Utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning överlämnades den 3 februari till departementet. I utredningen ges flera förslag som – om de genomförs – kommer att påverka försäkringsförmedlare. Utredningen föreslår inte konkreta lagstiftningsåtgärder, utan resonerar kring frågorna om ökat konsumentskydd. Stafettpinnen överlämnas sedan till Mifid-utredningen som ska föreslå konkreta lagförslag (enligt plan ska den vara färdig i sommar). Några av punkterna är följande:

–  Kraven på dokumentation, information, kompetens m.m. bör vara
enhetliga, oavsett om rådgivning lämnats som rådgivning enligt
värdepappersreglerna eller försäkringsförmedlarreglerna eller på
annat sätt

–  Uttrycket oberoende rådgivning bör vara förbehållet rådgivning
utan provisioner

–  Rådgivaren ska uppmärksamma och upplysa om intressekonflikter

–  Förbud mot olämpliga produkter

–  En tillsynsmyndighet, dvs bara FI och inte blandat KV och FI

  Det ska finnas en skyldighet att spela in rådgivningssamtal

Förslaget kommer att skickas ut på remiss och Sfm kommer att lämna remissvar, sannolikt under april. Hör gärna av dig om du har frågor.

Vänliga hälsningar

Charlotta