18 juni, 2021

Prm: SFM lanserar konsumentinformation  

SFM ser en potential att från förmedlarhåll höja kunskapen och bidra till en mer upplyst konsumentmarknad och som ett led i detta lanserar SFM en ny konsumentinformation på sin hemsida.

 

Frågan om den framtida pensionen oroar och kunskap brister kring den egna ekonomin. Detta är återkommande i beräkningar och rapporter.  Från Finansinspektionen framgår att många konsumenter saknar grundläggande kunskaper och räknefärdigheter. Beräkningar från Länsförsäkringar visar att 4 av 10 företagare saknar tjänstepensionsavsättningar till ägarna eller anställda. Även företagarnas undersökningar visar att landets företagare inte heller anser sig ha särskilt god kunskap om de egna pensionsvillkoren. Hälften anser sig ha dålig eller obefintlig kunskap. Endast en av tio företagare anser sig ha mycket god kunskap. 

 

 • Kunskap och kvalitet går hand i hand och SFM ser ett stort värde i informationsdelning, utbildning och lättillgänglig kunskap som kan stärka individen och branschen vad gäller ekonomi, sparande och skydd. Med ett större kunskapsutbyte och informationsdelning kan vi tillsammans i försäkringsbranschen stärka konsumentskyddet och öka förståelsen på både individ- och samhällsnivå, säger Karin Lindblad vd SFM.

 

På SFM:s hemsida finns nu matnyttig information till konsument att tänka på, exempelvis en ”flyttguide” vid tanke på flytt av pensionskapital samt länkar med information dit man som konsument och småföretagare kan vända sig för att ta del av mer information och kunskapsinhämtning.

Karin Lindblad, vd SFM

Presskontakt SFM: Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se

17 juni, 2021

Årlig medlemsremiss – SFM Vägledningar

Årlig medlemsremiss – SFM Vägledningar

SFM:s vägledningar kommer från branschen till branschen och syftar till att skapa ett enhetligt och gott kundskydd samt underlätta i försäkringsförmedlarnas vardag. Avsikten är att vägledningarna ska vara levande och följa branschpraxis samt de behov som finns i marknaden. Därför fastställs vägledningarna årligen av SFM:s styrelse, där synpunkter som inkommit under året från medlemmar och deltagare i Forum för livförsäkring respektive Forum för sakförsäkring kan tas hänsyn till.

Därutöver genomför SFM en särskild remiss för att uppmärksamma våra medlemmar särskilt på möjligheten att lämna synpunkter. Remissen är öppen till och med måndag 16 augusti 2021 och synpunkter skickas till info@sfm.se

 

 

Nedan framgår vägledningar som är föremål för remiss:

Vägledning Liv

Vägledning Sak

Vägledning information om försäkringsförmedlaren till konsument

15 juni, 2021

SFM lanserar två nya vägledningar från och till branschen

SFM lanserar två nya vägledningar från och till branschen

 

Under 2021 har arbetet inom SFM och med våra medlemmar fortsatt med att vidareutveckla vägledning till branschen. Efter dialog med Konsumentverket om utmaningar för nya bolag som söker tillstånd för försäkringsförmedling, har SFM tagit initiativ till en vägledning för information om försäkringsförmedlaren till konsument. Vägledningen innehåller sådant en försäkringsförmedlare ska informera en konsument om enligt Lag om försäkringsdistribution (2018:1219) (LFD) och enligt Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) (föreskrifterna) och den passar att användas om köparen är konsument och den är avsedd att passa oavsett om försäkringsförmedlaren distribuerar skadeförsäkring eller personförsäkring.

 

Med anledning av den löpande dialog vi har haft med Finansinspektionen och de specifika risker som är förknippade med vissa företagsobligationer har SFM även tagit fram en vägledning från och till våra medlemmar på detta område. Utöver att visa att SFM:s medlemmar står bakom principer om hänsyn till bland annat motpartsrisker i placeringar, framgår att företagsobligationer med en förhållandevis hög motpartsrisk och som inte handlas på en reglerad marknad, som huvudregel inte bör distribueras till konsumenter.

 

Det är förstås glädjande att SFM på relativt kort tid lyckats ta fram och förankra två ytterligare vägledningar som skapar förutsättningar för ett mer enhetligt och stärkt konsumentskydd, samtidigt som de syftar till att underlätta för försäkringsförmedlare i deras vardag. Jag vill rikta ett stort tack till alla inblandade parter som gjort det möjligt, säger SFM:s vd Karin Lindblad.  

 

Konsumentverket har tillsyn över den information som försäkringsdistributörer, såsom försäkringsförmedlare och försäkringsbolag, ger till konsumenter under förutsättning att informationen är kopplad till marknadsföringslagen. Information som ska lämnas till konsument får inte utgöra vilseledande marknadsföring som på ett otillbörlig vis har påverkat, eller sannolikt påverkat, konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. På Konsumentverket ser vi positivt på initiativet från SFM att verka för tydlig försäkringsförmedlingsinformation, ett område där konsumenter har begränsade förkunskaper, varför tydlig, enkel och pedagogisk information har en viktig roll att spela, kommenterar Joel Westerlund, jurist vid Konsumentverket.

 

Vägledning vad gäller distribution till konsument av vissa särskilt komplexa placeringar inom försäkringsbaserade investeringsprodukter (SFM 2021-1) i dess helhet hittar du under vägledningar, här >>> Länk

 

Vägledning för information om försäkringsförmedlaren till konsument (SFM 2021-2) i dess helhet hittar du under vägledningar, här >>> Länk

 

Ytterligare information från Konsumentverket om deras tillsyn, PM från tidigare granskningar av information från försäkringsdistributörer och informationskrav i övrigt finns på deras hemsida, här >>> Länk

2 juni, 2021

PRM: Kvaliteten i branschen har upprätthållits trots pandemin   

PRM: Kvaliteten i branschen har upprätthållits trots pandemin 

 

 • För SFM och branschen är det viktigt att vi gemensamt arbetar för ständiga förbättringar och det är därför mycket glädjande att vi i årets undersökning ser att branschen fortsätter utvecklas, förbättras och engagemanget ökat trots att t.ex. mångas arbetssituation och livssituation påverkats av Corona, säger Karin Lindblad, vd för SFM.

Sedan tre år tillbaka har SFM tagit initiativ till att genomföra en ingående undersökning till försäkringsförmedlare och administratörer över hela landet för att utse årets bästa förmedlardisk och försäkringsbolag (förmedlarpris respektive administratörspris), samt ett produktpris för 2020 för bästa sjukvårdsförsäkring. Försäkringsbolagen har uppskattat att ta del av svaren för att omsätta dessa i sin verksamhetsutveckling.  I år har över 5 400 st helhetsbetyg samlats in för olika förmedlingsdiskar och datan visar tydligt hur faktor ”enkla att arbeta med” är den faktor som påverkar helhetsbetyget allra starkast.

 • Årets undersökning är omfattande med svar från hela landet. Trenden hittills är tydlig från år till år, resultaten över lag blir bättre. Det som också är viktigt att belysa från undersökningen är att det många gånger är väldigt tätt uppe i toppen för att knipa första platsen där ett högt resultat också måste backas upp av en hög lägsta nivå, säger, Stefan Cederbrandt Brilliant.

Vid SFM:s digitala event delades idag ut pokaler i samtliga kategorier och årets vinnare är;

 

Försäkringsförmedlare Liv: Euro Accident; Sak: If

 

Administratörer Liv: Euro Accident; Sak: Moderna

 

Bästa sjukvårdsförsäkring; Euro Accident

 

 • Sjukvårdsförsäkring är en viktig produkt för många företag och därmed för våra medlemmar. På en växande marknad av sjukvårdsförsäkringar möter SFM:s medlemmar kunder, individer och företagare, med olika behov och förutsättningar och har möjlighet att konkurrensutsätta marknaden för att möjliggöra en effektiv och individanpassad lösning, av den anledningen valde vi att dela ut pris för bästa sjukvårdsförsäkring, säger Karin Lindblad och gratulerar samtliga vinnare i årets undersökning.

SFM frågade representant av priset för bästa sjukvårdsförsäkring om varför han tror Euro Accident tog hem priset med god marginal jämfört med sina konkurrenter;

–      Vi är jätteglada för detta hedrande pris och jag tror att för kund är det viktigt att få tillgång till rätt vård hos de bästa specialisterna och att verkligen känna att de får ett bra omhändertagande hela vägen hos oss på Euro Accident. Det kan vi säkerställa genom egen medicinsk personal i ett nära samarbete med vårt utvalda vårdgivarnätverk. Jag tror också att den satsning som vi har gjort på bokningsfunktionalitet i vår app och många nya digitala vårdtjänster gör att vi levererar en sjukvårdsförsäkring i framkant, säger Leif Johansson, Euro Accident.

På Svensk Försäkring ser man att sjukvårdsförsäkringen kan bidra till ökad trygghet för kunderna:

 • Det är tydligt att intresset för sjukvårdsförsäkring är fortsatt stort. En förklaring kan vara att sjukvårdsförsäkringen bidrar till en ökad trygghet för den enskilde genom att man snabbt får vård och kan återgå i arbete efter sjukdom. På så sätt tryggas ens inkomst och försörjning, säger Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring.

Presskontakt: Emilie Wiklund SFM, emilie.wiklund@sfm.se

Karin Lindblad, vd SFM

Karin Lindblad, vd SFM

27 maj, 2021

Ställningstagande vad gäller Livlicens / InsureSec

Med anledning av att föreningens medlemmar haft frågor om InsureSec licens med inriktning mot Livförsäkring(”Livlicens”), kan SFM, efter dialog med InsureSec och branschen informera om följande:

Vid anmälan i systemet till ”Uppföljande kunskapstest” för försäkringsförmedlare med Livlicens, får samtliga försäkringsförmedlare med tillstånd för distribution av fondförsäkring, dvs. tillståndsklass liv III(romersk 3:a), en rekommendation i InsureSecs systemlösning att även anmäla och ta licens med inriktning mot Investeringsrådgivning.

SFM vill därför på förekommen anledning förtydliga att Livlicensen bedöms innehålla tillräckliga kunskapskrav för distribution av både fond- och depåförsäkringar med underliggande värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och specialfonder vilka förvaltas av den som har rätt att förvalta specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Det som kommunicerats i InsureSecs system är således inte ett krav på att ta ytterligare test, utan endast just en rekommendation utifrån att någon som arbetar med ett bredare spektra av underliggande finansiella instrument, kan vara intresserad av att även ta licens för investeringsrådgivning.

Försäkringsförmedlare som är behov av fördjupad kunskap kring investeringsrådgivning utanför försäkring, kan kontakta InsureEd för information om möjliga utbildningar.

 

Kontakt: info@sfm.se

27 maj, 2021

PRM: Karin Lindblad, vd för SFM, lämnar över stafettpinnen vid årsskiftet

Karin Lindblad tillträdde som vd för SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) 2015 och har sedan dess arbetat intensivt med frågor som stärker försäkringsförmedlarbranschen på både individ- och samhällsnivå men vid årsskiftet är det dags att lämna över stafettpinnen.

 

 • Efter sex spännande och givande år är det dags för mig att lämna över stafettpinnen för SFM eftersom jag går i pension. Jag är mycket stolt och tacksam över det arbete som SFM:s organisation, medlemmarna och branschen åstadkommit tillsammans. Försäkringsförmedlare har en nyckelroll på försäkringsmarknaden och försäkringsförmedlarnas kunder ska känna sig trygga, vara nöjda och de ska få tillgång till försäkringar som erbjuds i konkurrens. På så sätt tillför försäkringsförmedling och förmedlarna ett stort värde till kunden och bidrar till samhällsekonomin. Detta har varit min utgångspunkt för det arbete som SFM bedrivit sedan jag tillträdde som vd, säger Karin Lindblad.

 

 • Karin Lindblad har med glädje och engagemang bidragit till den långsiktiga utvecklingen av SFM. Det gäller inte minst SFM som centrum för försäkringsmarknadens gemensamma utveckling och branschens standards. Det är ett starkare SFM hon lämnar, med nätverk och dialog som utvecklar kvalitet och ansvar när det gäller att ge kunder det mervärde de söker hos försäkringsförmedlare, säger Gunnar Hökmark, styrelseordförande SFM.

 

Rekryteringsprocessen för att hitta en ersättare till Karin Lindblad är igång. Karin Lindblad kvarstår i styrelserna för Fullmaktskollen och InsureEd till våren 2022.

 

SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare. SFM företräder ca 1 900 förmedlare och ca 150 bolag och föreningen har funnits sedan 1976.

Karin Lindblad, vd SFM

Presskontakt: Emilie Wiklund, emilie wiklund@sfm.se

26 maj, 2021

Förtydliganden avseende fullmakter

Inom ramen för produkten sjukvårdsförsäkring har frågan om vilken fullmakt från kunden som gäller vid konkurrens mellan en inkommen ’sakfullmakt’ respektive ’livfullmakt’ och vice versa. Livfullmakten ger rätten till att inhämta information och företräda kunden beträffande sjukvårdsförsäkring, på motsvarande sätt kan en kund genom sakfullmakten ge försäkringsförmedlaren rätt att företräda kunden avseende samtliga företagsrelaterade försäkringar. Eftersom sjukvårdsförsäkringen kan återfinnas både som en personförsäkring och som en skadeförsäkring, och både erbjudas från ett sakförsäkringsbolag likväl som ett livförsäkringsbolag men även att förmedlingsfullmakten kan komma att hanteras i en försäkringsgrupp med både livförsäkringsbolag och sakförsäkringsbolag, kan situationen uppstå där det finns två gällande fullmakter som omfattar sjukvårdsförsäkring.

 

 • I Forum för Sak- respektive Livförsäkring har båda grupperingarna enats om principen att senast inkomna fullmakt alltjämt gäller och att det är av vikt att SFM:s medlemmar särskilt säkerställer kundens önskemål avseende sjukvårdsförsäkring samt att eventuella misstag i arbetet bör åtgärdas i god anda mellan samtliga inblandade parter, säger Karin Lindblad, vd SFM.

 

SFM kommer också, på uppdrag av Forum för Sakförsäkring, ta fram en ny version av sakfullmakt där ett förtydligande om att den inte gäller sjukvårdsförsäkring, såvida detta inte är uttryckligen ifyllt på fullmakten. Innan den nya versionen är framtagen och förankrad gäller alltså principen om senaste inkomna fullmakt alltjämt, se ovan.

 

Vid frågor, kontakta SFM:s kansli, info@sfm.se

11 maj, 2021

Rådgivning till konsument – aktuella frågor

Baserat på Verksamhetsrapporten från Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Försäkringsbyrå (Konsumenternas) samt den dialog som förts med SFM, vill föreningen särskilt lyfta fram:

 • Konsumenternas summerar 2020 med att fler konsumenter behöver vägledning på bank- och finansområdet och lyfter bl.a. fram att den snabba tekniska utvecklingen på bank- och finansområdet gör att det är svårt att klara sig utan ett betalkonto och ett bank-id.

 

 • Konsumenternas lyfter fram att ”En rådgivare ska bland annat göra en lämplighetsbedömning och bara föreslå sådana placeringar som är lämpliga för den enskilde kunden.”. SFM vill påpeka att kravet på lämplighetsbedömning endast finns i de regelverk som gäller för de rådgivare som bedriver verksamhet under tillstånd från Finansinspektionen.

 

 • I SFM:s dialog med Konsumenternas har det även framkommit att konsumenter har svårt att förstå innebörden, och funktionen, av att inte ha varit sjukskriven, eller vara sjukskriven en kort tid under försäkringens löptid, vilket i sig påverkar möjligheter till ersättning ur exempelvis inkomstförsäkring och olika former av försäkring vid händelser kopplat till konsumentens bostadslån.

 

– Vi har en väldigt bra och aktiv dialog med Konsumenternas och deras unika modell i den svenska marknaden möjliggör en självständig, eller oberoende om man så vill, rådgivningsbyrå som har möjlighet att utan kostnad från konsumenten, informera och ge vägledning inom det finansiella området. SFM lanserade nyligen en guide för konsumenter vid flytt och vi hoppas även lansera verktyg som gör det enklare för försäkringsförmedlare att möta konsument framgent, kommenterar SFM:s vd Karin Lindblad.

Karin Lindblad, vd SFM

Karin Lindblad, vd SFM

För kontakt: emilie.wiklund@sfm.se

10 maj, 2021

SFM:s översikt av initiativ för försäkringsförmedlare

SFM var inbjudna till Hjertas månadsmöte för liv- och sakförsäkringsförmedlare och presenterade översikt av pågående initiativ som berör förmedlarmarknaden samt SFM:s pågående arbete inom fyra av dessa områden.

 

–  Pågående regelverksarbete och initiativ för försäkringsförmedlare har ökat de senaste åren, mycket i och med det nya regelverket IDD som träffar försäkringsförmedlare inom hela EU. Intresset bland våra förmedlare är stort och SFM arbetar intensivt med att i olika forum pedagogisera om den svenska försäkringsförmedlarmarknaden samt informera våra medlemmar om pågående arbete och ny lagstiftning, säger SFM:s jurist Per Johan Gidlund.

 

Bilderna kan ni ta del av här: SFM Presentation 210506

 

Kontakta gärna Per Johan Gidlund för frågor kring detta eller om du vill få en dragning från SFM på området; perjohan.gidlund@sfm.se.

 

 

5 maj, 2021

Digitalisering/Standardisering – Open Insurance

Standardisering och digitalisering är två sidor av samma mynt. SFM har lämnat synpunkter på Eiopa:s konsultation om ’Open Insurance’. Myndigheten ställde frågor om och hur långt värdekedjan inom försäkring ska öppnas genom att dela försäkringsrelaterade och specifika försäkringstagardata mellan försäkrings- och icke-försäkringsföretag, för att skydda försäkringstagarnas rättigheter och för att möjliggöra innovation i produkter och tjänster. SFM besvarar konsultationen tillsammans med vår europeiska partnerorganisation, Bipar.

 

Eiopa:s konsultation andas i alltför stor utsträckning ett behov av att på EU-nivå skapa förutsättningar för individen att i större utsträckning kunna jämföra försäkringar digitalt, när det exempelvis finns nationell försäkringsavtalsrätt i 27 medlemsstater. Istället ligger kanske de största vinningarna för kunder, bransch och myndigheter inom tillgången till stora mängder aggregerad data som proaktivt kan minska risken för skador och ge bättre premier. På avtalsnivå och individnivå i detta sammanhang, ser vi svårhanterade risker kopplad till konsumentskyddet och risk för att vi får ett ramverk som tar för lång tid att anpassa till framtida teknikutveckling. SFM har därför tryckt på vikten av att arbetet inom Open Insurance i tillräckligt stor utsträckning tar hänsyn till dessa skillnader som faktiskt uppstår i relation till Open Banking. Försäkring bygger på avancerade riskmodeller med antaganden om allt från långlevnad till annullation och distribution sker under det teknikneutrala IDD-ramverket för alla aktörer i värdekedjan som utför försäkringsdistribution, kommenterar SFM:s jurist, Per Johan Gidlund

 

Från SFM:s perspektiv är vi såklart positiva till standardisering och digitalisering som kommer marknadens kunder till del genom bättre riskdata, lägre kostnader och mer tillgängliga tjänster. SFM ser att denna form av standardisering är en naturlig del av vad branschorganisationerna uppnår genom utveckling och förvaltning av branschgemensamma informationsstandarder och samverkar med statliga aktörer där dessa är en del av ekosystemet. Den form av standardisering vi uppnår genom S4I Standard for Insurance AB, tillsammans med Svensk Försäkring, är ett gott exempel på hur vi kunnat utveckla standarder som samtidigt inte är föremål för oskäligt byråkratiska förändringsprocesser utan kan anpassas efter kundernas och aktörernas behov, kommenterar SFM:s vd Karin Lindblad.

 

Presskontakt: emilie.wiklund@sfm.se

22 april, 2021

Penningtvätt – Försäkringsförmedlingsverksamhet klassas i myndighetsrapport

Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har som uppgift att ta fram en nationell riskbedömning. Syftet med 2020/2021 års nationella riskbedömning är att värdera risker inom de sektorer som definierats i penningtvättslagen samt att identifiera åtgärder som reducerar risk på strategisk nivå. Syftet är att bistå tillsynsmyndigheter samt stödja verksamhetsutövare. Mottagare av riskbedömningen är främst de verksamhetsutövare som omfattas av regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism, Regeringskansliet samt Samordningsfunktionens medlemmar.

 

En av verksamhetsutövarna som utvärderas är försäkringsförmedlare som förmedlar livförsäkringar. På en fyragradigskala från låg (1) till hög (4), bedöms den sektorspecifika risken vara Medel (2).

 

På SFM välkomnar vi att branschen får en referenspunkt i arbetet med de egna riskanalyserna hos våra medlemmar. SFM noterar att rapporten framförallt är användbar för våra medlemmar som arbetar med exempelvis placering av företagskunders överlikviditet eller placering av privat sparande. De flesta av våra medlemmar inom livförsäkringsmarknaden arbetar dock dagligen med att säkerställa att anställda hos deras företagskunders får förmånliga och långsiktigt hållbara tjänstepensionslösningar. Pension- och tjänstepensionsförsäkringar omfattas alltjämt av regelverket, vilket vi anser är både oproportionerligt och inte heller riskbaserat, men så länge pensionsområdet omfattas är vi förvånad över att den väldigt låga risk för penningtvätt som det området är förknippad med, inte fått större genomslag i riskbedömningen av sektorn, säger Per Johan Gidlund, SFM:s jurist.

 

Bakom bedömningen står 16 myndigheter samt Sveriges advokatsamfund. (Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Polismyndigheten, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Spelinspektionen, Sveriges advokatsamfund, Säkerhets-polisen, Tullverket samt Åklagarmyndigheten)

 

Sedan tidigare har EBA, den europeiska tillsynsmyndigheten med ansvar för motverkande penningtvätt och finansiering av terrorism, gett ut motsvarande rapport på EU-nivå: >>>

 

Läs rapporten i helhet här >>>

Per Johan Gidlund, jurist SFM

21 april, 2021

Hållbarhetsnytt- nytt åtgärdspaket antaget

Europeiska kommissionen har idag antagit ett omfattande åtgärdspaket i syfte att förbättra penningflödet mot hållbara aktiviteter inom EU. Detta är i linje med att göra Europa klimatneutralt till 2050. Paketet innehåller en första delegerad akt om EU-taxonomi- gemensam klassificering.

 

I länken nedan kan du läsa mer om hela åtgärdspaketet samt mer specifikt om:

 

 • EU Taxonomy Climate Delegated Act
 • A new Corporate Sustainability Reporting Directive
 • Amendments to Delegated Acts on investment and insurance advice, fiduciary duties, and product oversight and governance

 

Läs mer här >>>

För frågor gällande reglering inom hållbarhetsområdet kontakta SFM:s jurist Per Johan Gidlund.