SFM är i grunden positiv till de förslag som Finansinspektionen föreslår i sin remiss om förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt men önskar vissa förtydliganden.

 

Sammanfattning 

  • SFM välkomnar Finansinspektionens förslag att kravet på att varje verksamhetsutövare ska utse en centralt funktionsansvarig tas bort samt att en möjlighet införs för att lägga ut delar av den centralt funktionsansvariges uppgifter. 
  • SFM anser att det är olyckligt att den centralt funktionsansvarige inte kan placeras utanför företaget. 
  • SFM önskar ett klargörande i vilken roll som funktionen för regelefterlevnad har enligt föreskrifterna. 
  • SFM önskar ett förtydligande om funktionen för regelefterlevnad som utses enligt föreskrifterna kan läggas ut på en extern part. 
  • SFM föreslår att ”funktion för regelefterlevnad” byts ut mot en lämpligare term. 

 

  • SFM är positiva till att kravet på att varje verksamhetsutövare ska utse en centralt funktionsansvarig (CFA) tas bort. Såsom Finansinspektionen konstaterar i sin remisspromemoria kommer detta att skapa en mer flexibel och ändamålsenlig reglering för SFM:s medlemmar som är mindre aktörer.  SFM välkomnar också förslaget att verksamhetsutövare ska kunna lägga ut delar av en CFA:s uppgifter. Det är däremot olyckligt att Finansinspektionen fortsättningsvis bedömer att det inte ska vara tillåtet att placera en CFA utanför företaget. SFM önskar att CFA som funktion bör kunna läggas ut till en extern aktör. Att kunna lägga ut hela funktionen skulle till exempel underlätta för verksamhetsutövare som bör utse en CFA enligt proportionalitetsbedömningen, men som behöver ha en interimslösning, kommenterar Tove Hässler i samband med att SFM lämnat in synpunkter på remissen. 

 

  • För SFM är det viktigt att regelverken utformas utifrån proportionalitet för en konkurrenskraftig försäkringsförmedlarmarknad med hög kvalitet, avslutar Tove Hässler, vd SFM

Yttrande i sin helhet i länk >>

Yttrande SFM diarienummer FI dnr 23-5367_Finansinspektionens penningtvättsföreskrifter