Denna information har delats av Finansdepartementet:

Till berörda

Finansdepartementet vill med detta meddelande informera berörda företag och organisationer om tidsplanen för arbetet med:

  • lagstiftning till följd av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) och tillhörande förordning (MiFIR),

Till följd av hög arbetsbelastning på Finansdepartmentet samt att nämnda lagstiftningsärenden omfattar en mängd svåra frågor, kommer all den lagstiftning som krävs till följd av MiFID II och MiFIR inte att kunna antas eller träda i kraft vid de tidpunkter som krävs enligt EU-rättsakterna.

Nedan finns den tidsplan som Finansdepartementet för närvarande arbetar efter.

Denna information har i dag även lagts ut på Regeringskansliets webbplats (http://www.regeringen.se/artiklar/2015/12/tidsplan-for-tre-lagstiftningsarenden-pa-finansmarknadsomradet/).

  • Marknader för finansiella instrument – MiFID II och MiFIR

 Juni 2016: Lagrådsremiss med förslag till den lagstiftning som krävs för genomförandet av MiFID II och anpassningen till MiFIR.

Hösten 2016: Proposition överlämnas till riksdagen.

3 januari 2017: Lagstiftningen träder i kraft.

Tidsplanen kan komma att justeras om EU-kommissionen föreslår en senareläggning av genomförandet av hela eller delar av MiFID II och MiFIR. Rådet och Europaparlamentet måste i så fall ta ställning till kommissionens förslag och fatta beslut i frågan.