15 mars, 2023

Open Insurance

Den 28 januari 2021 publicerade Eiopa ett diskussionsdokument och inledde en konsultation om ”Open Insurance”. Syftet med diskussionsdokumentet och konsultationen var att bättre förstå utvecklingen av Open Insurance samt riskerna och fördelarna. Sedan Eiopa genomförde sin konsultation har varken Eiopa eller EU-kommissionen publicerat något konkret förslag om Open Insurance. Det finns idag inget generellt regelverk som aktörer kan luta sig mot och det saknas standardisering på området. Kommissionen arbetar däremot aktivt med sitt ramverk för ”Open Finance” och enligt uppgift kan kommissionen komma att presentera ett lagförslag under det andra kvartalet 2023. Lagförslaget kommer enligt uppgift att innehålla regler som syftar till att stärka konsument- och dataskyddet inom en Open Finance-miljö.

Mer information: Open Insurance_information

14 mars, 2023

Retail investment strategy – status

EU-kommissionen arbetar för närvarande med att ta fram sin ”Retail Investment Strategy” (RIS), vilket är ett initiativ som syftar till att få fler konsumenter att investera på kapitalmarknaderna på ett tryggt sätt. Kommissionen förväntas att offentliggöra innehållet i RIS den 3 maj 2023. En del av RIS som har fått mycket uppmärksamhet är frågan om ett brett provisionsförbud för bland annat de tjänster som för-säkringsförmedlare tillhandahåller. Det är fortfarande oklart om RIS kommer att över huvud taget inne-hålla förslag till att införa ett sådant provisionsförbud i EU eller om endast vissa typer av provisioner kommer att bli föremål för ett förbud.

SFM – Retail investment strategy 230313

13 mars, 2023

Brilliant enkätundersökning 2023

Den 6 mars kan SFM:s medlemmar, förmedlare och administratörer, börja svara på SFM:s årliga enkätundersökning, som vi för femte året i rad rullar ut tillsammans med Brilliant.

Undersökningen ligger till grund för utnämningen av ”årets förmedlar- respektive administratörsdisk samt årets produkter, bästa helhetslösningen för tjänstepension samt bästa sjukvårdsförsäkring och kommer att presenteras på SFM:s föreningsstämma med efterföljande program den 30 maj på Skeppsholmen.

Ditt svar i enkätundersökningen är viktigt för branschen ständiga förbättringar och i år skänker SFM också pengar för varje enskilt svar som inkommer för att stötta Ukraina.

Till enkäten >>> https://brfu.se/9dj3m

 

17 februari, 2023

SFM i Bryssel – halvårskonferens

SFM deltog i  Bipars halvårskonferens i Bryssel den 8 – 10 februari. På programmet ingick talare såsom Amélie Breitburd, vd för Lloyds Europe, Didier Millerot, chef för enheten för försäkring och pension på DG FISMA (EU-kommissionen) och Petra Hielkema, Eiopas ordförande. Ett stort fokus på konferensen var kommande EU-lagstiftning, bland annat ett eventuellt provisionsförbud inom ramen för kommissionens Retail Investment Strategy och Value for Money.

Om kommissionens Retail Investment Strategy informerades deltagarna om att strategin kommer att innehålla ett paket av olika metoder för att stärka konsumentskyddet för icke-professionella investerare (s.k. retail investors). Dessa metoder kommer att bland annat omfatta åtgärder för att höja icke-professionella investerares finansiella kompetens, regler om lämplighet- och passsandebedömningar och kategorisering av olika typer av investerare. Kommissionen arbetar också med att se över informationskraven i de olika regelverken eftersom kommissionen upplever att icke-professionella investerare överväldigas över all information som de får av sina rådgivare. Produktstyrningsreglerna ses också över för att förbättra produkters value for money. Kommissionens Retail Investment Strategy kommer att publiceras den 3 maj 2023.

I arbetet med kommissionens Retail Investment Strategy förs diskussioner om ett provisionsförbud. Några av talarna betonade att vissa produkter är alltför komplicerade för icke-professionella investerare och att den nuvarande situationen inte är hållbar. En av talarna uttryckte att det är viktigt att fråga sig varför kommissionen överväger ett provisionsförbud. Det är uppenbart något som inte fungerar och att ett provisionsförbud är ett alternativ till att försöka rätta till situationen med komplicerade produkter, bristande value for money och intressekonflikter.

Andra frågor som diskuterades på konferensen var cyberförsäkringar, försäkringsförmedlarens roll och en belgisk dashboard för att ge konsumenter en överblick över sina liv- och sakförsäkringar. Om du har några frågor om konferensen eller några av de ämnen som diskuterades på konferensen, kontakta Gustav Svedenstedt på gustav.svedenstedt@sfm.se.

15 februari, 2023

SFM söker en utredningsekonom

Analytisk utredningsekonom med intresse för finans och försäkring

SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) är branschorganisationen för försäkringsförmedlare i Sverige. SFM verkar för en bättre försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet  och god konkurrens; en bransch som spelar en viktig roll i flera aktuella samhällsutmaningar

Nu söker vi till vårt kansli i centrala Stockholm en engagerad, noggrann och strukturerad person som tillsammans med oss vill utveckla och stötta organisationen i ett antal projekt med stor betydelse för branschen. Rollen ger dig möjlighet att få erfarenhet av hur försäkringsförmedlarbranschen fungerar och få insikt i en medlemsorganisations roll och arbete i den svenska och europeiska marknaden.

Om tjänsten

Rollen utredningsekonom vid kansliet riktar sig till dig som studerat ekonomi eller statistik och är intresserad av försäkringsförmedlarbranschen.

Det är viktigt att myndigheter och lagstiftare inser att tillväxten av förmedlarmarknaden beror på den kundnytta och samhällsnytta som förmedlingen av försäkringar innebär. SFM vill göra försäkringsförmedlarens roll och funktion än klarare i den politiska debatten och vill få till stånd en saklig debatt om den betydelse som försäkringsförmedling har för svensk ekonomi och för samhällsnyttan.

Den nya rollen ska bidra till att förmedlarmarknaden har en hög trovärdighet både i allmänhetetens och kundernas ögon. Rollen kommer att ge dig ett brett kontaktnät inom hela försäkringsbranschen. Hos SFM kommer du därför att få möjlighet att vara med att upprätthålla förtroendet för en bransch som varje dag bidrar till att stärka svenska företags möjligheter att hantera risker och trygga pensioner till sina anställda.

Tjänsten är placerad vid SFM:s kansli i centrala Stockholm.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ansvara för att ta fram utredning och analys som bidrar till debatt och underlag kring vad en försäkringsförmedlare innebär för marknaden i stort liksom ekonomisk tillväxt och hur försäkringsmarknaden och förmedlarmarknaden utvecklas. Detta gör du genom att ta fram relevant data, analys och fakta kring tillväxten av förmedlartjänster som visar att det beror på att ett tillfört värde i marknaden.

I rollen ska du tillsammans med dina kollegor vid kansliet kommunicera detta i olika sammanhang – konferenser, medlemsmöten, seminarier, tidskrifter, debattinlägg, sociala medier mm. I mån av tid kommer du även stötta kansliet med andra uppgifter, då vi är en liten organisation hjälps alla åt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har arbetat 2-4 år med inriktning inom statistik, nationalekonomi eller företagsekonomi. Erfarenhet från liknande roller inom andra organisationer eller myndigheter är meriterande.

Som person är du:

  • Prestigelös, problemlösare, noggrann och ansvarsfull
  • Tycker det är roligt att arbeta med kollegor, att lära och är inte rädd för att hugga i där det behövs.
  • Du kan kommunicera din uppfattning och bedömning väl och skriver klart och koncist.
  • Du gillar att ta initiativ och starta igång aktiviteter, samtidigt som du är mån om att förankra beslut med berörda intressenter.

 

För att söka, skicka ett CV samt några rader om dig själv till perjohan.gidlund@sfm.se, intervjuer kommer att ske löpande.

 

Välkommen med din ansökan! Per Johan, Emilie, Marie och Gustav

9 februari, 2023

Prm: SFM lanserar Pensionsflyttguiden

Med lanseringen av Pensionsflyttguiden www.pensionsflyttguiden.se för konsument vill Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) bidra med kunskap och information om pension, sparande och innebörden av en eventuell flytt av sitt pensionskapital.

 

De senaste reglerna om flytt av pension har gjort det billigare att flytta sitt pensionskapital som innebär att livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen endast får ta ut en avgift om max cirka 650 kr (2023) för att flytta pensionskapital. Samtidigt utreder lagstiftaren om det är nödvändigt att skapa ännu större flyttflöden i marknaden.

 

I AMF:s senaste flyttrapport som nyligen presenterades visar det sig att rekordmånga flyttat sitt pensionskapital. Av AMF:s undersökning framgår att 36 procent uppger att de inte är medvetna om att de har flyttat sin tjänstepension från AMF, vilket är den högsta siffran som uppmätts hittills. Knappt hälften av de tillfrågade säger att tanken på flytt väcktes genom kontakt med bank, försäkringsbolag eller finansiell rådgivare. Drygt en tredjedel anger att de själva kom på tanken att flytta sin tjänstepension. Rapport >>> https://www.amf.se/pressrum/rapporter–fakta/flyttrapporten/

  • SFM tycker att en låg kostnad för att flytta sitt kapital är bra, men att det är viktigt att den låga avgiften för flytten inte är det enda avgörande, utan det finns fler andra viktiga faktorer att beakta, säger Per Johan Gidlund, vd SFM, som menar att pensionssparande är ett långsiktigt sparande för konsumenten och dennes familj och därför är det viktigt att se till helheten. Det är viktigt att konsumenten ser till sin livssituation och de olika försäkringslösningar och sparande som denna har idag eller planerar för att ha. SFM:s medlemmar möter dagligen frågor som vittnar om komplexitet och det individuella behovet. Utifrån den kunskap och erfarenhet SFM:s medlemmar besitter har SFM, som branschorganisationen för försäkringsförmedlare, sammanställt viktig information att tänka på som konsument, avslutar Per Johan Gidlund, vd SFM.

I AMF:s rapport framgår också att mer information kring flytt är viktigt för att öka medvetenheten vilket flera aktörer lyfter.

  • Vi vet att konsumenters kunskap och intresse för pensionsfrågor påverkas av områdets komplexitet. Konsumenternas Försäkringsbyrå var tidigt ute med villkorsjämförelser och jämförpris på avgifter inom pensionsområdet. Vi har också flera checklistor till konsumenter som behöver mer information. Det initiativ som SFM har tagit med att lansera Pensinsflyttguiden.se, med information och kunskap som riktar sig till konsument, är ett välkommet bidrag för att öka kunskapen om pension och sparande. Det är bra att vi är fler som hjälps åt med information inom detta komplexa område, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, Chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Presskontakt: emilie.wiklund@sfm.se, 0703656669

 

3 februari, 2023

Prm: Per Johan Gidlund lämnar sin befattning som vd i SFM

 

  • Det är beklagligt för SFM:s del men med förståelse för det personliga vägvalet vi tagit emot Per Johans avskedsansökan. Genom att tillträda en viktig befattning i Östersund tar han och familjen ett efterlängtat steg till Jämtland, säger SFM:s ordförande Gunnar Hökmark.

 

  • Per Johan har gjort stora insatser i det fortsatta arbetet för att utveckla SFM till en stark och modern branschorganisation. Vi kommer ha stor glädje av att arbeta tillsammans ända tills hösten närmar sig den 1 augusti och då hoppas vi att under resten av 2023 kunna få stöd av Per Johan en del av tiden. Vi går nu vidare för att rekrytera en ny vd till en organisation som under Per Johans tid fortsatt har stärkts och utvecklats, och vi önskar honom med familj lycka till både i karriär och i det Jämtland de nu återvänder till, säger Gunnar Hökmark.

 

  • Få branscher är så affärsmässiga och fokuserade på kundnytta som förmedlarbranschen. Som jurist har det därför varit en otroligt lärorik miljö jag har fått vara en del av sedan 2019. Jag vill tacka styrelsen för förtroendet i det uppdrag jag nu lämnar, SFM:s mycket kompetenta kansli för allt vi skapat och Gunnar Hökmark för stadigt stöd och klokskap, säger Per Johan Gidlund.

Presskontakt:
emilie.wiklund@sfm.se

 

2 februari, 2023

SFM lanserar InsureNet- ett nytt forum för branschens aktörer inom finans, försäkring och tech

SFM lanserar InsureNet- ett nytt forum för branschens aktörer inom finans, försäkring och tech

 

På initiativ av SFM Svenska försäkringsförmedlares förening presenteras ett nytt forum för branschens aktörer inom finans, försäkring och tech för att skapa ett bredare utbyte och ett större nätverk inom försäkringsdistribution.

 

Vi har under en längre tid sett ett växande intresse för försäkringsdistribution samtidigt som det sker både snabba och stora förändringar av både regelverk, aktörer och marknaden som helhet. SFM vill ta tillvara på den kunskap, innovation och intresse som finns inom branschen för finans, försäkring och tech. Av den anledningen lanserar vi nu InsureNet för att skapa förutsättningar för mer kvalitet för fler aktörer som vill vara med, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

 

Den 23 november tar vi ett första steg med InsureNet genom att samla representanter från finans- och försäkringsbranschen med intresse för försäkringsdistribution. Det kommer att bli en heldag med inspiration, kunskapsutbyte och nätverkande på Citykonferensen i Stockholm.

 

Dagen kommer att innehålla paneldiskussioner, presentationer och föredrag ur både svenskt och europeiskt perspektiv med bred representation från intressenter kring försäkringsdistribution, men framför allt samtal mellan branschens aktörer om uppförande respektive trender.  Program kommer att presenteras den 20 juni men det går redan nu att göra en intresseanmälan för att få mer information och säkra att du får förhandsinbjudan för anmälan. >>> www.insurenet.se

 

SFM räknar med att InsureNet kommer att locka närmare 300 personer inom branschen för finans, försäkring och tech den 23 november 2023.

Presskontakt:

emilie.wiklund@sfm.se