8 mars, 2018

Lagrådsremiss angående lag om försäkringsdistribution

Lagrådsremiss angående lag om försäkringsdistribution

Den 8 mars 2018 beslutade Regeringen om en lagrådsremiss för lag om försäkringsdistribution som skall implementera IDD i svensk rätt. Lagen träder i kraft 1 oktober 2018. Liksom tidigare lagförslag från i somras innehåller den svenska lagen en del regler som går längre än IDD. SFM analyserar nu lagrådsremissen och återkommer på hemsidan med en sammanfattning angående för förmedlare relevanta delar i lagen som skiljer sig från nu gällande lag om försäkringsförmedling. Utöver lagen kommer även föreskrifter från Finansinspektionen. Föreskrifterna går ut på remiss från Finansinspektionen den närmsta tiden och SFM ingår i en referensgrupp angående detta.

Till lagrådsremissen >>

Pressmeddelande från Regeringen >>

 

4 januari, 2018

Personförsäkringsnämnden får utökat mandat

Personförsäkringsnämnden (PFN) får sedan 1 januari 2018 rätt att pröva tvister när konsument fått avslag på sin ansökan om personförsäkring. Därmed ges konsumenten möjlighet till ett enkelt och snabbt prövningsförfarande istället för att som tidigare endast kunna vända sig till domstol när en personförsäkring har nekats. Personförsäkringsnämnden är godkänd av Kammarkollegiet och registrerad som nämnd för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

Här är länk till PFN´s hemsida >>

4 januari, 2018

Nya rekommendationer om rätten till försäkring

Tre nya rekommendationer från Svensk Försäkring trädde i kraft den 1 januari 2018. De handlar om hur försäkringsbolagen skall agera kring kontraheringsplikten (en kunds rätt att teckna försäkring). De tre rekommendationerna gäller personförsäkring. Det handlar bland annat om att fastställa höga krav på de beslutsmotiveringar som försäkringsbolag skall lämna i samband med att en personförsäkring nekas helt eller delvis. Kontraheringsplikten är en regel i försäkringsavtalslagen som gör att försäkringsbolag inte kan neka, begränsa eller fördyra en försäkring utan särskilda skäl.

De tre rekommen­dationerna gäller följande områden:

– Information då personförsäkring nekas

– Kvalitetssäkring av den försäkringsmedicinska riskbedömningen m.m.

– Bemötande och tillgänglighet vid ansökan om personförsäkring

22 november, 2017

Ny tidplan för IDD

Försäkringsdistributionsdirektivet – IDD

Föreslagen tidsplan från Finansdepartementet (nedan). Kan dock förändras om EU väljer att skjuta upp den ytterligare.

Datum Aktivitet
2 juni 2017 Departementspromemoria En ny lag om försäkringsdistribution remitteras.
Tidig vår 2018 Lagrådsremiss med förslag till den lagstiftning som krävs för genomförandet av IDD och vissa nationella lagförslag.
Våren 2018 Proposition överlämnas till riksdagen
Juli 2018 Lagstiftningen träder i kraft

För er som vill läsa mer följ länken till Finansdepartementets hemsida >>

15 november, 2017

Pressmeddelande om Fullmaktskollen

SFM:s större medlemsbolag har nu anslutit sig till Fullmaktskollen

Som hälftenägare av Fullmaktskollen är Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM) mycket glada över att flera av SFM:s större medlemsbolag nu anslutit sig till Fullmaktskollen. De bolag som anslutit sig är Säkra, Hjerta, Tydliga, Max Matthiessen och Söderberg & Partners.

SFM:s VD Karin Lindblad säger;

Under en längre tid har några av våra största medlemmar inom livförmedling varnat för effekterna av digitaliserade motorvägar kopplat till flytträtt och fullmakter. Bl. a har risker där exempelvis problemen ifrån PPM kan översättas till bl.a. flytträttsmarknaden tagits upp.

Med anledning av detta och den självreglering som pågår i branschen så har SFM tillsammans med Svensk Försäkring höjt kraven på de som ansluter sig till
Fullmaktskollen genom att anslutningskriterierna till Fullmaktskollen blir tydligare och en ökad kontroll av redan anslutna införs. Genom dessa åtgärder så ökar möjligheterna att se till att oseriösa aktörer inte får tillgång till det digitala verktyget.

SFM ser positivt på att så många som möjligt nu ansluter sig och påbörjar arbetet för att så snart det går sköta alla sina fullmakter via Fullmaktskollen. SFM skall nu
intensifiera sin information till sina medlemmar om alla fördelar med Fullmaktskollen och hur man ansluter sig.

Att flera stora medlemsföretag nu anslutit sig och påbörjar sitt arbete kring detta är en viktig signal till hela försäkringsbranschen.

För ytterligare information kontakta:

Karin Lindblad, vd, tel 076 140 95 36