19 augusti, 2022

PRM: SFM stärker nu förmågan inom juridik och compliance

SFM stärker nu förmågan inom juridik och compliance när Gustav Svedenstedt ansluter till branschorganisationen.

 • Vi välkomnar Gustav Svedenstedt till SFM och ser fram emot att kunna arbeta än mer proaktivt med våra medlemmar och deras behov, men även att kunna verka för än mer ändamålsenliga regelverk för branschen, här kommer Gustav ha en viktig roll, säger SFM:s vd Per Johan Gidlund.

Gustav Svedenstedt kommer närmast från Markets & Corporate Law Nordics AB som är en del av Spotlight-koncernen och har där arbetat med risk- och compliancefrågor och juridik kopplat till bland annat värdepappersbolag och handelsplattformer och dessförinnan bl.a. med informationsövervakning på Nasdaq Stockholm och som compliance officer på Alecta, men även vid Utrikesdepartementet.

 • Försäkringsförmedlare, och alla andra som distribuerar försäkringar, har genomgått och står inför stora regelverksförändringar inom bland annat hållbarhet, motverkande av penningtvätt och rådgivning. Då är det viktigt att vi som branschorganisation kan vara med på ett tidigt stadium och bidra till beslutsfattarnas samlade analys, så att intressen blir rätt avvägda, där tror jag att Gustav med hans bakgrund kommer att bidra starkt, fortsätter Gidlund.

 

 • Jag är mycket glad för möjligheten att ansluta till SFM och ser såklart fram emot att bidra i en organisation som arbetar för sina medlemmar och särskilt där regelefterlevnad är viktigt för allmänhetens förtroende, men även bidra för att nya och befintliga regler utformas utan oskälig administrativ börda för försäkringsförmedlarbranschen, kommenterar Gustav Svedenstedt.

 

 

SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare. SFM företräder ca 1 900 förmedlare och ca 120 bolag och föreningen har funnits sedan 1976.

 

Gustav Svedenstedt, jurist SFM

29 juni, 2022

Resa i sommar? Trender och bra att tänka på!

Pandemi, krig i Ukraina, passkaos, och långa köer på flygplatser. Förutsättningarna för resande är i gungning och inför sommarledigheter vill vi på SFM lyfta några trender, förutsättningar och bra att tänka på för resande och reseförsäkringar.

Hur ser vårt resande ut nu?

 • Resandet och bokningsviljan har nu kommit igång ordentligt efter pandemin. Även om den krisen direkt följdes av andra, så visar statistiken att varken kriget i Ukraina eller den knepiga situationen med att skaffa nytt pass i Sverige haft samma inverkan på resandet som pandemin, Covid-19.
 • Trots passkaoset visar senaste statistiken från Visit Sweden att endast ca 1 av 10 svenskar beslutar sig för att stanna i Sverige istället för att resa utomlands.
 • Pandemin är inte lika påtaglig och nästan ingen säger längre att de väntar och avvaktar situationen med Covid-19 innan de bokar sin resa nu.
 • De stora charterbolagen rapporterar att man nästan är tillbaka på samma index som 2019 i antal bokningar.
 • Arlanda och kaoset; från passagerarekord 2017 (100 000 passagerare på en dag) och 27 miljoner passagerare under 2018 till att förlora 98% på mindre än en månad i mars 2020.
  Under april 2020 samlades den lilla trafik som fanns (199 avresande) på en pir.

Vad gör man om något händer under min resa? – läs på!
Applicerbart på både privat-och tjänsteresor

 • Ta kontakt med alarmcentral för hjälp/ rådgivning om vilken vårdgivare jag vända mig till?
 • Påbörja inga utredningar/ behandlingar innan godkännande från försäkringsbolaget/ alarmcentralen. Detta för att undvika både överbehandling eller behandlingssvikt.
 • Tänk inte ”det där tar jag när jag kommer hem” – vårdgivare är inte försäkringsbolag och känner inte till dina försäkringsvillkor.
 • Underlag från lokal vårdgivare eller myndighet. Räcker inte att man talar med 1177 eller olika digitala läkartjänster.
 • Olika sätt att hemtransporteras på om man ej kan resa hem på sitt ordinarie flyg och som kräver en medicinsk hemtransport
 • IATA regler- International Air Transport Association. IATA hanterar regler och liknande inom kommersiellt passagerarflyg

Vad kan man själv göra för att förbereda sig inför resan?

 • Vilka inreseregler gäller för just dit jag ska resa?
 • Vaccinbevis?
 • EHIC – bra att ha med sig. Vad täcker EHIC?
 • Vad säger flygbolagen om användning av munskydd? Krävs några särskilda munskydd?
 • ICE kontakt
 • UD-Resklar appen
 • Packa inga viktiga mediciner i bagaget och ta helst med extra doser om man ej kan resa hem som planerat
 • Kontrollera exakt vad din försäkring täcker, finns några undantag gällande Covid? Behövs jag göra en förhandsbedömning? Ska jag vara borta längre än 45 dagar? Vad anses som riskfylld aktivitet? Är man täckt om man åker skidor off-pist?
 • Avbeställningsskydd täcker inte för alla orsaker – kontrollera villkor!
 • Om man reser i tjänsten bör man undersöka i förväg med sin arbetsgivare om det finns en särskild reseförsäkring.
 • Förlita dig inte på grupper i sociala medier

Dessa trender och frågeställningar lyfte Marie Spångberg, SFM:s process- och medlemsansvarig, vid ett digitalt medlemsmöte den 29 juni. Marie har bred internationell erfarenhet från försäkringsbranschen, av både kris-och katastrofhantering samt travel risk management.

Har du mer tips och tankar kring resande och försäkringar, kontakta gärna Marie! Marie.spangberg@sfm.se

 

Glad sommar önskar vi på SFM!

22 juni, 2022

Ordförande har ordet och önskar Glad Sommar

Vi lever i oroliga tider. Det som sker i den stora världens brutala verklighet slår rakt in i vår egen vardag. Rysslands krig i Ukraina drabbar inte bara människor där genom lidande och död utan också hela vår värld. Det handlar på en gång både om demokratins och rättsstatens ställning och om den globala ekonomins utveckling.

 

I Europa ser vi krigets konsekvenser genom stigande energipriser och genom att energi har kommit att bli den strategiska råvara som påverkar oss alla. Råvarubrist, stigande energipriser och de långsiktiga konsekvenserna av den finansiella krisens hanteringar under de senaste tio åren skapar nu en ny verklighet där inflation och prisökningar slår mot företag, hushåll och länder. Samtidigt lever vi med risken för en än mer eskalerad militär konflikt som berör fler länder än Ukraina eftersom kriget där riktar sig mot Europa. Allt detta påverkar leverenskedjor, råvarutillgångar, de finansiella marknaderna och villkoren för företag, boende och hushållen.

 

Därmed påverkas också försäkringsmarknaderna på en mängd olika sätt. Från aktiekurser till nya riskbedömningar. Väl fungerande försäkringsmarknader är som alltid viktiga men i tider av osäkerhet blir de ännu viktigare för att bidra till stabilitet och en viss säkerhet i osäkerheten.

 

Samtidigt ser vi hur klimatutvecklingen påverkar riskbedömningar samtidigt som hållbarhetsfrågorna kräver djupare analyser.

 

Förmedlarmarknaden är mot denna bakgrund ännu viktigare, med den kunskap, marknadsorientering och analys den kan erbjuda enskilda och företag. Rådgivning inom hela område, från finansiella placeringar och sparande till försäkringslösningar, som mildrar konsekvenserna av osäkerheterna.

 

Vi vill bidra med kompetens och höga standards för att göra förmedlarmarknaden ännu bättre och ännu mer kompetent. Det är uppenbart att enskilda och företag behöver råd och analyser på djupet och på bredden. Därför är det viktigt att marknaderna liksom myndigheter ser värdet av förmedling och rådgivning. Istället för att söka motarbete eller begränsa behöver vi åtgärder som gör det möjligt för fler att få råd och stöd. Försäkringsmarknaden i sin helhet kan bidra till att mildra svängningar och konsekvenser av allt som sker ikring oss för den enskilde.

 

Nu växer InsureEd fram som ett viktigt företag för branschens utbildning och kompetens. InsureSec börjar en ny period för att ytterligare utveckla och anpassa certifiering och licensiering till den relevans och de kunskapskrav som nu utvecklas. SFM kommer som branschorganisation bidra till att lagstiftning och myndigheters regleringar erkänner betydelsen av försäkringsmarknadens konkurrens och mångfald. Vi ska utveckla diskussionen kring hållbarhet från att vara ett begrepp som är lätt att prata om till verktyg som ger mening. Och vi ska försöka samla en vidare bransch än bara den traditionella förmedlarverksamheten till ny kunskap, utbildning och gemensamma standards. Det är så vi sätter agenda men det är också så vi säkrar branschens förutsättningar att göra ett bra jobb och växa.

 

Ha en skön sommar. I den värld vi lever i är det ett privilegium som vi bör unna oss för att till hösten ta tag i alla utmaningar som vi står inför.

Gunnar Hökmark, ordförande SFM

20 juni, 2022

Digitalt medlemsmöte 23 juni- Det nya regelverket kring hållbarhet

Perspektiven kring hållbarhet vad gäller kunskap, kompetens och förståelse är många men gemensamt för hela branschen är vikten av att vara proaktiva. Med anledning av att de nya regelverket om hållbara investeringar ska börja tillämpas i närtid bjuder SFM in till en digital medlemsträff för att informera om de nya förutsättningarna.

Som medlem har du också möjlighet att skicka in frågor i förhand till SFM:s hållbarhetsbrevlåda: hallbarhet@sfm.se.

Logga in och anmäl dig i länk samt ta del av en  sammanfattning inför mötet den 23 juni  >>>

För frågor: info@sfm.se

20 juni, 2022

Simpt- omvärldsbevakning av penningtvätt

Samordningsfunktionens omvärldsbevakning av penningtvätt och finansiering av terrorism nr 2 för 2022 finns nu tillgänglig: https://polisen.se/siteassets/dokument/om-polisen/penningtvatt/omvarldsbevakningar/omvarldsbevakning-april-juni-2022.pdf

Mer information från samordningsfunktionen hittar du här: www.polisen.se/penningtvatt

Om Simt:

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, bildades 2016 av branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samverkan deltar Finansbolagens FöreningFondbolagens föreningFöreningen Svensk VärdepappersmarknadSparbankernas RiksförbundSvensk FörsäkringSvenska Bankföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening.

Syftet med Simpt är att ta fram branschvägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

För frågor: info@sfm.se

 

10 juni, 2022

Prm: Kunskap, kompetens och konsument i fokus i SFM:s branschsamtal om hållbarhet- SFM lanserar idag hållbarhetsbrevlåda för kunskapsinhämtning

Under SFM:s branschsamtal om hållbarhet den 8 juni samlades aktörer och intressenter i branschen för att i ett inledande samtal dela med sig av erfarenheter kring kunskap och kompetens, i förhållandet till de nya regelverken om hållbara investeringar som ska börja tillämpas i närtid. Se nedan en översikt av de regler som avses.

 

I samtalet deltog Per Johan Gidlund SFM, Magnus Björkman InsureSec, Hedda Hök InsureEd, Josefin Dahlén Max Matthiessen, Lingyi Lu Söderberg & Partners, Johanna Lundgren Gestlöf SPP, Andrea Ekeblad Szanto Konsumenternas Försäkringsbyrå.

 

Det är tydligt att perspektiven kring hållbarhet vad gäller kunskap, kompetens och förståelse är många men att gemensamt för alla aktörer är vikten av att vara proaktiva, dvs inte vänta på implementeringen av regelverken, långsiktiga och ha tålamod.

 

 • Jag är väldigt glad över att vi fick diskutera ämnet med så kompetenta och namnkunniga personer. Försäkringsförmedlare har i alla tider varit ett kunskapsyrke och hållberhetsregelverket kommer, rätt använt och rätt utbildat, att flytta möjligheterna framåt i branschen, säger Per Johan Gidlund, vd SFM, som menar att hållbarhet är ett viktigt ämne men att svar på osäkerheten som just nu råder når vi genom den här typen av samtal.

 

Paneldeltagarna diskuterade utmaningar med implementeringen men framför allt diskuterades hur intresse och förståelse hos kund ska kunna byggas över tid. Deltagarna var överens om att det är en brant inlärningskurva och att tid krävs för att kunna ta ett helhetsgrepp med allt från verktyg i kundmötet till detaljkunskaper om EU:s miljömål. Vikten av att bygga tillit och förtroende diskuterades eftersom hållbarhet är ett föränderligt begrepp och något som kan vara väldigt individuellt, nästan känslomässigt.

 

Det lyftes att hållbarhet inte är svart eller vitt och att det är viktigt att se hållbarhet i ett längre perspektiv. Ser kunden hållbarhet i det längre perspektivet i sitt pensionssparande skulle det kunna vara ett positivt sätt att få fler unga att intressera sig för sin pension, särskilt om de ställer deras val av placeringar mot den värld dem vill leva i som pensionär.

 

En enkel och tydlig kommunikation mot kund kommer vara viktig för att nå ut, samtidigt som den individuella kunskapen hos både branschmedlemmar och kunder varierar. Det är viktigt att skapa ett intresse hos kund och konsument kring frågorna om hållbarhet och att inlärningen och utbildning kring dessa frågor får ta plats hos både kund och bransch, över tid.

 

 • InsureEd har tagit fram digital utbildning inom hållbarhet för att inom branschen kunna bidra till proaktivitet, skapa intresse och även för en vidare utveckling i takt med regelverkens utformning. Samtidigt har InsureSec etablerat kunskapskrav i relation till hållbara investeringar och har därför en plattform att bygga vidare på allt eftersom regelverk och erfarenhet utvecklas.  InsureSec och InsureEd:s ansats om att etablera den nödvändiga nivån för kunskap sammanfaller med SFM:s ambition att förenkla för och stärka kvaliteten i branschen, där det blir enkelt och förutsägbart vad som krävs av enskilda aktörer samtidigt som branschen som helhet svarar upp mot myndigheternas och lagstiftarens krav, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

 

SFM lanserar en hållbarhetsbrevlåda för kunskapsinhämtning

Mot bakgrund av diskussionen i branschsamtalet, lanserar SFM idag en hållbarhetsbrevlåda riktad till branschen för att bidra i arbetet med kunskapsinhämtning kring vilka frågor och medskick som finns och är viktiga för, och i, branschen gällande hållbara investeringar i lämplighetsprövningen. Avsikten är att bygga en gemensam erfarenhet av var de största, och flesta, utmaningarna ligger och hur branschen gemensamt kan hitta ändamålsenliga lösningar.

 

 • Även om frågelådan inte kommer att generera individuella svar till frågeställarna, är det vår förhoppning att man tar möjligheten att synliggöra de utmaningar som identifierats och ger SFM en bättre möjlighet att bidra med värde tillbaka till hela branschen, säger Emilie Wiklund, SFM:s kommunikationschef.

 

Maila dina frågor och medskick om hållbarhet inom försäkring och finans till hallbarhet@sfm.se

 

Översikt av regelverket

De huvudsakliga regelverken (länk) som styr vilken information som ska finnas om investeringarna och hur branschen ska hantera de i relation till kunderna, börjar i redovisningskraven som kommer ställas på i huvudsak noterade företag, alla företag över 500 anställda, banker och försäkringsbolag (CSDR). Det första år rapporteringen sker som tidigast 2024 för år 2023.

 

Från och med 1 januari 2023 är avsikten att det ska finnas information om försäkringsprodukterna och fonder, tillgängliga för försäkringsförmedlare och kunder att ta del av, som beskriver i vilken utsträckning de matchar mot de olika kriterierna för hållbara investeringar, genom SFDR.

 

Den 2 augusti 2022 ska reglerna under IDD om hållbarhetspreferenser* börja tillämpas i lämplighetsbedömningen av kunder som får rådgivning om försäkringsbaserade investeringsprodukter. De nya reglerna förutsätter också att bl.a. försäkringsförmedlare har nödvändig kunskap i relation till hållbarhetspreferenser, för att bl.a. kunna informera kunderna om olika aspekter som de kan ta hänsyn till när de bestämmer sina preferenser.

 

Här kan du som medlem ta del av SFM:s presentation från den 8 juni under vårt Branschsamtal >>> 

 

Per Johan Gidlund, vd SFM

Per Johan Gidlund, vd SFM

 

 

9 juni, 2022

Prm: Stort intresse för sjukvårdsförsäkring bland SFM:s medlemmar och kunder

SFM delar för andra året i rad ut pris till årets försäkringsprodukt- sjukvårdsförsäkring i SFM:s årliga undersökning tillsammans med Brilliant. Då intresset kring sjukvårdsförsäkring är stort har SFM i årets undersökning även tagit reda på den främsta orsaken till valet av försäkringsbolag med den bästa produkten.

Sjukvårdsförsäkring är en viktig produkt för alltfler förtagare i Sverige och marknaden växer. I dagarna publicerade Svensk Försäkring ny statistik kring sjukvårdsförsäkring som visar på en ökning av försäkringar med hela 5 procent mellan 2020 och 2021. I slutet av 2021 omfattades 723 000 personer av en sjukvårdsförsäkring.

 • Intresset för att teckna sjukvårdsförsäkring är fortsatt stort och vi ser att de arbetsgivarbetalda försäkringarna fortsätter att öka. Försäkringen är särskilt viktig för företag med upp till 30 anställda. En förklaring är sannolikt att försäkringen bidrar till ökad trygghet för arbetsgivare och enskilda, säger Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring i samband med den nya statistiken.

På Företagarna ser man bland sina medlemmar det växande behovet av sjukvårdsförsäkring och skälen till detta.

 • För en arbetsgivare med få anställda kan det vara helt avgörande för företagets överlevnad att så snart som möjligt få den anställde tillbaka i arbete. Därför är tidig upptäckt av skada med tillhörande rehabilitering en väldigt värdefull del av sjukvårdsförsäkringen och får produkten än större genomslagskraft stärker vi motståndskraften i svenskt företagande, säger Erik Ageberg, näringspolitisk expert, Företagarna.

SFM:s undersökning kring den främsta orsaken till valet av bästa försäkringsbolag för sjukvårdsförsäkring visar på att innehållet i produkten är viktigast följt av enkla att arbeta med.

 • SFM:s närmare 2000 medlemmar från norr till söder möter dagligen kunder, individer och företagare, med olika behov och förutsättningar och har möjlighet att konkurrensutsätta marknaden för sjukvårdsförsäkring för att möjliggöra en effektiv och individanpassad lösning, säger Emilie Wiklund, kommunikationschef SFM.

Euro Accident tog för andra året i rad hem priset för bästa sjukvårdsprodukt och SFM har frågat varför man tror man även i år tar hem vinsten.

 • Det pågår en spännande utveckling inom hälso- och sjukvårdsområdet där vi vill dra nytta av den tekniska utvecklingen och ändrade beteenden för att kunna erbjuda våra försäkrade vård på rätt nivå, i rätt tid och på rätt plats. Vi ser det här som ett fint bevis på att vi är på rätt väg med det vi kallar nästa generations sjukvårdsförsäkring och en effektivare kund- och vårdresa, säger Emma Hultgren, produktchef Sjukvård på Euro Accident.

 

 

Emilie Wiklund, kommunikationschef SFM

Emilie Wiklund, kommunikationschef SFM

emilie.wiklund@sfm.se

2 juni, 2022

Robert Bergqvist- presentation 24 maj SFM:s föreningsstämma

2022 års stämma hölls den 24 maj på Hotel Skeppsholmen i Stockholm.

Robert Bergqvist, senior ekonom SEB, höll på föreningsstämman ett föredrag om konjunkturen, inflationen och ränteläget – varefter han tillsammans med Staffan Hansén, vd SPP, och Jon Arnell, Head of Investment Strategy, Max Matthiessen diskuterade effekterna i marknaden och svarade på frågor. Panelen diskuterade hur omvärlden nu kommer att reagera på höjd inflation, vilket det var många år sedan det inträffade, samtidigt som många idag inte känt av kraftiga ränteökningar som vi såg i början av 90-talet. Här kan du som medlem ta del av Roberts presentation: SFM 24 maj 2022 BERGQVIST

24 maj, 2022

Prm: Engagemang och enkla att arbeta med avgörande i branschen

Engagemang och enkla att arbeta med avgörande i branschen

 • För SFM och branschen är det viktigt att vi gemensamt arbetar för ständiga förbättringar och det är därför mycket glädjande att intresset från både förmedlarhåll och försäkringsbolag varit stort i årets undersökning. Samtidigt som SFM:s medlemmar växer och blir fler ser vi återigen att branschen fortsätter utvecklas, förbättras och att engagemanget ökar både för kundnytta och för denna undersökning, säger Per Johan Gidlund, vd för SFM.

Det är nu fjärde året i rad SFM tillsammans med Brilliant Future genomfört en omfattande undersökning bland SFM:s medlarmmar om vilka försäkringsbolag som har de bästa förmedlardiskarna och anledningen till detta. Undersökningen är baserad på kvantitativ data och baseras på svar från närmare 800 försäkringsförmedlare och administratörer runt om i landet tillsammans med upp emot 6000 omdömen.

Idag presenteras vinnarna i samtliga kategorier

Förmedlarnas val av livförsäkringsbolag: Euro Accident
Administratörernas val av livförsäkringsbolag: Euro Accident
Förmedlarnas val av sakförsäkringsbolag: If
Administratörernas val av sakförsäkringsbolag: Dina

Årets försäkringsprodukt, sjukvårdsförsäkring: Euro Accident

 

De viktigaste faktorerna för ett högt betyg:

 • Enkelheten
 • Produkterbjudandet
 • Medarbetarengagemanget
 • Skadehanteringen

 

 • En av de allra viktigaste faktorerna för försäkringsbolagen är att uppfattas som enkla att ha att göra med. Undersökningen visar att enkelhet i kombination med engagerade medarbetare som gör det lilla extra är nyckeln till en bra upplevelse, säger Stefan Cederbrand från Brilliant Future, Key Account Manager med försäkring som expertis.

Pris för årets försäkringsprodukt, sjukvårdsförsäkring, är med i undersökningen för andra året i rad då intresset varit stort kring försäkringen och det är en viktig fråga för kunderna till SFM:s medlemmar, som många är små- och medelstora företagare. Frågan om sjukvårdsförsäkring har därför utökats och där visar det sig att innehållet i produkten varit avgörande tillsammans med att bolaget är enkla att arbeta med.

Euro Accident tog hem priser även förra året och SFM har frågat om vad de tror leder till att de även i år tog hem flera priser?

 • Vi vill återigen tacka för utmärkelserna och det förtroende som alla försäkringsförmedlare och administratörer därmed gett oss. Service är ett av våra viktigaste strategiska områden och vi har arbetat målinriktat med flera olika förbättringar under året. Det är alltid en utmaning att uthålligt behålla servicenivån samtidigt som vi växer med nya kunder, nya samarbeten och nya medarbetare, och det har alla våra medarbetare inom försäljning, kundservice och skadereglering klarat av briljant med rätt inställning och hårt arbete, säger Staffan Johansson, Sverigechef för Euro Accident.

 

 • Det är glädjande att försäkringsbolagen har uppskattat att ta del av svaren för att omsätta dessa i sin verksamhetsutveckling och SFM ser samarbetet och utbytet mellan branschen i olika forum och sammanhang som avgörande för en konkurrenskraftig marknad med hög kvalitet, kostnadseffektiva produkter och med konsumentnyttan i fokus, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

Presskontakt: emilie.wiklund@sfm.se

Undersökning – Årets förmedlardisk 2021 SFM:Brilliant

 

5 maj, 2022

GDPR 4 år senare och förebyggande av risker

Det är snart 4 år sedan GDPR trädde i kraft, SFM:s jurist Henrik Sandell ger en kommentar på vad som varit aktuellt den senaste tiden. Avsikten är att bjuda in till ett SFM-webinar i juni. Mer info kommer.

Det är snart 4 år sedan GDPR trädde i kraft. Företag som försäkringsförmedlare behandlar personuppgifter för sina anställda och kunder och ska därmed följa GDPR.

Det finns mycket att ha koll på. Bland annat att föra ett register över de olika behandlingarna, ha rutiner för analys innan företaget börjar använda nya system, rutiner för hur man besvarar personer som ställer frågor om personuppgiftsbehandlingen, avtal med samarbetspartners och rutiner för incidenthantering och eventuell anmälan av incident till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), fd Datainspektionen.

 

Förmågan att hantera informationssäkerhetsrisker och hantera personuppgifter korrekt handlar ofta om mer än tekniska och kontraktuella åtgärder. Vid incidenter har det visat sig att det oftare handlar om

organisatoriska brister och att mänskliga faktorn utgör de största problemen.

 

Orsaker till incidenter

Sommaren 2021 kom en rapport från IMY som beskriver de anmälda personuppgiftsincidenterna senaste året. Mer än hälften av de ca 4600 anmälda incidenterna berodde på den mänskliga faktorn.

IMY lämnar i rapporten flera rekommendationer till marknaden för att bättre kunna förebygga incidenter och för att minska konsekvenserna vid inträffad incident.

Bland annat nämns vikten av rutiner för att upptäcka, dokumentera, anmäla och hantera incidenter. IMY rekommenderar att tekniska åtgärder också måste kompletteras med löpande utbildning för ökad medvetenhet. I de undersökning från 2019 som rapporten hänvisar till visade det sig att många nyanställda inte får en introduktion kring hantering av personuppgifter och ännu färre, endast 36 %, får löpande utbildning i hantering av personuppgifter och informationssäkerhet. Kontinuerlig information till medarbetare behövs. Bland annat kring rutiner för personuppgifter i e-post, hur personuppgifter hanteras i laptops och mobiler, vikten av att inte öppna länkar från okända avsändare mm. En annan rekommendation i rapporten behandlar vikten av god behörighetsstyrning. Den vanligaste orsaken till incidenter är obehörig åtkomst och obehörigt röjande. Bara för att en person är anställd på ett bolag har denne inte rätt att se alla slags personuppgifter som behandlas där. Det behövs tydliga rutiner för att behörigheter tilldelas rätt personer internt. Dessa behörigheter måste sedan löpande kontrolleras, följas upp och åtkomstkontroller ska göras.

 

Fler sätt att förebygga risker

Många verksamheter har behov av en gap-analys för att se om rätt rutiner är på plats, om de är rätt dokumenterade, om de behöver uppdateras och om de fungerar i praktiken. Många behöver även en nystart kring utbildning av personalen. Det har visat sig att många arbetsgivare fortsatt använder samma utbildningsmaterial som användes inför GDPR:s inträde 2018. Det betyder att utbildningarna delvis kan vara inaktuella, men även att de blir tråkiga för personalen att genomföra varje år. InsureEd är ett exempel på utbildningsinstitut som kan anlitas www.insureed.se

Även en övning i incidenthantering kan vara en viktig och även ha det som en återkommande aktivitet. Som komplement till instruktioner och utbildningar finns ibland tekniska lösningar att ta till för att upptäcka när personal gör fel. Det finns program som kan upptäcka om personal lägger upp personuppgifter i system där det inte får förekomma. Det kan röra sig om program som till exempel identifierar kombinationer av siffor som liknar personnummer.

 

Det är inte möjligt att ta höjd för allt. Att efter en incident kunna visa att den inträffat trots att åtgärder i linje med IMY:s rekommendationer har vidtagits kan, men det är inte självklart, eventuellt leda till mindre omfattande sanktioner. Skadan för registrerade personer, affärshemligheter och verksamhetens goda rykte kan dock ändå ha inträffat.

 

Här är en länk till IMY med exempel på typiska företagsfrågor

https://www.imy.se/vanliga-fragor-och-svar/?selectedSection=business

Kontakta info@sfm.se för frågor.

28 april, 2022

Program efter föreningsstämma i SFM 2022

 

Vad: Program och middag i samband med föreningsstämman
När: 
24 maj 2022, 15.45
Var: 
Sjöofficersmässen, Hotel Skeppsholmen, ingång från gatan Långa Raden nr 8, en trappa upp.OSA: Anmälan senast 10 maj.

Efter två år av pandemi får vi tillfälle att mötas i branschen och diskutera aktuella frågeställningar. Programmet med anföranden och paneldiskussioner inleds under eftermiddagen kl.15.45 i Sjöofficersmässen.

15.45-18.00

 • Gunnar Hökmark, ordförande SFM hälsar välkomna
 • Branschsamtal – Cyberrisker och försäkringsbarhet
 • Robert Bergqvist, SEB:s chefsekonom, key note speaker
  Navigera i okända vatten – vart är vi på väg?
 • Kaffepaus
 • Branschsamtal – kostnadseffektivitet och kundnytta i pensionsförsäkring
 • SFM/Brilliant-rapport presenteras från årets förmedlarundersökning
 • Per Johan Gidlund, vd SFM summerar dagen

18.00-21.00

 • Pokalutdelning, vinnarna årets förmedlarundersökning
 • Avtackning av SFM:s tidigare vd, Karin Lindblad
 • Middag

Varmt välkomna,

Per Johan Gidlund vd SFM

27 april, 2022

Cybersäkerhet och försäkringsbarhet viktigt för kunder till SFM:s medlemmar och samhället

Cyberrisker är ett växande samhällsproblem och utgör idag ett allt större hot mot både enskilda företag men också för samhället i stort. Kostnaderna för it-intrång har ökat lavinartat och riskerna för företag att drabbas idag är hög.

Covid-pandemin som förändrade förutsättningarna med mer hemarbete är ett exempel på hur verksamheter blev mer sårbara och it- intrången ökade. Enligt en rapport från Truesec ”Swedish Cyber Threat Landscape” steg svenska organisationers kostnader för it-intrång från 2019 till 2020 med 42 procent och bara under i april månad 2020 ökade cyberintrången med hela 70 procent.

Idag, något år senare, är vi i ett nytt säkerhetspolitiskt läge med krig mitt i Europa, med en förändrad säkerhetspolitisk situation i vårt närområde, där risken för cyberangrepp ökat sedan Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i samverkan med Polisen, kommer under året genomföra en nationell informationskampanj riktad till allmänhet och företag för att höja kunskapsnivån om cybersäkerhet och framförallt förmågan att skydda sig från dessa angrepp. För att säkra finansiell stabilitet och minska sårbarheten för dagens digitaliserade finansmarknader, har regeringen gett Finansinspektionen i uppdrag att komma med åtgärdsförslag som ska stärka finanssektorns motståndskraft.

Nu är inte försäkringsförmedlare en del av det som omfattar ’finansiell stabilitet’. Cyberrisker och metoder för att rusta sig för dessa, är däremot viktiga frågor för SFM:s medlemmar och deras kunder. Som branschorganisation ser SFM betydelsen av hur våra medlemmars insatser för att öka medvetenheten hos sina många kunder), fyller en viktig samhällsfunktion i att kunna bidra med kunskap kring risker och hur dessa kan hanteras.

SFM:s medlemmar möter dagligen kunder som antingen redan har utsatts för cyberattacker av olika slag, som står inför risken och riskerna eller de som inte är försäkringsbara, oavsett vilket så är detta ett växande samhällsproblem där SFM:s medlemmar arbetar aktivt med att skapa kännedom och kunskap kring IT- säkerhet hos sina kunder. I dagsläget är erfarenheten dock att många företag inte är försäkringsbara, bland annat för att dessa inte vidtagit grundläggande IT-säkerhetsåtgärder.

 • Vi som branschorganisation, som företräder försäkringsförmedlare, ser en stor potential för våra medlemmars kunder och försäkringsbranschen som helhet att vara en viktig del i att rusta Sveriges företag och företagare för de risker som man utsätts för men också för företagen att kunna vara försäkringsbara. Tack vare IDD:s flexibla regelverk om kunskap och kompetens på bland annat försäkringsförmedlare, är det något som branschen själva tagit ett första grepp om genom att inkludera kunskapskrav om cyber i InsureSec:s ramverk. Men mer kan och bör göras, där jag ser att det krävs mer samordning om vilken information svenska företag och företag bör få på cyberområdet, genom tydligare målsättning från regeringen om att fler svenska företag ska bli försäkringsbara mot cyberrisker, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

I sitt ‘State of the Union’-tal, adresserade EU-kommissionens ordförande Ursula van der Leyen cyberrisker i bred bemärkelse; ”If everything is connected, everything can be hacked. Given that resources are scarce, we have to bundle our forces. And we should not just be satisfied to address the cyber threat, we should also strive to become a leader in cybersecurity. This is why we need a European Cyber Defence Policy, including legislation setting common standards under a new European Cyber Resilience Act.”

I arbetsprogrammet för EU-Kommissionen, ’Making Europé stronger together’, framgår vidare att ”we (EU-kommissionen) will propose a European cyber resilience act to establish common cybersecurity standards for products.”. SFM väntar i den delen ett utkast till EU-lagstiftning under tredje kvartalet 2022 och därmed något som ska förhandlas under det svenska ordförandeskapet 2023.

 • Mot bakgrund av kommande lagstiftning följer ett ökat ansvar för cyberrisker, och där har försäkring och försäkringsförmedlare en given roll att hjälpa svenska företag, avslutar Gidlund.

I samband med SFM:s föreningsstämma kommer SFM anordna ett samtal inom branschen om cyberrisker men också en väg framåt för cybersäkerhet hos företag och samhälle.

 

Vill du som medlem bidra i arbetet eller komma i kontakt med SFM, emilie.wiklund@sfm.se, samhällsansvarig SFM.

 

Per Johan Gidlund, SFM

27 april, 2022

Motverkande av penningtvätt- aktuella inbjudningar

SFM som branschorganisation arbetar aktivt med frågor som rör penningtvätt, inte minst tillsammans med andra branschorganisationer genom SIMPT, Svenska institutet mot penningtvättSyftet med Simpt är att ta fram branschvägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ta del av arbete och vägledningar inom SIMPT här>>>

 

SFM vill uppmärksamma medlemmar på två närliggande seminarium/dagar som berör detta. Info och inbjudan/anmälan nedan:

 

 • Tisdag 10 maj är det dags för nästa Spot on!

Hur kan visselblåsning användas i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism?

Tisdag 10 maj klockan 09.00 – 10.30 anordnar Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ett webbinarium som handlar om visselblåsning i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Mer information och anmälan: Inbjudan till webbinarium – Spot on!

Nationella Operativa Avdelningen
Samordningskansliet mot penningtvätt och finansiering av terrorism
www.polisen.se/penningtvatt

 

 • Penningtvättsdagarna, som är en konferens de är med och arrangerar den 3-4 maj i Stockholm. Mer information och anmälan hittar du här >>>

För frågor kontakta info@sfm.se