Branschnyheter

Här finns de senaste nyheterna som berör försäkrings-
förmedlare. Du som medlem kan läsa särskild information
om du loggar in.


15 november, 2018

Bank ID

Nu kan du även logga in med mobilt Bank ID på vår utbildningsportal InsureEd >>

 

24 oktober, 2018

Sidotillståndet upphör

Viktig information till försäkringsförmedlare som har tillstånd att driva sidoverksamhet enligt 2 kap 5§ 14 lagen om värdepappersmarknaden.

Sedan 1 oktober 2018 får inte investeringsrådgivning kring premiepension ske och efter den 1 januari 2019 behövs, för övrig investeringsrådgivning utanför försäkring, ett tillstånd att driva värdepappersrörelse eller att förmedlaren är anknutet ombud till ett värdepappersbolag.

Information från Finansinspektionen  >>

3 september, 2018

Skriftligt krävs vid telefonförsäljning

Från den 1 september i år krävs skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning.

Detta gäller när det är näringsidkaren som tar telefonkontakt med konsument.

Skriftliga accepten efter samtal kan till exempel göras via e-post.

Regeln finns nu införd i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen).

Tidigare gällde detta bara för PPM. Nu gäller det alla slags varor och tjänster som omfattas av Distansavtalslagen, dvs även försäkringsprodukter. Ett argument för denna ändring är att en konsument genom skriftlighetskravet får större möjlighet att överväga sitt beslut innan denne blir bunden av ett avtal.

Här är betänkandet >>

Här är propositionen >>

Senaste versionen av Distansavtalslagen >>

31 maj, 2018

Förhandsavgörande från EU-domstolen

 I dag kom EU-domstolens förhandsavgöranden i det sk Connectamålet och det sk Mattsonmålet (EWMG). EU-domstolens har bedömt att det som var omtvistat i bägge målen skall klassas som försäkringsförmedling. Bland annat att investeringsrådgivning av det slag som förekom i Mattsonmålet anses ingå i försäkringsförmedling. Se domen i helhet på svenska  >>

18 maj, 2018

Årets Förmedlardisk 2017

I går efter vår föreningsstämma presenterades Årets Förmedlardiskar 2017. För 7:e året i rad vann Skandia liv-pokalen och för 2:a året i rad vann Dina Försäkringar sak-pokalen.

GRATTIS!

Liv
Skandia 33,2%
Movestic 14,1%
SEB 12,7%

Sak
Dina 33,3%
Moderna 18,8%
If 13,9%

 

 

7 maj, 2018

Artikel i Risk & Försäkring

Sfm: FI ska inte föreskriva mer än vad som behövs

I propositionen om den svenska lagen om försäkringsdistribution finns en hel del nationella tillägg utöver direktivets innehåll, så kallad goldplating. Dessa har regeringen gjort utan stöd av utredningar och konsekvensbeskrivningar. Det skriver Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm, i sitt remissvar.

”Om många länder väljer att implementera EU-rätt på det här sättet får vi olika lagar om försäkringsdistribution och en trög och icke-fungerande inre marknad. Det är bland annat därför som det är viktigt att Fi inte reglerar ytterligare, utöver den svenska lagen, då det skulle leda till en allt för komplex eller icke-fungerande inre marknad, till exempel mellan nordiska länder”, skriver Sfm i sitt remissvar.

Sfm skriver vidare att ytterligare goldplating och ytterligare detaljer utöver lag endast ska föreskrivas om FI har dokumenterad, tydlig och aktuell tillsynserfarenhet eller annat underlag som visar att det förekommer problem i sådan utsträckning som måste åtgärdas genom än mer detaljer.

”Redan innehållet i lagförslaget, även utan ytterligare reglering i föreskrifter, försvårar och fördyrar verksamheten för försäkringsdistributörer vilket kan leda till färre rådgivningsmöten med högre kostnad för konsumenten samtidigt som konsumenterna har ett ökat behov av rådgivning såväl om skadeförsäkring, livförsäkring med eller utan långsiktigt sparande”, skriver Sfm.

Sfm anser i sitt remissvar att även en myndighet ska genomföra och uppvisa konsekvensbeskrivningar när föreskrifter författas.

”Vi ser att FI för dessa föreskrifter inte har utrett tillräckligt och inte heller genomfört eller visat de konsekvensbeskrivningar som krävs av en myndighet när den detaljreglerar en bransch på detta sätt. Fi ska därför inte föreskriva om mer än det som är absolut är visat att det behövs, oavsett om bemyndigande i vissa delar kan synas vara breda och öppna i lagen”, skriver Sfm.

8 mars, 2018

Lagrådsremiss angående lag om försäkringsdistribution

Lagrådsremiss angående lag om försäkringsdistribution

Den 8 mars 2018 beslutade Regeringen om en lagrådsremiss för lag om försäkringsdistribution som skall implementera IDD i svensk rätt. Lagen träder i kraft 1 oktober 2018. Liksom tidigare lagförslag från i somras innehåller den svenska lagen en del regler som går längre än IDD. SFM analyserar nu lagrådsremissen och återkommer på hemsidan med en sammanfattning angående för förmedlare relevanta delar i lagen som skiljer sig från nu gällande lag om försäkringsförmedling. Utöver lagen kommer även föreskrifter från Finansinspektionen. Föreskrifterna går ut på remiss från Finansinspektionen den närmsta tiden och SFM ingår i en referensgrupp angående detta.

Till lagrådsremissen >>

Pressmeddelande från Regeringen >>

 

4 januari, 2018

Personförsäkringsnämnden får utökat mandat

Personförsäkringsnämnden (PFN) får sedan 1 januari 2018 rätt att pröva tvister när konsument fått avslag på sin ansökan om personförsäkring. Därmed ges konsumenten möjlighet till ett enkelt och snabbt prövningsförfarande istället för att som tidigare endast kunna vända sig till domstol när en personförsäkring har nekats. Personförsäkringsnämnden är godkänd av Kammarkollegiet och registrerad som nämnd för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

Här är länk till PFN´s hemsida >>

4 januari, 2018

Nya rekommendationer om rätten till försäkring

Tre nya rekommendationer från Svensk Försäkring trädde i kraft den 1 januari 2018. De handlar om hur försäkringsbolagen skall agera kring kontraheringsplikten (en kunds rätt att teckna försäkring). De tre rekommendationerna gäller personförsäkring. Det handlar bland annat om att fastställa höga krav på de beslutsmotiveringar som försäkringsbolag skall lämna i samband med att en personförsäkring nekas helt eller delvis. Kontraheringsplikten är en regel i försäkringsavtalslagen som gör att försäkringsbolag inte kan neka, begränsa eller fördyra en försäkring utan särskilda skäl.

De tre rekommen­dationerna gäller följande områden:

– Information då personförsäkring nekas

– Kvalitetssäkring av den försäkringsmedicinska riskbedömningen m.m.

– Bemötande och tillgänglighet vid ansökan om personförsäkring

4 januari, 2018

Mer regler om att följa penningtvätt

Vi har på SFMs hemsida tidigare informerat om att SIMPT (Svenska institutet mot penningtvätt) givit ut en vägledning inom allmän riskbedömning >>

Arbete pågår även med att ta fram vägledning inom kundkännedom, dels en grundläggande vägledning och dels en vägledning som passar specifikt för försäkringsbranschen.

Dessa vägledningar skall komplettera redan gällande lag om penningtvätt, andra lagar och Finansinspektionens föreskrifter där regler finns om kundkännedom.

Målet med vägledningarna från SIMPT är att etablera god sed på området och en vägledning som branschen beaktar och kan förlita sig på.

Det är viktigt att de som omfattas av lag om penningtvätt följer SIMPTs vägledningar och inte bara ser till att följa lagen om penningtvätt (Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism >> 

och Finansinspektionens föreskriver om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism >>

Ett bra tips är att gå en utbildning kring penningtvätt för att få en närmare förståelse för hur reglerna påverkar din verksamhet.

På InsureEd finner du en e-learningsutbildning. Ord. pris 995 kr, SFM:s pris 695 kr >>

 

22 november, 2017

Ny tidplan för IDD

Försäkringsdistributionsdirektivet – IDD

Föreslagen tidsplan från Finansdepartementet (nedan). Kan dock förändras om EU väljer att skjuta upp den ytterligare.

Datum Aktivitet
2 juni 2017 Departementspromemoria En ny lag om försäkringsdistribution remitteras.
Tidig vår 2018 Lagrådsremiss med förslag till den lagstiftning som krävs för genomförandet av IDD och vissa nationella lagförslag.
Våren 2018 Proposition överlämnas till riksdagen
Juli 2018 Lagstiftningen träder i kraft

För er som vill läsa mer följ länken till Finansdepartementets hemsida >>