att till det föreslå möjligheter och lösningar. Vi har en viktig roll i att skapa gemensamma utbildningar där det är relevant.

InsureEd är ett helägt dotterbolag till Svenska Försäkringsförmedlare föreningen (SFM). SFM bildades i slutet av 1980-talet och representerar försäkringsförmedlares intressen inom såväl sak- som livförsäkring. SFM har ca 1 850 förmedlare respektive ca 400 bolag som medlemmar varav 1/3 sakförsäkringsförmedlare och 2/3 livförsäkringsförmedlare. Som branschorganisation verkar SFM för ett stort förtroende och en enklare vardag för försäkringsförmedlare samt för en kvalitativ plattform för lärande. Detta är en stark grundförutsättning för InsureEds expansion.

Intresserad? Skicka din ansökan (cv och personligt brev) till Hedda Hök, VD InsureEd, . E-postadress: hedda.hok@insureed.se så fort som möjligt, senast 30/9.

Vi behandlar ansökningar löpande.

Vid frågor kontakta Hedda Hök på +46(0)73 069 61 61

14 september, 2020

SFM:s vägledningar ger riktlinjer för omsorgsplikt

Artikel publicerad av Risk & Försäkring, Georg Ebert, länk till artikeln här >>>

 

Omsorgsplikt, dokumentationskrav och rådgivning är de viktigaste beståndsdelarna i Sfm:s nya vägledningsdokument som nyligen publicerades. Sfm:s jurist Per Johan Gidlund berättar om varför det behövs vägledningsdokument och hur de ska utvecklas framöver. 

Att bistå sina medlemmar med allmän rådgivning och information är inget nytt för Sfm. Organisationen har från 90-talet skickat ut manualer i pärmar till sina medlemmar. Nu är det digital information som gäller och i och med att organisationen fått väldigt många frågor från sina medlemmar om IDD beslöt sig Sfm för att ta fram tydliga vägledningar för sina medlemmar.

– Sfm har samlat på sig juridiska frågor under flera år. På Sfm leder jag ett regelverksutskott där vi diskuterar tolkningsfrågor av regelverket med seniora jurister i branschen. När vi hade fått liknande frågor från flera håll i branschen under lång tid kom tanken att vi borde samla ihop våra riktlinjer i en samlad vägledningsskrift, säger Per Johan Gidlund.

– Vi har sedan haft ett tung och namnkunnig arbetsgrupp i Omsorgsplikten i praktiken där vi haft konstruktiva diskussioner. Gruppen delade vi sedan in i delgrupper och bearbetade de olika områdena krav och behov, rådgivning, information och dokumentation.

Förutom regelverksutskottet deltar Per Johan Gidlund i Sfms sakförsäkringsforum Forum för Sak, där även sakförsäkringsbolag ingår och där framkom i november ett mycket tydligt önskemål om vägledning när det gäller delar av regelverket.

Borde inte förmedlarna ha koll på regelverket, inte minst som de flesta är licensierade i InsureSec och genomgår kontinuerliga utbildningar? 

– Min upplevelse är att medlemmar ställer många frågor, oavsett om de är InsureSec-licensierade eller ej, de vill göra rätt. Vi sprider svar på frågor som branschen ställer och som kanske många i branschen borde ställa men de vet knappt om det själva. Detta är på så vis ett proaktivt sätt att stötta våra medlemmar.

–  Sak har ettåriga kontrakt och det skapar en annan typ av kunddialog och en annan typ av avtalsarbete. Inom förmedling av sakförsäkringar rör det sig därför mycket om upphandlingar, förnyelser och avtal med många olika typer av företag. På livsidan behöver kontrakten inte förnyas lika ofta utan det är andra drivkrafter som styr kundkontakten.

Omsorgsplikten är ett område som fått mycket fokus i Sak-vägledningen.

– Det är ett mycket omfattande område som har krävt lång tid och långa diskussioner för att få fram riktiga vägledningar inom. Begreppet omsorgsplikt och att verka i kundernas intresse är principiella begrepp och då är det naturligt att det uppstår många frågor kring hur de ska tolkas. Förmedlarna behöver veta hur det fungerar i praktiken i olika situationer och för olika typer av kunder. Alla frågor vi får visar att det behövdes en praktisk vägledning.

Är du nöjd med vägledningen? 

– En vägledning ska vara praktisk och får inte bli allt för juridisk och teknisk. Jag tror vi har hittat en bra balans mellan teori och praktik.

Har ni lyckats täcka in tillräckligt många olika scenarier i er vägledning för att den ska vara mer eller mindre heltäckande inom området omsorgsplikt?

– Det är en första version av vägledningen och min bild är att vi täcker in de huvudsakliga områdena i regelverket, sedan har vi garanterat flera underområden vi kan arbeta vidare inom och därmed fler scenarier.

Arbetet med att få fram vägledning inom omsorgsplikt har hållit på sedan januari i år.

– Tid har såklart varit en utmaning eftersom de som deltagit i arbetet är seniora jurister och affärsansvariga som är mycket upptagna personer i sitt vanliga arbete. Vi har trots det lyckats få till ett flertal möten och diskussionsforum och nått målet att vara klar till sommaren. ForumFörSak har också varit med och tyckt till för att få båda perspektiven.

Har vägledningen påverkats något av arbetssättet med mer hemarbete i och med coronapandemin? 

– De frågeställningar vi har bearbetat har inte handlat om corona. I Omsorgsplikt i praktiken har vi ett avsnitt om hur information kan lämnas på olika sätt som är applicerbart och aktuellt nu i coronatider. Vi har påbörjat ett arbete om covid-19 också och det kanske kommer in i anvisningarna vad det lider.

Är det något ytterligare område som behöver förtydligas i vägledningarna? 

– Ja, vi har en lite besvärande utveckling kring tjänstepensionsmarknaden och distributionen av vissa tjänster där. Ta till exempel löneväxling och flytt av pensionskapital. Det krävs ingen lämplighetsbedömning inom flytt av tjänstepension. Det gör det svårt att exempelvis göra en krav- och behovsanalys för löneväxling. Förstår den anställda verkligen de ibland ganska komplicerade effekterna av löneväxling även om man inte träffar en rådgivare. Det ska vi diskutera i höst. Ett annat område är att omsorgsplikten nu är väl utredd inom Sak, men den är inte lika genomarbetad inom liv så det får vi kanske göra också.

Hur ofta kommer vägledningarna att uppdateras? 

– Tanken är att vi ska revidera dessa vägledningar varje år. Därför har det varit viktigt i arbetet att skapa en bra struktur som är lätt att underhålla, säger Per Johan Gidlund.

Sfm rekommenderar sina medlemmar att tillämpa vägledningarna och ser även gärna att andra aktörer på marknaden tillämpar dem i de fall det är relevant.

Här kan du ladda hem de båda vägledningarna.

Vägledning inom sak

Vägledning inom liv 

Dessa personer har särskilt bidragit till arbetet med vägledningarna

Arbetsgruppen i framtagandet av vägledning inom omsorgsplikt har förutom Per Johan Gidlund bestått av Jonas Stenmark, vVD och Affärsområdeschef Sak Säkra, Joakim Fick, Chef Compliance och Annagreta Lindberg Samordningsansvarig Sak Max Matthiessen, Caroline Wikström, Senior Legal Counsel, Nordics Aon, Charlotta Lekman Compliance WillisTowerWatson AB och Oy, Magdalena Olsson, Legal Counsel Marsh, Alexander Bredelius, Söderberg och Partners och Mikael Lundman, Tydliga.

14 september, 2020

Den europeiska dataskyddsmyndigheten har beslutat om utkast till riktlinjer om personuppgiftsansvarig, delat personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden

(”Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR”).

Remisstiden löper fram till 19 oktober 2020 och SFM kommer att besvara remissen via Bipar.

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-072020-concepts-controller-and-processor_sv

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/ovrigt/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_en

 

Har ni frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta SFM:s jurist, Per Johan Gidlund, perjohan.gidlund@sfm.se

10 september, 2020

SFM i utbyte om provisionsförbud

SFM ingår som medlem i den europeiska partnerorganisationen för försäkringsförmedlare, BIPAR. Genom BIPAR deltar SFM i dialogen med de europeiska lagstiftarna och får på ett tidigt stadium del av information om kommande regler. Frågor som varit aktuella på senare tid är regler om hållbarhet som kommer att påverka kundmötet 2022, men även såklart Covid-19. Eftersom SFM:s vd och jurist ingår i BIPAR Directors committee deltar SFM även i fördjupade dialoger om frågor som rör den inre marknaden där särskilt Covid-19 diskuterats.

 • Det är otroligt värdefullt att följa utvecklingen i exempelvis Tyskland, Frankrike och Storbritannien eftersom liknande frågor redan dykt upp, eller dyker upp och behöver hanteras, på den svenska marknaden, säger SFM:s vd Karin Lindblad.

Det har i olika sammanhang kommenterats att ett provisionsförbud, utöver det som redan finns i Sverige vid oberoende rådgivning, skulle vara aktuellt och inte sällan med Nederländerna som ett påstått gott exempel. Nyligen hade SFM:s jurist därför ett utbyte med en av de nationella organisationer som är medlem i Bipar, Adfiz, branschorganisationen för oberoende finansiella rådgivare i Nederländerna.

Per Johan Gidlund kommenterar utbytet: Marknaden i Nederländerna är exempelvis färgad av en annan historia med omfattande mis-selling skandaler inom unit linked och payment protection som vi inte sett i Sverige, trots det finns såklart saker att lära av varandra. Flertalet slutsatser togs upp, bland annat:

 • Provisionsförbudet på komplexa investeringsprodukter, inklusive försäkringsbaserade sådana, har varit i kraft sedan 2013.
 • På livförsäkringsmarknaden representerar självständiga rådgivare omkring 53 % av den totala rådgivarmarknaden.
 • Rådgivare med 1-5 anställda utgör omkring 77 % av totala antalet självständiga rådgivare.
 • Från 2012 minskade antalet finansiella rådgivare från 5858 till omkring 5200 stycken 2016 men med oförändrad marknadsandel.

Slutsatser som dragits är bland annat att finansiellt utsatta grupper eftersöker inte rådgivare längre, proaktiv rådgivning har i princip upphört och execution only, med tillhörande lägre kundskydd, har tagit större plats på marknaden. Detta får effekt bland annat att konsumenter och småföretagare är underförsäkrade vid sjukdom och att andelen långsiktigt sparande minskar. Slutsatsen från myndighetens utvärdering är att problemet med mis-selling har upphört men att kostnaden för rådgivning inte har minskat. I Sverige hade vi en lång och balanserad diskussion inför implementeringen av IDD och har nu på plats ett regelverk som bygger på transparens och kundernas fria val. Vi tar med oss från erfarenheterna i Nederländerna men ser inte att de utgör skäl för att förändra det fungerande systemet som vi har i Sverige.

7 september, 2020

Svenska försäkringsförmedlare bidrar med värde under corona-krisen

SFM har under sommaren samlat in erfarenheter från medlemsbolag om hur kunder påverkats av krisen och kan konstatera att medlemmarna bidragit med flera konkreta värden. Bland utmaningar har SFM sett att kontinuitet, information och behovet av försäkringsskydd är tre områden som utgjort högre risk för kunderna under 2020. Informationsinsamlingen kommer att fortgå under en tid nu och dialog med SFM:s europeiska medlemsorganisation Bipar sker löpande. SFM:s jurist, Per Johan Gidlund, kommenterar pågående arbete: Trots att kontinuiteten varit en utmaning har möjligheterna att arbeta på distans varit goda bland medlemmarna och den goda IT-infrastruktur som finns mellan försäkringsförmedlare och försäkringsbolag har underlättat för kundernas löpande behov av försäkringsrådgivning. Jag skulle även särskilt vilja peka på att det flexibla kundskyddet i omsorgsplikten och god försäkringsdistributionssed, vilket är sådant som våra medlemmar känner väl och mötet med fysiska försäkringsförmedlare – oavsett om det skett via videolänk, över telefon eller bakom en plastskiva – verkar har varit och är en stor trygghet för kunderna i tider av oroliga marknader. Inom sak-sidan verkar bland annat småföretagskunder såklart ha varit angelägna om att diskutera befintliga försäkringsskydd och där har våra medlemmar varit en viktig del att skapa förståelse för hur försäkring fungerar i dessa tider och underlätta för kunderna att i förekommande fall komma i kontakt med försäkringsbolaget på rätt sätt. För att trygga företagskundernas behov framåt tror jag de flesta är överens om att något form av skydd behöver komma på plats.

 

Har du som medlem information eller erfarenhet i frågan som du vill dela med dig av – kontakta Per Johan på perjohan.gidlund@sfm.se

2 september, 2020

Intresseanmälan för framtida emission i InsureEd SFM AB

Efter behandling i SFM:s styrelse bjuds samtliga medlemsbolag på nytt in att anmäla intresse, icke bindande, att delta i framtida nyemission i InsureEd SFM AB. Syftet med en nyemission är att skapa bred medlemsförankring och anskaffa kapital till verksamheten. Anmäl intresse genom att skicka ett e-post senast nu torsdag den 3 september klockan 17.00. Informationen riktar sig till ansvarig företrädare för medlemsbolaget. Om du inte är det, men är intresserad, ta kontakt med berörd person på ditt bolag t.ex. vd.

Om ditt bolag anmäler intresse, kommer inbjudan samt fullständig information om framtida nyemission skickas till den e-postadress som anmälan kom ifrån. Har du inte mottagit mer information innan 10 september 2020 ombeds du kontakta SFM:s vd Karin Lindblad.

Denna informationsnyhet och anmälan om intresse att delta i nyemission leder inte till förpliktelser eller rättigheter för varken berört medlemsbolag, SFM eller annan involverad part.

 

Vänliga hälsningar,

Karin Lindblad