22 oktober, 2021

Tillsyn från Konsumentverket – enkät till nya förmedlare

Konsumentverket (KoV) utövar tillsynen över försäkringsförmedlare och andra försäkringsdistributörers informationsgivning och marknadsföring. För nyetablerade försäkringsförmedlare använder KoV:s sig av ett informationsbrev om kraven på verksamheten. KoV har nu i ett enkätutskick via mail under vecka 42 efterfrågat svar och synpunkter från försäkringsförmedlare som under 2020- 2021 fått sina tillstånd/utökat tillstånd.

Sista svarsdatum för enkäten från Konsumentverket är den 29 oktober, SFM uppmuntrar våra nyblivna bolagsmedlemmar att ta del av enkäten.

Vid frågor om enkäten kontakta gärna Konsumentverket eller SFM:s kansli för mer information.

 

14 oktober, 2021

Finansinspektionens sanktionsbeslut 13 oktober 2021

Finansinspektionen har inom ramen för sitt uppdrag som tillsynsmyndighet, ingripit mot en aktör som väsentligt åsidosatt sina förpliktelser enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Granskningen avser perioden 2018-2019 men har bland annat skett mot bakgrund av de brister som iakttagits 2016-2017, i den värdepappersrörelse som bedrivits. Detta är en granskning och ett beslut som SFM välkomnar.

Finansinspektionen har tydliggjort att bolaget gjort sig skyldigt till omfattande regelöverträdelser i relation till omsorgsplikten vid investeringsrådgivning och att en betydlig del av verksamheten har bestått av att, till vanliga sparare och konsumenter, sälja obligationer med mycket hög kreditrisk där hela beloppet bedömts kunna gå förlorat. 

Enligt beslutet har den berörda aktören enligt Finansinspektionen inte definierat ersättning på ett korrekt sätt såsom tredjepartsersättning och enligt beslutet därmed inte informerat kunder enligt regelverket om intressekonflikter och ersättningar på ett korrekt vis.

SFM, InsureSec och Disciplinnämnden för försäkringsdistribution har över tid utvecklat och bekräftat hur komplicerade finansiella instrument inom försäkring ska hanteras, särskilt avseende konsumenter. Den här typen av företeelser har varit och kommer att vara i fokus för branschens åtgärder. Överträdelser av denna karaktär skulle inte vara förenligt med medlemskap i SFM, säger SFM:s vd Karin Lindblad. SFM har tagit del av beslutet och interna åtgärder bereds av kansliet för beslut av styrelsen i närtid.

27 september, 2021

PRM: Per Johan Gidlund blir ny vd för SFM

Styrelsen för SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) har idag utsett Per Johan Gidlund att tillträda som ny vd för SFM och kommer därmed att efterträda Karin Lindblad som går i pension vid årsskiftet. Per Johan Gidlund tillträder som ny vd för SFM den 1 januari 2022.

 

  • Det ska bli väldigt roligt att fortsätta driva den goda branschdialog som SFM under Karin etablerat, med de parter som är viktiga för våra medlemmar. Transparens, konkurrens och valfrihet är alla aspekter som bidrar till nytta för våra medlemmars kunder och som skapar värden för branschen. Branschen står inför utmaningar och möjligheter inom både kundmötet och digitalisering/standardisering, där förmedlarens roll för rådgivning och i samhället får genomslag både på nationell- och EU-nivå, kommenterar Per Johan Gidlund.

 

Per Johan Gidlund är jurist med bakgrund inom försäkringsförmedlarbranschen från konsultverksamhet inom KPMG och zeb, har tidigare arbetat som Governanceansvarig för Länsförsäkringar Fondliv och Complianceansvarig på Länsförsäkringar Liv, och är idag chefsjurist på SFM.

 

  • Per Johan Gidlund blir en utmärkt vd för Svenska försäkringsförmedlares förening. Han förenar en djup kunskap om försäkringsförmedling, lagstiftning och branschen med initiativ, klokhet och idérikedom. Han blir en värdig efterträdare till Karin Lindblad som har varit en skicklig och förnyande vd för SFM. Vi tackar henne och välkomnar Per Johan. Det säger SFM:s ordförande Gunnar Hökmark i en kommentar till styrelsens beslut idag.

 

SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare. SFM företräder ca 1 900 förmedlare och ca 150 bolag och föreningen har funnits sedan 1976.

 

Per Johan Gidlund

 

Presskontakt SFM; emilie.wiklund@sfm.se

27 september, 2021

Del 4- Gunnar Hökmark om försäkringsförmedlarbranschens snabba tillväxt

FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGENS SNABBA TILLVÄXT (4) – KAPITALMARKNADERNA

• I den fjärde artikeln för Sak & Liv om förmedlarbranschens snabba tillväxt beskriver Gunnar Hökmark hur förmedlar- och försäkringsbranschen utmanas av utvecklingen på kapitalmarknaderna.

Vart är svensk försäkring och förmedlarbranschen på väg? Gunnar Hökmark, ordförande för Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM, och tidigare ledamot av EU-parlamentet och dess ekonomiska utskott ger i fyra artiklar för Sak & Liv sin bild av försäkringsförmedlingens snabba tillväxt, berättar om skälen till den snabba ökningen — och beskriver några av de stora utmaningarna framöver för branschen.

I den fjärde artikeln beskriver Gunnar Hökmark en tredje stor utmaning för förmedlarbranschen; utvecklingen på kapitalmarknaderna.

Den tredje utmaningen handlar om hur vi förvaltar utvecklingen av de svenska kapitalmarknaderna.

Det förvånar mig ofta varför det finns så lite intresse för denna diskussion. Detta med tanke på hur helt avgörande den är för tillväxt, för förnyelsen av vår ekonomi och för dess konkurrenskraft — liksom för omställningen från gammal industriell logik till digitalisering, smarta system, CO2-fri produktion och nytt företagande.

Den svenska utvecklingen av fondsparande i olika former — inte minst inom ramen för pensionssystemet — har lett till fler aktörer som prövar idéer, större nyfikenhet och en ständig tävling om bättre investeringar. Om det bara finns det gamla genomsnittet att jämföra sig med kommer det nya genomsnittet vara förvånansvärt likt det gamla. Men om olika aktörer och olika investeringar visar att det går att slå genomsnitt, utveckla högre lönsamhet, investera i nya företag och i nyare tekniker och därmed skapa en än mer omfattande kapitalbildning driver vi utvecklingen framåt.

Det är ett av skälen till att det är farligt att minska antalet fonder inom premiepensionssystemet. Detta riskerar nämligen att skapa en liknöjdhet när det bara finns ett mindre antal fonder att jämföra sig med, och de i sin tur nöjer sig med ett genomsnitt. Finns det bara en stor fond saknas pressen att prestera bättre hos någon, eftersom man då invaggar sig i tryggheten att det inte går att göra bättre än så.

Det allmänna pensionssystemet är en fråga för sig. Men den oklarhet som många känner inför sin egen framtida pension och frågorna om vad man kan göra för att skapa sig en större trygghet på äldre dar är viktig för alla. Faktum är att den till och med är viktigare för den med en låg pensionsnivå än för den som kan räkna med en högre pension, exempelvis genom egna pensionslösningar.

Vi behöver därför bejaka en utveckling där enskilda allt mer vänder sig till en rådgivning för att få bästa möjliga pensionslösning i sin helhet. En sådan rådgivning bör heller inte vara bunden till vissa produkter. Att många faktiskt inte vet hur deras nuvarande pensionslösning ser ut, vad den innebär och hur väl anpassad de egna försäkringarna är till de risker man har är ett starkt skäl för att underlätta för fler att få tillgång till försäkringsförmedling. Till det kommer att många heller inte vet vilka alternativ och ytterligare möjligheter som finns.

Men detta innebär i sin tur att vi på bred front måste omvärdera och förstå vad försäkringsförmedling innebär för försäkringsmarknaden och den finansiella ekonomin.

Förmedling innebär ökad konkurrens. Utan en förmedlarbranschen skulle ett fåtal försäkringsbolag dominera branschen och dessutom vara nöjda med sin egen utveckling. Med förmedlarmarknaden får vi in ytterligare konkurrens vad gäller pris, produkter och tänkesätt. Utan förmedlarbranschen finns ingen trovärdig och opartisk rådgivning. Detta är den dynamik som förmedlarbranschen tillför som är av värde för den enskilde!

En sak som för mig har varit och är av avgörande vikt är att den som vänder sig till en förmedlare ska man veta att man har att göra med en trovärdig och kompetent aktör. Transparens och kundnytta ska vara grunden!

Det är mot den bakgrunden som SFM har bildat InsureSec. som certifierar och granskar kvaliteten, och InsureEd, som är branschens stora utbildningsföretag som utvecklar utbildning i takt med förändringarna. SFM verkar självfallet för att hävda förmedlarbranschens intressen — men det är i en dynamisk samhällsekonomi lätt att visa att det finns ett stort allmänintresse för en stark sådan bransch i Sverige.

Här kan du läsa alla tidigare artiklar i artikelserien – Försäkringsförmedlingens snabba tillväxt:
• Artikel 1: Försäkringsförmedlingens snabba tillväxt – Skälen är många.
• Artikel 2: Försäkringsförmedlingens snabba tillväxt – Den första utmaningen handlar om de allt mer olika anställningsförhållanden.
• Artikel 3: Försäkringsförmedlingens snabba tillväxt – Den andra utmaningen handlar om klimatutvecklingen.

 

Länk till artikeln i Sak och Liv här; https://sakochliv.se/2021/09/21/forsakringsformedlingens-snabba-tillvaxt-4-kapitalmarknaderna/

23 september, 2021

Del 3- Gunnar Hökmark om försäkringsförmedlingens snabba tillväxt- Klimatutvecklingen

FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGENS SNABBA TILLVÄXT (3): KLIMATUTVECKLINGEN

Gunnar Hökmark beskriver i den tredje artikeln för Sak & Liv hur förmedlar- och försäkringsbranschen utmanas av klimatutvecklingen.

Vart är svensk försäkring och förmedlarbranschen på väg? Gunnar Hökmark, ordförande för Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM, och tidigare ledamot av EU-parlamentet och dess ekonomiska utskott ger i fyra artiklar för Sak & Liv sin bild av försäkringsförmedlingens snabba tillväxt, berättar om skälen till den snabba ökningen — och beskriver några av de stora utmaningarna framöver för branschen.

I den tredje artikeln beskriver Gunnar Hökmark en andra stor utmaning för förmedlarbranschen; klimatutvecklingen.

Den växande efterfrågan på försäkringsförmedling som vi har sett är ett uttryck för ett behov som bara kommer att fortsätta att växa. Det gör att tiden nu är mogen för att myndigheter och lagstiftare att underlätta för försäkringsförmedling, snarare än att se den som ett problem som måste åtgärdas.

Skälet till att försäkringsförmedling ökar är att det skapar ett mervärde i form av prispress, utveckling av försäkringsprodukter och rätta försäkringslösningar för företag och individer.

Det finns som jag ser det tre stora utmaningar. I en tidigare text har jag beskrivit arbetsmarknadens utveckling som en utmaning. Den andra utmaningen handlar om hur klimatutvecklingen snabbt kommer att ställa krav på differentierade tjänster, erbjudanden och premier.

Klimatförändringarna slår nämligen väldigt olika, ur ett försäkringstekniskt perspektiv. Till detta kommer att osäkerheten hos de stora internationella försäkringsgivarna kan förväntas öka när det gäller storskador. Det kräver att försäkringar utifrån kundens perspektiv utformas med en högre grad av sofistikation när det gäller läge, utsatthet, skadekonsekvenser och försäkringstäckning.

Det finns minst två skäl till att detta är betydelsefullt.

För det första är det viktigt att individer och företag kan försäkra sig och att kostnaderna inte blir för höga. Premierna ska givetvis motsvara risker och kostnader för skadeutfall. Detta ligger ju redan i försäkringsbolagens dna — men i en tid då vi måste ompröva och tänka nytt behövs en drivkraft på marknaden som kundernas kan påverka, när det gäller att ställa krav och göra rätt differentieringar.

För det andra vill vi att hus, bebyggelse och företagande ska utvecklas till att bli mer motståndskraftiga; uthålliga mot naturens verkningar och naturkatastrofer. Detta måste få ett konkret innehåll när det gäller premienivåer, förebyggande insatser och skadereglering.

Redan i dag har den globala ekonomins utveckling gjort det möjligt för fler att skydda sig och bli mindre utsatta för naturkatastrofer. Trots fler naturkatastrofer är det glädjande nog allt färre som förlorar livet — på grund av en ökad förmåga att skapa skydd mot katastroferna. Det är viktigt att vi nu agerar så att vi kan skydda oss bättre och minska konsekvenserna av starka naturkrafter.

Detta måste överhuvudtaget prioriteras när det gäller försäkringsskador. Havsnära bebyggelse som ligger under havsnivån är exempelvis långsiktigt en betydligt större risk än byggnader på det småländska höglandet. Möjligtvis kan utsattheten för stormar och skogsskador variera beroende på var man befinner sig. Omfattande och långvariga regn kan drabba bebyggelse i områden som annars anses säkra.

Exemplen kan göras många fler. Det handlar givetvis inte bara om var företagande och bebyggelse, utan också om utformning och de krav som ställs på robustheten i byggnader och infrastruktur.

Om det blir vanligare med naturkatastrofer blir det också allt viktigare för den enskilde att skydda sig. Det blir också viktigare för oss alla att snabbt få verksamheter i funktion igen. Företag och hushåll kommer, inom ramen för konkurrensen, att behöva driva fram mer individualiserade försäkringsvillkor. Detta ställer i sin tur krav på att försäkringsförmedlingen kan artikulera dessa behov på ett starkare sätt.

På så vis kan vi få både bättre försäkringsskydd — och långsiktigt också en mer robust situation inför naturens kast.

Det säger sig självt att det är av värde att en sådan utveckling kan drivas på genom olika slags råd som skärper kraven. Här kommer det bli allt viktigare att få en översikt av olika alternativ, press på försäkringsgivare och kvalificerade råd när man ska välja försäkringslösning. Då får det inte handla om att av populistiska skäl motarbeta försäkringsrådgivning, så att den bara blir få förunnad.

Nästa text berör den svenska kapitalmarknaden och publiceras under nästkommande vecka.

Här kan du läsa artikel 1 i artikelserien, och här hittar du artikel 2 som handlar om utmaningen med de allt mer varierade anställningsförhållandena.

 

Länk till artikeln i Sak & Liv här; https://sakochliv.se/2021/09/17/forsakringsformedlingens-snabba-tillvaxt-3/

22 september, 2021

Del 2- Gunnar Hökmark om försäkringsförmedlarbranschens tillväxt – De alltmer varierade anställningsförhållandena.

Del 2- GUNNAR HÖKMARK OM FÖRMEDLARBRANSCHENS TILLVÄXT

• I sin andra artikel för Sak & Liv beskriver Gunnar Hökmark hur förmedlar- och försäkringsbranschen utmanas av de alltmer varierade anställningsförhållandena på den svenska arbetsmarknaden.

Vart är svensk försäkring och förmedlarbranschen på väg? Gunnar Hökmark, ordförande för Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM, och tidigare ledamot av EU-parlamentet och dess ekonomiska utskott ger i fyra artiklar för Sak & Liv sin bild av försäkringsförmedlingens snabba tillväxt, berättar om skälen till den snabba ökningen — och beskriver några av de stora utmaningarna framöver för branschen.

I den andra artikeln beskriver Gunnar Hökmark den första utmaningen för förmedlar- och försäkringsbranschen: De alltmer varierade anställningsförhållandena.

Den första utmaningen handlar om de alltmer olikartade anställningsförhållandena, och frånvaron av regelrätta anställningar, som präglar den moderna arbetsmarknaden och människors vardag.

Det är inte längre så att man arbetar på samma arbetsplats, i samma myndighet eller i samma företag under hela sitt liv. Inkomster varierar under livet. Föräldraledighet bortom de i lag reglerade ersättningsförmånerna påverkar. Detta gäller i än högre utsträckning för dem som inte riktigt kommit in på den svenska arbetsmarknaden.

Pandemin har satt detta i blixtbelysning, och riskerna för framtida smittvågor understryker behovet för den enskilde att på olika sätt minska sina risker.

Hur kan man bli medveten om hur ens framtida pensionsvillkor ser ut, när allt i praktiken kommer att vara långt mer individuellt än vi varit vana vid i det mer strömlinjeformade system som våra pensionssystem vuxit fram ur? Ett av de viktigaste beskeden man kan få som 25-åring på väg in i sitt första jobb, eller på väg från det, är hur den långsiktiga tryggheten ser ut.

Detta gäller också hur ens trygghet ser ut vid längre sjukdom eller arbetslöshet, liksom hur det påverkar den framtida pensionen.

För många är denna typ av information och lägesbeskrivning en drivkraft för ökat sparande.

Det leder i sin tur till frågan om hur man ska fördela sitt sparande i en miljö där det finns många som erbjuder sig att ta hand om det — men där det inte alltid är klart vad som är mest anpassat för den enskilde individen och vad som är det mest optimala. Det kan handla om till synes enkla frågor, som att man på längre sikt kan spara mot högre risk och högre avkastning — men på kort sikt behöver större trygghet. Det kan också handla om frågor som har att göra med familjesituationen.

Även våra familjesituationer är mindre strömlinjeformad än vad de traditionellt har varit vid utformandet av dagens pensionssystem. Det kan handla om pensionsförmåner vid skilsmässa, trygghet för efterlevande och en lång rad andra närbesläktade frågor. I dessa frågor ligger betydande möjligheter till ökad trygghet, inte minst för dem som i dag, på grund av en föråldrad normalitet, har ett alltför svagt skydd när familjesituationen förändras.

Detta sätter också fokus på att allt fler behöver se över sitt försäkringsskydd. Allra mest gäller detta de grupper som i dag i segregationens Sverige är underförsäkrade. Det är viktigt med en trygghet som ger en större ekonomisk stabilitet för familjen och en förmåga att hantera olyckor. Hur undviker man att småföretag drabbas alltför hårt vid en skada? Hur ska skyddet mot inbrott och förstörda hem se ut?

Försäkringsmarknaden erbjuder många lösningar. Banker och försäkringsbolag erbjuder många tjänster — men för den enskilde kommer det vara allt viktigare att kunna navigera och välja mellan alla de olika möjligheter som finns och som man känner till, liksom dem som man ännu inte har vetskap om.

För dem som behöver, och vill ha, hjälp av försäkringsförmedlare är det viktigt att kostnaden inte ska vara avskräckande. Därför är det viktigt att provisionen är transparant och baserad på kundnytta — som det är i dag och även i framtiden. Detta ger konsumenten full insyn i kostnader för rådgivningen inom försäkringsförmedling.

Den gällande lagstiftningen klargör detta och branschens egna institutioner gör verklighet av det. Detta är för den enskilde konsumenten långt viktigare än att motverka provision — och därmed i praktiken motverka att människor med vanliga inkomster kan söka rådgivning.

Vi bör utöver detta också fråga oss om vi inte också inom ramen för det allmänna pensionssystemet borde ge en möjlighet för den enskilde att utan kostnad regelbunden ta hjälp av en försäkringsförmedlare när det gäller att se över den egna tryggheten och den framtida inkomsten.

Nästa text handlar om klimatutvecklingen och är tänkt att publiceras senare under veckan.

Här kan du läsa den första artikeln i artikelserien om försäkringsförmedlingens snabba tillväxt.

14 september, 2021
Länk till artikel i Sak & Liv https://sakochliv.se/2021/09/14/gunnar-hokmark-om-formedlarbranschens-tillvaxt-2/
13 september, 2021

Medlemsinbjudan: Digitalt möte om nya remisser och regelverk 

SFM bjuder in till ett kostnadsfritt digitalt morgonmöte om nya remisser och regelverk.

Datum:    Torsdag 16 sep
Tid:          8.30- 9.00
Plats:      Teams- Maila anmälan till info@sfm.se och du får sedan en teamsinbjudan skickad till dig.

SFM har de senaste veckorna lämnat in flertalet remisser och yttranden och kommer vid det första digitala medlemsmötet efter sommaren att gå igenom innehåll och betydelse av dessa.

Aktuella remisser som kommer att beröras under den digitala träffen gäller bl.a. utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar, kommissionens lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism samt FI:s förslag om avgifter för försäkringsförmedlare.

Här kan du redan nu ta del av SFM:s kommentarer och remisser inför mötet:

-Remissvar om utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar.

-Yttrande till finansinspektionen gällande avgifter för försäkringsförmedlare.

-Yttrande till Finansdepartementet samt till EU-kommissionen via Bipar, Yttrandet avser kommissionens lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi frågor kontakta info@sfm.se

13 september, 2021

SFM:s ordförande Gunnar Hökmark i artikelserie i Sak & Liv– del 1

GUNNAR HÖKMARK OM FÖRMEDLARBRANSCHENS TILLVÄXT (1)

• Gunnar Hökmark är ordförande för SFM och tidigare ledamot av EU-parlamentet. I en artikelserie för Sak & Liv ger han sin bild av försäkringsförmedlingens snabba tillväxt och beskriver några av de stora utmaningarna framöver för branschen.

Vart är svensk försäkring och förmedlarbranschen på väg? Gunnar Hökmark, ordförande för Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM, och tidigare ledamot av EU-parlamentet och dess ekonomiska utskott ger i fyra artiklar för Sak & Liv sin bild av försäkringsförmedlingens snabba tillväxt, berättar om skälen till den snabba ökningen — och beskriver några av de stora utmaningarna framöver för branschen.

I den första artikeln beskriver Gunnar Hökmark hur försäkringsförmedlarbranschen har vuxit fram sedan 1990-talet.

Försäkringsförmedlingens snabba tillväxt de senaste decennierna beror på en efterfrågan som fortsätter att växa och som nu måste erkännas av myndigheter och lagstiftare istället för att motarbetas.

Det finns flera skäl till den ökade efterfrågan på förmedlartjänster: Ökad prispress och konkurrens, bättre matchning av försäkringar för den enskilde och en professionell överblick på marknadens tjänster och möjligheter.

Till detta kommer att en väl fungerande förmedlarmarknad nu, bland annat genom certifiering, har skyddats mot dem som inte bör vara aktiva där.

Den svenska finansmarknaden har liksom finansmarknader världen över förändrats i grunden sedan 1980-talets våg av avregleringar. Det har lett till en större likviditet och djupare kapitalmarknader. Det innebär också, inte minst i Sverige som tillhör de länder som dragit stor nytta av detta med dynamiska konsekvenser, att möjligheterna för den enskilde är större men också att brist på kunskap och råd får större betydelse.

I min erfarenhet som lagstiftare har jag både sett hur onödiga regleringar tynger marknaden och försvårar för konsumenten, men också hur kraven på transparens bidragit till branschens utveckling. Det är viktigt att lagstiftning och regleringar gynnar konkurrensen och konsumenten snarare än byråkratin.

En fortsatt utveckling för att stärka konsumenten kräver ökad rådgivning och mer kunskap, både för att utveckla försäkringsmarknadernas omfattning av försäkrade och för att säkra bästa möjliga pensionsutveckling. Fondsparandet och investeringsfonderna har fördjupat kapitalmarknaderna och förnyat svensk ekonomi och innebär fler möjligheter för den enskilde — men gör det också svårare att navigera i mångfalden för att få bästa möjliga utfall.

Klimatförändringen kommer därtill att bära med sig förändringar som vi ännu i dag inte kan överblicka. Försäkringsbolag har sedan lång tid tagit de ökade riskerna för stormar och översvämningar på allvar, men skiftande väderlekar, varmare sommardagar och intensivare regn och stormar kommer att ge fler skador och fler typer av skadeutfall vars variationer nu måste räknas in ur individuella perspektiv om hållbarhet ska bli mer än ett begrepp. För hushåll och företag kommer det att bli svårare dels att se vad man kan och bör försäkra sig emot, dels att finna den bästa försäkringslösningen.

Till det kommer att pandemin har slagit hårt mot ekonomin och skapat oklarheter kring allt från avbrottsförsäkringar till utebliven efterfrågan, som en konsekvens av politiska beslut lika mycket som på grund av pandemin i sig. I en framtid där vi kommer att tvingas räkna med ett växande hot av pandemier blir frågan om försäkringar viktigare och mer komplicerad. Det har visats om inte annat av pågående rättsliga processer i Sverige och internationellt.

Migration, segregation och utanförskap har påverkat omfattningen av försäkringslösningar i samhället, i första hand vad gäller hushåll men även för mindre företag, med konsekvenser för företagsamheten. Vi har i dag ett Sverige som är förhållandevis välförsäkrat, och ett annat där det finns betydande brister i försäkringstäckningen.

Ytterligare ett mönster som redan nu kommit att påverka vår ekonomi är olika former av attacker mot det svenska samhället och dess företag. Framför allt handlar det om cyberattacker som slår hårt mot företag, men även om annan dold påverkan som kan röra infrastruktur eller leda till att en främmande makt söker påverka svenska företags integritet även när gäller verksamheten i Sverige.

För det enskilda hushållet och för företag kommer behovet att öka av hjälp för att navigera i denna mångfald av utmaningar, möjligheter och osäkerheter. Det blir viktigt även för stabiliteten i svensk ekonomi att vi får en bättre försäkringsnivå. Effektiviteten i försäkringslösningar och inriktningen av sparandet behöver utvecklas.

Den växande efterfrågan på försäkringsförmedling som vi redan har sett är ett uttryck för ett existerande behov som kommer att fortsätta att öka.

Det innebär att tiden nu är mogen för att myndigheter och lagstiftare att underlätta för försäkringsförmedling snarare än att se den som ett problem som måste åtgärdas. Skälet till att försäkringsförmedling ökar är i grunden att det skapar ett mervärde i form av prispress, utveckling av försäkringsprodukter samt rätta försäkringslösningar för både företag och för den enskilde.

I det finns samtidigt flera stora utmaningar, vilket jag kommer utveckla i kommande texter i artikelserien i Sak & Liv.

Utmaningarna handlar bland annat om alltmer olikartade anställningsförhållanden, klimatutvecklingen och den svenska kapitalmarknaden.

10 september, 2021
Länk till artikel här