1. Finns det skadliga provisioner och i så fall vilka?

Provisioner i sig är inte skadliga. Rådgivning som ersätts genom provisioner kan ge upphov till intressekonflikter. Intressekonflikter som hanteras på ett adekvat sätt skadar inte kundens intressen. En klassisk intressekonflikt i förhållande till provisioner är när rådgivningsbolaget tjänar olika mycket på att rekommendera olika produkter.

  1. Hur kan branschen minska intressekonflikterna och öka konsumentskyddet?

Även om försäkringsförmedlare i dag öppet redovisar sina ersättningar i procent och kronor i sin kunddokumentation är behovet av ökad transparens i centrum. Vi vill verka för minskade intressekonflikter. Branschen behöver ta fler steg i den frågan. Främst inom området självreglering.

  1. Vad innebär en ökad självreglering av branschen? Kan du ge exempel?

En ökad självreglering av branschen innebär att vi själva ökar kraven på de som ska verka som försäkringsförmedlare. Historiskt har det gjorts två större branschöverenskommelser och bildandet av InsureSec. Vi tror på självreglering i kombination med aktiv tillsyn från FI och InsureSecs disciplinnämnd.

  1. Ser du någon skillnad på försäkringsförmedling och investeringsrådgivning?

Absolut, i dag kan exempelvis en depå paketeras på minst fyra sätt, ISK, K, TJP och utan skal. Att rådgivning avseende tillgångar på dessa depåer ska regleras olika och att kundens rättliga skydd därför varierar beroende på paketeringen är enligt min uppfattning felaktigt. Vikten av att verka under rätt tillstånd utifrån ett konsumentskydd är en central fråga.

  1. Hur kan konsumentens ställning vid försäkringsförmedling stärkas? Ge gärna några exempel.

Det nya förmedlingsdirektivet (IDD) medför flertalet konsumentstärkande ändringar. Bland annat så finns regler om interna incitamentsstrukturer och ökad informationsgivning. Därtill kan branschen göra mer för att förtydliga och förenkla för kunden att fatta välinformerade beslut kring försäkring.