Finansinspektionen kommer under våren 2024 att genomföra en riktad enkät till försäkringsförmedlare angående ersättnings- och provisionsmodeller inom sparförsäkringar. Enkäten är tänkt att genomföras under Q2. SFM välkomnar enkäten som ett led för en bättre sparmarknad med fortsatt hög tillgång till kvalitativ rådgivning, ett högt konsumentskydd och en god konkurrens. SFM ser positivt på ett högt deltagande bland våra medlemmar och uppmuntrar er att svara på enkäten när den väl kommer då det är en viktig insats för branschens utveckling.

För frågor kontakta SFM:s jurist karolina.reinholdsson@sfm.se