SFM som branschorganisation verkar för ett högt konsumentskydd i marknaden. Efter en process som påbörjades i Skatterättsnämnden (SRN), meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 1 juni 2022 dom i ett mål om uttag av en avgift ur försäkringskapitalet för finansiering av en viss definierad tjänst hänförlig till förvaltning av försäkringen. Enligt HFD har ett uttag av denna avgift ur en tjänstepensionsförsäkrings kapital inte ansetts förändra försäkringens karaktär som pensionsförsäkring. 

Domen medför att kunder kan finansiera vissa tjänster från aktörer i marknaden för förvaltningen och fullgörande av försäkringsavtalet, under vissa i domen definierade förhållanden, genom kundens försäkringskapital i pensionsförsäkringen, utan att detta leder till en avskattning av kundens hela försäkringskapital. 

SFM:s bedömning efter domen i juni 2022 var att det är oklart i vilken utsträckning domen kan ligga till grund för finansiering av tjänster som kunder är i behov av från försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution, närmare bestämt att bistå vid förvaltning av ett försäkringsavtal. Med anledning av domen och för att minska risken för konsumentskada i marknaden, tog Livgruppen inom SFM, fram en ansökan om förhandsbesked från SRN för att klargöra rättsläget.

  • För SFM är det helt centralt att konsument inte ska drabbas negativt av ett oklart rättsläge, att branschens anseende är fortsatt starkt och att det råder full konkurrensneutralitet mellan aktörer och i marknadens olika distributionsmodeller, säger Tove Hässler, vd SFM.

Skatterättsnämnden har nu återkommit med ett förhandsbesked som innebär att det inte är möjligt att finansiera en försäkringsförmedlares tjänster enligt lagen om försäkringsdistribution genom kundens försäkringskapital i en pensionsförsäkring.

  • Beskedet är olyckligt utifrån att det finns en kundefterfrågan av den här modellen i den svenska marknaden och skulle kunna vara en kompletterande modell till de vi idag har. Modellen finns sedan många år i Danmark och uppskattas av kunder utifrån bl.a. den transparens som modellen innebär, säger Tove Hässler.
  • Vi ser en risk i att avgörandet snedvrider konkurrensen, vilket blir fallet om försäkringsbolagen kan leverera motsvarande tjänster finansierat av avgiftsuttag från försäkringskapitalet utan negativa skattekonsekvenser för kunden. Försäkringsförmedlare och försäkringsbolag agerar utifrån samma lagstiftning och bör då kunna konkurrera på neutrala villkor. Konkurrens är avgörande på marknaden för en större valfrihet, lägre kostnader och högre kvalitet för kund. För att uppnå en konkurrensneutralitet som istället gynnar kund är det viktigt att samma tjänster kan hanteras på samma sätt oavsett vilken aktör som utför den, säger Tove Hässler.

SFM kommer nu att överklaga förhandsbeskedet.

För frågor kontakta SFM:s kommunikationschef, Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se

Bild: Tove Hässler, vd SFM