Branschnyheter

Här finns de senaste nyheterna som berör försäkrings-
förmedlare. Du som medlem kan läsa särskild information
om du loggar in.

 


 

8 mars, 2018

Lagrådsremiss angående lag om försäkringsdistribution

Lagrådsremiss angående lag om försäkringsdistribution

Den 8 mars 2018 beslutade Regeringen om en lagrådsremiss för lag om försäkringsdistribution som skall implementera IDD i svensk rätt. Lagen träder i kraft 1 oktober 2018. Liksom tidigare lagförslag från i somras innehåller den svenska lagen en del regler som går längre än IDD. SFM analyserar nu lagrådsremissen och återkommer på hemsidan med en sammanfattning angående för förmedlare relevanta delar i lagen som skiljer sig från nu gällande lag om försäkringsförmedling. Utöver lagen kommer även föreskrifter från Finansinspektionen. Föreskrifterna går ut på remiss från Finansinspektionen den närmsta tiden och SFM ingår i en referensgrupp angående detta.

Till lagrådsremissen >>

Pressmeddelande från Regeringen >>

 

4 januari, 2018

Personförsäkringsnämnden får utökat mandat

Personförsäkringsnämnden (PFN) får sedan 1 januari 2018 rätt att pröva tvister när konsument fått avslag på sin ansökan om personförsäkring. Därmed ges konsumenten möjlighet till ett enkelt och snabbt prövningsförfarande istället för att som tidigare endast kunna vända sig till domstol när en personförsäkring har nekats. Personförsäkringsnämnden är godkänd av Kammarkollegiet och registrerad som nämnd för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

Här är länk till PFN´s hemsida >>

4 januari, 2018

Nya rekommendationer om rätten till försäkring

Tre nya rekommendationer från Svensk Försäkring trädde i kraft den 1 januari 2018. De handlar om hur försäkringsbolagen skall agera kring kontraheringsplikten (en kunds rätt att teckna försäkring). De tre rekommendationerna gäller personförsäkring. Det handlar bland annat om att fastställa höga krav på de beslutsmotiveringar som försäkringsbolag skall lämna i samband med att en personförsäkring nekas helt eller delvis. Kontraheringsplikten är en regel i försäkringsavtalslagen som gör att försäkringsbolag inte kan neka, begränsa eller fördyra en försäkring utan särskilda skäl.

De tre rekommen­dationerna gäller följande områden:

– Information då personförsäkring nekas

– Kvalitetssäkring av den försäkringsmedicinska riskbedömningen m.m.

– Bemötande och tillgänglighet vid ansökan om personförsäkring

4 januari, 2018

Mer regler om att följa penningtvätt

Vi har på SFMs hemsida tidigare informerat om att SIMPT (Svenska institutet mot penningtvätt) givit ut en vägledning inom allmän riskbedömning >>

Arbete pågår även med att ta fram vägledning inom kundkännedom, dels en grundläggande vägledning och dels en vägledning som passar specifikt för försäkringsbranschen.

Dessa vägledningar skall komplettera redan gällande lag om penningtvätt, andra lagar och Finansinspektionens föreskrifter där regler finns om kundkännedom.

Målet med vägledningarna från SIMPT är att etablera god sed på området och en vägledning som branschen beaktar och kan förlita sig på.

Det är viktigt att de som omfattas av lag om penningtvätt följer SIMPTs vägledningar och inte bara ser till att följa lagen om penningtvätt (Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism >> 

och Finansinspektionens föreskriver om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism >>

Ett bra tips är att gå en utbildning kring penningtvätt för att få en närmare förståelse för hur reglerna påverkar din verksamhet.

På InsureEd finner du en e-learningsutbildning. Ord. pris 995 kr, SFM:s pris 695 kr >>

 

22 november, 2017

Ny tidplan för IDD

Försäkringsdistributionsdirektivet – IDD

Föreslagen tidsplan från Finansdepartementet (nedan). Kan dock förändras om EU väljer att skjuta upp den ytterligare.

Datum Aktivitet
2 juni 2017 Departementspromemoria En ny lag om försäkringsdistribution remitteras.
Tidig vår 2018 Lagrådsremiss med förslag till den lagstiftning som krävs för genomförandet av IDD och vissa nationella lagförslag.
Våren 2018 Proposition överlämnas till riksdagen
Juli 2018 Lagstiftningen träder i kraft

För er som vill läsa mer följ länken till Finansdepartementets hemsida >>

15 november, 2017

Pressmeddelande om Fullmaktskollen

SFM:s större medlemsbolag har nu anslutit sig till Fullmaktskollen

Som hälftenägare av Fullmaktskollen är Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM) mycket glada över att flera av SFM:s större medlemsbolag nu anslutit sig till Fullmaktskollen. De bolag som anslutit sig är Säkra, Hjerta, Tydliga, Max Matthiessen och Söderberg & Partners.

SFM:s VD Karin Lindblad säger;

Under en längre tid har några av våra största medlemmar inom livförmedling varnat för effekterna av digitaliserade motorvägar kopplat till flytträtt och fullmakter. Bl. a har risker där exempelvis problemen ifrån PPM kan översättas till bl.a. flytträttsmarknaden tagits upp.

Med anledning av detta och den självreglering som pågår i branschen så har SFM tillsammans med Svensk Försäkring höjt kraven på de som ansluter sig till
Fullmaktskollen genom att anslutningskriterierna till Fullmaktskollen blir tydligare och en ökad kontroll av redan anslutna införs. Genom dessa åtgärder så ökar möjligheterna att se till att oseriösa aktörer inte får tillgång till det digitala verktyget.

SFM ser positivt på att så många som möjligt nu ansluter sig och påbörjar arbetet för att så snart det går sköta alla sina fullmakter via Fullmaktskollen. SFM skall nu
intensifiera sin information till sina medlemmar om alla fördelar med Fullmaktskollen och hur man ansluter sig.

Att flera stora medlemsföretag nu anslutit sig och påbörjar sitt arbete kring detta är en viktig signal till hela försäkringsbranschen.

För ytterligare information kontakta:

Karin Lindblad, vd, tel 076 140 95 36

13 november, 2017

Medlemsmöte Stockholm 15:e nov

Det finns platser kvar till medlemsmötet på onsdag den 15:e nov mellan 15.00 – 16.30!

Mötet kommer att äga rum hos Skandia, Lindhagensgatan 86.

Vill du anmäla dig, skicka ett mejl till info@sfm.se

16 augusti, 2017

Pressmeddelande: En effektivare flytträtt för pensionssparare

En effektivare flytträtt för pensionssparare

Finansdepartementet presenterar idag förslag för att förbättra konsumenternas möjligheter att påverka den egna pensionen. En promemoria remitteras med förslag till lagändringar som syftar till att effektivisera möjligheterna att flytta pensionssparande.

– Vi har sett att konsumenterna kan få en bättre överblick över sitt pensionssparande genom att utöva sin flytträtt. Förslagen om att utöka och förtydliga den skatterättsliga flyttregeln förbättrar konsumenternas möjligheter att agera för att på så sätt få ett bättre slutligt pensionsutfall samtidigt som vi tar itu med flyttavgifterna som i många fall är omotiverat höga, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Förslagen om avgifter i promemorian påverkar de konsumenter som har individuell tjänstepension och ett privat pensionssparande. Förslaget om ökade möjligheter att flytta ihop värdet i olika pensionsförsäkringar omfattar även de som har kollektivavtalad tjänstepension.
Ambitionen är att de nya reglerna delvis ska träda i kraft år 2018 och fullt ut från år 2019.

Förslagen i korthet

  • Vilka typer av avgifter som försäkringsföretagen får ta ut vid en flytt preciseras och förtydligas samtidigt som möjligheten att flytta ihop värdet i olika pensionsförsäkringar utökas och förtydligas.
  • Försäkringsföretaget får vid flytt av försäkringssparande ta ut avgifter som direkt relateras till den administrativa hanteringen av flytten. Vilka kostnader som får beaktas föreslås bestämmas i föreskrifter från regeringen eller Finansinspektionen. Vidare klargörs att företaget vid flytt dessutom får ta ut avgifter för sådana kostnader (exempelvis provision till försäkringsförmedlare) som har uppkommit i just den avflyttande försäkringen – ett avgiftsuttag som begränsas till fem år efter avtalets ingående.
  • Hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar får flyttas utan skattekonsekvenser till en annan pensionsförsäkring med samma person som försäkrad. En sådan flytt ska också kunna ske under pågående utbetalning av pension i den avflyttande försäkringen. Utbetalning får dock inte ha påbörjats från den mottagande försäkringen.
  • Konsumenterna ska ha rätten till en snabb handläggning av en begäran om flytt av en försäkrings värde till ett annat försäkringsföretag. I promemorian görs bedömningen att det inte krävs några ytterligare lagstiftningsåtgärder för att Finansinspektionen ska kunna utöva tillsyn över försäkringsföretagens handläggningstider för flytt.
  • I syfte att effektivisera Skatteverkets kontrollverksamhet ändras kontrolluppgiftsskyldigheten avseende pensionsförsäkringar. I promemorian föreslås bl.a. att vissa kontrolluppgifter ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för försäkringsavtalet och en förlängd tidsfrist för att lämna kontrolluppgifter.
12 juni, 2017

Detta är SIMPT

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, har bildats av sju bransch-organisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring,Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening. Syftet med Simpt är att ta fram en vägledning för hur reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska tillämpas i praktiken av de finansiella företagen.

För att läsa mer samt komma till SIMPT:s hemsida följ länken här >>

12 juni, 2017

Årets Mäklardiskar 2016

Så här vart resultatet av Årets Mäklardiskar 2016:

SAK

Dina försäkringar – 33%
Moderna försäkringar – 22%
If – 16%
Protector – 14%

LIV

Skandia – 34%
Movestic – 20%
SEB – 16%
Euro Accident – 8%

Johan Nordlöf, Dina Försäkringar vann pokalen för första gången

20 april, 2017

Flyttblad – branschrekommendationer för försäkringsförmedlare

Nyhetsbrevet Pensioner och Förmåner skrev den 7 april om att försäkringsförmedlare bör också införa flyttstandard. 

Se SFM:s svar nedan:

–  SFM och våra medlemsbolag instämmer i synen på att det är viktigt med en enhetlig tillämpning av de så kallade flyttbladen säger Karin Lindblad, VD för SFM.

SFM:s styrelse har därför uppdragit åt VD att ta fram förslag till branschrekommendationer för försäkringsförmedlare. Förslaget ska redovisas under hösten 2017.

5 april, 2017

Detta är Simpt

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, har bildats av bransch-organisationerna inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring,Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening. Syftet med Simpt är att ta fram en vägledning för hur reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska tillämpas i praktiken av de finansiella företagen.

Följ länken till Simpt:s hemsida för att läsa mer >>