Branschnyheter

Här finns de senaste nyheterna som berör försäkrings-
förmedlare. Du som medlem kan läsa särskild information
och fler nyheter om du loggar in.


22 september, 2021

Del 2- Gunnar Hökmark om förmedlarbranschens tillväxt – De alltmer varierade anställningsförhållandena.

Del 2- GUNNAR HÖKMARK OM FÖRMEDLARBRANSCHENS TILLVÄXT Foto: SFM • I sin andra artikel för Sak & Liv beskriver Gunnar Hökmark hur förmedlar- och försäkringsbranschen utmanas av de alltmer varierade anställningsförhållandena på den svenska arbetsmarknaden. Vart är svensk försäkring och förmedlarbranschen på väg? Gunnar Hökmark, ordförande för Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM, och tidigare ledamot av EU-parlamentet… läs mer

13 september, 2021

SFM:s ordförande Gunnar Hökmark i artikelserie i Sak & Liv– del 1

GUNNAR HÖKMARK OM FÖRMEDLARBRANSCHENS TILLVÄXT (1) Foto: SFM • Gunnar Hökmark är ordförande för SFM och tidigare ledamot av EU-parlamentet. I en artikelserie för Sak & Liv ger han sin bild av försäkringsförmedlingens snabba tillväxt och beskriver några av de stora utmaningarna framöver för branschen. Vart är svensk försäkring och förmedlarbranschen på väg? Gunnar Hökmark, ordförande för… läs mer

2 september, 2021

Avgifter för skötsamhetsintyget bör sänkas kraftigt–

SFM lämnar yttrande till finansinspektionen gällande avgifter för försäkringsförmedlare. SFM tillstyrker förslaget om att den lägsta avgiften för försäkringsförmedlare ska sänkas från 5 000 till 4 000 kronor, att avgiften per anställd försäkringsförmedlare förmedlade försäkringar sänks till 1 000 kronor och att den årliga avgiften för försäkringsförmedlare sänks till 1 500 kronor. SFM välkomnar förslaget… läs mer

27 augusti, 2021

Behov av mer proportionalitet och riskbaserat förhållningssätt

SFM lämnar in yttrande till Finansdepartementet samt till EU-kommissionen via Bipar, den europeiska medlemsorganisationen för försäkringsförmedlare. Yttrandet avser kommissionens lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. EU-kommissionens ambition att stärka ramverket för att motverka finansiering av terrorism är mycket motiverat mot bakgrund av att kreativiteten i brottslig aktivitet,… läs mer

15 juni, 2021

SFM lanserar två nya vägledningar från och till branschen

SFM lanserar två nya vägledningar från och till branschen   Under 2021 har arbetet inom SFM och med våra medlemmar fortsatt med att vidareutveckla vägledning till branschen. Efter dialog med Konsumentverket om utmaningar för nya bolag som söker tillstånd för försäkringsförmedling, har SFM tagit initiativ till en vägledning för information om försäkringsförmedlaren till konsument. Vägledningen… läs mer

27 maj, 2021

Ställningstagande vad gäller Livlicens / InsureSec

Med anledning av att föreningens medlemmar haft frågor om InsureSec licens med inriktning mot Livförsäkring(”Livlicens”), kan SFM, efter dialog med InsureSec och branschen informera om följande: Vid anmälan i systemet till ”Uppföljande kunskapstest” för försäkringsförmedlare med Livlicens, får samtliga försäkringsförmedlare med tillstånd för distribution av fondförsäkring, dvs. tillståndsklass liv III(romersk 3:a), en rekommendation i InsureSecs… läs mer

26 maj, 2021

Förtydliganden avseende fullmakter

Inom ramen för produkten sjukvårdsförsäkring har frågan om vilken fullmakt från kunden som gäller vid konkurrens mellan en inkommen ’sakfullmakt’ respektive ’livfullmakt’ och vice versa. Livfullmakten ger rätten till att inhämta information och företräda kunden beträffande sjukvårdsförsäkring, på motsvarande sätt kan en kund genom sakfullmakten ge försäkringsförmedlaren rätt att företräda kunden avseende samtliga företagsrelaterade försäkringar…. läs mer

10 maj, 2021

SFM:s översikt av initiativ för försäkringsförmedlare

SFM var inbjudna till Hjertas månadsmöte för liv- och sakförsäkringsförmedlare och presenterade översikt av pågående initiativ som berör förmedlarmarknaden samt SFM:s pågående arbete inom fyra av dessa områden.   –  Pågående regelverksarbete och initiativ för försäkringsförmedlare har ökat de senaste åren, mycket i och med det nya regelverket IDD som träffar försäkringsförmedlare inom hela EU…. läs mer

5 maj, 2021

Digitalisering/Standardisering – Open Insurance

Standardisering och digitalisering är två sidor av samma mynt. SFM har lämnat synpunkter på Eiopa:s konsultation om ’Open Insurance’. Myndigheten ställde frågor om och hur långt värdekedjan inom försäkring ska öppnas genom att dela försäkringsrelaterade och specifika försäkringstagardata mellan försäkrings- och icke-försäkringsföretag, för att skydda försäkringstagarnas rättigheter och för att möjliggöra innovation i produkter och… läs mer

22 april, 2021

Penningtvätt – Försäkringsförmedlingsverksamhet klassas i myndighetsrapport

Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har som uppgift att ta fram en nationell riskbedömning. Syftet med 2020/2021 års nationella riskbedömning är att värdera risker inom de sektorer som definierats i penningtvättslagen samt att identifiera åtgärder som reducerar risk på strategisk nivå. Syftet är att bistå tillsynsmyndigheter samt stödja verksamhetsutövare. Mottagare av… läs mer

8 april, 2021

EIOPA överväger att införa krav på LEI-kod för försäkringsförmedlare

EIOPA har just nu en konsultation ute vad gäller Riktlinjer för användning av identifieringskoden för juridiska personer (Legal Entity Identifier, LEI). Dessa riktlinjer omfattar redan försäkringsbolag, tjänstepensionsföretag med flera, men inte försäkringsförmedlare. I EIOPA:s konsultation framgår att myndigheten nu överväger att införa krav på LEI-kod för försäkringsförmedlare som bedriver gränsöverskridande verksamhet bland annat mot bakgrund… läs mer

24 mars, 2021

Penningtvättsrapportering 31 mars och omvärldsbevakning

SFM påminner om att försäkringsförmedlare som per 31 december 2020 hade tillstånd att distribuera livförsäkring och därför omfattas av penningtvättslagstiftningen, årligen ska rapportera i FI:s system för periodisk rapportering. Sista dag för rapporteringen är den 31 mars 2021. Rapporteringen avser balansdagen den 31 december. På Finansinspektionens hemsida finns mer information samt frågor och svar På… läs mer

23 mars, 2021

Webinar om ”Open Insurance”

Den Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA har nyligen publicerat ett diskussionsunderlag för ”Open Insurance”. Open Insurance handlar om delning av data mellan aktörer inom försäkringsbranschen genom ett standardiserat gränssnitt. Konceptet diskuteras inom ramen för EU:s arbete med ’Open finance’(mitten av 2022), där exempelvis betaltjänstdirektivet (PSD/PSD2) reglerar ’Open banking’. SFM anser att digitalisering och dataöverföring som… läs mer