9 juli, 2020

Medlemsremiss på SFM-vägledningar

Försäkringsförmedling förutsätter högt förtroende från marknaden och genom vägledning till branschen skapas förutsättningar för ett starkare och mer enhetligt skydd för kunderna. Genom samarbete mellan representanter från medlemmarna har SFM arbetat fram tre vägledningar som beretts via Forum för Livförsäkring respektive Forum för Sakförsäkring.

Vägledningarna läggs nu ut för remiss till samtliga medlemmar som är välkomna att återkoppla synpunkter till info@sfm.se, senast 15 augusti 2020.

Länk till de vägledningar som rör livförmedlare här

Länk till de vägledningar som rör sakförmedlare här

Vägledningarna kommer att förvaltas och utvecklas löpande av förmedlarbranschen via SFM och förhoppningen är att de är till praktisk nytta samt att alla som tillämpar dem är med och bidrar till fortsatt utveckling av dem genom att kontakta SFM:s kansli om det finns förslag på förbättringar.

15 juni, 2020

Möjlighet att tycka till om vägledning för att motverka penningtvätt!

Simpt – Svenska institutet mot penningtvätt – har publicerat utkast till uppdaterade och ny branschvägledning om regelverket mot penningtvätt och terrorismfinansiering för öppen konsultation och synpunkter. Bakom Simpt står SFM och sex andra branschorganisationer. Nytt för årets vägledningar är att SFM, med hjälp av medlemmar, utvecklat en praktisk vägledning för försäkringsförmedlare om kundkännedom.

Den öppna konsultation som påbörjats idag omfattar bl.a. frågor om allmän riskbedömning, att avsluta affärsförbindelse, person i politiskt utsatt ställning samt övervakning och intern kontroll.

Aktuella utkast till vägledning har lagts ut på Simpts webbplats för öppen konsultation innan de slutligen kan antas. Öppen konsultation innebär alltså att alla som har synpunkter på utkastet uppmanas att kontakta Simpt, senast den 11 september i år. Här finns dokumenten: http://www.simpt.se/oppenkonsultation.html

Penningtvättsregelverket är omfattande och lämnar utrymme för tolkningar. Simpt bildades 2016 för att ta fram vägledning för hur försäkringsförmedlare och andra företag inom den finansiella sektorn i praktiken ska tolka och tillämpa dessa regler.

Arbetet inom Simpt är ett bra exempel på hur våra medlemmars engagemang tillsammans med SFM och övriga finansiella sektorn, leder till bättre stöd för branschen och lättare att följa regelverken, kommenterar Per Johan Gidlund, SFM:s jurist. SFM har för avsikt att fortsätta arbeta för att utveckla vägledning specifikt för försäkringsförmedlare där det behövs.

Kontakta Per Johan för mer information eller om du har frågor.

11 juni, 2020

SFM besvarar remiss – En översyn av reglering för tjänstepensionsföretag

Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM) har beretts tillfälle att ge synpunkter på rubricerade remiss. SFM är positiva till förslagen som leder till en bättre situation för egenföretagare, samtidigt som SFM är bekymrad över att individuell tjänstepension – vilken i många fall är vad egenföretagare tecknar – får konkurrensnackdelar i förhållande till kollektivavtalsgrundad tjänstepension.

SFM vill även i sammanhanget för reglering av tjänstepensionsföretag påpeka den snedvridning i marknaden som sker när dessa undantas från regelverken motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism. SFM:s förslag är att distribution av livförsäkring fortsatt utgör tillämpningsområdet för lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, men att tjänstepensionsförsäkring enligt definition i till lag om tjänstepensionsföretag 1 kap. 4 §, undantas. Det leder till en mer riskbaserat jämställt förhållningssätt, snarare än att endast tjänstepensionsföretag ska undantas regelverken motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Läs hela remissen här >>>

5 juni, 2020

Fullmaktskollen

 

 


Aktuella/prioriterade aktiviteter

Parallella förmedlingsfullmakter
En arbetsgrupp är tillsatt och har under våren påbörjat arbetet.

Mejl och sms utan länkar
Möjlighet att välja borta aktiva länkar i mejl har implementerats. Finns det önskemål från aktörer gällande detta går det bra att kontakta Fullmaktskollens kansli som åtgärdar.

Engelskspråkiga fullmakter
Engelskspråkiga fullmakter har tagits fram och har sitt ursprung i SFM:s engelskspråkiga fullmakter.

Transportfukt/överlåtelse av bestånd
Pågående arbete just nu berör bland annat hantering av transportfullmakter/överlåtelse av bestånd. Planen är att lansera funktionaliteten för Fullmaktskollen i november 2020.

Förutsättningar för att kunna nyttja funktionaliteten är att:

–  Båda fullmaktshavarna har aktiva konton på fullmaktskollen.se

–  Möjlighet att enbart överlåta delar av ett bestånd.

–  En lista med gamla och nya förmedlarkoder för varje förekommande kod på de fullmakter
som ska överlåtas (t ex i Excel)

–  En lista med gamla och nya kontaktuppgifter för varje kontaktuppgift på de fullmakter som
ska överlåtas (t ex i Excel)

–  En skriftlig överlåtelsehandling undertecknad av behöriga företrädare för både avgivande
och mottagande fullmaktshavare.

Vi tar gärna emot synpunkter från de bolag som är anslutna aktörer till Fullmaktskollen gällande funktionaliteter som kan förbättras och önskemål avseende utveckling av tjänster.

26 maj, 2020

Årets förmedlardisk 2019 är utsedd!

Varje år utser SFM vilka av Sveriges försäkringsbolag, som enligt våra medlemmar, är bäst på att leverera en bra kundservice via företagens förmedlardiskar, eller motsvarande förmedlarkontaktpunkt, inom försäkringskategorierna Sak och Liv. I samarbete med undersökning- och actionplattformen Brilliant Future genomför SFM den undersökning som ligger till grund för resultatet. Resultatet baseras på en rad olika parametrar så som till exempel tillgänglighet, engagemang, kompetens, enkelhet, produkterbjudande och prisbild.

Gemensamt för både Sak och Liv är huruvida de upplevs som enkla att arbeta med vilket visar sig vara det absolut viktigaste för att bli årets förmedlardisk enligt våra medlemmar. Inom begreppet enkelhet ryms flera olika parametrar. Det kan exempelvis handla om hur enkla produkterna är att använda och förstå, hur tillgängliga man är som förmedlardisk eller vilket engagemang som finns samt hur lösningsorienterad man är.

För att bli årets förmedlardisk krävs det dock att man ligger i toppskiktet inom alla områden vilket är viktigt för att bidra till en stabil och trovärdig förmedlarmarknad. Medlemmarnas röster visar, förutom att vara enkla att arbeta med, att produkthantering och prisvärdhet är viktiga parametrar för Liv medan inom Sak är skadehantering och engagemang viktigast. De bästa diskarna/bolagen enligt medlemmarnas omröstning är:

  • Förmedlarnas val av förmedlardisk Liv: Euro Accident
  • Administratörernas val av förmedlardisk Liv: Euro Accident
  • Förmedlarnas val av förmedlardisk Sak: If
  • Administratörernas val av förmedlardisk Sak: Moderna försäkringar

Försäkringsförmedlarna har fått en nyckelroll på försäkringsmarknaden och bidrar i hög grad till en starkt ökad konkurrens på försäkringsområdet. Nya aktörer har kunnat etablera sig och ta marknadsandelar på ett sätt som tidigare inte var möjligt, till nytta för kundernas upplevelse. Inom SFM är det viktigt att vi gemensamt arbetar för att ständigt förbättra vår bransch. SFM har därför tagit initiativet till att ta fram en mer ingående undersökning i år till förmedlare och administratörer där de betygsätter de olika förmedlardiskarna på de faktorer man tycker är viktigast för en positiv kundupplevelse. Rapporten är ett kvitto på en engagerad förmedlarmarknad och ett tydligt tecken på att ständigt vilja förbättra kvaliteten till gagn för kunderna. Rapporten ligger till grund för SFM:s pris ”Årets förmedlardisk” men ska också ge återkoppling till förmedlardiskarna/försäkringsbolagen hur man kan bli en bättre partner till försäkringsförmedlarna, säger Karin Lindblad, vd SFM.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts i mars 2020 av Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM) tillsammans med Brilliant. Det var 804 stycken som svarade på enkäten och undersökningen är baserad på 702 fullständiga svar. Ta del av hela resultatet här >>>

Vid frågor, vänligen kontakta:
Karin Lindblad, VD, SFM
karin.lindblad@sfm.se
076-140 95 36

26 maj, 2020

Pressmeddelande 2020-05-26

Itello AB ansluter sig till S4I Standard for Insurance AB

Itello AB ansluter sig som 18:e bolag till S4I för att delta i arbetet och utöva inflytande över det
fortsatta utvecklingsarbetet inom S4I, som syftar till att bedriva gemensamma standarder inom
försäkringsbranschen.

– Inom försäkringsbranschen finns ett stort behov av att kunna använda gemensamma elektroniska
standarder för överföring av information mellan försäkringsföretag och andra intressenter. Det är
därför mycket glädjande att Itello AB ansluter sig till S4I för att delta i detta arbete, säger Karin
Lindblad, vd för S4I.

S4I ska se till att etablera, utveckla och förvalta standarder för överföring av elektronisk
försäkringsinformation mellan relevanta aktörer. Inom S4I har en ny version utvecklats av den
standard som används inom pensions- och livförsäkringsområdet – MisLife 2.0. Bolaget har även
utvecklat en gemensam standard för informationsutbyte gällande provisionsinformation. Arbetet har
drivits i projekt och de framtagna standarderna avseende MisLife 2.0 och provisionsinformation finns
tillgängliga för hela försäkringsmarknaden på S4I:s hemsida sedan den 2 december 2019.

– Standardisering är en viktig del i utvecklingen av de produkter och lösningar som Itello erbjuder. Vi
är därav mycket glada över att nu vara en del i det arbete som S4I bedriver för gemensamma
standarder inom försäkringsbranschen, säger Mats Lillienberg, vd för Itello.

 

OM S4I STANDARD FOR INSURANCE AB
S4I Standard for insurance (S4I) bildades hösten 2016 och ägs gemensamt av SFM Service AB och
Svensk Försäkring Service AB (SFS). S4I ska se till att etablera, utveckla och förvalta standarder för
överföring av elektronisk försäkringsinformation mellan relevanta aktörer. För mer information,
besök www.S4I.se

OM ITELLO AB
Itello AB är ett insurtechbolag och den marknadsledande leverantören av affärssystem och
digitaliseringslösningar för liv- och pensionsbranschens alla aktörer i Norden. Itello erbjuder
produkter och lösningar med syfte att automatisera och digitalisera verksamhetsprocesserna samt
möjliggöra innovativ affärsutveckling för alla våra kunder. För mer information, besök
www.itello.com.

 

För mer information, kontakta:

Karin Lindblad, VD S4I Standard for Insurance AB, karin.lindblad@sfm.se, +46 76 140 95 36
Mats Lillienberg, VD Itello AB, mats.lillienberg@itello.se, +46 70 848 8187