30 november, 2023

GUNNAR HÖKMARK: DÄRFÖR HAR SFM TAGIT INITIATIV TILL INSURENET

Artikel i Sak & Liv

Gunnar Hökmark: Därför har SFM tagit initiativ till InsureNet

När marknaden för distribution av försäkringar har blivit större än vad den traditionella försäkringsförmedlingen har varit är det viktigt att vi ser till att transparens och kundnytta gäller i lika hög grad var än försäkringar förmedlas. Det är därför SFM nu tar initiativet till InsureNet som är tänkt att vara ett forum och ett nätverk för att utveckla och förbättra en marknad som präglas av snabb tillväxt genom ökad efterfrågan och genom nya aktörer som breddar den.

Det gäller dels det mycket konkreta faktum att lagstiftningen om distribution av försäkringar täcker in fler områden än vad som traditionellt har räknats till försäkringsförmedling, till exempel försäkringar som distribueras via fastighetsförmedlare eller bilhandlare. Det gäller också i ett mer teknologiskt omvälvande perspektiv när digitalisering och artificiell intelligens snabbar på marknadens utveckling med nya produkter och nya aktörer som bidrar till en växande konvergens eller fusion mellan finansmarknadens olika aktörer.

Det innebär att den svenska försäkringsmarknaden nu utvecklas inte bara genom försäkringsbolagen utan också genom många olika aktörer som utvecklar nya produkter och tjänster och som därmed ökar konkurrensen. Det är en tillväxt som bygger på en efterfrågan på rådgivning, förmedling och moderna produkter.

Det finns för Sveriges del ett värde i att notera att den konkurrens som vi har i Sverige, och som är avsevärt större än i många andra länder, har lett till lägre premier och fler tjänster. Det är av ett stort värde inte bara för kunderna utan för den finansiella ekonomin i sin helhet.

Finansiella marknader som präglas av en växande integration mellan olika sektorer och som stimulerar sparande och investeringar bidrar till en djupare och bredare kapitalmarknad. Sverige är redan i dag ett ledande land i EU när det gäller djup och bredd i kapitalmarknaden.

När vi får en allt mer integrerad finansmarknad, där olika typer av finansiella tjänster bidrar till kapital och ökade investeringar är det en viktig tillgång för Sveriges framtida ekonomiska styrka. Förmedlingen och rådgivningen blir i denna nya och moderna miljö en viktig faktor för dynamiken och föränderligheten på kundernas villkor. Genom InsureNet vill vi se till att vi samtidigt kan fortsätta stärka regelefterlevnad i alla delar av marknaden och säkra kundnytta och transparens. En ny tid kräver en ny tids självreglering och förtroende för marknaden.

Gunnar Hökmark
ordförande Svenska försäkringsförmedlares förening

24 november, 2023

InsureNet samlade en bransch i bred bemärkelse

Sveriges nya forum för finans, försäkring och tech lanserades igår den 23 november med talare från bland annat EIOPA, Finansinspektionen, Konsumentverket, Paydrive, Lemonade, Insurely, EU-kommissionen och finansmarknadsminister Niklas Wykman. I publiken fanns representanter från många av SFM:s medlemmar, myndigheter, lagstiftaren och andra viktiga aktörer för den svenska försäkringsdistributionens funktion och framtid. 

I horisonten ser vi den självklara trenden i marknaden och regelverk – hur får vi tag på data, vilken data är viktig och hur får vi behandla den. Tekniska lösningar i försäkringsdistributionen diskuterades vid flera pass. Finansinspektionen påpekade sin teknikneutralitet, vilket också gäller för IDD. Panelen diskuterade tekniken som möjliggörande för konsumenter men också att tekniken måste vara anpassad efter konsumentens kunskapsnivå. 

Vi fick en heldag på temat försäkringsdistribution där vi lyckades fånga de digitala, de internationella och de svenska förutsättningar som påverkar branschen i bred bemärkelse och de kunder som möter branschen dagligen, säger Per Johan Gidlund, som projektledare för InsureNet.

David Sparkes, British Insurance Brokers Association, presenterade erfarenheten från den brittiska marknaden bland annat visar på att sparare nu har väsentligt sparkapital liggandes på sparkonto istället för i investeringar. Där de många regelverken som implementerats med goda avsikter lett till att kapital som skulle kunna vara hållbara investeringar nu ligger på ett sparkonto för väldigt många sparare, och hur det kopplar till det regelverkslandskap som omgärdar provisioner, sammanfattat med talspråket att ’good intentions paves the road to hell’. Ludger de Bruijn, från holländska Adfiz, gav en överflygning av effekterna av provisionsförbudet där och bland annat hur efterfrågan på tjänster efter att ett försäkringsavtal tecknats, den viktiga kundvården, tappat kraftigt i efterfrågan från kunderna. Inte på grund av att behovet inte finns, utan på grund av att det är oerhört svårt för kunderna att förstå värdet av tjänsten vid tillfället som försäkringen tecknas. Nic de Measschalck, BIPAR:s direktör, tryckte även de mycket specifika omständigheter som lett fram till de regleringar vi ser i andra länder, att de har kommit på plats utifrån individuella förhållanden, precis som förutsättningarna för rådgivning.

Finansinspektionen gav en mycket uppskattat föredragning av slutsatserna från den senaste tematiska tillsynsinsatsen mot försäkringsförmedlare och deras syn på aktuella utmaningar i marknaden. Tillsammans med EIOPA:s föredrag om tillsynen på europeisk nivå med koppling till vår digitala utveckling i branschen, är Finansinspektionens inspel ovärderliga att ta del av och ett naturligt inspel till SFM:s fortsatta arbete för en marknad med högt konsumentskydd i balans med god konkurrens på marknaden, säger Tove Hässler, SFM:s vd.

SFM:s ordförande Gunnar Hökmark redogjorde för behovet av att samtliga intressenter samlas bakom förståelse för att en kapitalmarknadsunion, både förutsätter kapital och marknad, och att regleringar på området måste skapa förutsättningar för svenska och europeiska företag att skaffa sig kapital. InsureNet hade inte varit möjligt utan engagemanget från hela SFM – från medlem, kansli och till styrelse, men InsureNet är inte SFM, det är ett nytt forum och nätverk där det är  väldigt glädjande att vi tagit ett första steg att samla fler intressenter i värdekedjan för försäkringsdistribution för ökad förståelse för regelverk, fri konkurrens och framtida trender, säger SFM:s ordförande Gunnar Hökmark i en avslutande kommentar.

InsureNet tackar för denna gång och ser fram emot att vi ses nästa år igen – tack till alla som kom och deltog i mycket givande diskussioner.

23 november, 2023

Camilla Algeroth von Thiele ny vd Fullmaktskollen 1 april 2024

 

Fullmaktskollens styrelse har utsett Camilla Algeroth von Thiele till ny vd från och med den 1 april 2024.

Vid Fullmaktskollens styrelsemöte den 22 november utsågs Camilla Algeroth von Thiele till ny vd från och med den 1 april 2024. Hon efterträder Marie Hosinsky som går i pension under 2024.

– Marie Hosinsky har gjort ett utmärkt jobb för att etablera bolaget. Vi ser att Camilla är helt rätt person att nu ta bolaget vidare. Hon känner bolaget väl då hon har varit med från start. Utvecklingen av fintechtjänster är snabb och då är det ett extra plus att Camilla har stor kunskap om dessa frågor, säger Magnus Vesterlund, styrelseordförande för Fullmaktskollen.

Camilla Algeroth von Thiele har varit involverad i Fullmaktskollen sedan 2014. Först i rollen som projektledare under uppbyggnaden och sedan som förvaltningsledare. Förutom Fullmaktskollen arbetar Camilla också för flera bolag inom Svensk Försäkring i Samverkan, vilket hon kommer att fortsätta med även framöver. Camilla har tidigare erfarenhet ifrån IT-konsultuppdrag inom finansbranschen.

– Jag är mycket glad och stolt över uppdraget som vd för Fullmaktskollen och ser fram emot att fortsätta resan med att ge konsumenter och anslutna aktörer ett effektivt verktyg i fullmaktshanteringen. Ett viktigt arbete framöver blir också att följa hur Fullmaktskollen passar in i EU-kommissionens förslag om informations- delning på försäkringsområdet, säger Camilla Algeroth von Thiele.

Marie Hosinsky kvarstår som vd till dess Camilla Algeroth von Thiele tillträder den 1 april.

För ytterligare information kontakta: Magnus Vesterlund, 08-522 785 05
Camilla Algeroth von Thiele, 08-522 780 48

18 oktober, 2023

PRM: SFM släpper ny branschrapport om Cyberrisker, försäkring och försäkringsförmedling

 • SFM vill, med denna nya branschrapport, bidra till att höja kunskapen och öka förståelsen för cyberhot, cyberrisker och incidenter. Rapporten ger även en bild av varför cyberförsäkring och försäkringsförmedling är en viktig del i det proaktiva arbetet som görs för att möta dessa hot, hantera riskerna och minimera incidenterna för svenska företag och samhället som helhet, säger Tove Hässler, vd SFM.

Branschrapporten är framtagen av Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM), branschorganisationen för försäkringsförmedlare i Sverige, tillsammans med det svenska cybersäkerhetsföretaget Truesec som är verksamma internationellt. Deltagande försäkringsbolag och förmedlarbolag inom SFM:s Forum för Sakförsäkring har bidragit till rapporten genom en utsedd referensgrupp. Rapporten är en första version och syftet är att framöver arbeta vidare med innehållet i takt med förändringar som sker för att kunna göra uppdaterade versioner.

 • Cyberhotet, de risker det medför och de incidenter det orsakar, är idag en stor del av vår vardag och vårt samhälle. Cyberhotbilden och dess konsekvenser påverkar hela samhället, från den enskilda individen, till företag och samhällsviktiga aktörer såsom myndigheter, kommuner, regioner och ytterst riksdag och regering. Trots den stora påverkan som cyberhotet har på samhället finns det fortfarande stora kunskapsluckor hos företag, myndigheter och andra samhällsaktörer kring proaktivt skyddsarbete, säger Mats Hultgren, Truesec.

Intresset för cybersäkerhet har ökat kraftigt de senaste åren i takt med att antalet cyberattacker och brott ökat lavinartat. Cyberförsäkring, eller också kallat databrottsförsäkring, skyddar ett bolags ekonomi, ansvar, data och digitala tillgångar vid datasäkerhetsrelaterade incidenter.

 • Försäkringsförmedlare kan bland annat bidra till försäkringsbolagens produktutveckling genom försäkringsförmedlarens insikt i aktuella marknadsförflyttningar och kundbehov. Försäkringsförmedlarna spelar även en viktig roll i att identifiera nya risker och hitta gap i utbudet på försäkringsmarknaden och arbeta för en sund utformning av produkter för företagen. Cyberförsäkring är ett exempel på en sådan utveckling där förmedlarna aktivt driver behovet av att utveckla försäkringar kopplade till cybersäkerhet, avslutar Tove Hässler, vd SFM.

Presskontakt: emilie.wiklund@sfm.se

9 oktober, 2023

Förhandsbesked från SRN drabbar kund och snedvrider konkurrensen på marknaden

SFM som branschorganisation verkar för ett högt konsumentskydd i marknaden. Efter en process som påbörjades i Skatterättsnämnden (SRN), meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 1 juni 2022 dom i ett mål om uttag av en avgift ur försäkringskapitalet för finansiering av en viss definierad tjänst hänförlig till förvaltning av försäkringen. Enligt HFD har ett uttag av denna avgift ur en tjänstepensionsförsäkrings kapital inte ansetts förändra försäkringens karaktär som pensionsförsäkring. 

Domen medför att kunder kan finansiera vissa tjänster från aktörer i marknaden för förvaltningen och fullgörande av försäkringsavtalet, under vissa i domen definierade förhållanden, genom kundens försäkringskapital i pensionsförsäkringen, utan att detta leder till en avskattning av kundens hela försäkringskapital. 

SFM:s bedömning efter domen i juni 2022 var att det är oklart i vilken utsträckning domen kan ligga till grund för finansiering av tjänster som kunder är i behov av från försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution, närmare bestämt att bistå vid förvaltning av ett försäkringsavtal. Med anledning av domen och för att minska risken för konsumentskada i marknaden, tog Livgruppen inom SFM, fram en ansökan om förhandsbesked från SRN för att klargöra rättsläget.

 • För SFM är det helt centralt att konsument inte ska drabbas negativt av ett oklart rättsläge, att branschens anseende är fortsatt starkt och att det råder full konkurrensneutralitet mellan aktörer och i marknadens olika distributionsmodeller, säger Tove Hässler, vd SFM.

Skatterättsnämnden har nu återkommit med ett förhandsbesked som innebär att det inte är möjligt att finansiera en försäkringsförmedlares tjänster enligt lagen om försäkringsdistribution genom kundens försäkringskapital i en pensionsförsäkring.

 • Beskedet är olyckligt utifrån att det finns en kundefterfrågan av den här modellen i den svenska marknaden och skulle kunna vara en kompletterande modell till de vi idag har. Modellen finns sedan många år i Danmark och uppskattas av kunder utifrån bl.a. den transparens som modellen innebär, säger Tove Hässler.
 • Vi ser en risk i att avgörandet snedvrider konkurrensen, vilket blir fallet om försäkringsbolagen kan leverera motsvarande tjänster finansierat av avgiftsuttag från försäkringskapitalet utan negativa skattekonsekvenser för kunden. Försäkringsförmedlare och försäkringsbolag agerar utifrån samma lagstiftning och bör då kunna konkurrera på neutrala villkor. Konkurrens är avgörande på marknaden för en större valfrihet, lägre kostnader och högre kvalitet för kund. För att uppnå en konkurrensneutralitet som istället gynnar kund är det viktigt att samma tjänster kan hanteras på samma sätt oavsett vilken aktör som utför den, säger Tove Hässler.

SFM kommer nu att överklaga förhandsbeskedet.

För frågor kontakta SFM:s kommunikationschef, Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se

Bild: Tove Hässler, vd SFM

14 juni, 2023

Prm: Styrelse S4I

Vid S4I:s bolagsstämma den 13 juni omvaldes Mats Galvenius, Svensk Försäkring, till posten som styrelseordförande samt samtliga ledamöter omvaldes.

 

Ledamöter nominerade av SFS – Svensk Försäkring Service AB 

Lena Ringström, AMF, omval
Ulrika Lindberg, SEB Pension & Försäkring, omval

Ledamöter nominerade av Svenska försäkringsförmedlares förening 

Peter Bergman, SFM, omval Anna-Lena Olsson, Max Matthiessen, omval Anthon Wallin, Hjerta, omval

Suppleanter 

Christin Allerth Mattsson, Alecta, omval Fredrik Käll, Säkra, omval

 

 • Det är bra med kontinuitet i styrelsearbete. Vi har en väl fungerande styrelse med stor kompetens inom försäkringsområdet. S4I förväntas bli en allt viktigare aktör i det branschgemensamma arbetet i takt med att digitaliseringen fortskrider, säger styrelsens ordförande Mats Galvenius.

Presskontakt

emilie.wiklund@sfm.se

13 juni, 2023

Prm: Tove Hässler ny vd för SFM

Tove Hässler blir ny vd för Svenska Försäkringsförmedlares förening, SFM. Hon efterträder Per Johan Gidlund och tillträder sin tjänst i september.

 

 • Vi är glada att få hälsa välkommen Tove Hässler som vd för SFM. Vår strävan är att ytterligare befästa SFM:s ställning som en ledande branschorganisation på finansmarknaden och att bidra till utvecklingen av den svenska försäkringsmarknaden. Med Tove har vi en person som har rätt blandning av erfarenheter och vilja att utveckla nytt för att det ska bli möjligt. Det säger SFM:s ordförande Gunnar Hökmark i en kommentar.

 

Tove Hässler är jurist med lång bakgrund från försäkringsbranschen. Närmast kommer hon från Ica Försäkring som chefsjurist. Hon har tidigare varit chefsjurist på bland annat Moderna Försäkringar och Ikano Försäkring. Hon började sin försäkringsbana som trainee på Trygg-Hansa där hon även arbetat som bolagsjurist.

 

 • Det ska bli jättespännande att ta mig an detta uppdrag och jag hoppas kunna bidra med nytänkande, klokhet och energi till SFM och dess medlemmar. Jag ser mycket fram emot att fortsätta att utveckla SFM, tillsammans med InsureSec och InsureEd och att ha en god dialog med medlemmar och andra viktiga aktörer på försäkringsmarknaden. För mig är frågor som trovärdighet, konkurrens och hög transparens inom försäkringsförmedlarbranschen grundläggande att arbeta vidare med, säger Tove Hässler.

 

SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare. SFM företräder ca 2000 försäkringsförmedlare och ca 115 bolag och har funnits sedan 1976.

Tove Hässler

 

Presskontakt:

emilie.wiklund@sfm.se

31 maj, 2023

SFM:s styrelse

Efter SFM:s föreningsstämma den 30 maj 2023 består styrelsen av:

 

Ordförande

Gunnar Hökmark

Vice ordförande

Glenn Nilsson

Ledamöter

Johan Zethraeus
Hjerta

Caroline Wikström
Aon

Peder Schauman
Marsh McLennan Sverige

Joakim Fick
Max Matthiessen

Mathias Öhman
Ewiga

Eva Pantzar (nyval)
Säkra

Anders Bäckström (nyval)
Söderberg & Partners Insurance Consulting

 

30 maj, 2023

PRM: Enkla att arbeta med, produkterbjudande och engagemang avgörande i SFM:s årliga undersökning

Fler svar och större engagemang än något tidigare år. Idag presenteras vinnarnas i årets undersökning. Undersökningen har i år utökats med pris för bästa helhetslösning för tjänstepension.

Det är nu femte året i rad SFM tillsammans med Brilliant Future genomfört en omfattande undersökning bland SFM:s medlarmmar om vilka försäkringsbolag som har de bästa förmedlardiskarna och anledningen till detta. Undersökningen är baserad på kvantitativ data och baseras på svar från ca 900 försäkringsförmedlare och administratörer runt om i landet och år är det ca 100 fler svar än året innan.

Idag presenteras vinnarna i samtliga kategorier:

Förmedlarnas val av livförsäkringsbolag: Euro Accident

Administratörernas val av livförsäkringsbolag: Euro Accident

Förmedlarnas val av sakförsäkringsbolag: Dina

Administratörernas val av sakförsäkringsbolag: Dina

Bästa sjukvårdsprodukt: Euro Accident

Bästa helhetslösning för tjänstepension: Skandia

Viktiga faktorer för att nå ett bra resultat:

 • För att bli årets förmedlardisk krävs det att man ligger i topp i princip alla kategorier – vi ser att varje område är viktigt för att få ett så högt tigare än andra.
 • En gemensam och väldigt viktig faktor för både Sak och Liv är att förmedlingsdiskarna upplevs som enkla att arbeta med.
 • Inom Liv är produkterbjudandet det viktigaste för helhetsbetyget
 • Inom Sak är engagemang och skadehantering tillsammans med enkelhet det som påverkar helhetsbetyget mest

– För de bolag i försäkringsförmedlarbranschen som vill ligga i framkant är det viktigt kontinuerligt undersöka försäkringsförmedlarnas upplevelse. Det gör det möjligt att kartlägga vad som redan är bra och vad som måste förbättras. Genom att agera utifrån datadrivna insikter är det lättare att med större säkerhet fatta beslut som stärker kundlojaliteten och affären, säger Ulrika Jonsson, vd Brilliant Future.

Grattis till vinsten Dina! Dina tog hem pris även förra året och SFM har frågat om vad de tror leder till framgången och att de även i år tog hem flera priser?

 • Att åter få glädjen att motta detta fina betyg från både förmedlare och administratörer känns fantastiskt. Från toppen finns ju bara en väg om man inte lyckas fortsätta leverera och fånga våra kunders behov. Jag är så stolt över våra medarbetare som lyckas med detta och tacksam över den dialog vi för i vardagen för att fortsätta leverera. Tack! säger Gunilla Svensson, vd Dina Försäkring AB.

I år har SFM valt att ha med ett nytt pris för bästa helhetslösning för tjänstepension där undersökningen visat att innehållet i produkten tillsammans med hur enkla bolaget är att arbeta med står för 94 procent av anledningen till att man väljer ett visst bolag.

Grattis Skandia till vinsten! SFM har frågat om hur ser Skandia ser på att det vann det nya priset och vad de har gjort för att göra deras tjänstepensionserbjudande framgångsrikt?

 • Skandia har jobbat längst av alla med tjänstepension och har därför ett brett erbjudande och gedigen erfarenhet till hands för att hjälpa våra samarbetspartners med tjänstepensionsaffären. Tjänstepension är Skandias kärnaffär – otroligt roligt att förmedlarna tycker att tjänstepension är lika viktigt och kul som vi gör! Vi är mycket glada över utmärkelsen säger Susanne Sakari, Chef Extern Distribution.

Grattis Euro Accident till vinsten ett fjärde år i rad. Detta år ”Förmedlarnas och Administratörernas val av livförsäkringsbolag”, samt ”Bästa sjukvårdsprodukt”.

– Jag känner en stor glädje och tacksamhet gentemot våra försäkringsförmedlare och administratörer som återigen röstat fram oss som vinnare. Att få ta emot dessa priser visar tydligt på att Euro Accidents olika verksamhetsdelar lägger ner ett stort arbete på att stödja våra förmedlare och deras kunder. Det är självklart för våra verksamhetsnära avdelningar, såsom försäljning, kundservice och skadeavdelningarna som dagligen möter våra förmedlare och assistenter, men övriga verksamhetsstödjande avdelningar spelar en väsentlig roll. Det faktum att vi alla arbetar åt samma håll är något som jag blir extra stolt över, säger Staffan Johansson, Landschef Sverige.

 • Det är mycket glädjande att samarbetet och utbytet mellan förmedlarbolag och försäkringsbolag fortsätter engagera och ge resultat för fortsatt verksamhetsutveckling och en konkurrenskraftig marknad med hög kvalitet. Det skapar kostnadseffektiva produkter som kommer konsumenten till gagn. Det roligt att se den stora uppslutning som finns från hela branschen för SFM:s årliga undersökning. Förmedlarbolag och försäkringsbolag skapar värden för både kund- och samhället i stort och är en viktig del av samhällsekonomin,säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

Presskontakt: emilie.wiklund@sfm.se

29 maj, 2023

Prm: Försäkrings­förmedlarens roll kommer att öka i betydelse i framtiden – SFM släpper idag ny branschrapport om Förmedlad Sakförsäkring i Sverige

Denna rapport är framtagen av Svenska Försäkringsförmedlares Förening med bidrag av både sakförsäkringsbolag och sakförsäkringsförmedlarbolag, i syfte att visa på värdet och storleken av den svenska förmedlade sakförsäkringsmarknaden inom företagsförsäkring. Den svenska sakförsäkringsförmedlarmarknaden utgör en viktig del av samhällsekonomin och består av försäkringsförmedlarbolag och de försäkringsbolag som samarbetar med försäkringsförmedlare.

 

Den förmedlade marknaden, det vill säga sakförsäkringspremier från företagskunder som placerades av försäkringsförmedlare, uppskattades till 27 miljarder under 2021. Marknaden växte med 13% mellan 2020 och 2021, vilket är en stark tillväxt jämfört med den totala sakförsäkrings- marknaden för företagsförsäkring där den årliga tillväxten var 5% 2021.

 

Av rapporten framgår att försäkringsförmedlares främsta värdeskapande för kunder är tillgängligheten till konkurrensutsatt och välinformerat köp av sakförsäkringar. Försäkringsförmedlare driver på konkurrensen på försäkringsmarknaden vilket ger flera positiva effekter, såsom större valmöjligheter, produktutveckling och en mer harmoniserad marknad med bättre prissättning och villkor.

 

Enligt SFM:s rapport bedöms:

 • Majoriteten av premierna som placeras av försäkringsförmedlare komma från produktkategorin egendom- och fastighetsförsäkring (20%), tätt följt av motor- & trafikförsäkring (18%) och tillsammans med kombinerad före- tagsförsäkring utgör de tre produkterna mer än hälften av marknaden.
 • Cirka 45% av förmedlade premier flödar från stora företag, 25%, kommer från medelstora företag och resterande förmedlade premier kommer från kunder som är småföretag, 18%, och mikroföretag, 11%.
 • Antalet utländska försäkringsbolag med tillstånd till försäljning i Sverige har ökat kraftigt de senaste 20 åren. Under 2018, 2019 och 2021 skedde det en stor nyetablering där 45–65 utländska försäkringsbolag fick tillstånd att sälja sakförsäkring i Sverige per år.

Majoriteten av både försäkringsförmedlare och försäkringsbolag anser att försäkringsförmedlarens roll kommer att öka i betydelse i framtiden. Både kunder och försäkringbolag anser att försäkringsförmedlare bidrar med ett mervärde.

 

 • SFM vill, med denna för svenskt vidkommande nya rapport, bidra till att höja kunskapen om försäkringsförmedlares värde hos intressenter och beslutsfattare som inte befinner sig på marknaden för sakförsäkringsförmedling, och samtidigt bidra med information till marknaden om dess utveckling och trend samt utgöra en utgångspunkt för diskussion om branschens framtid, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

 

Den 8 juni kl. 13.00-13.30 kommer SFM tillsammans med EY att gå igenom rapporten vid ett digitalt seminarium. Anmäl dig i länk så kommer SFM att skicka dig en inbjudan >>> https://app.bwz.se/sfm/b/v?survey=48&ucrc=0472F43BBC

 

SFM branschrapport Förmedlad sakförsäkring i Sverige 

 

Presskontakt:

Emilie.wiklund@sfm.se

 

24 maj, 2023

Pressmeddelande: EU-kommissionen publicerar förslag inom Retail Investment Strategy

Idag, den 24 maj 2023, har EU-kommissionen publicerat två regleringsförslag inom sin Retail Investment Strategy. Det första förslaget är ett omnibusdirektiv som ändrar IDD, MiFID II, Solvens-II, AIFMD och UCITS. Det andra förslaget är en förordning som ändrar PRIIPs.

Läs mer här:

 

SFM har, tillsammans med sin europeiska medlemsorganisation Bipar, gjort en preliminär analys av innebörden av det föreslagna omnibusdirektivet. SFM kan lämna följande kommentarer om EU-kommissionens förslag:

 

 • Förslaget innehåller inte ett brett provisionsförbud för försäkringsbaserade investeringsprodukter
 • Nya krav föreslås för möjligheten att ta emot tredjepartsersättning i samband med distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter i syfte att säkerställa att försäkringsförmedlare agerar i kundens bästa intresse
 • Kraven i IDD och MiFID II avseende rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys (s.k. oberoende rådgivning) föreslås se likadan ut. Just denna del gäller sedan tidigare i Sverige.
 • Konceptet ”Value for Money” föreslås gälla för samtliga investeringsprodukter
 • Förslaget innehåller fler specifika kunskaps- och kompetenskrav för försäkringsförmedlare avseende distributionen av försäkringsbaserade investeringsprodukter
 • Förslaget syftar till att förbättra kvaliteten av informationsgivningen (både förköps- och efterköpsinformation)

 

Från SFM:s perspektiv ser vi såklart att en djupare analys behöver ske av helheten innan vi ger oss in i detaljer. Men vad gäller effekterna för branschen av förslaget som sådant ser vi fram emot dialogen på nationell nivå, eftersom dessa och andra förändringar i regelverket, måste ta hänsyn till hur den absoluta majoriteten av den svenska marknaden ser ut – exempelvis fördelning mellan distribution av individuell tjänstepension respektive sparprodukter i försäkring med hög risk. Bortser vi från förslaget som lagts nu, så har Sverige en reglering som skapar varje förutsättning att hantera intressekonflikter som finns i distributionen genom de väl utformade bestämmelserna i lag om försäkringsdistribution, 6 kap. 8-9 §§. Utgångspunkten för SFM är att transparens skapar den bästa balansen mellan skyddet för kund och fortsatt konkurrens i försäkringsmarknaden till kundernas nytta. Vi förordar inte en affärsmodell framför en annan, men ser att det kanske behövs andra regleringsåtgärder än just i IDD för att öka möjligheterna för den så kallade oberoende rådgivningen, säger SFM:s vd Per Johan Gidlund i en kommentar.

 

Bipar har gjort följande uttalande med anledning av kommissionens förslag:

Based upon the first reading of this very complex text, the proposal establishes such a high degree of requirements to be followed in the advice process that it might lead in practice to an advice gap for the “small and average saver, possibly limiting their access to IBIPs products. The more “sophisticated investor” will be frustrated by the “administrative burden” created by this proposal. The proposal creates a Europe of the “have’s and the haves not” in terms of financial services for consumers.”

 

“We have trust in the existing recent and modern system. Although some problems have been identified in some Member States and for some products, the identification of a problem should not be the excuse to introduce new rules all over Europe. Rather than introducing a complex, expensive, revolutionary new set of rules, we are of the opinion that it would be more efficient, in terms of cost and legal certainty for all market parties, to use the existing regulatory/supervisory tools to address these issues”.

 

Processen som följer när EU-kommissionen har offentliggjort sitt lagförslag är att ministerrådet och Europaparlamentet analyserar det och kommer sedan med ändringsförslag. När ministerrådet och Europaparlamentet har antagit sina respektive ståndpunkter avseende kommissionens förslag påbörjas den s.k. trilogen. Trilogen är en förhandling mellan de tre EU-institutionerna som förväntas pågå minst tolv månader och upptill 16 månader innan en finalversion av lagtexten är framtagen. Därefter följer normalt en tidsperiod ikraftträdande. Händelser i närtid kan däremot komma att påverka processen eftersom det är val till Europaparlamentet i maj 2024. Parallellt med valet pågår utnämningen av den nya EU-kommissionen. Varje medlemsstat utser en kommissionär som sedan ska godkännas av Europaparlamentet. Det är därför oklart när lagförslaget kan komma att träda i kraft, men bedömt tidigast under 2025 och fortsatt arbete bedöms nära förknippat med valda personer.

 

För frågor kontakta SFM på info@sfm.se

9 maj, 2023

Inbjudan SFM föreningsstämma 2023 och information om styrelsenominering

Vad: SFM:s program och middag i samband med föreningsstämman
När: 
30 maj 2023,15.00, registrering öppnar 14.30
Var: 
Sjöofficersmässen, Hotel Skeppsholmen, ingång från gatan Långa Raden nr 8, en trappa upp.15.00-18.00 Program i Sjöofficersmässen

 • Gunnar Hökmark, ordförande SFM hälsar välkomna
 • Makroekonomisk omvärldsanalys – Kristin Magnusson Bernard, vd Första AP-fonden
 • Branschsamtal – Hur möter marknaden de makroekonomiska utmaningarna? Gustaf Rentzhog (Vd, Söderberg & Partners), Frans Lindelöw (Vd, Skandia), Gunilla Svensson (Vd, Dina), Mathias Collén(Vd, LFAB), KristinMagnusson Bernard, (Vd AP1)
 • Presentation av ny rapport om svensk sakförsäkringsförmedlarmarknad 2023– EY
 • Branschsamtal – framtiden för sakmarknaden
  Björn Dalemo (LF), Anna Green (Zurich), Ulrika Lilliehöök (Aon), Peder Schauman (Marsh McLennan), Jonas Stenmark (Säkra)
 • Brilliant presenterar årets rapport från förmedlarundersökningen
  SFM:s vd avslutar dagen – året som gått

18.00-19.00 Drink och pokalutdelning i trädgården

19.00-21.00 Middag, Sjöofficersmässen

OSA: Anmälan senast 16 maj, ange i anmälan med eller utan middag. Begränsat antal platser.

Anmälan i länk >>>  

I enlighet med valberedningens instruktion ska information om nominerade kandidater till styrelse, som föreslås vid föreningsstämma i SFM, kort presenteras på SFM:s hemsida.

Vid stämman den 30 maj 2023 förslås omval av Peder Schauman och nyval av Anders Bäckström och Eva Pantzar Waage.

Peder Schauman, 41 år, Stockholm

 • Bachelor of Commerce, Major in Accounting and Marketing, Bond – Australien, IFU Diplom och branschutbildningar
 • Vd för Marsh McLennan Sverige

Eva Pantzar Waage, 49 år, Stockholm

 • Flertalet utbildningar inom branschen
 • Vd för Säkra AB samt styrelseordförande i ett flertal försäkringsförmedlarbolag och andra bolag.

Anders Bäckström

 • IFU Diplom och flertalet utbildningar inom branschen
 • Affärsområdesansvarig för Liv och Pension, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB

Vänligen, Per Johan Gidlund vd SFM

20 april, 2023

Organisationer som verkar inom EU behöver förespråka regler för finansiell rådgivning som tar hänsyn till egenskaper i respektive land

Med anledning av påståenden från europeiska konsumentorganisationer om lokala marknader för försäkringsförmedling, såsom den svenska, är det viktigt att lyfta att aldrig förr har svenska konsumenter, svenska företag och svenska arbetsgivare, haft så goda möjligheter att tryggt kunna välja försäkringar med sparande och tjänstepension. Det finns dessutom flera olika leverantörer, försäkringsbolag, att välja att teckna försäkringen hos. I denna konkurrens har försäkringskostnader sänkts och försäkringsprodukter blivit i grunden bättre för kunderna, med högre kvalitet i rådgivningen.

Ett förslag om förbud mot provisioner på EU-nivå som en del europeiska konsumentorganisationer förespråkar, riskerar inte bara att kraftigt snedvrida konkurrensen och leda till högra kostnader för konsumenter som vill spara i försäkring eller som har tjänstepension, det riskerar att likställa den svenska marknaden med de marknader i EU som har helt andra förutsättningar och annan historik vad gäller sparande i försäkring.

Påståenden som används om att konsumenter måste skyddas från finansiell rådgivning som inte ser till deras bästa och att Finansinspektionen pekat på konsumenters underläge när det gäller både information och kunskap håller SFM med om och så ser det ut på den svenska marknaden.

I Sverige har vi både ett starkt skydd i lag, under tillsyn av Finansinspektionen, och en långtgående branschreglering som sedan 2012 utövas genom branschens certifieringsorgan InsureSec. Det finns detaljerade krav på rådgivarens kunskap och uppföljning sker av konsumentskyddet såsom information till kund, dokumentation av rådgivning och hur lagar och regler implementerats. Det är så konsumenten bäst skyddas proaktivt, inte genom ett brett förbud som illa träffar de fall av bristande uppförande som kan finnas i en marknad.

Ett förbud som förespråkas, skulle inte bara göra rådgivning till konsumenter dyrare, så mycket som 50 % högre kostnad eftersom rådgivning om t.ex. sin tjänstepension då finansieras direkt ur handen på konsumenten. Ett förbud skulle även leda till lägre konkurrens på marknaden där, allt annat lika, priser på tjänster och produkter blir högre och där konsumenten i huvudsak endast kan vända sig till aktörer i marknaden som säljer egna finansiella produkter.

Organisationer som verkar inom EU behöver förespråka regler för finansiell rådgivning som tar hänsyn till egenskaper i respektive land såsom uppförande och kvalitet i rådgivningsmarknaden, negativa effekter på tjänstepensioner och nyttan av konkurrens – i konsumentens bästa intresse. Den hänsynen tas idag i IDD och i den svenska implementeringen, och det måste vi stå upp för. I Sverige har vi en fungerande rådgivningsmodell, det finns inte ”otaliga försäljningsskandaler” och de flesta svenska finansiella rådgivare har lång erfarenhet och hög kunskap som skapar trygga möten för konsumenten.

Per Johan Gidlund, vd SFM