7 november, 2022

Ordförande har ordet

Den snabba förändringen av den svenska försäkringsförmedlarmarknaden är ett uttryck för en allt mer utvecklad efterfrågan från både företag och privatpersoner. Efterfrågan utvecklas inte bara i termer av volym utan än mer i form av professionell affärsverksamhet som ger lägre kostnader, bättre försäkringar och ett bredare utbud att välja mellan. Det är värdet som tillförs den enskilde kunden som driver förmedlarmarknadens tillväxt, inte som det ibland har antytts, och som i grunden har påverkat regleringar och lagstiftning, fagra löften om illusoriska vinster.  I så fall hade inte marknaden vuxit och vuxit och den hade heller inte blivit allt mer driven i de olika alternativ som växer fram.

 

Allra tydligast eftersom det är som mest konkret gäller detta sakförsäkringsmarknaden. Möjligheten att välja mellan olika alternativ, olika produkter och olika leverantörer ger en dynamisk marknad där kunden står i centrum. Alternativet hade varit en begränsning till ett fåtal försäkringsgivare som hade utvecklat sina produkter i samma tankebanor för att kunna konkurrera genom att ha liknande produkter.

 

Motsvarande gäller även livförsäkringar. Olika typer av sparformer, investeringar och pensionsförsäkringar flyter i vår tid samman. Det som är bra för den ene kunden behöver inte vara bra för den andre, bland annat på grund av vilka tidsperspektiv vi talar om, om vilken riskbenägenhet den enskildes ekonomi ger utrymme för eller hur förutsägbar den egna livsplaneringen är.

 

Det handlar om konkurrens, prispress, effektivitet och utveckling. En av vår tids stora förändringar är hur försäkringsmarknaden i sig genomgår en snabb förändring mot allt mer effektiva processer där digitalisering står i centrum. En annan är hur riskanalyser drivs fram allt mer utvecklat, vilket i sin tur leder till allt bättre arbete för att motverka riskerna.

 

På sätt och vis, och med risk för att jag nu tappar läsaren, handlar det om genomsnittets förbannelse. Genomsnittet, för det ena eller det andra, ni vet hushåll som är 3,7 personer eller något annat, är alltid en statistisk konstruktion som i grunden normalt inte finns. Det är alla de andra värdena som finns, det vill säga familjer med två medlemmar och familjer med fem medlemmar och allt där emellan och utöver.  Och ju större grupp man sätter genomsnittet på desto fler befinner sig ovan eller under genomsnittet. Och desto större skillnader finns det.

 

Om man istället talar om alla hushåll med bara vuxna blir genomsnittet något helt annat, än om man bara talar om hushåll med barn. Talar man bara om hushåll med små barn blir genomsnittet ett annat. Och så vidare. Hela försäkringsidéen handlar om att breda populationer har försäkringslösningar som gör att den enskilde kan vara försäkrad.

 

Men rätt försäkring förutsätter att man rätt definierar vilka grupper man försäkrar, vare sig det är bilar, företag eller pensioner. Skälet till det är enkelt, om inte den enskilde agerar utifrån sin försäkringsrisk ökar risken. Enklast kan det sägas med självrisken. Har man en hög självrisk förväntas man vara mer försiktig än om man har en låg. Om det inte ställs något krav på villan kanske man inte har gnistskydd som skyddar mot brand.

 

Det innebär att ju mer man kan utveckla försäkringslösningar som utgår från den relevanta indelningen av försäkringstagare desto mer förmånliga försäkringslösningar kan den enskilde få, där genomsnittet är så nära den egna situationen som möjligt, innebärande att man betalar den premie som motsvarar den egna risken, och kan sänka den genom att förnuftigt uppträdande. Eller för att försöka landa detta, ju fler genomsnitt vi har för fler grupper desto mer riktade blir försäkringarna för den enskildes behov och verklighet. Detta är sannerligen inte nytt. Det är därför lyxiga bilar har dyrare premier än långsamma som håller fartgränser vare sig man vill eller ej. Försäkringsbolag gör detta ständigt men utifrån sina prioriteringar. Förmedlingsbranschen driver fram det ännu fler steg utifrån kundernas prioriteringar. Det är där värdet skapas. Och det är därför vi som bransch söker utveckla både god sed och affärsmässighet samtidigt som vi utbildar, certifierar och licensierar. Det handlar om jakten på de många olika genomsnitten! Och den jakten skapar stora värden.

Gunnar Hökmark, ordförande SFM

24 oktober, 2022

Viktigt meddelande från SFM – Uppdatering 16:50 24/10-2022

Uppdatering 16:50 24/10-2022

Utifrån den fakta som SFM inhämtat var det mail som skickades ut med avsändare från en medarbetare inom SFM (@sfm.se) idag ett led i ett så kallat phishingförsök.

I samråd med vår IT-leverantör kan vi informera om följande för er relevanta detaljer.

Vid ett phishingförsök utsätts mottagaren av e-postmeddelandet typiskt sett för risk om densamma agerar i enlighet med de instruktioner som finns i meddelandet.

Viktigt – Om du har klickat på länken och uppdaterat dina uppgifter och lösenord är det risk att denna information har blivit spridd. Om du använder detta lösenord även för andra inloggningsfunktioner är det viktigt att du även byter lösenord där. Den/de som ligger bakom denna form av utskick försöker typiskt sett i nästa steg komma åt ytterligare användaruppgifter.

SFM beklagar det inträffade och har vidtagit åtgärder. Har du som mottagare av denna information frågor är du välkommen att kontakta oss på info@sfm.se så återkommer vi så snart som möjligt.

Tidigare meddelande:

Viktigt meddelande från SFM – öppna inte mail från SFM-adress:

SFM har fått information om att ett mail har gått ut kl. 10:21 från en av våra medarbetare, som riktar sig till ”Riksstyrelsen i SFM”. Detta är ett mail som inte har kommit från SFM och alla som har fått mailet ombeds att inte öppna länken i mailet och radera det. SFM håller på att undersöka vad som har skett och beklagar att detta har skett. Om du behöver kontakta oss, gör gärna det per mail till info@sfm.se.

14 oktober, 2022

Energikrisen och branschen

Energikrisen och den stigande inflationen påverkar hela vårt samhälle och inte minst småföretagare, övriga svenska företag och den enskilde individen. Förmedlar- och försäkringsbranschen utgör här en viktig del i en stabil samhällsekonomi och i vår vardag.

 

SFM följer noga den utveckling som sker och de effekter branschen redan idag möts av och förutser kunna mötas av i ett längre perspektiv.

 

Utifrån den information SFM har tagit del av hos våra medlemmar samt hos försäkringsbolagen i nuläget är det tydligt att fler frågor inkommit som har koppling till de höga elpriserna och inflationen.

 

Frågor och reaktioner från kunder idag handlar bl.a. om längre avbrott, stillestånd och reparationstider som en följd. Flera av branschens aktörer förutspår också att fler kommer reagera över eventuella premiehöjningar och om kunder som eventuellt inte kommer kunna betala premien på grund av andra kostnadsökningar. Andra utfall och effekter av energikrisen kan tänkas bli mer diskussioner kring egendomsbelopp, avbrottsbelopp samt att kunder håller ner på försäkringar i allmänhet. Det kan också komma att handla om löneväxling och andra pensionsrelaterade åtaganden.

 

Utifrån frågor som redan nu nått SFM:s medlemmar och branschen kan man förvänta sig fler skador. Det kan handla om allt från frysskador på både fastighet, lantbruk och privat till ökad risk för brand, stöld och försäkringsbedrägeri.

 

I nuläget har fler frågor kopplat till energikrisen och omvärldsläget inkommit men hittills har inga större konsekvenser märkts av. Flera aktörer förutspår dock att det kan tänkas nå branschen med en viss fördröjning.

 

 • En utmaning för kunden framöver är att vara rätt försäkrad och här ser branschen ett gemensamt ansvar att vara tydliga i kommunikationen med kund, säger SFM:s kommunikationschef Emilie Wiklund.

 

SFM kommer noggrant följa utvecklingen och effekterna av energikrisen och har du som medlem intresse av att bidra i det arbetet framöver får du gärna kontakta SFM:s kommunikationschef Emilie Wiklund. Emilie.wiklund@sfm.se

 

Emilie Wiklund, kommunikationschef SFM

 

 

 

22 september, 2022

Kalkylverktyget FKB fortsatt tillgängligt

Inom ramen för Regelverksnämnden i Svensk Försäkring pågår ett arbete för att utvärdera FKB och vad som bör ersätta verktyget framöver. Med anledning av att branschen använder sig av verktyget och avsaknaden av alternativ just nu, kommer FKB kunna tillhandahållas till ordinarie abonnemang till och med 2024-12-31. SFM återkommer när vi får mer information om framtida förändringar.

 

 

2 september, 2022

SME – definitionen som är central för branschen och Sverige

Drygt 99 procent av alla företag i EU kvalificerar sig som små eller medelstora företag och många av SFM:s medlemmar är små eller medelstora företag. Definitionen av SME (”Small and medium-sized enterprises”) är därför mycket viktig för att bedöma om ett företag uppfyller kraven som kan innebära att företaget till exempel kan tillämpa proportionalitet vid tillämpning av unionsrätten eller till och med är undantagen ett visst regelverk.

SME-definitionen framgår av en rekommendation meddelad av EU-kommissionen från 2003. Den är inte rättsligt bindande, men den är ändå att betrakta som en erkänd vägledning för företag. För att betraktas som en SME ska ett företag sysselsätta färre än 250 personer och antingen ha en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro. Om ett företag har en årlig balansomslutning som överstiger tröskelvärdet, men har en lägre omsättning än 50 miljoner euro, kan företaget fortfarande vara en SME eftersom kraven på omsättning och balansomslutning är alternativa.

Utifrån dessa tröskelvärden kan ett enskilt företag göra en bedömning om det är en SME eller inte. För att ta reda på vilka uppgifter som ska ligga till grund för den ovanstående bedömningen behöver företaget först avgöra om det är ett fristående företag, partnerföretag eller anknutet företag.

 • Ett fristående företag är helt självständigt eller att företaget kontrollerar mindre än 25 procent av ett annat företag.
 • Ett partnerföretag är företag som ingår betydande ekonomiska partnerskap med andra företag utan att det ena verkligen utövar en direkt eller indirekt kontroll över det andra.
 • Anknutna företag är företag som bildar en koncern genom direkt eller indirekt kontroll av huvuddelen av rösterna eller genom att utöva ett bestämmande inflytande över ett företag. Företag som upprättar konsoliderade räkenskaper eller räknas in i ett annat företags konsoliderade räkenskaper betraktas som anknutna företag.

För att belysa ovanstående med ett praktiskt exempel. Om en försäkringsförmedlare äger 30 procent av aktier i ett annat bolag betraktas detta som ett partnerföretag. Försäkringsförmedlaren behöver i detta fall lägga till 30 procent av det andra företagets personalstyrka, omsättning och balansomslutning till sina egna siffror för att kunna bedöma om försäkringsförmedlaren är en SME.

EU-kommissionen har tagit fram ett hjälpmedel, en ”användarhandledning om definitionen av SMF-företag”, som på ett pedagogiskt sätt går igenom kraven för de olika delarna och innehåller exempel på olika upplägg och hur företag bör räkna utifrån olika grupp- och samarbetskonstellationer.

 

 

Här kan du läsa mer om definitionen: https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-definition_en

19 augusti, 2022

PRM: SFM stärker nu förmågan inom juridik och compliance

SFM stärker nu förmågan inom juridik och compliance när Gustav Svedenstedt ansluter till branschorganisationen.

 • Vi välkomnar Gustav Svedenstedt till SFM och ser fram emot att kunna arbeta än mer proaktivt med våra medlemmar och deras behov, men även att kunna verka för än mer ändamålsenliga regelverk för branschen, här kommer Gustav ha en viktig roll, säger SFM:s vd Per Johan Gidlund.

Gustav Svedenstedt kommer närmast från Markets & Corporate Law Nordics AB som är en del av Spotlight-koncernen och har där arbetat med risk- och compliancefrågor och juridik kopplat till bland annat värdepappersbolag och handelsplattformer och dessförinnan bl.a. med informationsövervakning på Nasdaq Stockholm och som compliance officer på Alecta, men även vid Utrikesdepartementet.

 • Försäkringsförmedlare, och alla andra som distribuerar försäkringar, har genomgått och står inför stora regelverksförändringar inom bland annat hållbarhet, motverkande av penningtvätt och rådgivning. Då är det viktigt att vi som branschorganisation kan vara med på ett tidigt stadium och bidra till beslutsfattarnas samlade analys, så att intressen blir rätt avvägda, där tror jag att Gustav med hans bakgrund kommer att bidra starkt, fortsätter Gidlund.

 

 • Jag är mycket glad för möjligheten att ansluta till SFM och ser såklart fram emot att bidra i en organisation som arbetar för sina medlemmar och särskilt där regelefterlevnad är viktigt för allmänhetens förtroende, men även bidra för att nya och befintliga regler utformas utan oskälig administrativ börda för försäkringsförmedlarbranschen, kommenterar Gustav Svedenstedt.

 

 

SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare. SFM företräder ca 1 900 förmedlare och ca 120 bolag och föreningen har funnits sedan 1976.

 

Gustav Svedenstedt, jurist SFM

29 juni, 2022

Resa i sommar? Trender och bra att tänka på!

Pandemi, krig i Ukraina, passkaos, och långa köer på flygplatser. Förutsättningarna för resande är i gungning och inför sommarledigheter vill vi på SFM lyfta några trender, förutsättningar och bra att tänka på för resande och reseförsäkringar.

Hur ser vårt resande ut nu?

 • Resandet och bokningsviljan har nu kommit igång ordentligt efter pandemin. Även om den krisen direkt följdes av andra, så visar statistiken att varken kriget i Ukraina eller den knepiga situationen med att skaffa nytt pass i Sverige haft samma inverkan på resandet som pandemin, Covid-19.
 • Trots passkaoset visar senaste statistiken från Visit Sweden att endast ca 1 av 10 svenskar beslutar sig för att stanna i Sverige istället för att resa utomlands.
 • Pandemin är inte lika påtaglig och nästan ingen säger längre att de väntar och avvaktar situationen med Covid-19 innan de bokar sin resa nu.
 • De stora charterbolagen rapporterar att man nästan är tillbaka på samma index som 2019 i antal bokningar.
 • Arlanda och kaoset; från passagerarekord 2017 (100 000 passagerare på en dag) och 27 miljoner passagerare under 2018 till att förlora 98% på mindre än en månad i mars 2020.
  Under april 2020 samlades den lilla trafik som fanns (199 avresande) på en pir.

Vad gör man om något händer under min resa? – läs på!
Applicerbart på både privat-och tjänsteresor

 • Ta kontakt med alarmcentral för hjälp/ rådgivning om vilken vårdgivare jag vända mig till?
 • Påbörja inga utredningar/ behandlingar innan godkännande från försäkringsbolaget/ alarmcentralen. Detta för att undvika både överbehandling eller behandlingssvikt.
 • Tänk inte ”det där tar jag när jag kommer hem” – vårdgivare är inte försäkringsbolag och känner inte till dina försäkringsvillkor.
 • Underlag från lokal vårdgivare eller myndighet. Räcker inte att man talar med 1177 eller olika digitala läkartjänster.
 • Olika sätt att hemtransporteras på om man ej kan resa hem på sitt ordinarie flyg och som kräver en medicinsk hemtransport
 • IATA regler- International Air Transport Association. IATA hanterar regler och liknande inom kommersiellt passagerarflyg

Vad kan man själv göra för att förbereda sig inför resan?

 • Vilka inreseregler gäller för just dit jag ska resa?
 • Vaccinbevis?
 • EHIC – bra att ha med sig. Vad täcker EHIC?
 • Vad säger flygbolagen om användning av munskydd? Krävs några särskilda munskydd?
 • ICE kontakt
 • UD-Resklar appen
 • Packa inga viktiga mediciner i bagaget och ta helst med extra doser om man ej kan resa hem som planerat
 • Kontrollera exakt vad din försäkring täcker, finns några undantag gällande Covid? Behövs jag göra en förhandsbedömning? Ska jag vara borta längre än 45 dagar? Vad anses som riskfylld aktivitet? Är man täckt om man åker skidor off-pist?
 • Avbeställningsskydd täcker inte för alla orsaker – kontrollera villkor!
 • Om man reser i tjänsten bör man undersöka i förväg med sin arbetsgivare om det finns en särskild reseförsäkring.
 • Förlita dig inte på grupper i sociala medier

Dessa trender och frågeställningar lyfte Marie Spångberg, SFM:s process- och medlemsansvarig, vid ett digitalt medlemsmöte den 29 juni. Marie har bred internationell erfarenhet från försäkringsbranschen, av både kris-och katastrofhantering samt travel risk management.

Har du mer tips och tankar kring resande och försäkringar, kontakta gärna Marie! Marie.spangberg@sfm.se

 

Glad sommar önskar vi på SFM!

22 juni, 2022

Ordförande har ordet och önskar Glad Sommar

Vi lever i oroliga tider. Det som sker i den stora världens brutala verklighet slår rakt in i vår egen vardag. Rysslands krig i Ukraina drabbar inte bara människor där genom lidande och död utan också hela vår värld. Det handlar på en gång både om demokratins och rättsstatens ställning och om den globala ekonomins utveckling.

 

I Europa ser vi krigets konsekvenser genom stigande energipriser och genom att energi har kommit att bli den strategiska råvara som påverkar oss alla. Råvarubrist, stigande energipriser och de långsiktiga konsekvenserna av den finansiella krisens hanteringar under de senaste tio åren skapar nu en ny verklighet där inflation och prisökningar slår mot företag, hushåll och länder. Samtidigt lever vi med risken för en än mer eskalerad militär konflikt som berör fler länder än Ukraina eftersom kriget där riktar sig mot Europa. Allt detta påverkar leverenskedjor, råvarutillgångar, de finansiella marknaderna och villkoren för företag, boende och hushållen.

 

Därmed påverkas också försäkringsmarknaderna på en mängd olika sätt. Från aktiekurser till nya riskbedömningar. Väl fungerande försäkringsmarknader är som alltid viktiga men i tider av osäkerhet blir de ännu viktigare för att bidra till stabilitet och en viss säkerhet i osäkerheten.

 

Samtidigt ser vi hur klimatutvecklingen påverkar riskbedömningar samtidigt som hållbarhetsfrågorna kräver djupare analyser.

 

Förmedlarmarknaden är mot denna bakgrund ännu viktigare, med den kunskap, marknadsorientering och analys den kan erbjuda enskilda och företag. Rådgivning inom hela område, från finansiella placeringar och sparande till försäkringslösningar, som mildrar konsekvenserna av osäkerheterna.

 

Vi vill bidra med kompetens och höga standards för att göra förmedlarmarknaden ännu bättre och ännu mer kompetent. Det är uppenbart att enskilda och företag behöver råd och analyser på djupet och på bredden. Därför är det viktigt att marknaderna liksom myndigheter ser värdet av förmedling och rådgivning. Istället för att söka motarbete eller begränsa behöver vi åtgärder som gör det möjligt för fler att få råd och stöd. Försäkringsmarknaden i sin helhet kan bidra till att mildra svängningar och konsekvenser av allt som sker ikring oss för den enskilde.

 

Nu växer InsureEd fram som ett viktigt företag för branschens utbildning och kompetens. InsureSec börjar en ny period för att ytterligare utveckla och anpassa certifiering och licensiering till den relevans och de kunskapskrav som nu utvecklas. SFM kommer som branschorganisation bidra till att lagstiftning och myndigheters regleringar erkänner betydelsen av försäkringsmarknadens konkurrens och mångfald. Vi ska utveckla diskussionen kring hållbarhet från att vara ett begrepp som är lätt att prata om till verktyg som ger mening. Och vi ska försöka samla en vidare bransch än bara den traditionella förmedlarverksamheten till ny kunskap, utbildning och gemensamma standards. Det är så vi sätter agenda men det är också så vi säkrar branschens förutsättningar att göra ett bra jobb och växa.

 

Ha en skön sommar. I den värld vi lever i är det ett privilegium som vi bör unna oss för att till hösten ta tag i alla utmaningar som vi står inför.

Gunnar Hökmark, ordförande SFM

20 juni, 2022

Digitalt medlemsmöte 23 juni- Det nya regelverket kring hållbarhet

Perspektiven kring hållbarhet vad gäller kunskap, kompetens och förståelse är många men gemensamt för hela branschen är vikten av att vara proaktiva. Med anledning av att de nya regelverket om hållbara investeringar ska börja tillämpas i närtid bjuder SFM in till en digital medlemsträff för att informera om de nya förutsättningarna.

Som medlem har du också möjlighet att skicka in frågor i förhand till SFM:s hållbarhetsbrevlåda: hallbarhet@sfm.se.

Logga in och anmäl dig i länk samt ta del av en  sammanfattning inför mötet den 23 juni  >>>

För frågor: info@sfm.se

20 juni, 2022

Simpt- omvärldsbevakning av penningtvätt

Samordningsfunktionens omvärldsbevakning av penningtvätt och finansiering av terrorism nr 2 för 2022 finns nu tillgänglig: https://polisen.se/siteassets/dokument/om-polisen/penningtvatt/omvarldsbevakningar/omvarldsbevakning-april-juni-2022.pdf

Mer information från samordningsfunktionen hittar du här: www.polisen.se/penningtvatt

Om Simt:

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, bildades 2016 av branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samverkan deltar Finansbolagens FöreningFondbolagens föreningFöreningen Svensk VärdepappersmarknadSparbankernas RiksförbundSvensk FörsäkringSvenska Bankföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening.

Syftet med Simpt är att ta fram branschvägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

För frågor: info@sfm.se

 

15 juni, 2022

Webinar 16 juni – Motverkande av penningtvätt

Medlemmar har möjlighet att delta på webinar den 16 juni, arrangerat av organisationen Simpt, som SFM står bakom.

 

Aktuella frågor på penningtvättsområdet 

På seminariet ges en lägesuppdatering av arbetet i Simpt med att ta fram branschvägledning inom penningtvättsregelverket. Du får även ta del av andra aktuella ämnen på penningtvättsområdet.

När: Den 16 juni kl. 13.30-15.00

Anmälan: Registrera dig här via länken

Vidarebefordra gärna inbjudan till dina kollegor!

Program

Välkommen
Hans Lindberg, ordförande i Simpts styrgrupp

Arbetet med vägledningen
Hanna Wetter, kanslichef Simpt

Arbetet med AML-paketet
Finansdepartementet

Aktuella frågor på penningtvättsområdet
Finansinspektionen

Arbetet med återkoppling till verksamhetsutövarna
Finanspolisen

Välkommen!


Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, är en samverkan mellan sju branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svensk Värdepappersmarknad, Svenska Bankföreningen och Svenska försäkrings­förmedlares förening. Syftet med Simpt är att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

www.simpt.se

10 juni, 2022

Prm: Kunskap, kompetens och konsument i fokus i SFM:s branschsamtal om hållbarhet- SFM lanserar idag hållbarhetsbrevlåda för kunskapsinhämtning

Under SFM:s branschsamtal om hållbarhet den 8 juni samlades aktörer och intressenter i branschen för att i ett inledande samtal dela med sig av erfarenheter kring kunskap och kompetens, i förhållandet till de nya regelverken om hållbara investeringar som ska börja tillämpas i närtid. Se nedan en översikt av de regler som avses.

 

I samtalet deltog Per Johan Gidlund SFM, Magnus Björkman InsureSec, Hedda Hök InsureEd, Josefin Dahlén Max Matthiessen, Lingyi Lu Söderberg & Partners, Johanna Lundgren Gestlöf SPP, Andrea Ekeblad Szanto Konsumenternas Försäkringsbyrå.

 

Det är tydligt att perspektiven kring hållbarhet vad gäller kunskap, kompetens och förståelse är många men att gemensamt för alla aktörer är vikten av att vara proaktiva, dvs inte vänta på implementeringen av regelverken, långsiktiga och ha tålamod.

 

 • Jag är väldigt glad över att vi fick diskutera ämnet med så kompetenta och namnkunniga personer. Försäkringsförmedlare har i alla tider varit ett kunskapsyrke och hållberhetsregelverket kommer, rätt använt och rätt utbildat, att flytta möjligheterna framåt i branschen, säger Per Johan Gidlund, vd SFM, som menar att hållbarhet är ett viktigt ämne men att svar på osäkerheten som just nu råder når vi genom den här typen av samtal.

 

Paneldeltagarna diskuterade utmaningar med implementeringen men framför allt diskuterades hur intresse och förståelse hos kund ska kunna byggas över tid. Deltagarna var överens om att det är en brant inlärningskurva och att tid krävs för att kunna ta ett helhetsgrepp med allt från verktyg i kundmötet till detaljkunskaper om EU:s miljömål. Vikten av att bygga tillit och förtroende diskuterades eftersom hållbarhet är ett föränderligt begrepp och något som kan vara väldigt individuellt, nästan känslomässigt.

 

Det lyftes att hållbarhet inte är svart eller vitt och att det är viktigt att se hållbarhet i ett längre perspektiv. Ser kunden hållbarhet i det längre perspektivet i sitt pensionssparande skulle det kunna vara ett positivt sätt att få fler unga att intressera sig för sin pension, särskilt om de ställer deras val av placeringar mot den värld dem vill leva i som pensionär.

 

En enkel och tydlig kommunikation mot kund kommer vara viktig för att nå ut, samtidigt som den individuella kunskapen hos både branschmedlemmar och kunder varierar. Det är viktigt att skapa ett intresse hos kund och konsument kring frågorna om hållbarhet och att inlärningen och utbildning kring dessa frågor får ta plats hos både kund och bransch, över tid.

 

 • InsureEd har tagit fram digital utbildning inom hållbarhet för att inom branschen kunna bidra till proaktivitet, skapa intresse och även för en vidare utveckling i takt med regelverkens utformning. Samtidigt har InsureSec etablerat kunskapskrav i relation till hållbara investeringar och har därför en plattform att bygga vidare på allt eftersom regelverk och erfarenhet utvecklas.  InsureSec och InsureEd:s ansats om att etablera den nödvändiga nivån för kunskap sammanfaller med SFM:s ambition att förenkla för och stärka kvaliteten i branschen, där det blir enkelt och förutsägbart vad som krävs av enskilda aktörer samtidigt som branschen som helhet svarar upp mot myndigheternas och lagstiftarens krav, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

 

SFM lanserar en hållbarhetsbrevlåda för kunskapsinhämtning

Mot bakgrund av diskussionen i branschsamtalet, lanserar SFM idag en hållbarhetsbrevlåda riktad till branschen för att bidra i arbetet med kunskapsinhämtning kring vilka frågor och medskick som finns och är viktiga för, och i, branschen gällande hållbara investeringar i lämplighetsprövningen. Avsikten är att bygga en gemensam erfarenhet av var de största, och flesta, utmaningarna ligger och hur branschen gemensamt kan hitta ändamålsenliga lösningar.

 

 • Även om frågelådan inte kommer att generera individuella svar till frågeställarna, är det vår förhoppning att man tar möjligheten att synliggöra de utmaningar som identifierats och ger SFM en bättre möjlighet att bidra med värde tillbaka till hela branschen, säger Emilie Wiklund, SFM:s kommunikationschef.

 

Maila dina frågor och medskick om hållbarhet inom försäkring och finans till hallbarhet@sfm.se

 

Översikt av regelverket

De huvudsakliga regelverken (länk) som styr vilken information som ska finnas om investeringarna och hur branschen ska hantera de i relation till kunderna, börjar i redovisningskraven som kommer ställas på i huvudsak noterade företag, alla företag över 500 anställda, banker och försäkringsbolag (CSDR). Det första år rapporteringen sker som tidigast 2024 för år 2023.

 

Från och med 1 januari 2023 är avsikten att det ska finnas information om försäkringsprodukterna och fonder, tillgängliga för försäkringsförmedlare och kunder att ta del av, som beskriver i vilken utsträckning de matchar mot de olika kriterierna för hållbara investeringar, genom SFDR.

 

Den 2 augusti 2022 ska reglerna under IDD om hållbarhetspreferenser* börja tillämpas i lämplighetsbedömningen av kunder som får rådgivning om försäkringsbaserade investeringsprodukter. De nya reglerna förutsätter också att bl.a. försäkringsförmedlare har nödvändig kunskap i relation till hållbarhetspreferenser, för att bl.a. kunna informera kunderna om olika aspekter som de kan ta hänsyn till när de bestämmer sina preferenser.

 

Här kan du som medlem ta del av SFM:s presentation från den 8 juni under vårt Branschsamtal >>> 

 

Per Johan Gidlund, vd SFM

Per Johan Gidlund, vd SFM

 

 

9 juni, 2022

Prm: Stort intresse för sjukvårdsförsäkring bland SFM:s medlemmar och kunder

SFM delar för andra året i rad ut pris till årets försäkringsprodukt- sjukvårdsförsäkring i SFM:s årliga undersökning tillsammans med Brilliant. Då intresset kring sjukvårdsförsäkring är stort har SFM i årets undersökning även tagit reda på den främsta orsaken till valet av försäkringsbolag med den bästa produkten.

Sjukvårdsförsäkring är en viktig produkt för alltfler förtagare i Sverige och marknaden växer. I dagarna publicerade Svensk Försäkring ny statistik kring sjukvårdsförsäkring som visar på en ökning av försäkringar med hela 5 procent mellan 2020 och 2021. I slutet av 2021 omfattades 723 000 personer av en sjukvårdsförsäkring.

 • Intresset för att teckna sjukvårdsförsäkring är fortsatt stort och vi ser att de arbetsgivarbetalda försäkringarna fortsätter att öka. Försäkringen är särskilt viktig för företag med upp till 30 anställda. En förklaring är sannolikt att försäkringen bidrar till ökad trygghet för arbetsgivare och enskilda, säger Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring i samband med den nya statistiken.

På Företagarna ser man bland sina medlemmar det växande behovet av sjukvårdsförsäkring och skälen till detta.

 • För en arbetsgivare med få anställda kan det vara helt avgörande för företagets överlevnad att så snart som möjligt få den anställde tillbaka i arbete. Därför är tidig upptäckt av skada med tillhörande rehabilitering en väldigt värdefull del av sjukvårdsförsäkringen och får produkten än större genomslagskraft stärker vi motståndskraften i svenskt företagande, säger Erik Ageberg, näringspolitisk expert, Företagarna.

SFM:s undersökning kring den främsta orsaken till valet av bästa försäkringsbolag för sjukvårdsförsäkring visar på att innehållet i produkten är viktigast följt av enkla att arbeta med.

 • SFM:s närmare 2000 medlemmar från norr till söder möter dagligen kunder, individer och företagare, med olika behov och förutsättningar och har möjlighet att konkurrensutsätta marknaden för sjukvårdsförsäkring för att möjliggöra en effektiv och individanpassad lösning, säger Emilie Wiklund, kommunikationschef SFM.

Euro Accident tog för andra året i rad hem priset för bästa sjukvårdsprodukt och SFM har frågat varför man tror man även i år tar hem vinsten.

 • Det pågår en spännande utveckling inom hälso- och sjukvårdsområdet där vi vill dra nytta av den tekniska utvecklingen och ändrade beteenden för att kunna erbjuda våra försäkrade vård på rätt nivå, i rätt tid och på rätt plats. Vi ser det här som ett fint bevis på att vi är på rätt väg med det vi kallar nästa generations sjukvårdsförsäkring och en effektivare kund- och vårdresa, säger Emma Hultgren, produktchef Sjukvård på Euro Accident.

 

 

Emilie Wiklund, kommunikationschef SFM

Emilie Wiklund, kommunikationschef SFM

emilie.wiklund@sfm.se

2 juni, 2022

Robert Bergqvist- presentation 24 maj SFM:s föreningsstämma

2022 års stämma hölls den 24 maj på Hotel Skeppsholmen i Stockholm.

Robert Bergqvist, senior ekonom SEB, höll på föreningsstämman ett föredrag om konjunkturen, inflationen och ränteläget – varefter han tillsammans med Staffan Hansén, vd SPP, och Jon Arnell, Head of Investment Strategy, Max Matthiessen diskuterade effekterna i marknaden och svarade på frågor. Panelen diskuterade hur omvärlden nu kommer att reagera på höjd inflation, vilket det var många år sedan det inträffade, samtidigt som många idag inte känt av kraftiga ränteökningar som vi såg i början av 90-talet. Här kan du som medlem ta del av Roberts presentation: SFM 24 maj 2022 BERGQVIST