Artikel i Sak & Liv

Gunnar Hökmark: Därför har SFM tagit initiativ till InsureNet

När marknaden för distribution av försäkringar har blivit större än vad den traditionella försäkringsförmedlingen har varit är det viktigt att vi ser till att transparens och kundnytta gäller i lika hög grad var än försäkringar förmedlas. Det är därför SFM nu tar initiativet till InsureNet som är tänkt att vara ett forum och ett nätverk för att utveckla och förbättra en marknad som präglas av snabb tillväxt genom ökad efterfrågan och genom nya aktörer som breddar den.

Det gäller dels det mycket konkreta faktum att lagstiftningen om distribution av försäkringar täcker in fler områden än vad som traditionellt har räknats till försäkringsförmedling, till exempel försäkringar som distribueras via fastighetsförmedlare eller bilhandlare. Det gäller också i ett mer teknologiskt omvälvande perspektiv när digitalisering och artificiell intelligens snabbar på marknadens utveckling med nya produkter och nya aktörer som bidrar till en växande konvergens eller fusion mellan finansmarknadens olika aktörer.

Det innebär att den svenska försäkringsmarknaden nu utvecklas inte bara genom försäkringsbolagen utan också genom många olika aktörer som utvecklar nya produkter och tjänster och som därmed ökar konkurrensen. Det är en tillväxt som bygger på en efterfrågan på rådgivning, förmedling och moderna produkter.

Det finns för Sveriges del ett värde i att notera att den konkurrens som vi har i Sverige, och som är avsevärt större än i många andra länder, har lett till lägre premier och fler tjänster. Det är av ett stort värde inte bara för kunderna utan för den finansiella ekonomin i sin helhet.

Finansiella marknader som präglas av en växande integration mellan olika sektorer och som stimulerar sparande och investeringar bidrar till en djupare och bredare kapitalmarknad. Sverige är redan i dag ett ledande land i EU när det gäller djup och bredd i kapitalmarknaden.

När vi får en allt mer integrerad finansmarknad, där olika typer av finansiella tjänster bidrar till kapital och ökade investeringar är det en viktig tillgång för Sveriges framtida ekonomiska styrka. Förmedlingen och rådgivningen blir i denna nya och moderna miljö en viktig faktor för dynamiken och föränderligheten på kundernas villkor. Genom InsureNet vill vi se till att vi samtidigt kan fortsätta stärka regelefterlevnad i alla delar av marknaden och säkra kundnytta och transparens. En ny tid kräver en ny tids självreglering och förtroende för marknaden.

Gunnar Hökmark
ordförande Svenska försäkringsförmedlares förening