11 januari, 2019

Föreningsstämma 2019, 22 maj

Årets föreningsstämma går av stapeln den 22 maj och vi kommer att vara på Kungl. Myntkabinettet, Slottsbacken 6. Inbjudan kommer senare.

11 januari, 2019

Inbjudan till referensgruppsmöte ang nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag tisdagen den 29 januari kl. 10.00 på Finansdepartementet

Från Regeringskansliet, Johanna Demander:

Inom EU pågår arbete med ett nytt kapitaltäckningsregelverk för värdepappersbolag. Sedan förslaget på det nya regelverket presenterades av EU-kommissionen den 20 december 2017 har förslagets diskuterats i rådet och i Europaparlamentet.

Parlamentet har sedan september 2018 varit färdiga med sin interna process. Följ länkarna för att komma till deras ändringar av förslaget på direktiv och förordning.

I måndags, den 7 januari, antog rådet en allmän inriktning och gav det rumänska ordförandeskapet ett förhandlingsmandat inför kommande trilogförhandlingar med parlamentet. Ni kan läsa mer om detta i ett pressmeddelande från rådet, där det också länkas till rådets position.

I och med att både parlamentet och rådet nu är färdiga med sina separata processer väntas trilogförhandlingen inledas i närtid. Vi vill därför bjuda in er för att redogöra för huvuddragen av de ändringar som skett, informera om den kommande processen samt ta del av era synpunkter då det fortfarande kan finnas viss möjlighet att påverka den slutliga utformningen av reglerna.

Ni är välkomna till oss tisdag den 29 januari kl. 10.00.

Mötet avslutas senast kl. 11.30.

Preliminär agenda för mötet:

  1. Inledning
  2. Övergripande presentation av rådets respektive parlamentets positioner
  3. Tour de table
  4. Slutord och information om den fortsatta processen

Vänligen anmäl deltagare med namn och organisation senast den 25 januari till mig (johanna.demander@regeringskansliet.se). Mötet hålls i Finansdepartementets lokaler på Jakobsgatan 24, där ni anmäler er till vakten utanför (OBS! Tag med legitimation).

21 december, 2018

Året som gått

Det har varit ett år med omfattande arbete men också med viktiga resultat. En ny lagstiftning för försäkringsdistribution träder i kraft som utgår från kraven på kunskap och kompetens liksom på att kundnytta och transparens ska stå i fokus. Det lämnar både utrymme för ett stort mått av självreglering och kräver det. Öppenheten tillsammans med en aktiv självreglering ger goda möjligheter för förmedlarbranschen att tillföra nytta genom konkurrens och mångfald på försäkringsområdet.

SFM har med InsureSec blivit ett centrum för kunskap om vad lagen kräver och hur den ska uttolkas. En tydlig bild av de kunskaper som krävs är avgörande för att en certifiering som följer lagens krav ska kunna vara relevant utan att ställa andra krav än de som högklassig och ansvarsfull försäkringsförmedling och försäkringsdistribution ställer. InsureSec bidrar nu aktivt till att kraven på försäkringsförmedling och distribution inte stannar vid lagstiftningens krav utan också avgör den faktiska utvecklingen inom branschen. Det finns heller ingen som nu tvekar om att självreglering innebär allvar och konkreta åtgärder.

Under året har SFM tagit nya steg under namnet InsureEd för att utveckla en utbildning som förbereder förmedlare för kraven på kunskap och kompetens. Det är vår avsikt att utveckla denna utbildningsverksamhet än mer för att därmed säkerställa att allt görs för att upprätthålla en hög kvalitet i branschen.

Med Fullmaktskollen och S4I har vi tillsammans med andra tagit viktiga steg för att bidra till en standardisering som förenklar för både förmedlare och försäkringsbolag på de förutsättningar som vi anser viktiga för en bra konkurrens och goda möjligheter för både små och stora förmedlingsverksamheter.

Den ständiga dialogen med regeringskansli och myndigheter i form av möten och remissvar ger aldrig ett entydigt konkret resultat men det är uppenbart att föreningens kunskaper och uppfattningar kommit att påverka lagstiftning och regeluttolkning till det bättre. Vi kommer att fortsätta med detta arbete under nästa år.

Utbildningsverksamheten inom InsureEd blir nästa års stora utmaning. Vi ska se till att vi kan erbjuda den bästa utbildningen på ett sätt som underlättar i vardagen. Vi ska fortsätta utveckla dialogen inom branschen och med utomstående. Vi ska bidra till att viktiga frågor får en uppmärksamhet och debatt i media. Den marknad SFM verkar på har genom lagen om försäkringsdistribution blivit väsentligt större. Vi kommer att möta den utmaningen både genom att slå vakt om kärnan i vår verksamhet och de nya möjligheter som öppnar sig.

En God jul och ett Gott nytt år!

Gunnar Hökmark

28 november, 2018

Artikel ur Risk & Försäkring

XML4SAK byter namn och blir verklighet

Efter otaliga förseningar verkar nu projektet med det märkligt klingande namnet XML4SAK äntligen vara på banan. Fast under annat namn, som dock inte har spikats ännu.

Redan för tio år sedan, år 2008, startades XML4SAK med syftet att skapa en standard för informationsöverföring mellan försäkringsgivare och förmedlare. Projektet strandade ganska omgående, tog ny fart år 2012 och strandade snart igen.

Trots att tre av de stora sakbolagen, If, Länsförsäkringar och Trygg-Hansa var engagerade i projektet, så uppfattades det mest vara något som skulle medföra fördelar för förmedlarna, och inte lika mycket för försäkringsgivarna.

– Förut var det förmedlarorganisationerna som var kravställarna. Men nu gör vi det tillsammans och det är bra. När det gäller ett stort projekt för informationsutbyte måste man även ha respekt för försäkringsbolagen såväl som förmedlarnas affärsmodeller. Vi tar fram en standard för informationsutbyte men konkurrensen finns så klart fortfarande mellan försäkringsbolag och mellan förmedlarorganisationerna, säger Jonas Stenmark, vice vd på förmedlarorganisationen Säkra.

Intresset från försäkringsbolagen har alltså varit ganska njuggt, och många frågade sig om detta verkligen var något man behövde. Men det finns ett stort behov framför allt från förmedlarsidan.

– Det blev för dyrt för oss förmedlare att göra enskilda lösningar till varje försäkringsbolag när de skulle ta in offerter, säger Jonas Stenmark.

I våras tog SFMs sakgrupp fram ett måldokument som mailades till försäkringsbolag där det framgick att det finns stora vinster för både försäkrings- och förmedlarbolag om information delades med hjälp av en gemensam standard för informationsutbyte. I måldokumentet framgick att man skulle ta fram en standard för motorfordonsförsäkring till att börja med, eftersom det är en homogen produkt som är väldigt transaktionsintensiv. I slutet av oktober har SFM tillsammans med försäkrings- och förmedlarbolag satt “projekt motorfordonsförsäkring” i sjön, säger Karin Lindblad, vd för SFM.

Nu är tanken att alla bolag som är med ska få ett case som de kan dra för sin bolagsledning så de kan avgöra om det är intressant eller ej att fortsätta att utveckla även andra områden som till exempel egendom, allmänt ansvar, produktansvar med mera.

Vad det hela går ut på är alltså att skapa en standard för informationsutbyte mellan förmedlare och försäkringsbolag. Och fokus ligger inte på tekniken, utan på vilken information som ska finnas med.

– Sakförsäkringsprodukter är förhållandevis komplicerade, och ofta skiljer sig innehållet åt mycket mellan olika givare – därför blir också ett sånt här projekt komplext. Det är viktigt att framhålla att startpunkten inte är att skapa en teknisk standard eller ett filformat, utan undersöka om vi kan utveckla en gemensam mall för framtida utbyte av information. När det väl finns en mall är det upp till alla givare och förmedlare hur de väljer att implementera den, säger Nicholas Daflos, nordisk ledare för mäklad försäljning på If Commercial. Han påpekar att detta passar väldigt bra in i bolagets digitaliseringsagenda, eftersom både kunder och förmedlare blir allt mer kräsna och kräver bättre och smidigare lösningar.

Det problem som den nya standarden, som kanske inte längre heter XML4SAK, ska åtgärda är att förmedlare och försäkringsgivare har olika krav på information för att kunna teckna en försäkring åt slutkunden.

Valet föll på att börja med motorförsäkring då det är en relativt homogen produkt med mycket transaktioner, då folk byter bil i snitt vart tredje år.

– Fordonsförsäkringar är förhoppningsvis lite mer homogent mellan givarna än andra produkter. När vi börjar vända och vrida på detaljerna så är det många överväganden och klurigt, men ändå något mindre komplicerat och framförallt avgränsat, säger Nicholas Daflos.

Komplexiteten ligger i att man på varje bolag behöver se över på vilken information man behöver som försäkringsgivare och vilken information man behöver som förmedlare. Utifrån detta försöker man i projektet få fram en samlad bild av vilken information som är nödvändig.

När det gäller motorförsäkring till exempel, vill kanske förmedlaren ha in offerter från cirka tio försäkringsgivare för att hitta bästa lösningen till sin kund. Men informationskraven ser helt olika ut för alla försäkringsgivare och för alla förmedlare. Kraven på information om pris, ålder, körsträcka, förare, utrustning, användningsområde med mera varierar mycket. Det är helt enkelt väldigt mycket arbete, främst för förmedlarna, men även för försäkringsgivarna.

– Nu försöker vi hitta en minsta möjliga frågor-modell som alla kan köpa för att kunna teckna en motorförsäkring. Både försäkringsbolag och förmedlare måste göra samma resa och alla förmedlare måste enas om att en och samma definition ska funka. Därför var det nödvändigt att börja med ett avgränsat område, som Motor, säger Jonas Stenmark.

Förutom offertunderlaget ska standarden också klara av informationen vid förnyelse, ändring, skadehantering och avslut av försäkringen. Dock inte skadereglering, det sköts av bolagen separat.

Det är ett problem med att bolagen använder olika standards för en mängd olika saker. Bara en så enkel sak som att ange försäkringsperiod kan ställa till det. Ett bolag kanske anger att försäkringen gäller från sista dagen i den gamla försäkringen, medan ett annat bolag kanske anger att den gäller från och med första dagen på nya försäkringen. Effekten blir att det blir två olika datum som egentligen avser samma sak.

Kostnaden för projektet består i huvudsak av konsultkostnader, och dessa ska delas mellan de 13 bolag som är med i projektet. Dessa är försäkringsbolagen If, Trygg-Hansa. Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Protector och Moderna Försäkringar. Bland förmedlarna deltar Hjerta, Säkra, Tydliga, Söderberg & Partners, Max Matthiessen/Willis Towers Watson, Aon och JLT.

– Första delprojektet blir klart under första kvartalet 2019. Men sen ska det ju implementeras hos en massa bolag och då bestämmer vi hur och om vi ska gå vidare, säger Karin Lindblad.

De som är engagerade i projektet ser betydligt bättre möjligheter att faktiskt ro det iland nu, än vid tidigare försök.

– Det känns bra för att vi redan från start har engagerat folk som faktiskt vet vad det handlar om, att koppla upp API:er mot varandra, vilken typ av information man kan få från öppna register med mera, säger Jonas Stenmark.

De bolag som är med nu äger standarden och tanken är att den ska bli öppen för alla utan kostnad.

Just nu drivs projektet främst av SFM. Tanken är att standarden ska fungera för förmedlare och försäkringsbolag av alla storlekar. Om det, när projektet är avslutat, finns intresse av att utveckla en standard för informationsutbyte för fler produkter så är nästa steg att besluta om att överföra den framtagna utvecklingen till S4I Standard for Insurance AB eller ej. Detta är ett samägt bolag mellan SFM och Svensk Försäkring. I det bolaget kommer utveckling och förvaltning i så fall att fortsätta.

– Det finns stora fördelar med att göra detta projekt stegvis. Den bekväma försäkringsgivaren har möjlighet att automatisera så att en offert poppar fram utan handpåläggning. Men även om försäkringsgivare väljer att fortsätta arbeta som tidigare kommer de att få en liten tidsbesparing då det är tydligt vilken information som efterfrågas och måste tillhandahållas av förmedlaren, säger Nicholas Daflos.

År 2009 strandade projektet för att det var för stort och komplicerat. Den här gången kör man igång försiktigt med motorförsäkring och med 13 engagerade bolag, både försäkringsgivare och förmedlare.

– Frågan man måste ställa sig är om man vill sikta på en perfekt lösning – men aldrig få den. Eller om man kan tänka sig att testa sig fram steg för steg, säger Nicholas Daflos.

Georg Ebert
Redaktör
Risk & Försäkring
15 november, 2018

Bank ID

Nu kan du även logga in med mobilt Bank ID på vår utbildningsportal InsureEd >>

 

24 oktober, 2018

Sidotillståndet upphör

Viktig information till försäkringsförmedlare som har tillstånd att driva sidoverksamhet enligt 2 kap 5§ 14 lagen om värdepappersmarknaden.

Sedan 1 oktober 2018 får inte investeringsrådgivning kring premiepension ske och efter den 1 januari 2019 behövs, för övrig investeringsrådgivning utanför försäkring, ett tillstånd att driva värdepappersrörelse eller att förmedlaren är anknutet ombud till ett värdepappersbolag.

Information från Finansinspektionen  >>