12 april, 2024

Lovisadomen- positivt besked från Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har nu meddelat beslut i Lovisadomen där man ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att ingåendet av de i ansökan beskrivna avtalen inte innebär att försäkringen inte är en pensionsförsäkring samt att uttaget av medel ur försäkringskapitalet inte medför att avskattning ska ske.

 • SFM ser positivt på framgången att nå målet om möjlighet att finansiera en försäkringsförmedlares tjänster enligt lagen om försäkringsdistribution genom kundens försäkringskapital i en pensionsförsäkring. Vi ser detta som en kompletterande ersättningsmodell för att öka transparensen och konkurrensen med kundnyttan i fokus. För SFM är det helt centralt att en konsument inte ska drabbas negativt av ett oklart rättsläge, att branschens anseende är fortsatt starkt och att marknadens distributionsmodeller utvecklas. I övrigt kommer vi nu att analysera domen vidare, säger Tove Hässler vd SFM.

HFD:s dom 6358-23 går att ta del av här >>>

Pressansvarig Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se

10 april, 2024

Tack Bolander & Co i Uppsala!

Tack Bolander & Co i Uppsala för vi fick besöka er, höra mer om er verksamhet och berätta om SFM:s arbete. Er erfarenhet om förmedlares och branschens utmaningar, möjligheter och behov är mycket värdefull för SFM:s fortsatta arbete för en kvalitativ förmedlarbransch.

 

Mattias Bolander, Hedvig Engwall, Tove Hässler, Linnea Herfindal

Sandra Westman, Erik Rubenson.

8 april, 2024

Inbjudan till kostnadsfri digital utbildning om droger i samhället och på arbetsplats

När: 26 april
Tid: 8:10-9.00
Var: Teams

Droger och missbruk är en växande samhällsutmaning som sträcker sig över samhällets alla olika nivåer och verksamheter. Så också inom finans, förmedlar- och försäkringsbranschen. Kunskap kring hur dessa frågor kan hanteras på både verksamhets- och individnivå finns och SFM har som branschorganisation valt att lyfta fram den genom att bland annat erbjuda sina medlemmar en informationsträff och utbildning kring frågor om droger och missbruk för att höja kunskapsnivån inom branschen.
 
– SFM tycker detta är ett viktigt initiativ för att stärka individen, branschen och samhället i stort, säger Tove Hässler, vd SFM.  

Ljung & Sjöberg som arbetar med dessa frågor är de som kommer hålla i utbildningen. Här kan du läsa mer om själva innehållet och upplägget >>>

För frågor kontakta info@sfm.se

 

 

26 mars, 2024

SFM positiv till ändringar i föreskrifterna om penningtvätt 

Idag börjar de nya föreskrifterna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism att gälla och SFM är i grunden positiv till ändringarna. Inte minst då Finansinspektionen tagit hänsyn till det yttrande SFM gjorde i januari 2024 med anledning av Finansinspektionens remiss av förslag till ändrade föreskrifter.

 • Att stora summor omsätts genom penningtvätt i olika delar av samhället är ett globalt problem och försäkrings- och förmedlarbranschen måste vara vaksamma. SFM som branschorganisation har en viktig roll i att stärka våra medlemmar att vara proaktiva i arbetet att bekämpa penningtvätt, exempelvis genom att säkerställa att internationella sanktioner efterlevs. Vi har därför en nära kommunikation med våra medlemmar i dessa frågor, säger vd Tove Hässler. 
 • SFM välkomnar att de nya föreskrifterna innebär en förstärkning av tidigare reglering samtidigt som de underlättar för mindre företag att på ett kvalitativt sätt hantera utmaningarna gällande penningtvätt och finansiering av terrorism. Många av våra medlemmar är små- och medelstora företag där regelbördan upplevs som hög. SFM uppfattar att tidigare resurskrävande reglering missgynnat mindre aktörer, med risk för en negativ påverkan på mångfald och konkurrens inom marknaden utan att få önskad effekt inom regelefterlevnad eller kundskydd. SFM ser därför positivt på införandet av en proportionalitetsprincip vid bedömningen av vissa betungande krav utifrån risk, omsättning och antalet anställda.

Här är de nya föreskrifterna >>>

Presskontakt: emilie.wiklund@sfm.se

21 mars, 2024

Fullmaktskollen 10 år – används av 1 miljon kunder

Fullmaktskollen bildades i mars 2014 och firar i år 10 år. Bolaget startade upp med visionen om en tjänst där fullmakter kunde hanteras helt digitalt i stället för på papper. På  tio år har tjänsten vuxit till att nu ha 1 miljon registrerade kunder som skrivit under 1,4 miljoner fullmakter.

Den 19 mars 2014 startades bolaget som blev Fullmaktskollen – en digital tjänst för att skriva under fullmakter på liv- och pensionsområdet. Efter två års arbete kunde tjänsten lanseras i början av sommaren 2016. På tio år har tjänsten vuxit till att bli en självklar digital tjänst, enligt vd Marie Hosinsky.

-Idag är vi den huvudsakliga kanalen för fullmakter på liv- och pensionsområdet och har nu runt en miljon konsumenter registrerade i tjänsten. Antalet fullmakter som registreras växer också stadigt och ungefär 1 500 fullmakter registreras varje arbetsdag, säger Marie Hosinsky, vd Fullmaktskollen. 

Fullmaktskollen är ett bra exempel på privatoffentlig samverkan, menar Marie Hosinsky. Bolaget ägs av två branschorganisationer som representerar försäkrings­bolag och försäkringsförmedlare – Svensk Försäkring och Svenska försäkrings­förmedlares förening. Pensionsmyndigheten finansierade projektet och är nu en ansluten aktör till tjänsten. 

Marie Hosinsky kommer den 1 april lämna över rollen som vd till kollegan Camilla Algeroth von Thiele, som också varit med sedan start. Nu väntar nya utmaningar för att fortsätta arbetet med att bibehålla Fullmaktskollen relevant i framtiden, förklarar Camilla Algeroth von Thiele. 

-Fullmaktskollen behöver så klart hänga med i den digitala utvecklingen. Vi jobbar löpande med de anslutna aktörerna och konsumentföreträdare om vilka behov som finns för att tjänsten ska utvecklas i takt med tiden, säger Camilla Algeroth von Thiele.

Fullmaktskollen 2024:

 • 1,4 miljoner fullmakter har skrivits under sedan start
 • 1 miljon registrerade konsumenter/firmatecknare
 • 1 500 nya fullmakter registreras varje arbetsdag

För ytterligare information kontakta:

Marie Hosinsky, tel. 08-522 785 16
Camilla Algeroth von Thiele, 08-522 780 48

11 mars, 2024

Tove Hässler i Nordisk Försäkringstidkrift

En längre intervju med vd Tove Hässler i Nordisk försäkringstidkrift om SFM:s arbete för medlemmar och branschen i stort.

Läs hela intervjun här >>> https://nft.nu/sv/sfm-vill-skapa-varde-sina-medlemmar

13 februari, 2024

Enkät om ersättnings- och provisionsmodeller

Finansinspektionen kommer under våren 2024 att genomföra en riktad enkät till försäkringsförmedlare angående ersättnings- och provisionsmodeller inom sparförsäkringar. Enkäten är tänkt att genomföras under Q2. SFM välkomnar enkäten som ett led för en bättre sparmarknad med fortsatt hög tillgång till kvalitativ rådgivning, ett högt konsumentskydd och en god konkurrens. SFM ser positivt på ett högt deltagande bland våra medlemmar och uppmuntrar er att svara på enkäten när den väl kommer då det är en viktig insats för branschens utveckling.

För frågor kontakta SFM:s jurist karolina.reinholdsson@sfm.se

8 februari, 2024

Ny arbetsgrupp kring hållbarhet 

Med anledning av den snabba rättsutveckling som skett inom hållbarhet med utmaningar inom tillämpning, rapportering och förmedlares ansvar har SFM under januari formerat en grupp för att möjliggöra diskussion inom området. Arbetsgruppen kommer även beröra förslag på kommande regelverk och bevaka eventuella konsultationer inom det nuvarande ramverket. SFM har tidigare samlat branschen i dessa frågor men tar nu på nytt upp arbetet mer formerat.

 • Det är tydligt att det finns ett behov hos våra medlemmar men också branschen som helhet att gemensamt diskutera utmaningar och möjligheter med de nya regelverken, säger Karolina Reinholdsson, jurist SFM. 

Arbetsgruppen kommer i ett inledande skede beröra frågor kopplade till regelverk (såsom SFDR, IDD, CSDR och Taxonomin) men även mer generella frågeställningar (såsom tillgång till hållbarhetsdata). 

 • För SFM är det viktigt att kunna samla kunskap och erfarenhet i komplexa frågor, såsom hållbarhet, och vi arbetar aktivt för att vara en naturlig del i ett proaktivt arbetet för branschens positiva utveckling, säger Tove Hässler, vd SFM

För frågor om arbetsgruppens arbete eller för att deltaga kontakta karolina.reinholdsson@sfm.se

31 januari, 2024

Prm: Ny ordförande Forum för Sak Ulrika Lilliehöök

Ulrika Liliehöök tillträder som ordförande för forum för Sak vid sammanträdet den 6 februari 2024. Ulrika Lilliehöök arbetar idag som nordisk COO på Aon.

 

 • Det känner väldigt roligt att välkomna Ulrika till ordförandeposten för Forum för Sak från och med februari. Ulrika har ett stort engagemang för frågor som rör sakförsäkring och försäkringsförmedling i bred bemärkelse. Jag ser mycket fram emot att arbeta vidare med de frågor som vi redan idag berör inom forumet samt ta nya steg för branschens utveckling, säger Tove Hässler, vd SFM. 

 

Ulrika har innan sin roll som COO tidigare arbetat bl a som affärsområdeschef för Commercial Risk Solutions, d v s sakförsäkring och riskingenjörstjänster för stora och medelstora företag inom Aon. Hon har även arbetat på WTW som förmedlare av sakförsäkring för företag. Under samtliga år på förmedlarsidan har Ulrika arbetat med kunder och är även idag registrerad förmedlare.

Ulrika inledde sin försäkringskarriär hos Trygg Hansa där hon har arbetat som skadereglerare, produktutvecklare och ansvarig för den mäklade affären inom Företagsförsäkring.

 

 • Jag är glad att fått möjligheten att leda arbetet inom Forum för Sak tillsammans med SFM:s kansli och alla deltagande försäkringsbolag och förmedlarbolag. Många frågor är högst aktuella inom sakområdet men en särskild fråga som jag kommer att driva är hur vi skapar en mer attraktiv bransch som lockar till sig nya medarbetare som vill fortsätta driva utvecklingen framåt inom försäkringsbranschen. Vi vet att många av de frågor som berör alltifrån den enskilda individen till samhället i stort är beroende av försäkrings- och förmedlarbranschen och vi ska fortsatt leda utvecklingen genom att attrahera nya medarbetare och nya kompetenser till branschen, säger Ulrika Lilliehöök.

 

Forum för Sak är ett mötesforum under ledning av SFM som består av försäkringsbolag och förmedlarbolag. 

 

Presskontakt: emilie.wiklund@sfm.se 

 

30 januari, 2024

Tidslinje RIS

Den 25-26 januari 2024 gick Bipars Mid-term Meeting av stapeln nere i Bryssel. SFM representerades av ordförande Gunnar Hökmark och vd Tove Hässler. På agendan stod aktuella regelverk såsom RIS och FIDA men också paneldebatter kring branschens tillväxt i form av hur man attraherar nyutexaminerade studenter till försäkringsbranschen, användningen av AI inom ramen för försäkring och presentationer från SFMs systerorganisationer i Frankrike, UK och Irland.

 

Arbetet och förhandlingarna med RIS går framåt och SFM fick ta del av en tidlinje för det planerade arbete. Som medlem kan du logga in och ta del av tidslinjen. Det är dock inte enkelt att enas om något eftersom det har framförts en hel del olika synpunkter på det förslag som presenterats. De områden som det diskuteras mest kring är Value for Money, best interest test och förslaget kring det partiella provisionsförbudet. Parlamentet kommer sannolikt inte hinna färdigställa förslaget förrän Ungern tar över ordförandeskapet i juni varför ytterligare förhandlingar kommer att äga rum under sommaren och hösten 2024. 

 

Vad gäller förslaget kring Open Insurance  (FIDA) så var det många som uttryckte att regelverket är hämtat från Open Banking och inte anpassat till försäkringsbranschen. Det var även tydligt att det är kort om tid för att verkligen hinna färdigställa arbetet under Belgiens ordförandeskap varför den initiala tidsramen sannolikt kommer att förändras.

För frågor kontakta SFM:s jurist Karolina Reinholdsson, karolina.reinholdsson@sfm.se 

30 januari, 2024

SFM vid Bipars Mid-term Meeting

Den 25-26 januari 2024 gick Bipars Mid-term Meeting av stapeln nere i Bryssel. SFM representerades av ordförande Gunnar Hökmark och vd Tove Hässler. På agendan stod aktuella regelverk såsom RIS och FIDA men också paneldebatter kring branschens tillväxt i form av hur man attraherar nyutexaminerade studenter till försäkringsbranschen, användningen av AI inom ramen för försäkring och presentationer från SFMs systerorganisationer i Frankrike, UK och Irland.

 

Arbetet och förhandlingarna med RIS går framåt och SFM fick ta del av en tidlinje för det planerade arbete. Som medlem kan du logga in och ta del av tidslinjen. Det är dock inte enkelt att enas om något eftersom det har framförts en hel del olika synpunkter på det förslag som presenterats. De områden som det diskuteras mest kring är Value for Money, best interest test och förslaget kring det partiella provisionsförbudet. Parlamentet kommer sannolikt inte hinna färdigställa förslaget förrän Ungern tar över ordförandeskapet i juni varför ytterligare förhandlingar kommer att äga rum under sommaren och hösten 2024. 

 

Vad gäller förslaget kring Open Insurance  (FIDA) så var det många som uttryckte att regelverket är hämtat från Open Banking och inte anpassat till försäkringsbranschen. Det var även tydligt att det är kort om tid för att verkligen hinna färdigställa arbetet under Belgiens ordförandeskap varför den initiala tidsramen sannolikt kommer att förändras.

För frågor kontakta SFM:s jurist Karolina Reinholdsson, karolina.reinholdsson@sfm.se 

25 januari, 2024

SFM i grunden positiva till förslag om åtgärder mot penningtvätt

SFM är i grunden positiv till de förslag som Finansinspektionen föreslår i sin remiss om förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt men önskar vissa förtydliganden.

 

Sammanfattning 

 • SFM välkomnar Finansinspektionens förslag att kravet på att varje verksamhetsutövare ska utse en centralt funktionsansvarig tas bort samt att en möjlighet införs för att lägga ut delar av den centralt funktionsansvariges uppgifter. 
 • SFM anser att det är olyckligt att den centralt funktionsansvarige inte kan placeras utanför företaget. 
 • SFM önskar ett klargörande i vilken roll som funktionen för regelefterlevnad har enligt föreskrifterna. 
 • SFM önskar ett förtydligande om funktionen för regelefterlevnad som utses enligt föreskrifterna kan läggas ut på en extern part. 
 • SFM föreslår att ”funktion för regelefterlevnad” byts ut mot en lämpligare term. 

 

 • SFM är positiva till att kravet på att varje verksamhetsutövare ska utse en centralt funktionsansvarig (CFA) tas bort. Såsom Finansinspektionen konstaterar i sin remisspromemoria kommer detta att skapa en mer flexibel och ändamålsenlig reglering för SFM:s medlemmar som är mindre aktörer.  SFM välkomnar också förslaget att verksamhetsutövare ska kunna lägga ut delar av en CFA:s uppgifter. Det är däremot olyckligt att Finansinspektionen fortsättningsvis bedömer att det inte ska vara tillåtet att placera en CFA utanför företaget. SFM önskar att CFA som funktion bör kunna läggas ut till en extern aktör. Att kunna lägga ut hela funktionen skulle till exempel underlätta för verksamhetsutövare som bör utse en CFA enligt proportionalitetsbedömningen, men som behöver ha en interimslösning, kommenterar Tove Hässler i samband med att SFM lämnat in synpunkter på remissen. 

 

 • För SFM är det viktigt att regelverken utformas utifrån proportionalitet för en konkurrenskraftig försäkringsförmedlarmarknad med hög kvalitet, avslutar Tove Hässler, vd SFM

Yttrande i sin helhet i länk >>

Yttrande SFM diarienummer FI dnr 23-5367_Finansinspektionens penningtvättsföreskrifter

4 januari, 2024

Prm: Utredning för en bättre sparmarknad 

Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) och Finansinspektionen (FI) föreslår att regeringen tillsätter en oberoende och bred utredning för en bättre sparmarknad med ett starkt konsumentskydd och god konkurrens på lika villkor mellan marknadens aktörer. 

Sverige har i dag en i internationellt perspektiv väl fungerande kapital- och sparmarknad med ett högt deltagande som erbjuder både hushåll och företag ett brett utbud av finansiella tjänster och tillgång till kapital. Här utgör försäkringsmarknaden och förmedling av och rådgivning kring sparprodukter en viktig del, också för att hjälpa konsumenterna i deras val och tillse att de erbjuds sparprodukter av hög kvalitet som passar deras önskemål och behov. 

För konsumenten och samhället i helhet är det angeläget att det på olika sätt inom den finansiella sektorn framgent finns förutsättningar för en rådgivning med starkt konsumentskydd, som ökar sparandet och som öppnar för ny konkurrens genom nya aktörer över hela kapitalmarknadsområdet. 

 • Vi måste ha anpassade regelverk i Sverige för att hantera utmaningarna på vår sparmarknad och som säkerställer en välfungerande kapitalmarknad med en främjad konkurrens, fortsatt tillgång till rådgivning och ett högt konsumentskydd. Det kan vi bland annat göra genom att skapa förutsättningar för rådgivning genom nya former av konkurrensneutrala ersättningsmodeller. Det kan exempelvis handla om att möjliggöra en konkurrensneutralitet mellan försäkringsföretags egen distribution och försäkringsförmedlare vad gäller möjligheten att arvodera för rådgivning och distribution genom exempelvis ett avgiftsuttag ur pensionsförsäkringen, säger Tove Hässler, vd SFM.
 • Finansiella marknader som präglas av en växande integration mellan olika sektorer och som stimulerar sparande och investeringar bidrar till en djupare och bredare kapitalmarknad. Sverige är redan i dag ett ledande land i EU när det gäller djup och bredd i kapitalmarknaden och när vi får en allt mer integrerad finansmarknad, där olika typer av finansiella tjänster bidrar till kapital och ökade investeringar är det en viktig tillgång för Sveriges framtida ekonomiska styrka. Förmedlingen och rådgivningen blir i denna nya och moderna miljö en viktig faktor för dynamiken och föränderligheten på kundernas villkor, Gunnar Hökmark, ordförande SFM.

SFM och FI:s brev till regeringen >>>Utredning för en bättre sparmarknad 4 jan 2024

Presskontakt, emilie.wiklund@sfm.se

8 december, 2023

SFM stärker förmågan inom juridik och compliance när Karolina Reinholdsson ansluter till branschorganisationen.

 • Det är mycket roligt att välkomna Karolina till SFM. Karolina kommer in i en intensiv och spännande tid med många nya regelverk som kommer att påverka försäkrings- och förmedlarbranschen. Med bred erfarenhet inom försäkringsjuridik och ett utpräglat konsumentfokus kommer hennes kunskap och förmåga att bidra starkt till det fortsatta arbetet, säger Tove Hässler, vd SFM.

Karolina är jurist och har tidigare arbetat på ICA Försäkring, Konsumenternas Försäkringsbyrå samt Moderna Försäkringar.

 • Jag är väldigt glad att bli en del av branschorganisationen för försäkringsförmedlare där jag ser fram emot att bidra i det regelverksarbete som pågår inom olika områden som påverkar våra medlemmars vardag och förmedlarmarknaden som helhet, säger Karolina Reinholdsson, jurist SFM.

SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare. SFM företräder ca 2000 förmedlare och ca 120 bolag och föreningen har funnits sedan 1976

30 november, 2023

Simpt lanserar vägledning

Svenska institutet mot penningtvätt (Simpt) har tagit fram ytterligare vägledning inom penningtvättsregelverket. Det vill vi uppmärksamma.

När: Den 14 december kl. 09.30-11.30

Anmälan: Registrera dig via länken här

Vidarebefordra gärna inbjudan till dina kollegor. 

Program

Välkommen 
Hans Lindberg, ordförande i Simpts styrgrupp

Arbetet med vägledningen 
Hanna Wetter, kanslichef Simpt

Aktuella frågor på penningtvättsområdet
Finansinspektionen 

Finanspolisen 

Varmt välkommen!


Simpt är en samverkan mellan sju branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svensk Värdepappersmarknad, Svenska Bankföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening. Syftet med Simpt är att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

www.simpt.se

30 november, 2023

GUNNAR HÖKMARK: DÄRFÖR HAR SFM TAGIT INITIATIV TILL INSURENET

Artikel i Sak & Liv

Gunnar Hökmark: Därför har SFM tagit initiativ till InsureNet

När marknaden för distribution av försäkringar har blivit större än vad den traditionella försäkringsförmedlingen har varit är det viktigt att vi ser till att transparens och kundnytta gäller i lika hög grad var än försäkringar förmedlas. Det är därför SFM nu tar initiativet till InsureNet som är tänkt att vara ett forum och ett nätverk för att utveckla och förbättra en marknad som präglas av snabb tillväxt genom ökad efterfrågan och genom nya aktörer som breddar den.

Det gäller dels det mycket konkreta faktum att lagstiftningen om distribution av försäkringar täcker in fler områden än vad som traditionellt har räknats till försäkringsförmedling, till exempel försäkringar som distribueras via fastighetsförmedlare eller bilhandlare. Det gäller också i ett mer teknologiskt omvälvande perspektiv när digitalisering och artificiell intelligens snabbar på marknadens utveckling med nya produkter och nya aktörer som bidrar till en växande konvergens eller fusion mellan finansmarknadens olika aktörer.

Det innebär att den svenska försäkringsmarknaden nu utvecklas inte bara genom försäkringsbolagen utan också genom många olika aktörer som utvecklar nya produkter och tjänster och som därmed ökar konkurrensen. Det är en tillväxt som bygger på en efterfrågan på rådgivning, förmedling och moderna produkter.

Det finns för Sveriges del ett värde i att notera att den konkurrens som vi har i Sverige, och som är avsevärt större än i många andra länder, har lett till lägre premier och fler tjänster. Det är av ett stort värde inte bara för kunderna utan för den finansiella ekonomin i sin helhet.

Finansiella marknader som präglas av en växande integration mellan olika sektorer och som stimulerar sparande och investeringar bidrar till en djupare och bredare kapitalmarknad. Sverige är redan i dag ett ledande land i EU när det gäller djup och bredd i kapitalmarknaden.

När vi får en allt mer integrerad finansmarknad, där olika typer av finansiella tjänster bidrar till kapital och ökade investeringar är det en viktig tillgång för Sveriges framtida ekonomiska styrka. Förmedlingen och rådgivningen blir i denna nya och moderna miljö en viktig faktor för dynamiken och föränderligheten på kundernas villkor. Genom InsureNet vill vi se till att vi samtidigt kan fortsätta stärka regelefterlevnad i alla delar av marknaden och säkra kundnytta och transparens. En ny tid kräver en ny tids självreglering och förtroende för marknaden.

Gunnar Hökmark
ordförande Svenska försäkringsförmedlares förening

24 november, 2023

InsureNet samlade en bransch i bred bemärkelse

Sveriges nya forum för finans, försäkring och tech lanserades igår den 23 november med talare från bland annat EIOPA, Finansinspektionen, Konsumentverket, Paydrive, Lemonade, Insurely, EU-kommissionen och finansmarknadsminister Niklas Wykman. I publiken fanns representanter från många av SFM:s medlemmar, myndigheter, lagstiftaren och andra viktiga aktörer för den svenska försäkringsdistributionens funktion och framtid. 

I horisonten ser vi den självklara trenden i marknaden och regelverk – hur får vi tag på data, vilken data är viktig och hur får vi behandla den. Tekniska lösningar i försäkringsdistributionen diskuterades vid flera pass. Finansinspektionen påpekade sin teknikneutralitet, vilket också gäller för IDD. Panelen diskuterade tekniken som möjliggörande för konsumenter men också att tekniken måste vara anpassad efter konsumentens kunskapsnivå. 

Vi fick en heldag på temat försäkringsdistribution där vi lyckades fånga de digitala, de internationella och de svenska förutsättningar som påverkar branschen i bred bemärkelse och de kunder som möter branschen dagligen, säger Per Johan Gidlund, som projektledare för InsureNet.

David Sparkes, British Insurance Brokers Association, presenterade erfarenheten från den brittiska marknaden bland annat visar på att sparare nu har väsentligt sparkapital liggandes på sparkonto istället för i investeringar. Där de många regelverken som implementerats med goda avsikter lett till att kapital som skulle kunna vara hållbara investeringar nu ligger på ett sparkonto för väldigt många sparare, och hur det kopplar till det regelverkslandskap som omgärdar provisioner, sammanfattat med talspråket att ’good intentions paves the road to hell’. Ludger de Bruijn, från holländska Adfiz, gav en överflygning av effekterna av provisionsförbudet där och bland annat hur efterfrågan på tjänster efter att ett försäkringsavtal tecknats, den viktiga kundvården, tappat kraftigt i efterfrågan från kunderna. Inte på grund av att behovet inte finns, utan på grund av att det är oerhört svårt för kunderna att förstå värdet av tjänsten vid tillfället som försäkringen tecknas. Nic de Measschalck, BIPAR:s direktör, tryckte även de mycket specifika omständigheter som lett fram till de regleringar vi ser i andra länder, att de har kommit på plats utifrån individuella förhållanden, precis som förutsättningarna för rådgivning.

Finansinspektionen gav en mycket uppskattat föredragning av slutsatserna från den senaste tematiska tillsynsinsatsen mot försäkringsförmedlare och deras syn på aktuella utmaningar i marknaden. Tillsammans med EIOPA:s föredrag om tillsynen på europeisk nivå med koppling till vår digitala utveckling i branschen, är Finansinspektionens inspel ovärderliga att ta del av och ett naturligt inspel till SFM:s fortsatta arbete för en marknad med högt konsumentskydd i balans med god konkurrens på marknaden, säger Tove Hässler, SFM:s vd.

SFM:s ordförande Gunnar Hökmark redogjorde för behovet av att samtliga intressenter samlas bakom förståelse för att en kapitalmarknadsunion, både förutsätter kapital och marknad, och att regleringar på området måste skapa förutsättningar för svenska och europeiska företag att skaffa sig kapital. InsureNet hade inte varit möjligt utan engagemanget från hela SFM – från medlem, kansli och till styrelse, men InsureNet är inte SFM, det är ett nytt forum och nätverk där det är  väldigt glädjande att vi tagit ett första steg att samla fler intressenter i värdekedjan för försäkringsdistribution för ökad förståelse för regelverk, fri konkurrens och framtida trender, säger SFM:s ordförande Gunnar Hökmark i en avslutande kommentar.

InsureNet tackar för denna gång och ser fram emot att vi ses nästa år igen – tack till alla som kom och deltog i mycket givande diskussioner.

23 november, 2023

Camilla Algeroth von Thiele ny vd Fullmaktskollen 1 april 2024

 

Fullmaktskollens styrelse har utsett Camilla Algeroth von Thiele till ny vd från och med den 1 april 2024.

Vid Fullmaktskollens styrelsemöte den 22 november utsågs Camilla Algeroth von Thiele till ny vd från och med den 1 april 2024. Hon efterträder Marie Hosinsky som går i pension under 2024.

– Marie Hosinsky har gjort ett utmärkt jobb för att etablera bolaget. Vi ser att Camilla är helt rätt person att nu ta bolaget vidare. Hon känner bolaget väl då hon har varit med från start. Utvecklingen av fintechtjänster är snabb och då är det ett extra plus att Camilla har stor kunskap om dessa frågor, säger Magnus Vesterlund, styrelseordförande för Fullmaktskollen.

Camilla Algeroth von Thiele har varit involverad i Fullmaktskollen sedan 2014. Först i rollen som projektledare under uppbyggnaden och sedan som förvaltningsledare. Förutom Fullmaktskollen arbetar Camilla också för flera bolag inom Svensk Försäkring i Samverkan, vilket hon kommer att fortsätta med även framöver. Camilla har tidigare erfarenhet ifrån IT-konsultuppdrag inom finansbranschen.

– Jag är mycket glad och stolt över uppdraget som vd för Fullmaktskollen och ser fram emot att fortsätta resan med att ge konsumenter och anslutna aktörer ett effektivt verktyg i fullmaktshanteringen. Ett viktigt arbete framöver blir också att följa hur Fullmaktskollen passar in i EU-kommissionens förslag om informations- delning på försäkringsområdet, säger Camilla Algeroth von Thiele.

Marie Hosinsky kvarstår som vd till dess Camilla Algeroth von Thiele tillträder den 1 april.

För ytterligare information kontakta: Magnus Vesterlund, 08-522 785 05
Camilla Algeroth von Thiele, 08-522 780 48

18 oktober, 2023

PRM: SFM släpper ny branschrapport om Cyberrisker, försäkring och försäkringsförmedling

 • SFM vill, med denna nya branschrapport, bidra till att höja kunskapen och öka förståelsen för cyberhot, cyberrisker och incidenter. Rapporten ger även en bild av varför cyberförsäkring och försäkringsförmedling är en viktig del i det proaktiva arbetet som görs för att möta dessa hot, hantera riskerna och minimera incidenterna för svenska företag och samhället som helhet, säger Tove Hässler, vd SFM.

Branschrapporten är framtagen av Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM), branschorganisationen för försäkringsförmedlare i Sverige, tillsammans med det svenska cybersäkerhetsföretaget Truesec som är verksamma internationellt. Deltagande försäkringsbolag och förmedlarbolag inom SFM:s Forum för Sakförsäkring har bidragit till rapporten genom en utsedd referensgrupp. Rapporten är en första version och syftet är att framöver arbeta vidare med innehållet i takt med förändringar som sker för att kunna göra uppdaterade versioner.

 • Cyberhotet, de risker det medför och de incidenter det orsakar, är idag en stor del av vår vardag och vårt samhälle. Cyberhotbilden och dess konsekvenser påverkar hela samhället, från den enskilda individen, till företag och samhällsviktiga aktörer såsom myndigheter, kommuner, regioner och ytterst riksdag och regering. Trots den stora påverkan som cyberhotet har på samhället finns det fortfarande stora kunskapsluckor hos företag, myndigheter och andra samhällsaktörer kring proaktivt skyddsarbete, säger Mats Hultgren, Truesec.

Intresset för cybersäkerhet har ökat kraftigt de senaste åren i takt med att antalet cyberattacker och brott ökat lavinartat. Cyberförsäkring, eller också kallat databrottsförsäkring, skyddar ett bolags ekonomi, ansvar, data och digitala tillgångar vid datasäkerhetsrelaterade incidenter.

 • Försäkringsförmedlare kan bland annat bidra till försäkringsbolagens produktutveckling genom försäkringsförmedlarens insikt i aktuella marknadsförflyttningar och kundbehov. Försäkringsförmedlarna spelar även en viktig roll i att identifiera nya risker och hitta gap i utbudet på försäkringsmarknaden och arbeta för en sund utformning av produkter för företagen. Cyberförsäkring är ett exempel på en sådan utveckling där förmedlarna aktivt driver behovet av att utveckla försäkringar kopplade till cybersäkerhet, avslutar Tove Hässler, vd SFM.

Presskontakt: emilie.wiklund@sfm.se

9 oktober, 2023

Förhandsbesked från SRN drabbar kund och snedvrider konkurrensen på marknaden

SFM som branschorganisation verkar för ett högt konsumentskydd i marknaden. Efter en process som påbörjades i Skatterättsnämnden (SRN), meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 1 juni 2022 dom i ett mål om uttag av en avgift ur försäkringskapitalet för finansiering av en viss definierad tjänst hänförlig till förvaltning av försäkringen. Enligt HFD har ett uttag av denna avgift ur en tjänstepensionsförsäkrings kapital inte ansetts förändra försäkringens karaktär som pensionsförsäkring. 

Domen medför att kunder kan finansiera vissa tjänster från aktörer i marknaden för förvaltningen och fullgörande av försäkringsavtalet, under vissa i domen definierade förhållanden, genom kundens försäkringskapital i pensionsförsäkringen, utan att detta leder till en avskattning av kundens hela försäkringskapital. 

SFM:s bedömning efter domen i juni 2022 var att det är oklart i vilken utsträckning domen kan ligga till grund för finansiering av tjänster som kunder är i behov av från försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution, närmare bestämt att bistå vid förvaltning av ett försäkringsavtal. Med anledning av domen och för att minska risken för konsumentskada i marknaden, tog Livgruppen inom SFM, fram en ansökan om förhandsbesked från SRN för att klargöra rättsläget.

 • För SFM är det helt centralt att konsument inte ska drabbas negativt av ett oklart rättsläge, att branschens anseende är fortsatt starkt och att det råder full konkurrensneutralitet mellan aktörer och i marknadens olika distributionsmodeller, säger Tove Hässler, vd SFM.

Skatterättsnämnden har nu återkommit med ett förhandsbesked som innebär att det inte är möjligt att finansiera en försäkringsförmedlares tjänster enligt lagen om försäkringsdistribution genom kundens försäkringskapital i en pensionsförsäkring.

 • Beskedet är olyckligt utifrån att det finns en kundefterfrågan av den här modellen i den svenska marknaden och skulle kunna vara en kompletterande modell till de vi idag har. Modellen finns sedan många år i Danmark och uppskattas av kunder utifrån bl.a. den transparens som modellen innebär, säger Tove Hässler.
 • Vi ser en risk i att avgörandet snedvrider konkurrensen, vilket blir fallet om försäkringsbolagen kan leverera motsvarande tjänster finansierat av avgiftsuttag från försäkringskapitalet utan negativa skattekonsekvenser för kunden. Försäkringsförmedlare och försäkringsbolag agerar utifrån samma lagstiftning och bör då kunna konkurrera på neutrala villkor. Konkurrens är avgörande på marknaden för en större valfrihet, lägre kostnader och högre kvalitet för kund. För att uppnå en konkurrensneutralitet som istället gynnar kund är det viktigt att samma tjänster kan hanteras på samma sätt oavsett vilken aktör som utför den, säger Tove Hässler.

SFM kommer nu att överklaga förhandsbeskedet.

För frågor kontakta SFM:s kommunikationschef, Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se

Bild: Tove Hässler, vd SFM