15 mars, 2023

Open Insurance

Den 28 januari 2021 publicerade Eiopa ett diskussionsdokument och inledde en konsultation om ”Open Insurance”. Syftet med diskussionsdokumentet och konsultationen var att bättre förstå utvecklingen av Open Insurance samt riskerna och fördelarna. Sedan Eiopa genomförde sin konsultation har varken Eiopa eller EU-kommissionen publicerat något konkret förslag om Open Insurance. Det finns idag inget generellt regelverk som aktörer kan luta sig mot och det saknas standardisering på området. Kommissionen arbetar däremot aktivt med sitt ramverk för ”Open Finance” och enligt uppgift kan kommissionen komma att presentera ett lagförslag under det andra kvartalet 2023. Lagförslaget kommer enligt uppgift att innehålla regler som syftar till att stärka konsument- och dataskyddet inom en Open Finance-miljö.

Mer information: Open Insurance_information

14 mars, 2023

Retail investment strategy – status

EU-kommissionen arbetar för närvarande med att ta fram sin ”Retail Investment Strategy” (RIS), vilket är ett initiativ som syftar till att få fler konsumenter att investera på kapitalmarknaderna på ett tryggt sätt. Kommissionen förväntas att offentliggöra innehållet i RIS den 3 maj 2023. En del av RIS som har fått mycket uppmärksamhet är frågan om ett brett provisionsförbud för bland annat de tjänster som för-säkringsförmedlare tillhandahåller. Det är fortfarande oklart om RIS kommer att över huvud taget inne-hålla förslag till att införa ett sådant provisionsförbud i EU eller om endast vissa typer av provisioner kommer att bli föremål för ett förbud.

SFM – Retail investment strategy 230313

13 mars, 2023

Brilliant enkätundersökning 2023

Den 6 mars kan SFM:s medlemmar, förmedlare och administratörer, börja svara på SFM:s årliga enkätundersökning, som vi för femte året i rad rullar ut tillsammans med Brilliant.

Undersökningen ligger till grund för utnämningen av ”årets förmedlar- respektive administratörsdisk samt årets produkter, bästa helhetslösningen för tjänstepension samt bästa sjukvårdsförsäkring och kommer att presenteras på SFM:s föreningsstämma med efterföljande program den 30 maj på Skeppsholmen.

Ditt svar i enkätundersökningen är viktigt för branschen ständiga förbättringar och i år skänker SFM också pengar för varje enskilt svar som inkommer för att stötta Ukraina.

Till enkäten >>> https://brfu.se/9dj3m

 

17 februari, 2023

SFM i Bryssel – halvårskonferens

SFM deltog i  Bipars halvårskonferens i Bryssel den 8 – 10 februari. På programmet ingick talare såsom Amélie Breitburd, vd för Lloyds Europe, Didier Millerot, chef för enheten för försäkring och pension på DG FISMA (EU-kommissionen) och Petra Hielkema, Eiopas ordförande. Ett stort fokus på konferensen var kommande EU-lagstiftning, bland annat ett eventuellt provisionsförbud inom ramen för kommissionens Retail Investment Strategy och Value for Money.

Om kommissionens Retail Investment Strategy informerades deltagarna om att strategin kommer att innehålla ett paket av olika metoder för att stärka konsumentskyddet för icke-professionella investerare (s.k. retail investors). Dessa metoder kommer att bland annat omfatta åtgärder för att höja icke-professionella investerares finansiella kompetens, regler om lämplighet- och passsandebedömningar och kategorisering av olika typer av investerare. Kommissionen arbetar också med att se över informationskraven i de olika regelverken eftersom kommissionen upplever att icke-professionella investerare överväldigas över all information som de får av sina rådgivare. Produktstyrningsreglerna ses också över för att förbättra produkters value for money. Kommissionens Retail Investment Strategy kommer att publiceras den 3 maj 2023.

I arbetet med kommissionens Retail Investment Strategy förs diskussioner om ett provisionsförbud. Några av talarna betonade att vissa produkter är alltför komplicerade för icke-professionella investerare och att den nuvarande situationen inte är hållbar. En av talarna uttryckte att det är viktigt att fråga sig varför kommissionen överväger ett provisionsförbud. Det är uppenbart något som inte fungerar och att ett provisionsförbud är ett alternativ till att försöka rätta till situationen med komplicerade produkter, bristande value for money och intressekonflikter.

Andra frågor som diskuterades på konferensen var cyberförsäkringar, försäkringsförmedlarens roll och en belgisk dashboard för att ge konsumenter en överblick över sina liv- och sakförsäkringar. Om du har några frågor om konferensen eller några av de ämnen som diskuterades på konferensen, kontakta Gustav Svedenstedt på gustav.svedenstedt@sfm.se.

15 februari, 2023

SFM söker en utredningsekonom

Analytisk utredningsekonom med intresse för finans och försäkring

SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) är branschorganisationen för försäkringsförmedlare i Sverige. SFM verkar för en bättre försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet  och god konkurrens; en bransch som spelar en viktig roll i flera aktuella samhällsutmaningar

Nu söker vi till vårt kansli i centrala Stockholm en engagerad, noggrann och strukturerad person som tillsammans med oss vill utveckla och stötta organisationen i ett antal projekt med stor betydelse för branschen. Rollen ger dig möjlighet att få erfarenhet av hur försäkringsförmedlarbranschen fungerar och få insikt i en medlemsorganisations roll och arbete i den svenska och europeiska marknaden.

Om tjänsten

Rollen utredningsekonom vid kansliet riktar sig till dig som studerat ekonomi eller statistik och är intresserad av försäkringsförmedlarbranschen.

Det är viktigt att myndigheter och lagstiftare inser att tillväxten av förmedlarmarknaden beror på den kundnytta och samhällsnytta som förmedlingen av försäkringar innebär. SFM vill göra försäkringsförmedlarens roll och funktion än klarare i den politiska debatten och vill få till stånd en saklig debatt om den betydelse som försäkringsförmedling har för svensk ekonomi och för samhällsnyttan.

Den nya rollen ska bidra till att förmedlarmarknaden har en hög trovärdighet både i allmänhetetens och kundernas ögon. Rollen kommer att ge dig ett brett kontaktnät inom hela försäkringsbranschen. Hos SFM kommer du därför att få möjlighet att vara med att upprätthålla förtroendet för en bransch som varje dag bidrar till att stärka svenska företags möjligheter att hantera risker och trygga pensioner till sina anställda.

Tjänsten är placerad vid SFM:s kansli i centrala Stockholm.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ansvara för att ta fram utredning och analys som bidrar till debatt och underlag kring vad en försäkringsförmedlare innebär för marknaden i stort liksom ekonomisk tillväxt och hur försäkringsmarknaden och förmedlarmarknaden utvecklas. Detta gör du genom att ta fram relevant data, analys och fakta kring tillväxten av förmedlartjänster som visar att det beror på att ett tillfört värde i marknaden.

I rollen ska du tillsammans med dina kollegor vid kansliet kommunicera detta i olika sammanhang – konferenser, medlemsmöten, seminarier, tidskrifter, debattinlägg, sociala medier mm. I mån av tid kommer du även stötta kansliet med andra uppgifter, då vi är en liten organisation hjälps alla åt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har arbetat 2-4 år med inriktning inom statistik, nationalekonomi eller företagsekonomi. Erfarenhet från liknande roller inom andra organisationer eller myndigheter är meriterande.

Som person är du:

 • Prestigelös, problemlösare, noggrann och ansvarsfull
 • Tycker det är roligt att arbeta med kollegor, att lära och är inte rädd för att hugga i där det behövs.
 • Du kan kommunicera din uppfattning och bedömning väl och skriver klart och koncist.
 • Du gillar att ta initiativ och starta igång aktiviteter, samtidigt som du är mån om att förankra beslut med berörda intressenter.

 

För att söka, skicka ett CV samt några rader om dig själv till perjohan.gidlund@sfm.se, intervjuer kommer att ske löpande.

 

Välkommen med din ansökan! Per Johan, Emilie, Marie och Gustav

9 februari, 2023

Prm: SFM lanserar Pensionsflyttguiden

Med lanseringen av Pensionsflyttguiden www.pensionsflyttguiden.se för konsument vill Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) bidra med kunskap och information om pension, sparande och innebörden av en eventuell flytt av sitt pensionskapital.

 

De senaste reglerna om flytt av pension har gjort det billigare att flytta sitt pensionskapital som innebär att livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen endast får ta ut en avgift om max cirka 650 kr (2023) för att flytta pensionskapital. Samtidigt utreder lagstiftaren om det är nödvändigt att skapa ännu större flyttflöden i marknaden.

 

I AMF:s senaste flyttrapport som nyligen presenterades visar det sig att rekordmånga flyttat sitt pensionskapital. Av AMF:s undersökning framgår att 36 procent uppger att de inte är medvetna om att de har flyttat sin tjänstepension från AMF, vilket är den högsta siffran som uppmätts hittills. Knappt hälften av de tillfrågade säger att tanken på flytt väcktes genom kontakt med bank, försäkringsbolag eller finansiell rådgivare. Drygt en tredjedel anger att de själva kom på tanken att flytta sin tjänstepension. Rapport >>> https://www.amf.se/pressrum/rapporter–fakta/flyttrapporten/

 • SFM tycker att en låg kostnad för att flytta sitt kapital är bra, men att det är viktigt att den låga avgiften för flytten inte är det enda avgörande, utan det finns fler andra viktiga faktorer att beakta, säger Per Johan Gidlund, vd SFM, som menar att pensionssparande är ett långsiktigt sparande för konsumenten och dennes familj och därför är det viktigt att se till helheten. Det är viktigt att konsumenten ser till sin livssituation och de olika försäkringslösningar och sparande som denna har idag eller planerar för att ha. SFM:s medlemmar möter dagligen frågor som vittnar om komplexitet och det individuella behovet. Utifrån den kunskap och erfarenhet SFM:s medlemmar besitter har SFM, som branschorganisationen för försäkringsförmedlare, sammanställt viktig information att tänka på som konsument, avslutar Per Johan Gidlund, vd SFM.

I AMF:s rapport framgår också att mer information kring flytt är viktigt för att öka medvetenheten vilket flera aktörer lyfter.

 • Vi vet att konsumenters kunskap och intresse för pensionsfrågor påverkas av områdets komplexitet. Konsumenternas Försäkringsbyrå var tidigt ute med villkorsjämförelser och jämförpris på avgifter inom pensionsområdet. Vi har också flera checklistor till konsumenter som behöver mer information. Det initiativ som SFM har tagit med att lansera Pensinsflyttguiden.se, med information och kunskap som riktar sig till konsument, är ett välkommet bidrag för att öka kunskapen om pension och sparande. Det är bra att vi är fler som hjälps åt med information inom detta komplexa område, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, Chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Presskontakt: emilie.wiklund@sfm.se, 0703656669

 

3 februari, 2023

Prm: Per Johan Gidlund lämnar sin befattning som vd i SFM

 

 • Det är beklagligt för SFM:s del men med förståelse för det personliga vägvalet vi tagit emot Per Johans avskedsansökan. Genom att tillträda en viktig befattning i Östersund tar han och familjen ett efterlängtat steg till Jämtland, säger SFM:s ordförande Gunnar Hökmark.

 

 • Per Johan har gjort stora insatser i det fortsatta arbetet för att utveckla SFM till en stark och modern branschorganisation. Vi kommer ha stor glädje av att arbeta tillsammans ända tills hösten närmar sig den 1 augusti och då hoppas vi att under resten av 2023 kunna få stöd av Per Johan en del av tiden. Vi går nu vidare för att rekrytera en ny vd till en organisation som under Per Johans tid fortsatt har stärkts och utvecklats, och vi önskar honom med familj lycka till både i karriär och i det Jämtland de nu återvänder till, säger Gunnar Hökmark.

 

 • Få branscher är så affärsmässiga och fokuserade på kundnytta som förmedlarbranschen. Som jurist har det därför varit en otroligt lärorik miljö jag har fått vara en del av sedan 2019. Jag vill tacka styrelsen för förtroendet i det uppdrag jag nu lämnar, SFM:s mycket kompetenta kansli för allt vi skapat och Gunnar Hökmark för stadigt stöd och klokskap, säger Per Johan Gidlund.

Presskontakt:
emilie.wiklund@sfm.se

 

2 februari, 2023

SFM lanserar InsureNet- ett nytt forum för branschens aktörer inom finans, försäkring och tech

SFM lanserar InsureNet- ett nytt forum för branschens aktörer inom finans, försäkring och tech

 

På initiativ av SFM Svenska försäkringsförmedlares förening presenteras ett nytt forum för branschens aktörer inom finans, försäkring och tech för att skapa ett bredare utbyte och ett större nätverk inom försäkringsdistribution.

 

Vi har under en längre tid sett ett växande intresse för försäkringsdistribution samtidigt som det sker både snabba och stora förändringar av både regelverk, aktörer och marknaden som helhet. SFM vill ta tillvara på den kunskap, innovation och intresse som finns inom branschen för finans, försäkring och tech. Av den anledningen lanserar vi nu InsureNet för att skapa förutsättningar för mer kvalitet för fler aktörer som vill vara med, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

 

Den 23 november tar vi ett första steg med InsureNet genom att samla representanter från finans- och försäkringsbranschen med intresse för försäkringsdistribution. Det kommer att bli en heldag med inspiration, kunskapsutbyte och nätverkande på Citykonferensen i Stockholm.

 

Dagen kommer att innehålla paneldiskussioner, presentationer och föredrag ur både svenskt och europeiskt perspektiv med bred representation från intressenter kring försäkringsdistribution, men framför allt samtal mellan branschens aktörer om uppförande respektive trender.  Program kommer att presenteras den 20 juni men det går redan nu att göra en intresseanmälan för att få mer information och säkra att du får förhandsinbjudan för anmälan. >>> www.insurenet.se

 

SFM räknar med att InsureNet kommer att locka närmare 300 personer inom branschen för finans, försäkring och tech den 23 november 2023.

Presskontakt:

emilie.wiklund@sfm.se

 

29 november, 2022

SFM inleder arbete med att se över sina stadgar

SFM inleder arbete med att se över sina stadgar

Sedan branschen reglerades under lag om försäkringsdistribution har inte någon genomgripande översyn av stadgarna skett. Med anledning av att ett flertal medlemsbolag påkallade förändringar till föreningsstämma 2022 skedde ett par inledande förändringar i relation till valberedningens arbetsformer och utformning. De senaste tio åren har försäkringsförmedlingsmarknaden ändrat struktur, till exempel att antalet aktiva medlemsbolag har minskat.

SFM:s styrelse ser positivt på de förändringar som genomfördes under 2022, men ser också ett behov av att föreslå fler förändringar i syfte att förbättra och förtydliga stadgarna. Mot bakgrund av detta kommer SFM:s styrelse nu inleda ett arbete med att se över stadgarna för att kunna presentera ett förslag till föreningsstämman i maj 2023.

Om det finns medlemmar i SFM som har tid att bidra konstruktivt delta i detta arbete, går det bra att anmäla intresse till gustav.svedenstedt@sfm.se senast den 13 december. Det går också bra att skicka förslag till stadgeändringar till samma e-postadress, senaste samma datum.

 

29 november, 2022

Inbjudan- Simpt lanserar vägledning

Svenska institutet mot penningtvätt (Simpt) har tagit fram ytterligare vägledning inom penningtvättsregelverket. Det vill vi uppmärksamma.

 

Digitalt seminarum-

När: Den 8 december kl. 13.30-15.00

Anmälan: Registrera dig via länken här

Vidarebefordra gärna inbjudan till dina kollegor.

Program

Välkommen
Hans Lindberg, ordförande i Simpts styrgrupp

Arbetet med vägledningen
Hanna Wetter, kanslichef Simpt

Aktuella frågor på penningtvättsområdet
Finansinspektionen

Korruption och penningtvätt
Hayaat Ibrahim, generalsekreterare IMM

Varmt välkommen!


Simpt är en samverkan mellan sju branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svensk Värdepappersmarknad, Svenska Bankföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening. Syftet med Simpt är att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

www.simpt.se

 

29 november, 2022

Cyberrisker, försäkring och ett motståndskraftigt Sverige och EU

Cyberrisker är ett växande samhällsproblem och utgör idag ett allt större hot mot både enskilda företag men också för samhället i stort. Kostnaderna för it-intrång har ökat lavinartat och riskerna för företag att drabbas idag är hög. Bara häromdagen drabbades Europaparlamentet av cyberintrång vilket ledde till att bla hemsidan  och uppkopplingen i parlamentsbyggnaderna ska ha påverkats.

 

SFM och försäkringsförmedlarbranschen debatterade cyberrisker och cyberförsäkringens funktion för svenska företag vid föreningsstämman 2022, och det blir allt tydligare att cyberförsäkring har en funktion att fylla i ett motståndskraftigt Sverige och EU. Nu senast genom Eiopas konsultationspapper om hur försäkringsbolagens motståndskraft ser ut mot sannolika cyberhot, men också hur cyberhoten påverkar underwritingriskerna i kapitalkravsberäkningarna, både från egna cyberförsäkringsprodukter och från eventuell finansiell skada pga cyberincidenter.

 

https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-consults-cyber-component-its-insurance-stress-testing-framework_en

 

Trots den stora påverkan cyberincidenter idag har finns det stora kunskapsluckor kring hur att arbeta proaktivt, skydda sig och möjlighet till att vara försäkrad.

 

 • Cyberförsäkring har en funktion att fylla i ett motståndskraftigt Sverige och EU och här ser SFM en möjlighet att tillsammans i branschen gemensamt fortsätta att skapa mer uppmärksamhet och kunskap kring hur problemen ser ut och hur förmedlar- och försäkringsbranschen är och kan vara en del av lösningen, säger Per Johan Gidlund, vd SFM, som just nu tillsammans i branschen och med TrueSec arbetar med att ta fram en rapport för att öka kunskapen och förståelsen om risker, cyberförsäkringens situation, roll och möjligheter i ett större samhällsperspektiv.
Per Johan Gidlund

Per Johan Gidlund, vd SFM

 

 

24 november, 2022

Är du student med intresse för finans och försäkring? SFM söker nu studenter till vårt kansli!

Statistik- eller ekonomistudent med intresse för finans och försäkring

SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) är branschorganisationen för försäkrings- förmedlare iSverige. SFM verkar för en bättre försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens;en bransch som spelar en viktig roll i flera aktuella samhällsutmaningar.

Nu söker vi till vårt kansli i centrala Stockholm engagerade, noggranna och strukturerade studenter som tillsammans medoss vill utveckla och stötta organisationen i ett antal projekt med stor betydelse för branschen. Uppdraget ger dig som student möjlighet att få erfarenhet av hur försäkringsförmedlarbranschen fungerar och få insikt i en medlemsorganisations roll och arbete.

Om tjänsten

Rollen som studentresurs vid kansliet riktar sig till dig som idag studerar ekonomi eller statistik och är nyfiken på försäkringsförmedlarbranschen. Hos SFM kommer du att få möjlighet att vara med att upprätthålla förtroendet för en bransch som varje dag bidrar till att stärka svenska företags möjligheter att hantera risker och trygga pensioner till sina anställda.

Tjänstens omfattning är en timanställning och vi ser gärna att du har möjlighet att kunna jobba runt 8 timmar per vecka. Tjänsten pågår till och med juni 2023, med god chans till förlängning för rätt kandidat.

Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär att du skulle vara ett administrativt stöd för att bearbeta och ta fram data och information om och från branschen, både ur ett EU och svenskt perspektiv. Du kommer även stöttakansliet med att uppdatera och förbättra föreningens hemsida, förbereda och behandlamedlemsansökningar och liknande administrativa uppgifter.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har studerat cirka 2 år med inriktning inom statistik, nationalekonomi eller företagsekonomi.

Som person är du:

 • Prestigelös, problemlösare, noggrann och ansvarsfull
 • Tycker det är roligt att arbeta med kollegor, att lära och är inte rädd för att hugga i där detbehövs.

 

För att söka, skicka ett CV samt några rader om dig själv till info@sfm.se, intervjuer sker löpande.

Välkommen med din ansökan redan idag! Per Johan, Emilie, Marie och Gustav 

 

Ta del av annonsen här >>>

7 november, 2022

Ordförande har ordet

Den snabba förändringen av den svenska försäkringsförmedlarmarknaden är ett uttryck för en allt mer utvecklad efterfrågan från både företag och privatpersoner. Efterfrågan utvecklas inte bara i termer av volym utan än mer i form av professionell affärsverksamhet som ger lägre kostnader, bättre försäkringar och ett bredare utbud att välja mellan. Det är värdet som tillförs den enskilde kunden som driver förmedlarmarknadens tillväxt, inte som det ibland har antytts, och som i grunden har påverkat regleringar och lagstiftning, fagra löften om illusoriska vinster.  I så fall hade inte marknaden vuxit och vuxit och den hade heller inte blivit allt mer driven i de olika alternativ som växer fram.

 

Allra tydligast eftersom det är som mest konkret gäller detta sakförsäkringsmarknaden. Möjligheten att välja mellan olika alternativ, olika produkter och olika leverantörer ger en dynamisk marknad där kunden står i centrum. Alternativet hade varit en begränsning till ett fåtal försäkringsgivare som hade utvecklat sina produkter i samma tankebanor för att kunna konkurrera genom att ha liknande produkter.

 

Motsvarande gäller även livförsäkringar. Olika typer av sparformer, investeringar och pensionsförsäkringar flyter i vår tid samman. Det som är bra för den ene kunden behöver inte vara bra för den andre, bland annat på grund av vilka tidsperspektiv vi talar om, om vilken riskbenägenhet den enskildes ekonomi ger utrymme för eller hur förutsägbar den egna livsplaneringen är.

 

Det handlar om konkurrens, prispress, effektivitet och utveckling. En av vår tids stora förändringar är hur försäkringsmarknaden i sig genomgår en snabb förändring mot allt mer effektiva processer där digitalisering står i centrum. En annan är hur riskanalyser drivs fram allt mer utvecklat, vilket i sin tur leder till allt bättre arbete för att motverka riskerna.

 

På sätt och vis, och med risk för att jag nu tappar läsaren, handlar det om genomsnittets förbannelse. Genomsnittet, för det ena eller det andra, ni vet hushåll som är 3,7 personer eller något annat, är alltid en statistisk konstruktion som i grunden normalt inte finns. Det är alla de andra värdena som finns, det vill säga familjer med två medlemmar och familjer med fem medlemmar och allt där emellan och utöver.  Och ju större grupp man sätter genomsnittet på desto fler befinner sig ovan eller under genomsnittet. Och desto större skillnader finns det.

 

Om man istället talar om alla hushåll med bara vuxna blir genomsnittet något helt annat, än om man bara talar om hushåll med barn. Talar man bara om hushåll med små barn blir genomsnittet ett annat. Och så vidare. Hela försäkringsidéen handlar om att breda populationer har försäkringslösningar som gör att den enskilde kan vara försäkrad.

 

Men rätt försäkring förutsätter att man rätt definierar vilka grupper man försäkrar, vare sig det är bilar, företag eller pensioner. Skälet till det är enkelt, om inte den enskilde agerar utifrån sin försäkringsrisk ökar risken. Enklast kan det sägas med självrisken. Har man en hög självrisk förväntas man vara mer försiktig än om man har en låg. Om det inte ställs något krav på villan kanske man inte har gnistskydd som skyddar mot brand.

 

Det innebär att ju mer man kan utveckla försäkringslösningar som utgår från den relevanta indelningen av försäkringstagare desto mer förmånliga försäkringslösningar kan den enskilde få, där genomsnittet är så nära den egna situationen som möjligt, innebärande att man betalar den premie som motsvarar den egna risken, och kan sänka den genom att förnuftigt uppträdande. Eller för att försöka landa detta, ju fler genomsnitt vi har för fler grupper desto mer riktade blir försäkringarna för den enskildes behov och verklighet. Detta är sannerligen inte nytt. Det är därför lyxiga bilar har dyrare premier än långsamma som håller fartgränser vare sig man vill eller ej. Försäkringsbolag gör detta ständigt men utifrån sina prioriteringar. Förmedlingsbranschen driver fram det ännu fler steg utifrån kundernas prioriteringar. Det är där värdet skapas. Och det är därför vi som bransch söker utveckla både god sed och affärsmässighet samtidigt som vi utbildar, certifierar och licensierar. Det handlar om jakten på de många olika genomsnitten! Och den jakten skapar stora värden.

Gunnar Hökmark, ordförande SFM

24 oktober, 2022

Viktigt meddelande från SFM – Uppdatering 16:50 24/10-2022

Uppdatering 16:50 24/10-2022

Utifrån den fakta som SFM inhämtat var det mail som skickades ut med avsändare från en medarbetare inom SFM (@sfm.se) idag ett led i ett så kallat phishingförsök.

I samråd med vår IT-leverantör kan vi informera om följande för er relevanta detaljer.

Vid ett phishingförsök utsätts mottagaren av e-postmeddelandet typiskt sett för risk om densamma agerar i enlighet med de instruktioner som finns i meddelandet.

Viktigt – Om du har klickat på länken och uppdaterat dina uppgifter och lösenord är det risk att denna information har blivit spridd. Om du använder detta lösenord även för andra inloggningsfunktioner är det viktigt att du även byter lösenord där. Den/de som ligger bakom denna form av utskick försöker typiskt sett i nästa steg komma åt ytterligare användaruppgifter.

SFM beklagar det inträffade och har vidtagit åtgärder. Har du som mottagare av denna information frågor är du välkommen att kontakta oss på info@sfm.se så återkommer vi så snart som möjligt.

Tidigare meddelande:

Viktigt meddelande från SFM – öppna inte mail från SFM-adress:

SFM har fått information om att ett mail har gått ut kl. 10:21 från en av våra medarbetare, som riktar sig till ”Riksstyrelsen i SFM”. Detta är ett mail som inte har kommit från SFM och alla som har fått mailet ombeds att inte öppna länken i mailet och radera det. SFM håller på att undersöka vad som har skett och beklagar att detta har skett. Om du behöver kontakta oss, gör gärna det per mail till info@sfm.se.

14 oktober, 2022

Energikrisen och branschen

Energikrisen och den stigande inflationen påverkar hela vårt samhälle och inte minst småföretagare, övriga svenska företag och den enskilde individen. Förmedlar- och försäkringsbranschen utgör här en viktig del i en stabil samhällsekonomi och i vår vardag.

 

SFM följer noga den utveckling som sker och de effekter branschen redan idag möts av och förutser kunna mötas av i ett längre perspektiv.

 

Utifrån den information SFM har tagit del av hos våra medlemmar samt hos försäkringsbolagen i nuläget är det tydligt att fler frågor inkommit som har koppling till de höga elpriserna och inflationen.

 

Frågor och reaktioner från kunder idag handlar bl.a. om längre avbrott, stillestånd och reparationstider som en följd. Flera av branschens aktörer förutspår också att fler kommer reagera över eventuella premiehöjningar och om kunder som eventuellt inte kommer kunna betala premien på grund av andra kostnadsökningar. Andra utfall och effekter av energikrisen kan tänkas bli mer diskussioner kring egendomsbelopp, avbrottsbelopp samt att kunder håller ner på försäkringar i allmänhet. Det kan också komma att handla om löneväxling och andra pensionsrelaterade åtaganden.

 

Utifrån frågor som redan nu nått SFM:s medlemmar och branschen kan man förvänta sig fler skador. Det kan handla om allt från frysskador på både fastighet, lantbruk och privat till ökad risk för brand, stöld och försäkringsbedrägeri.

 

I nuläget har fler frågor kopplat till energikrisen och omvärldsläget inkommit men hittills har inga större konsekvenser märkts av. Flera aktörer förutspår dock att det kan tänkas nå branschen med en viss fördröjning.

 

 • En utmaning för kunden framöver är att vara rätt försäkrad och här ser branschen ett gemensamt ansvar att vara tydliga i kommunikationen med kund, säger SFM:s kommunikationschef Emilie Wiklund.

 

SFM kommer noggrant följa utvecklingen och effekterna av energikrisen och har du som medlem intresse av att bidra i det arbetet framöver får du gärna kontakta SFM:s kommunikationschef Emilie Wiklund. Emilie.wiklund@sfm.se

 

Emilie Wiklund, kommunikationschef SFM

 

 

 

22 september, 2022

Kalkylverktyget FKB fortsatt tillgängligt

Inom ramen för Regelverksnämnden i Svensk Försäkring pågår ett arbete för att utvärdera FKB och vad som bör ersätta verktyget framöver. Med anledning av att branschen använder sig av verktyget och avsaknaden av alternativ just nu, kommer FKB kunna tillhandahållas till ordinarie abonnemang till och med 2024-12-31. SFM återkommer när vi får mer information om framtida förändringar.

 

 

2 september, 2022

SME – definitionen som är central för branschen och Sverige

Drygt 99 procent av alla företag i EU kvalificerar sig som små eller medelstora företag och många av SFM:s medlemmar är små eller medelstora företag. Definitionen av SME (”Small and medium-sized enterprises”) är därför mycket viktig för att bedöma om ett företag uppfyller kraven som kan innebära att företaget till exempel kan tillämpa proportionalitet vid tillämpning av unionsrätten eller till och med är undantagen ett visst regelverk.

SME-definitionen framgår av en rekommendation meddelad av EU-kommissionen från 2003. Den är inte rättsligt bindande, men den är ändå att betrakta som en erkänd vägledning för företag. För att betraktas som en SME ska ett företag sysselsätta färre än 250 personer och antingen ha en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro. Om ett företag har en årlig balansomslutning som överstiger tröskelvärdet, men har en lägre omsättning än 50 miljoner euro, kan företaget fortfarande vara en SME eftersom kraven på omsättning och balansomslutning är alternativa.

Utifrån dessa tröskelvärden kan ett enskilt företag göra en bedömning om det är en SME eller inte. För att ta reda på vilka uppgifter som ska ligga till grund för den ovanstående bedömningen behöver företaget först avgöra om det är ett fristående företag, partnerföretag eller anknutet företag.

 • Ett fristående företag är helt självständigt eller att företaget kontrollerar mindre än 25 procent av ett annat företag.
 • Ett partnerföretag är företag som ingår betydande ekonomiska partnerskap med andra företag utan att det ena verkligen utövar en direkt eller indirekt kontroll över det andra.
 • Anknutna företag är företag som bildar en koncern genom direkt eller indirekt kontroll av huvuddelen av rösterna eller genom att utöva ett bestämmande inflytande över ett företag. Företag som upprättar konsoliderade räkenskaper eller räknas in i ett annat företags konsoliderade räkenskaper betraktas som anknutna företag.

För att belysa ovanstående med ett praktiskt exempel. Om en försäkringsförmedlare äger 30 procent av aktier i ett annat bolag betraktas detta som ett partnerföretag. Försäkringsförmedlaren behöver i detta fall lägga till 30 procent av det andra företagets personalstyrka, omsättning och balansomslutning till sina egna siffror för att kunna bedöma om försäkringsförmedlaren är en SME.

EU-kommissionen har tagit fram ett hjälpmedel, en ”användarhandledning om definitionen av SMF-företag”, som på ett pedagogiskt sätt går igenom kraven för de olika delarna och innehåller exempel på olika upplägg och hur företag bör räkna utifrån olika grupp- och samarbetskonstellationer.

 

 

Här kan du läsa mer om definitionen: https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-definition_en