17 februari, 2023

SFM i Bryssel – halvårskonferens

SFM deltog i  Bipars halvårskonferens i Bryssel den 8 – 10 februari. På programmet ingick talare såsom Amélie Breitburd, vd för Lloyds Europe, Didier Millerot, chef för enheten för försäkring och pension på DG FISMA (EU-kommissionen) och Petra Hielkema, Eiopas ordförande. Ett stort fokus på konferensen var kommande EU-lagstiftning, bland annat ett eventuellt provisionsförbud inom ramen för kommissionens Retail Investment Strategy och Value for Money.

Om kommissionens Retail Investment Strategy informerades deltagarna om att strategin kommer att innehålla ett paket av olika metoder för att stärka konsumentskyddet för icke-professionella investerare (s.k. retail investors). Dessa metoder kommer att bland annat omfatta åtgärder för att höja icke-professionella investerares finansiella kompetens, regler om lämplighet- och passsandebedömningar och kategorisering av olika typer av investerare. Kommissionen arbetar också med att se över informationskraven i de olika regelverken eftersom kommissionen upplever att icke-professionella investerare överväldigas över all information som de får av sina rådgivare. Produktstyrningsreglerna ses också över för att förbättra produkters value for money. Kommissionens Retail Investment Strategy kommer att publiceras den 3 maj 2023.

I arbetet med kommissionens Retail Investment Strategy förs diskussioner om ett provisionsförbud. Några av talarna betonade att vissa produkter är alltför komplicerade för icke-professionella investerare och att den nuvarande situationen inte är hållbar. En av talarna uttryckte att det är viktigt att fråga sig varför kommissionen överväger ett provisionsförbud. Det är uppenbart något som inte fungerar och att ett provisionsförbud är ett alternativ till att försöka rätta till situationen med komplicerade produkter, bristande value for money och intressekonflikter.

Andra frågor som diskuterades på konferensen var cyberförsäkringar, försäkringsförmedlarens roll och en belgisk dashboard för att ge konsumenter en överblick över sina liv- och sakförsäkringar. Om du har några frågor om konferensen eller några av de ämnen som diskuterades på konferensen, kontakta Gustav Svedenstedt på gustav.svedenstedt@sfm.se.

9 februari, 2023

Prm: SFM lanserar Pensionsflyttguiden

Med lanseringen av Pensionsflyttguiden www.pensionsflyttguiden.se för konsument vill Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) bidra med kunskap och information om pension, sparande och innebörden av en eventuell flytt av sitt pensionskapital.

 

De senaste reglerna om flytt av pension har gjort det billigare att flytta sitt pensionskapital som innebär att livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen endast får ta ut en avgift om max cirka 650 kr (2023) för att flytta pensionskapital. Samtidigt utreder lagstiftaren om det är nödvändigt att skapa ännu större flyttflöden i marknaden.

 

I AMF:s senaste flyttrapport som nyligen presenterades visar det sig att rekordmånga flyttat sitt pensionskapital. Av AMF:s undersökning framgår att 36 procent uppger att de inte är medvetna om att de har flyttat sin tjänstepension från AMF, vilket är den högsta siffran som uppmätts hittills. Knappt hälften av de tillfrågade säger att tanken på flytt väcktes genom kontakt med bank, försäkringsbolag eller finansiell rådgivare. Drygt en tredjedel anger att de själva kom på tanken att flytta sin tjänstepension. Rapport >>> https://www.amf.se/pressrum/rapporter–fakta/flyttrapporten/

 • SFM tycker att en låg kostnad för att flytta sitt kapital är bra, men att det är viktigt att den låga avgiften för flytten inte är det enda avgörande, utan det finns fler andra viktiga faktorer att beakta, säger Per Johan Gidlund, vd SFM, som menar att pensionssparande är ett långsiktigt sparande för konsumenten och dennes familj och därför är det viktigt att se till helheten. Det är viktigt att konsumenten ser till sin livssituation och de olika försäkringslösningar och sparande som denna har idag eller planerar för att ha. SFM:s medlemmar möter dagligen frågor som vittnar om komplexitet och det individuella behovet. Utifrån den kunskap och erfarenhet SFM:s medlemmar besitter har SFM, som branschorganisationen för försäkringsförmedlare, sammanställt viktig information att tänka på som konsument, avslutar Per Johan Gidlund, vd SFM.

I AMF:s rapport framgår också att mer information kring flytt är viktigt för att öka medvetenheten vilket flera aktörer lyfter.

 • Vi vet att konsumenters kunskap och intresse för pensionsfrågor påverkas av områdets komplexitet. Konsumenternas Försäkringsbyrå var tidigt ute med villkorsjämförelser och jämförpris på avgifter inom pensionsområdet. Vi har också flera checklistor till konsumenter som behöver mer information. Det initiativ som SFM har tagit med att lansera Pensinsflyttguiden.se, med information och kunskap som riktar sig till konsument, är ett välkommet bidrag för att öka kunskapen om pension och sparande. Det är bra att vi är fler som hjälps åt med information inom detta komplexa område, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, Chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Presskontakt: emilie.wiklund@sfm.se, 0703656669

 

3 februari, 2023

Prm: Per Johan Gidlund lämnar sin befattning som vd i SFM

 

 • Det är beklagligt för SFM:s del men med förståelse för det personliga vägvalet vi tagit emot Per Johans avskedsansökan. Genom att tillträda en viktig befattning i Östersund tar han och familjen ett efterlängtat steg till Jämtland, säger SFM:s ordförande Gunnar Hökmark.

 

 • Per Johan har gjort stora insatser i det fortsatta arbetet för att utveckla SFM till en stark och modern branschorganisation. Vi kommer ha stor glädje av att arbeta tillsammans ända tills hösten närmar sig den 1 augusti och då hoppas vi att under resten av 2023 kunna få stöd av Per Johan en del av tiden. Vi går nu vidare för att rekrytera en ny vd till en organisation som under Per Johans tid fortsatt har stärkts och utvecklats, och vi önskar honom med familj lycka till både i karriär och i det Jämtland de nu återvänder till, säger Gunnar Hökmark.

 

 • Få branscher är så affärsmässiga och fokuserade på kundnytta som förmedlarbranschen. Som jurist har det därför varit en otroligt lärorik miljö jag har fått vara en del av sedan 2019. Jag vill tacka styrelsen för förtroendet i det uppdrag jag nu lämnar, SFM:s mycket kompetenta kansli för allt vi skapat och Gunnar Hökmark för stadigt stöd och klokskap, säger Per Johan Gidlund.

Presskontakt:
emilie.wiklund@sfm.se

 

2 februari, 2023

SFM lanserar InsureNet- ett nytt forum för branschens aktörer inom finans, försäkring och tech

SFM lanserar InsureNet- ett nytt forum för branschens aktörer inom finans, försäkring och tech

 

På initiativ av SFM Svenska försäkringsförmedlares förening presenteras ett nytt forum för branschens aktörer inom finans, försäkring och tech för att skapa ett bredare utbyte och ett större nätverk inom försäkringsdistribution.

 

Vi har under en längre tid sett ett växande intresse för försäkringsdistribution samtidigt som det sker både snabba och stora förändringar av både regelverk, aktörer och marknaden som helhet. SFM vill ta tillvara på den kunskap, innovation och intresse som finns inom branschen för finans, försäkring och tech. Av den anledningen lanserar vi nu InsureNet för att skapa förutsättningar för mer kvalitet för fler aktörer som vill vara med, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

 

Den 23 november tar vi ett första steg med InsureNet genom att samla representanter från finans- och försäkringsbranschen med intresse för försäkringsdistribution. Det kommer att bli en heldag med inspiration, kunskapsutbyte och nätverkande på Citykonferensen i Stockholm.

 

Dagen kommer att innehålla paneldiskussioner, presentationer och föredrag ur både svenskt och europeiskt perspektiv med bred representation från intressenter kring försäkringsdistribution, men framför allt samtal mellan branschens aktörer om uppförande respektive trender.  Program kommer att presenteras den 20 juni men det går redan nu att göra en intresseanmälan för att få mer information och säkra att du får förhandsinbjudan för anmälan. >>> www.insurenet.se

 

SFM räknar med att InsureNet kommer att locka närmare 300 personer inom branschen för finans, försäkring och tech den 23 november 2023.

Presskontakt:

emilie.wiklund@sfm.se

 

29 november, 2022

SFM inleder arbete med att se över sina stadgar

SFM inleder arbete med att se över sina stadgar

Sedan branschen reglerades under lag om försäkringsdistribution har inte någon genomgripande översyn av stadgarna skett. Med anledning av att ett flertal medlemsbolag påkallade förändringar till föreningsstämma 2022 skedde ett par inledande förändringar i relation till valberedningens arbetsformer och utformning. De senaste tio åren har försäkringsförmedlingsmarknaden ändrat struktur, till exempel att antalet aktiva medlemsbolag har minskat.

SFM:s styrelse ser positivt på de förändringar som genomfördes under 2022, men ser också ett behov av att föreslå fler förändringar i syfte att förbättra och förtydliga stadgarna. Mot bakgrund av detta kommer SFM:s styrelse nu inleda ett arbete med att se över stadgarna för att kunna presentera ett förslag till föreningsstämman i maj 2023.

Om det finns medlemmar i SFM som har tid att bidra konstruktivt delta i detta arbete, går det bra att anmäla intresse till gustav.svedenstedt@sfm.se senast den 13 december. Det går också bra att skicka förslag till stadgeändringar till samma e-postadress, senaste samma datum.

 

29 november, 2022

Inbjudan- Simpt lanserar vägledning

Svenska institutet mot penningtvätt (Simpt) har tagit fram ytterligare vägledning inom penningtvättsregelverket. Det vill vi uppmärksamma.

 

Digitalt seminarum-

När: Den 8 december kl. 13.30-15.00

Anmälan: Registrera dig via länken här

Vidarebefordra gärna inbjudan till dina kollegor.

Program

Välkommen
Hans Lindberg, ordförande i Simpts styrgrupp

Arbetet med vägledningen
Hanna Wetter, kanslichef Simpt

Aktuella frågor på penningtvättsområdet
Finansinspektionen

Korruption och penningtvätt
Hayaat Ibrahim, generalsekreterare IMM

Varmt välkommen!


Simpt är en samverkan mellan sju branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svensk Värdepappersmarknad, Svenska Bankföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening. Syftet med Simpt är att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

www.simpt.se

 

29 november, 2022

Cyberrisker, försäkring och ett motståndskraftigt Sverige och EU

Cyberrisker är ett växande samhällsproblem och utgör idag ett allt större hot mot både enskilda företag men också för samhället i stort. Kostnaderna för it-intrång har ökat lavinartat och riskerna för företag att drabbas idag är hög. Bara häromdagen drabbades Europaparlamentet av cyberintrång vilket ledde till att bla hemsidan  och uppkopplingen i parlamentsbyggnaderna ska ha påverkats.

 

SFM och försäkringsförmedlarbranschen debatterade cyberrisker och cyberförsäkringens funktion för svenska företag vid föreningsstämman 2022, och det blir allt tydligare att cyberförsäkring har en funktion att fylla i ett motståndskraftigt Sverige och EU. Nu senast genom Eiopas konsultationspapper om hur försäkringsbolagens motståndskraft ser ut mot sannolika cyberhot, men också hur cyberhoten påverkar underwritingriskerna i kapitalkravsberäkningarna, både från egna cyberförsäkringsprodukter och från eventuell finansiell skada pga cyberincidenter.

 

https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-consults-cyber-component-its-insurance-stress-testing-framework_en

 

Trots den stora påverkan cyberincidenter idag har finns det stora kunskapsluckor kring hur att arbeta proaktivt, skydda sig och möjlighet till att vara försäkrad.

 

 • Cyberförsäkring har en funktion att fylla i ett motståndskraftigt Sverige och EU och här ser SFM en möjlighet att tillsammans i branschen gemensamt fortsätta att skapa mer uppmärksamhet och kunskap kring hur problemen ser ut och hur förmedlar- och försäkringsbranschen är och kan vara en del av lösningen, säger Per Johan Gidlund, vd SFM, som just nu tillsammans i branschen och med TrueSec arbetar med att ta fram en rapport för att öka kunskapen och förståelsen om risker, cyberförsäkringens situation, roll och möjligheter i ett större samhällsperspektiv.
Per Johan Gidlund

Per Johan Gidlund, vd SFM

 

 

7 november, 2022

Ordförande har ordet

Den snabba förändringen av den svenska försäkringsförmedlarmarknaden är ett uttryck för en allt mer utvecklad efterfrågan från både företag och privatpersoner. Efterfrågan utvecklas inte bara i termer av volym utan än mer i form av professionell affärsverksamhet som ger lägre kostnader, bättre försäkringar och ett bredare utbud att välja mellan. Det är värdet som tillförs den enskilde kunden som driver förmedlarmarknadens tillväxt, inte som det ibland har antytts, och som i grunden har påverkat regleringar och lagstiftning, fagra löften om illusoriska vinster.  I så fall hade inte marknaden vuxit och vuxit och den hade heller inte blivit allt mer driven i de olika alternativ som växer fram.

 

Allra tydligast eftersom det är som mest konkret gäller detta sakförsäkringsmarknaden. Möjligheten att välja mellan olika alternativ, olika produkter och olika leverantörer ger en dynamisk marknad där kunden står i centrum. Alternativet hade varit en begränsning till ett fåtal försäkringsgivare som hade utvecklat sina produkter i samma tankebanor för att kunna konkurrera genom att ha liknande produkter.

 

Motsvarande gäller även livförsäkringar. Olika typer av sparformer, investeringar och pensionsförsäkringar flyter i vår tid samman. Det som är bra för den ene kunden behöver inte vara bra för den andre, bland annat på grund av vilka tidsperspektiv vi talar om, om vilken riskbenägenhet den enskildes ekonomi ger utrymme för eller hur förutsägbar den egna livsplaneringen är.

 

Det handlar om konkurrens, prispress, effektivitet och utveckling. En av vår tids stora förändringar är hur försäkringsmarknaden i sig genomgår en snabb förändring mot allt mer effektiva processer där digitalisering står i centrum. En annan är hur riskanalyser drivs fram allt mer utvecklat, vilket i sin tur leder till allt bättre arbete för att motverka riskerna.

 

På sätt och vis, och med risk för att jag nu tappar läsaren, handlar det om genomsnittets förbannelse. Genomsnittet, för det ena eller det andra, ni vet hushåll som är 3,7 personer eller något annat, är alltid en statistisk konstruktion som i grunden normalt inte finns. Det är alla de andra värdena som finns, det vill säga familjer med två medlemmar och familjer med fem medlemmar och allt där emellan och utöver.  Och ju större grupp man sätter genomsnittet på desto fler befinner sig ovan eller under genomsnittet. Och desto större skillnader finns det.

 

Om man istället talar om alla hushåll med bara vuxna blir genomsnittet något helt annat, än om man bara talar om hushåll med barn. Talar man bara om hushåll med små barn blir genomsnittet ett annat. Och så vidare. Hela försäkringsidéen handlar om att breda populationer har försäkringslösningar som gör att den enskilde kan vara försäkrad.

 

Men rätt försäkring förutsätter att man rätt definierar vilka grupper man försäkrar, vare sig det är bilar, företag eller pensioner. Skälet till det är enkelt, om inte den enskilde agerar utifrån sin försäkringsrisk ökar risken. Enklast kan det sägas med självrisken. Har man en hög självrisk förväntas man vara mer försiktig än om man har en låg. Om det inte ställs något krav på villan kanske man inte har gnistskydd som skyddar mot brand.

 

Det innebär att ju mer man kan utveckla försäkringslösningar som utgår från den relevanta indelningen av försäkringstagare desto mer förmånliga försäkringslösningar kan den enskilde få, där genomsnittet är så nära den egna situationen som möjligt, innebärande att man betalar den premie som motsvarar den egna risken, och kan sänka den genom att förnuftigt uppträdande. Eller för att försöka landa detta, ju fler genomsnitt vi har för fler grupper desto mer riktade blir försäkringarna för den enskildes behov och verklighet. Detta är sannerligen inte nytt. Det är därför lyxiga bilar har dyrare premier än långsamma som håller fartgränser vare sig man vill eller ej. Försäkringsbolag gör detta ständigt men utifrån sina prioriteringar. Förmedlingsbranschen driver fram det ännu fler steg utifrån kundernas prioriteringar. Det är där värdet skapas. Och det är därför vi som bransch söker utveckla både god sed och affärsmässighet samtidigt som vi utbildar, certifierar och licensierar. Det handlar om jakten på de många olika genomsnitten! Och den jakten skapar stora värden.

Gunnar Hökmark, ordförande SFM

14 oktober, 2022

Energikrisen och branschen

Energikrisen och den stigande inflationen påverkar hela vårt samhälle och inte minst småföretagare, övriga svenska företag och den enskilde individen. Förmedlar- och försäkringsbranschen utgör här en viktig del i en stabil samhällsekonomi och i vår vardag.

 

SFM följer noga den utveckling som sker och de effekter branschen redan idag möts av och förutser kunna mötas av i ett längre perspektiv.

 

Utifrån den information SFM har tagit del av hos våra medlemmar samt hos försäkringsbolagen i nuläget är det tydligt att fler frågor inkommit som har koppling till de höga elpriserna och inflationen.

 

Frågor och reaktioner från kunder idag handlar bl.a. om längre avbrott, stillestånd och reparationstider som en följd. Flera av branschens aktörer förutspår också att fler kommer reagera över eventuella premiehöjningar och om kunder som eventuellt inte kommer kunna betala premien på grund av andra kostnadsökningar. Andra utfall och effekter av energikrisen kan tänkas bli mer diskussioner kring egendomsbelopp, avbrottsbelopp samt att kunder håller ner på försäkringar i allmänhet. Det kan också komma att handla om löneväxling och andra pensionsrelaterade åtaganden.

 

Utifrån frågor som redan nu nått SFM:s medlemmar och branschen kan man förvänta sig fler skador. Det kan handla om allt från frysskador på både fastighet, lantbruk och privat till ökad risk för brand, stöld och försäkringsbedrägeri.

 

I nuläget har fler frågor kopplat till energikrisen och omvärldsläget inkommit men hittills har inga större konsekvenser märkts av. Flera aktörer förutspår dock att det kan tänkas nå branschen med en viss fördröjning.

 

 • En utmaning för kunden framöver är att vara rätt försäkrad och här ser branschen ett gemensamt ansvar att vara tydliga i kommunikationen med kund, säger SFM:s kommunikationschef Emilie Wiklund.

 

SFM kommer noggrant följa utvecklingen och effekterna av energikrisen och har du som medlem intresse av att bidra i det arbetet framöver får du gärna kontakta SFM:s kommunikationschef Emilie Wiklund. Emilie.wiklund@sfm.se

 

Emilie Wiklund, kommunikationschef SFM

 

 

 

22 september, 2022

Kalkylverktyget FKB fortsatt tillgängligt

Inom ramen för Regelverksnämnden i Svensk Försäkring pågår ett arbete för att utvärdera FKB och vad som bör ersätta verktyget framöver. Med anledning av att branschen använder sig av verktyget och avsaknaden av alternativ just nu, kommer FKB kunna tillhandahållas till ordinarie abonnemang till och med 2024-12-31. SFM återkommer när vi får mer information om framtida förändringar.

 

 

2 september, 2022

SME – definitionen som är central för branschen och Sverige

Drygt 99 procent av alla företag i EU kvalificerar sig som små eller medelstora företag och många av SFM:s medlemmar är små eller medelstora företag. Definitionen av SME (”Small and medium-sized enterprises”) är därför mycket viktig för att bedöma om ett företag uppfyller kraven som kan innebära att företaget till exempel kan tillämpa proportionalitet vid tillämpning av unionsrätten eller till och med är undantagen ett visst regelverk.

SME-definitionen framgår av en rekommendation meddelad av EU-kommissionen från 2003. Den är inte rättsligt bindande, men den är ändå att betrakta som en erkänd vägledning för företag. För att betraktas som en SME ska ett företag sysselsätta färre än 250 personer och antingen ha en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro. Om ett företag har en årlig balansomslutning som överstiger tröskelvärdet, men har en lägre omsättning än 50 miljoner euro, kan företaget fortfarande vara en SME eftersom kraven på omsättning och balansomslutning är alternativa.

Utifrån dessa tröskelvärden kan ett enskilt företag göra en bedömning om det är en SME eller inte. För att ta reda på vilka uppgifter som ska ligga till grund för den ovanstående bedömningen behöver företaget först avgöra om det är ett fristående företag, partnerföretag eller anknutet företag.

 • Ett fristående företag är helt självständigt eller att företaget kontrollerar mindre än 25 procent av ett annat företag.
 • Ett partnerföretag är företag som ingår betydande ekonomiska partnerskap med andra företag utan att det ena verkligen utövar en direkt eller indirekt kontroll över det andra.
 • Anknutna företag är företag som bildar en koncern genom direkt eller indirekt kontroll av huvuddelen av rösterna eller genom att utöva ett bestämmande inflytande över ett företag. Företag som upprättar konsoliderade räkenskaper eller räknas in i ett annat företags konsoliderade räkenskaper betraktas som anknutna företag.

För att belysa ovanstående med ett praktiskt exempel. Om en försäkringsförmedlare äger 30 procent av aktier i ett annat bolag betraktas detta som ett partnerföretag. Försäkringsförmedlaren behöver i detta fall lägga till 30 procent av det andra företagets personalstyrka, omsättning och balansomslutning till sina egna siffror för att kunna bedöma om försäkringsförmedlaren är en SME.

EU-kommissionen har tagit fram ett hjälpmedel, en ”användarhandledning om definitionen av SMF-företag”, som på ett pedagogiskt sätt går igenom kraven för de olika delarna och innehåller exempel på olika upplägg och hur företag bör räkna utifrån olika grupp- och samarbetskonstellationer.

 

 

Här kan du läsa mer om definitionen: https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-definition_en

19 augusti, 2022

PRM: SFM stärker nu förmågan inom juridik och compliance

SFM stärker nu förmågan inom juridik och compliance när Gustav Svedenstedt ansluter till branschorganisationen.

 • Vi välkomnar Gustav Svedenstedt till SFM och ser fram emot att kunna arbeta än mer proaktivt med våra medlemmar och deras behov, men även att kunna verka för än mer ändamålsenliga regelverk för branschen, här kommer Gustav ha en viktig roll, säger SFM:s vd Per Johan Gidlund.

Gustav Svedenstedt kommer närmast från Markets & Corporate Law Nordics AB som är en del av Spotlight-koncernen och har där arbetat med risk- och compliancefrågor och juridik kopplat till bland annat värdepappersbolag och handelsplattformer och dessförinnan bl.a. med informationsövervakning på Nasdaq Stockholm och som compliance officer på Alecta, men även vid Utrikesdepartementet.

 • Försäkringsförmedlare, och alla andra som distribuerar försäkringar, har genomgått och står inför stora regelverksförändringar inom bland annat hållbarhet, motverkande av penningtvätt och rådgivning. Då är det viktigt att vi som branschorganisation kan vara med på ett tidigt stadium och bidra till beslutsfattarnas samlade analys, så att intressen blir rätt avvägda, där tror jag att Gustav med hans bakgrund kommer att bidra starkt, fortsätter Gidlund.

 

 • Jag är mycket glad för möjligheten att ansluta till SFM och ser såklart fram emot att bidra i en organisation som arbetar för sina medlemmar och särskilt där regelefterlevnad är viktigt för allmänhetens förtroende, men även bidra för att nya och befintliga regler utformas utan oskälig administrativ börda för försäkringsförmedlarbranschen, kommenterar Gustav Svedenstedt.

 

 

SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare. SFM företräder ca 1 900 förmedlare och ca 120 bolag och föreningen har funnits sedan 1976.

 

Gustav Svedenstedt, jurist SFM

29 juni, 2022

Resa i sommar? Trender och bra att tänka på!

Pandemi, krig i Ukraina, passkaos, och långa köer på flygplatser. Förutsättningarna för resande är i gungning och inför sommarledigheter vill vi på SFM lyfta några trender, förutsättningar och bra att tänka på för resande och reseförsäkringar.

Hur ser vårt resande ut nu?

 • Resandet och bokningsviljan har nu kommit igång ordentligt efter pandemin. Även om den krisen direkt följdes av andra, så visar statistiken att varken kriget i Ukraina eller den knepiga situationen med att skaffa nytt pass i Sverige haft samma inverkan på resandet som pandemin, Covid-19.
 • Trots passkaoset visar senaste statistiken från Visit Sweden att endast ca 1 av 10 svenskar beslutar sig för att stanna i Sverige istället för att resa utomlands.
 • Pandemin är inte lika påtaglig och nästan ingen säger längre att de väntar och avvaktar situationen med Covid-19 innan de bokar sin resa nu.
 • De stora charterbolagen rapporterar att man nästan är tillbaka på samma index som 2019 i antal bokningar.
 • Arlanda och kaoset; från passagerarekord 2017 (100 000 passagerare på en dag) och 27 miljoner passagerare under 2018 till att förlora 98% på mindre än en månad i mars 2020.
  Under april 2020 samlades den lilla trafik som fanns (199 avresande) på en pir.

Vad gör man om något händer under min resa? – läs på!
Applicerbart på både privat-och tjänsteresor

 • Ta kontakt med alarmcentral för hjälp/ rådgivning om vilken vårdgivare jag vända mig till?
 • Påbörja inga utredningar/ behandlingar innan godkännande från försäkringsbolaget/ alarmcentralen. Detta för att undvika både överbehandling eller behandlingssvikt.
 • Tänk inte ”det där tar jag när jag kommer hem” – vårdgivare är inte försäkringsbolag och känner inte till dina försäkringsvillkor.
 • Underlag från lokal vårdgivare eller myndighet. Räcker inte att man talar med 1177 eller olika digitala läkartjänster.
 • Olika sätt att hemtransporteras på om man ej kan resa hem på sitt ordinarie flyg och som kräver en medicinsk hemtransport
 • IATA regler- International Air Transport Association. IATA hanterar regler och liknande inom kommersiellt passagerarflyg

Vad kan man själv göra för att förbereda sig inför resan?

 • Vilka inreseregler gäller för just dit jag ska resa?
 • Vaccinbevis?
 • EHIC – bra att ha med sig. Vad täcker EHIC?
 • Vad säger flygbolagen om användning av munskydd? Krävs några särskilda munskydd?
 • ICE kontakt
 • UD-Resklar appen
 • Packa inga viktiga mediciner i bagaget och ta helst med extra doser om man ej kan resa hem som planerat
 • Kontrollera exakt vad din försäkring täcker, finns några undantag gällande Covid? Behövs jag göra en förhandsbedömning? Ska jag vara borta längre än 45 dagar? Vad anses som riskfylld aktivitet? Är man täckt om man åker skidor off-pist?
 • Avbeställningsskydd täcker inte för alla orsaker – kontrollera villkor!
 • Om man reser i tjänsten bör man undersöka i förväg med sin arbetsgivare om det finns en särskild reseförsäkring.
 • Förlita dig inte på grupper i sociala medier

Dessa trender och frågeställningar lyfte Marie Spångberg, SFM:s process- och medlemsansvarig, vid ett digitalt medlemsmöte den 29 juni. Marie har bred internationell erfarenhet från försäkringsbranschen, av både kris-och katastrofhantering samt travel risk management.

Har du mer tips och tankar kring resande och försäkringar, kontakta gärna Marie! Marie.spangberg@sfm.se

 

Glad sommar önskar vi på SFM!

22 juni, 2022

Ordförande har ordet och önskar Glad Sommar

Vi lever i oroliga tider. Det som sker i den stora världens brutala verklighet slår rakt in i vår egen vardag. Rysslands krig i Ukraina drabbar inte bara människor där genom lidande och död utan också hela vår värld. Det handlar på en gång både om demokratins och rättsstatens ställning och om den globala ekonomins utveckling.

 

I Europa ser vi krigets konsekvenser genom stigande energipriser och genom att energi har kommit att bli den strategiska råvara som påverkar oss alla. Råvarubrist, stigande energipriser och de långsiktiga konsekvenserna av den finansiella krisens hanteringar under de senaste tio åren skapar nu en ny verklighet där inflation och prisökningar slår mot företag, hushåll och länder. Samtidigt lever vi med risken för en än mer eskalerad militär konflikt som berör fler länder än Ukraina eftersom kriget där riktar sig mot Europa. Allt detta påverkar leverenskedjor, råvarutillgångar, de finansiella marknaderna och villkoren för företag, boende och hushållen.

 

Därmed påverkas också försäkringsmarknaderna på en mängd olika sätt. Från aktiekurser till nya riskbedömningar. Väl fungerande försäkringsmarknader är som alltid viktiga men i tider av osäkerhet blir de ännu viktigare för att bidra till stabilitet och en viss säkerhet i osäkerheten.

 

Samtidigt ser vi hur klimatutvecklingen påverkar riskbedömningar samtidigt som hållbarhetsfrågorna kräver djupare analyser.

 

Förmedlarmarknaden är mot denna bakgrund ännu viktigare, med den kunskap, marknadsorientering och analys den kan erbjuda enskilda och företag. Rådgivning inom hela område, från finansiella placeringar och sparande till försäkringslösningar, som mildrar konsekvenserna av osäkerheterna.

 

Vi vill bidra med kompetens och höga standards för att göra förmedlarmarknaden ännu bättre och ännu mer kompetent. Det är uppenbart att enskilda och företag behöver råd och analyser på djupet och på bredden. Därför är det viktigt att marknaderna liksom myndigheter ser värdet av förmedling och rådgivning. Istället för att söka motarbete eller begränsa behöver vi åtgärder som gör det möjligt för fler att få råd och stöd. Försäkringsmarknaden i sin helhet kan bidra till att mildra svängningar och konsekvenser av allt som sker ikring oss för den enskilde.

 

Nu växer InsureEd fram som ett viktigt företag för branschens utbildning och kompetens. InsureSec börjar en ny period för att ytterligare utveckla och anpassa certifiering och licensiering till den relevans och de kunskapskrav som nu utvecklas. SFM kommer som branschorganisation bidra till att lagstiftning och myndigheters regleringar erkänner betydelsen av försäkringsmarknadens konkurrens och mångfald. Vi ska utveckla diskussionen kring hållbarhet från att vara ett begrepp som är lätt att prata om till verktyg som ger mening. Och vi ska försöka samla en vidare bransch än bara den traditionella förmedlarverksamheten till ny kunskap, utbildning och gemensamma standards. Det är så vi sätter agenda men det är också så vi säkrar branschens förutsättningar att göra ett bra jobb och växa.

 

Ha en skön sommar. I den värld vi lever i är det ett privilegium som vi bör unna oss för att till hösten ta tag i alla utmaningar som vi står inför.

Gunnar Hökmark, ordförande SFM