• SFM vill, med denna nya branschrapport, bidra till att höja kunskapen och öka förståelsen för cyberhot, cyberrisker och incidenter. Rapporten ger även en bild av varför cyberförsäkring och försäkringsförmedling är en viktig del i det proaktiva arbetet som görs för att möta dessa hot, hantera riskerna och minimera incidenterna för svenska företag och samhället som helhet, säger Tove Hässler, vd SFM.

Branschrapporten är framtagen av Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM), branschorganisationen för försäkringsförmedlare i Sverige, tillsammans med det svenska cybersäkerhetsföretaget Truesec som är verksamma internationellt. Deltagande försäkringsbolag och förmedlarbolag inom SFM:s Forum för Sakförsäkring har bidragit till rapporten genom en utsedd referensgrupp. Rapporten är en första version och syftet är att framöver arbeta vidare med innehållet i takt med förändringar som sker för att kunna göra uppdaterade versioner.

  • Cyberhotet, de risker det medför och de incidenter det orsakar, är idag en stor del av vår vardag och vårt samhälle. Cyberhotbilden och dess konsekvenser påverkar hela samhället, från den enskilda individen, till företag och samhällsviktiga aktörer såsom myndigheter, kommuner, regioner och ytterst riksdag och regering. Trots den stora påverkan som cyberhotet har på samhället finns det fortfarande stora kunskapsluckor hos företag, myndigheter och andra samhällsaktörer kring proaktivt skyddsarbete, säger Mats Hultgren, Truesec.

Intresset för cybersäkerhet har ökat kraftigt de senaste åren i takt med att antalet cyberattacker och brott ökat lavinartat. Cyberförsäkring, eller också kallat databrottsförsäkring, skyddar ett bolags ekonomi, ansvar, data och digitala tillgångar vid datasäkerhetsrelaterade incidenter.

  • Försäkringsförmedlare kan bland annat bidra till försäkringsbolagens produktutveckling genom försäkringsförmedlarens insikt i aktuella marknadsförflyttningar och kundbehov. Försäkringsförmedlarna spelar även en viktig roll i att identifiera nya risker och hitta gap i utbudet på försäkringsmarknaden och arbeta för en sund utformning av produkter för företagen. Cyberförsäkring är ett exempel på en sådan utveckling där förmedlarna aktivt driver behovet av att utveckla försäkringar kopplade till cybersäkerhet, avslutar Tove Hässler, vd SFM.

Presskontakt: emilie.wiklund@sfm.se