26 maj, 2020

Årets förmedlardisk 2019 är utsedd!

Varje år utser SFM vilka av Sveriges försäkringsbolag, som enligt våra medlemmar, är bäst på att leverera en bra kundservice via företagens förmedlardiskar, eller motsvarande förmedlarkontaktpunkt, inom försäkringskategorierna Sak och Liv. I samarbete med undersökning- och actionplattformen Brilliant Future genomför SFM den undersökning som ligger till grund för resultatet. Resultatet baseras på en rad olika parametrar så som till exempel tillgänglighet, engagemang, kompetens, enkelhet, produkterbjudande och prisbild.

Gemensamt för både Sak och Liv är huruvida de upplevs som enkla att arbeta med vilket visar sig vara det absolut viktigaste för att bli årets förmedlardisk enligt våra medlemmar. Inom begreppet enkelhet ryms flera olika parametrar. Det kan exempelvis handla om hur enkla produkterna är att använda och förstå, hur tillgängliga man är som förmedlardisk eller vilket engagemang som finns samt hur lösningsorienterad man är.

För att bli årets förmedlardisk krävs det dock att man ligger i toppskiktet inom alla områden vilket är viktigt för att bidra till en stabil och trovärdig förmedlarmarknad. Medlemmarnas röster visar, förutom att vara enkla att arbeta med, att produkthantering och prisvärdhet är viktiga parametrar för Liv medan inom Sak är skadehantering och engagemang viktigast. De bästa diskarna/bolagen enligt medlemmarnas omröstning är:

 • Förmedlarnas val av förmedlardisk Liv: Euro Accident
 • Administratörernas val av förmedlardisk Liv: Euro Accident
 • Förmedlarnas val av förmedlardisk Sak: If
 • Administratörernas val av förmedlardisk Sak: Moderna försäkringar

Försäkringsförmedlarna har fått en nyckelroll på försäkringsmarknaden och bidrar i hög grad till en starkt ökad konkurrens på försäkringsområdet. Nya aktörer har kunnat etablera sig och ta marknadsandelar på ett sätt som tidigare inte var möjligt, till nytta för kundernas upplevelse. Inom SFM är det viktigt att vi gemensamt arbetar för att ständigt förbättra vår bransch. SFM har därför tagit initiativet till att ta fram en mer ingående undersökning i år till förmedlare och administratörer där de betygsätter de olika förmedlardiskarna på de faktorer man tycker är viktigast för en positiv kundupplevelse. Rapporten är ett kvitto på en engagerad förmedlarmarknad och ett tydligt tecken på att ständigt vilja förbättra kvaliteten till gagn för kunderna. Rapporten ligger till grund för SFM:s pris ”Årets förmedlardisk” men ska också ge återkoppling till förmedlardiskarna/försäkringsbolagen hur man kan bli en bättre partner till försäkringsförmedlarna, säger Karin Lindblad, vd SFM.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts i mars 2020 av Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM) tillsammans med Brilliant. Det var 804 stycken som svarade på enkäten och undersökningen är baserad på 702 fullständiga svar. Ta del av hela resultatet här >>>

Vid frågor, vänligen kontakta:
Karin Lindblad, VD, SFM
karin.lindblad@sfm.se
076-140 95 36

26 maj, 2020

Pressmeddelande 2020-05-26

Itello AB ansluter sig till S4I Standard for Insurance AB

Itello AB ansluter sig som 18:e bolag till S4I för att delta i arbetet och utöva inflytande över det
fortsatta utvecklingsarbetet inom S4I, som syftar till att bedriva gemensamma standarder inom
försäkringsbranschen.

– Inom försäkringsbranschen finns ett stort behov av att kunna använda gemensamma elektroniska
standarder för överföring av information mellan försäkringsföretag och andra intressenter. Det är
därför mycket glädjande att Itello AB ansluter sig till S4I för att delta i detta arbete, säger Karin
Lindblad, vd för S4I.

S4I ska se till att etablera, utveckla och förvalta standarder för överföring av elektronisk
försäkringsinformation mellan relevanta aktörer. Inom S4I har en ny version utvecklats av den
standard som används inom pensions- och livförsäkringsområdet – MisLife 2.0. Bolaget har även
utvecklat en gemensam standard för informationsutbyte gällande provisionsinformation. Arbetet har
drivits i projekt och de framtagna standarderna avseende MisLife 2.0 och provisionsinformation finns
tillgängliga för hela försäkringsmarknaden på S4I:s hemsida sedan den 2 december 2019.

– Standardisering är en viktig del i utvecklingen av de produkter och lösningar som Itello erbjuder. Vi
är därav mycket glada över att nu vara en del i det arbete som S4I bedriver för gemensamma
standarder inom försäkringsbranschen, säger Mats Lillienberg, vd för Itello.

 

OM S4I STANDARD FOR INSURANCE AB
S4I Standard for insurance (S4I) bildades hösten 2016 och ägs gemensamt av SFM Service AB och
Svensk Försäkring Service AB (SFS). S4I ska se till att etablera, utveckla och förvalta standarder för
överföring av elektronisk försäkringsinformation mellan relevanta aktörer. För mer information,
besök www.S4I.se

OM ITELLO AB
Itello AB är ett insurtechbolag och den marknadsledande leverantören av affärssystem och
digitaliseringslösningar för liv- och pensionsbranschens alla aktörer i Norden. Itello erbjuder
produkter och lösningar med syfte att automatisera och digitalisera verksamhetsprocesserna samt
möjliggöra innovativ affärsutveckling för alla våra kunder. För mer information, besök
www.itello.com.

 

För mer information, kontakta:

Karin Lindblad, VD S4I Standard for Insurance AB, karin.lindblad@sfm.se, +46 76 140 95 36
Mats Lillienberg, VD Itello AB, mats.lillienberg@itello.se, +46 70 848 8187

12 maj, 2020

Remissvar

SFM svarar på remiss Fi2020/ 01016/ FPM – saknar centrala delar i nulägesbeskrivning och konsekvensanalys

SFM lämnade igår den 11 maj, svar på Finansdepartementets promemoria– Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar (Fi2020/ 01016/ FPM). Avgifter vid flytt och återköp bygger på en struktur som möjliggör för individer och företag att få tillgång till en konkurrensutsatt och sund försäkringssparmarknad, högkvalitativa produkter och djup kompetens. Att avskaffa flyttavgifter för konsumenter på den svenska marknaden är givetvis i grunden positivt och kundvänligt, vilket SFM stödjer. Den stora brist i konsekvensanalysen av individers behov och tillgång till stöd är tyvärr anmärkningsvärd.

Försäkringsförmedlare står för omkring en fjärdedel av nyteckning av försäkring i här relevant avseende, en fjärdedel – valcentralerna inräknat. Det är obeskrivligt hur konsekvensanalysen förminskar den framtida direkta och indirekta effekten på försäkringsförmedlare och de försäkringsföretag som använder sig av kostnadseffektiv extern distribution. Nuvarande lagförslag är ett väsentligt ingrepp i den svenska försäkringsmarknaden. Promemorian, om den vinner bifall i riksdagen, är ett första steg till att cementera de starka aktörernas ställning på denna marknad och effektivt stänga ute nya konkurrenter – vilket gäller för försäkringsbolag, fondförvaltare och försäkringsförmedlare.

Hur ska individer som är nya på försäkringsmarknaden, konsumenter och småföretagare, få tillgång till kvalitativa produkter utan anskaffningskostnaden? Är det en fullständigt digitaliserad försäkringsmarknad som promemorian förutser uppstå över en natt? Även om det vore möjligt, är en uteslutande digital och automatiserad distribution önskvärd på pensionsmarknaden? Vill kunderna verkligen inte ha möjlighet att träffa en rådgivare? En marknad som uteslutande bygger på algoritmer, leder inte det till en koncentrationsrisk där minsta fel i det digitala flödet med lätthet skalas upp till en konsumentmässig katastrof? Frågorna får konstateras vara många, svaren i promemorian, är få.

Försäkringsförmedlarna har en nyckelroll på försäkringsmarknaden och bidrar i hög grad till en stark ökad konkurrens på försäkringsområdet. Nya aktörer har kunnat etablera sig och ta marknadsandelar på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Försäkringsförmedlarnas kunder ska känna sig trygga, vara nöjda och de ska få tillgång till försäkringar som erbjuds i konkurrens och därför till pressade priser. På så sätt tillför försäkringsförmedling kunder och samhällsekonomin ett stort värde. Promemorians förslag kommer effektivt att reducera detta värde för konsumenter och småföretagare.

Förslaget slår direkt mot försäkringsbolagens anskaffningskostnader utan någon form av avtrappning och utan att promemorian ens analyserat anskaffningskostnadens funktion i marknaden och dess betydelse för kunderna. Promemorian förringar effekten som lagförslaget kan få på tillgången till rådgivning, den snedvridna konkurrens som leder till att de stora blir större och de små blir färre och den erkänner inte individens behov av en friare flytträtt inom kollektivavtalsgrundad tjänstepension. Vi har en alltmer rörlig arbetsmarknad och det inkluderar även det kollektivavtalsgrundade området, vars individer får samma behov av en effektiv flytträtt som vid individuell tjänstepension.

Läs hela remissen här >>>

För ytterligare information kontakta Per Johan Gidlund, 073-662 7332

8 april, 2020

Föreningsstämma 14 maj

Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling gällande Covid-19-pandemin har styrelsen i SFM beslutat att anordna föreningsstämman den 14 maj 2020 i en annan form. I kallelsen till föreningsstämman kommer en mer detaljerad beskrivning på vilket sätt som stämman kommer att genomföras i år. Däremot ställer vi in konferensen och middagen som vi brukar ha  i anslutning till stämman och hoppas att vi ska kunna arrangera något till hösten”

Se information från ordförande inför SFM:s stämma den 14 maj >>

OBS, kräver inloggning

7 april, 2020

Information med anledning av coronavirus

Försäkringsförmedlare har, precis som alla medborgare, i dessa exceptionella tider med coronavirus och risk för smittspridning ett ansvar för att smitta inte sprids i onödan. En försäkringsförmedlare har samtidigt i sin yrkesroll ett ansvar gentemot sina kunder som är i behov av stöd och rådgivning avseende befintligt och utvidgat försäkringsskydd i enlighet med god försäkringsdistributionssed och omsorgsplikten. I detta läge bidrar försäkringsförmedlare med ett otroligt starkt kundvärde och gör skillnad. Försäkringsförmedling, likt andra tjänster, kan dessutom dra nytta av de tekniska hjälpmedel för interaktion som finns och som fortsätter att växa fram för bland annat videosamtal och digital kommunikation.

Information on initiatives in the Swedish market >>>

Läs mer här >>>

 

18 mars, 2020

Information med anledning av coronavirus

Information med anledning av coronavirus
18 mars 2020

För försäkringsförmedlare.

 Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset riktar Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) följande information till försäkringsförmedlare.

Kundkontakter

Försäkringsförmedlare har, precis som alla medborgare, i dessa exceptionella tider med coro- navirus och risk för smittspridning ett ansvar för att smitta inte sprids i onödan. En försäkrings- förmedlare har samtidigt i sin yrkesroll ett ansvar gentemot sina kunder som är i behov av stöd och rådgivning avseende befintligt och utvidgat försäkringsskydd i enlighet med god försäk- ringsdistributionssed och omsorgsplikten. I detta läge bidrar försäkringsförmedlare med ett otroligt starkt kundvärde och gör skillnad.

Försäkringsförmedlare arbetar på olika sätt och har kontakt med andra personer i sitt yrke i va- rierande grad. Med anledning av risken för smittspridning i fråga om kundkontakter hänvisar SFM till de råd som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter ger fortlöpande.

SFM vill uppmärksamma försäkringsförmedlare att i möjligaste mån under rådande förhållan- den ta hjälp av telefon och andra tekniska hjälpmedel vid kundkontakter. Samlad information för företagare finns på Verksamt.se.

När det gäller frågan om användning av teknik i relation till myndigheter som till exempel Fi- nansinspektionen eller Skatteverket finns mer information nedan under rubriken ”Kontakter med myndigheter”.

Vid bedömning av hur man ska hantera olika kontakter i sin yrkesroll för närvarande anser SFM att försäkringsförmedlare måste ta ställning i varje enskilt fall utifrån följande aspekter, utan inbördes rangordning.

 • Försäkringsförmedlarens egen hälsa
 • Risken att smitta någon annan
 • Risken att själv bli smittad
 • Hur kundens intressen tillvaratas på bästa möjliga sätt inom ramen för lag och föreskrift Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på info@sfm.se

Svenska försäkringsförmedlares förening | Apelbergsgatan 36 | 111 37 Stockholm | Tel 08-545 215 40 | www.sfm.se

 

Kontakter med myndigheter

Vid kontakten med myndigheter angående möten, besök, frågor etc. bör försäkringsförmedla- ren stämma av med respektive myndighet om dess riktlinjer och policys; de kan skilja sig åt. Självklart har försäkringsförmedlaren också en medborgerlig plikt att inte sprida smitta i onö- dan samt därmed också att ta hänsyn till sin egen och andras hälsa; jämför bedömningspunk- ter under rubriken ”Kundkontakter”.

Finansinspektionen samlar information med anledning av Corona-smittan här: https://fi.se/sv/publicerat/coronaviruset/

Finansinspektionen kommer inte att påbörja några nya tillsynsundersökningar och att platsbe- sök, löpande tillsynsmöten och omfattande informationsinhämtningar ska skjutas på framtiden. Detta gäller till och med den 13 april.

Den som nyligen har besökt ett riskområde för coronavirussjukdomen covid-19 eller som har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, bör vara särskilt omdömesgill i sin roll som försäkringsförmedlare.

Information för försäkringsbranschen

 Den europeiska tillsynsmyndigheten för försäkringsbranschen, EIOPA, har kommunicerat ut 10 centrala punkter för den europeiska försäkringsmarknaden.

Business continuity

 1. It is particularly important that insurers are able to maintain the services to their clients. In this sense, insurance companies should be ready to implement the necessary measures to en- sure business
 2. In order to offer operational relief in reaction to coronavirus, national competent authorities (NCAs) should be flexible regarding the timing of supervisory reporting and public disclosure regarding end 2019. EIOPA will coordinate the specifics of the
 3. Furthermore, in the short term, EIOPA will limit its requests of information and the consultat- ions to the industry to essential elements needed to assess and monitor the impact of the current situation in the
 4. EIOPA is extending the deadline of the Holistic Impact Assessment for the 2020 Solvency II Review by two months, to 1 June 2020. In the coming days, EIOPA will communicate details on postponing additional reporting and information

 

Solvency and capital position

 1. Under Solvency II, EU insurance companies are required to hold sufficient eligible own funds on an on-going basis to cover their Solvency Capital Requirement. The risk-based Sol- vency Capital Requirement enables insurance undertakings to absorb significant losses and give confidence to policyholders and beneficiaries that payments will be made as they fall
 2. Furthermore, the Solvency II framework includes a ladder of supervisory intervention between the Solvency Capital Requirement and the Minimum Capital Requirement, which is the minimum level of security below which a company’s financial resources should not

This allows for flexibility in cases of extreme situations, including measures to extend the reco- very period of affected insurers, for example, as foreseen by Article 138 of the Solvency II                      Directive.

 1. Moreover, recent stress tests have shown that the sector is well capitalised and able to with- hold severe but plausible shocks to the
 2. The Solvency II framework also includes a number of tools that can be used to mitigate risks and impacts to the sector. EIOPA and the NCAs stand ready to implement these tools, if and when necessary, in a coordinated manner, to ensure that policyholders remain protected and financial stability is
 3. Nevertheless, insurance companies should take measures to preserve their capital position in balance with the protection of the insured, following prudent dividend and other distribution policies, including variable remuneration.
 4. Notwithstanding existing tools and powers, and together with national authorities and the other ESAs and the ESRB, EIOPA will continue to monitor the situation and will take or pro- pose to EU institutions any measure necessary in order to mitigate the impact of market vola- tility to the stability of the insurance sector in Europe and safeguard the protection of policyhol- ders.

SFM:s kansli och organisation

Under mars och april månad håller SFM ordinarie möten i styrelsen, Forum för sakförsäkring och Forum för livförsäkring. Dessa möten, samt övriga sammankomster, kommer att arrange- ras med hjälp av applikationen Microsoft Teams.

Vid frågor om dessa arrangemang, vänligen kontakta SFM på info@sfm.se.

Kansliet kan nås både via telefon och e-post tills vidare.

* * *

SFM följer utvecklingen och uppdaterar informationen när det är aktuellt.