24 februari, 2022

Prm: Stort intresse och möjlighet att påverka branschen

Nu rullar SFM ut sin undersökning bland försäkringsförmedlare och administratörer för fjärde året i rad med Brilliant och intresset har vuxit från försäkringsbolagen. Undersökningen ligger till grund för utnämningen av årets Förmedlardisk/Försäkringsbolag och årets Försäkringsprodukt- sjukvårdsförsäkring, 2021.

 

 • Det är glädjande att se det engagemang och det intresse som finns kring undersökningen och resultaten. Försäkringsbolagen har uppskattat mycket att ta del av svaren och omsätta dessa till förbättringar i verksamheten. Då vi nu rullar ut undersökningen för fjärde året i rad tillsammans med Brilliant går det att följa trender och jämföra dessa både vad gäller sin egen verksamhet men också jämfört med branschkollegor och konkurrenter. Med årets enkät får våra medlemmar återigen möjlighet att förbättra försäkringsbolagens service och på så sätt möjlighet att tillsammans utveckla försäkringsbranschen, säger Emilie Wiklund, press- och samhällsansvarig SFM.

 

Pris för bästa försäkringsprodukt, sjukvårdsförsäkring, var en nyhet i förra årets enkät och kommer även i år att vara med i undersökningen.

 

 • Intresset för produkten sjukvårdsförsäkring är stort och är en viktig produkt för många av våra medlemmars kunder. SFM:s medlemmar möter kunder, individer och företagare, med olika behov och förutsättningar och har möjlighet att konkurrensutsätta marknaden för sjukvårdsförsäkring för att möjliggöra en effektiv och individanpassad lösning. Vi har i årets undersökning utökat frågan för att kunna få in mer kvalitativ data kring orsaken till utnämningen, säger Emilie Wiklund, press- och samhällsansvarig SFM.

 

Vinnarna i samtliga kategorier presenteras i maj i år.

 

Vinnare förra året var:

Årets förmedlardisk försäkringsförmedlare:

Vinnarna 2020: Liv: Euro Accident, Sak: If

Årets förmedlardisk försäkringsadministratörer:

Vinnarna 2020: Liv: Euro Accident, Sak: Moderna Försäkringar

Årets sjukvårdsprodukt 2020: Euro Accident

 

Emilie Wiklund, press- och samhällsansvarig SFM

31 januari, 2022

Nu landar det orange kuvertet i brevlådan

Nu är det återigen dags för besked om den allmänna pensionen i form av ett orange kuvert. Även om just det orange kuvertet för många är välkänt så är frågorna många, komplexiteten kan vara stor och det individuella behovet av kunskap och lösningar för sparandet stort.

SFM vill inför att årets besked nu landar i brevlådorna uppmärksamma frågor som rör gruppen små- och nystartade företag. Denna grupp påverkar i större utsträckning innehållet i sitt orange kuvert än personer i mer traditionella anställningsformer. I denna grupp har försäkring, det vill säga både skydd och sparande, inte alltid högsta prioritet och kunskapen brister i många fall.

I en undersökning gjord av Företagarna om Företagarpensioner från 2020 visar det sig att landets företagare inte anser sig ha särskilt god kunskap om de egna pensionsvillkoren. Hälften anser sig ha dålig eller obefintlig kunskap. Endast en av tio företagare anser sig ha mycket god kunskap. Var femte företagare är oroade eller mycket oroade över sin ekonomiska trygghet vid pensionen. Mest oroade är soloföretagare.

 • Det är en låg andel av företagare som omfattas av tjänstepension. Delvis beror detta på att de inte känner till vilka möjligheter som finns för att spara i företagsägda pensionsförsäkringar. De som trots allt sparar i sådana försäkringar har ofta något låga avsättningar samtidigt som en del företagare sätter av relativt ansenlig summa. Skillnaderna är alltså mycket stora, säger Erik Ageberg författare till rapporten Företagarpensioner 2020.

Att frågorna är många bekräftas av SFM:s medlemmar som dagligen och under många års tid mött det individuella behovet av kunskap och rådgivning. SFM har inför årets orange kuvert intervjuat medlemmar i SFM, försäkringsförmedlare, för att ta del av deras tips och tankar för någon som går i tankar att starta företag, har nyligen startat företag eller driver ett mindre företag som varit verksam ett tag men inte har tillgång till en försäkringsförmedlare.

Emilie Wiklund, press- och samhällsansvarig på SFM, kommenterar att SFM utifrån intervjuerna kan bekräfta bilden, att det är viktigt att vara medveten om den risk och de konsekvenser det innebär att inte ha vissa försäkringsskydd eller sparande, förstår företagaren risken för framtida kostnader är det lättare att ta ställning till kostnaden idag för att minska den risken. Därför är det exempelvis viktigt att känna till ett antal försäkringsmoment och att det inte finns några automatiska skydd för företagaren.

Konkreta tips från SFM:s medlemmar:

 • Ta ut en månadslön och teckna Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
 • Teckna sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring
 • Spara till pensionen, hellre ett mindre sparande än inget alls
 • Börja spara i tid, vänta inte – hellre en liten summa än ingen summa alls
 • Sätt av en extrapremie i tjänstepensionen vid årsskifte om utrymme finns

Det viktigt att ta ut lön och ha kännedom om ditt försäkringsskydd från staten och ofta i de privata försäkringarna relaterar till den faktiska lönekostnaden. Det är också bra att jämföra sitt nuvarande försäkringsskydd med en marknadsmässig lön när man startar egen verksamhet och i det fall man tar ut en låg lön se till vilka konsekvenser det kan få för olika typer av försäkringsfall. Genom att teckna Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) får företagaren ett grundläggande skydd till en premie som är på ett par hundralappar i månaden. Teckna sjukförsäkring om du tar ut lön. Försäkringen ersätter inkomstbortfall vid en långtidssjukskrivning. Teckna sjukvårdsförsäkring. Både du och din verksamhet riskerar att drabbas hårt om du skulle bli arbetsoförmögen och inte får tillgång till sjukvård med rehabilitering så snabbt som möjligt. Med en privat sjukvårdsförsäkring får du snabbt tillgång till vård och kan återgå till arbetet så fort som möjligt. Spara till pensionen. De flesta anställda får tjänstepension via sin arbetsgivare men du som egenföretagare behöver spara själv. Det är bättre att spara lite än inget alls. Att inte ta ut lön eller att inte ha något sparade blir till förlorade år, men det är bättre att börja sent än aldrig. I det fall du varit verksam i några år men inte har någon pensionslösning är det viktigt att analysera befintlig pension, ta fram en prognos och ställa sig frågan om man klarar av att leva på den nivån vid pensionsålder, men också om man vill ha en bättre nivå. Därefter planera för önskad pension.

 • I samband med att det orange kuvertet nu skickas ut tycker vi på SFM att det viktigt att lyfta frågor som rör pensionsförsäkringar, både skydd och sparande, då kunskapen kan variera stort men där SFM:s medlemmar besitter en bred kunskap om olika kunders individuella situationer, krav och behov. Behovet hos en företagare eller individ kan se väldigt olika ut men gemensamt för alla som nu får sitt pensionsbesked, i form av det orange kuvertet, är att möjligheter finns att påverka sin pension och sparade på olika sätt. Det individuella värdet av en pensionslösning och tillgång till kunskap om risker och skydd skapar inte bara möjlighet till mervärde för den enskilde företagaren eller individen utan även för samhället i stort. I samband med 2022 års orange kuvert startar därför SFM ett informationsarbete som ska underlätta för egenföretagare och småföretagare att ställa rätt frågor, samtidigt som våra medlemmar sitter på svaren på individnivå, kommenterar Per Johan Gidlund, vd SFM.

 

Presskontakt: Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se

19 januari, 2022

Kommentar från SFM kring Finansinspektionens rapporter

Kommentar från SFM kring Finansinspektionens rapporter med anledning av nya regelverk för försäkringsdistribution samt provision och oberoende rådgivning.

Den 20 december 2021 publicerade Finansinspektionen två rapporter vars syfte var att kartlägga hur marknaden för försäkringsdistribution och placeringsrådgivning förändrats sedan de nya regelverken trädde i kraft. Rapporterna baseras på ett omfattande enkätarbete gentemot försäkringsbolag värdepappersinstitut samt försäkringsförmedlare. Rapporterna som refereras är följande:

 • Uppföljning av de nya reglerna om försäkringsdistribution för försäkringsföretag
 • Uppföljning av de nya reglerna om provision och oberoende rådgivning

Rapporterna kan läsas i sin helhet på https://www.fi.se/sv/publicerat/rapporter/rapporter/

Finansinspektionens rapporter avseende regelefterlevnad och marknadseffekter innehåller ett antal för tillsynsmyndigheten centrala slutsatser kring förmedlarmarknaden:

 • Provisionerna minskar på aggregerad nivå.
 • Nivån på provisionerna har fallit kraftigt för försäkringsförmedlare.
 • Kraftig minskning av provisioner relaterade till strukturerade produkter.
 • Försäkringsavgifterna har sjunkit med referens till konkurrensen i marknaden.
 • Så kallade up-front-provisioner har i princip helt försvunnit.
 • Det har inte tillkommit fler oberoende rådgivare på marknaden mot bakgrund av låg efterfrågan.
 • Det finns intressekonflikter kvar men regelverken driver marknaden i rätt riktning.

Den kraftiga minskningen av provisioner relaterade till strukturerade produkter och att ”up-front-provisionerna” i princip helt försvunnit är två positiva förändringar – för både kunder och för branschen.

”Vi delar uppfattningen om att det mellan IDD och MiFID 2 finns problemområden i gränslandet mellan försäkring och investering utanför försäkring. Även om förhållandevis kort tid förflutit sedan reglernas implementering, kan dock konstatera att nya och utökade krav (MiFID 2 och IDD) tillsammans med branschens eget arbete med vägledningar samt inom InsureSec haft en positiv effekt på marknaden. FI:s rapport pekar tydligt på branschens ansvar att hantera eventuella intressekonflikter. Detta är en central del i våra medlemmars vardag och tillsammans InsureSec fortsätter branschen vår ständiga kvalitetssäkring” säger Per Johan Gidlund, vd Svenska försäkringsförmedlares förening. 

InsureSec är ett branschregleringsorgan ägt av Svenska Försäkringsförmedlares förening. InsureSec arbetar med att med hjälp av regelverk, disciplinnämnd, kriterier för kompetens och kunskapstester öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige.

Av rapporten framgår att ”FI noterar att rådgivning kan fylla en viktig funktion när det gäller att hjälpa konsumenter fatta välgrundade investeringsbeslut”. Även om detta inte är en nyhet för oss, är det viktigt att inte glömma att försäkring är mycket mer än investeringen i sig och att försäkringsförmedlare ger rådgivning till konsumenter och företag i bred bemärkelse, säger Per Johan Gidlund, vd Svenska försäkringsförmedlares förening.

 

För kontakt SFM; emilie.wiklund@sfm.se

 

10 januari, 2022

Processansvarig för SFM:s medlemmar, är det du?

Nu söker vi en processansvarig för SFM:s medlemmar!

SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) söker nu en processansvarig för medlemskap och administration till vårt centrala kansli i Stockholm.

SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare i Sverige. SFM verkar för en bättre försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens, en bransch som spelar en viktig roll i flera aktuella samhällsutmaningar. Eftersom SFM är en medlemsorganisation är stöd till och hantering av våra medlemmar en central process. Till denna process med tillhörande administration, söker SFM nu en strukturerad och noggrann person som vill arbeta tillsammans med oss på kansliet och med våra medlemmar.

Om tjänsten:

Tjänsten innefattar uppgifter och ansvar som är nära knutna till SFM:s medlemmar och tillhörande administration.

Medlemsprocess:

 • Äga medlemsprocessen från ansökan till förslag till beslut om medlemskap
 • Samordna introduktion för nya medlemmar
 • Systemägare och ansvarig för SFM:s medlemssystem
 • Framtagande av årliga medlemsavgifter
 • Fakturering av medlemsavgifter
 • Kontaktperson i medlemsfrågor från SFM:s medlemmar
 • Medlemsstatistik

Ansvarsförsäkringsprocess:

 • Fakturering
 • Utfärda certifikat
 • Premieredovisning
 • Ta fram försäkringsdata vid behov

Övriga ansvarområden:

 • Olika former av inköp till kansliet
 • Underhållsansvarig för SFM:s hemsida
 • Praktisk hantering avseende SFM:s webinar och seminarier
 • Representant i Fullmaktskollens förvaltningsgrupp
 • Ansvara för SFM:s gemensamma mailkonto

Vem vi söker: Vi söker en engagerad, noggrann och strukturerad person som vill ansvara för SFM:s processer kring medlemmar och utveckla den tillsammans med oss. För tjänsten krävs att du är drivande, prestigelös, samarbetsvillig och bra på att kommunicera. Som person är du handlingskraftig, tar initiativ och sätter igång aktiviteter som du slutför. Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet av branschen eller arbetat med administrativa processer eller liknande arbetsuppgifter hos nuvarande eller tidigare arbetsgivare.

Om SFM: (Svenska försäkringsförmedlares förening) är branschorganisationen för försäkrings- förmedlare i Sverige. SFM verkar för en bättre försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens; en bransch som spelar en viktig roll i flera aktuella samhällsutmaningar. Föreningen har funnits sedan 1976 och har idag närmare 2000 förmedlare och 125 bolag som medlemmar. I styrelsen för SFM finns både sak- och livförsäkringssidan representerade.

Ansökan och frågor:  Ansökan och frågor om tjänsten skickas till Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se senast den 31 januari, intervjuer kan komma att ske löpande.

Stockholm
emilie.wiklund@sfm.se
40d65f05 (anges alltid vid ansökan)
2021-12-28

Länk till annonsen; https://www.forsakringsjobb.se/platsannons/4187

14 december, 2021

Digital inbjudan för SFM:s medlemmar: Direkt från Bryssel- trender och regelverk som påverkar försäkringsförmedlare

Digital inbjudan för SFM:s medlemmar: Direkt från Bryssel- trender och regelverk som påverkar försäkringsförmedlare 

Ta möjligheten att få lyssna in på vilka huvudsakliga trender och regelverk på EU-nivå som kommer att påverka försäkringsförmedlare i Sverige.

Det går inte att idag överskatta möjligheten till information i tidigt stadium och delta i den diskussion som uppstår kring utformning av nya regelverk som påverkar försäkringsförmedling. Detta gör SFM i löpande dialog med EIOPA, EU-Kommissionen och andra relevanta parter på EU-nivå tillsammans med vår europeiska medlemsorganisation för försäkringsförmedlare, BIPAR.

Den 15 december kl.10.00 bjuder SFM in dig som medlem att via vår europeiska medlemsorganisation för försäkringsförmedlare, BIPAR, få direktinformation från Bryssel.

Du måste logga in för att anmäla dig här >>>

För kontakt med SFM:s kansli; info@sfm.se

13 december, 2021

Per Johan Gidlund i poddintervju

Efter årsskiftet tillträder Per Johan Gidlund som vd för SFM.

Lyssa gärna på intervjun i Risk & Försäkrings podd. Länk nedan:

https://www.vainsights.se/articles/787010/2021-12-10-09-49-39-risk-forsakringpodden-med-per-johan-gidlund

 

8 december, 2021

Vd Karin Lindblad i en stor intervju i Pensioner & Förmåner Insights

Vid årsskiftet slutar Karin Lindblad som vd för SFM. Fotograf: Sfm

PROFILENEfter sex år på SFM slutar Karin Lindblad som vd vid årsskiftet. Hon är mest nöjd med att ha bidragit till en ökad dialog mellan förmedlarbranschen och andra aktörer på marknaden vilket hon menar har bidragit till en större förståelse för förmedlad affär. 

 Vilka lagstiftningsfrågor har varit mest aktuella under din tid som vd?  

– Lagen om försäkringsdistribution, LFD är en utmaning men det är också något som förenar både förmedlare och försäkringsbolagens rådgivare. LFD har också möjliggjort ett större samarbete då vi alla har samma syfte, att förstå lagstiftningen, vara proaktiva och hellre självreglera än att få ytterligare lagstiftning, säger Karin Lindblad.

När du tillträdde i april 2015 sa du att stärka konsumentnyttan, återupprätta förtroendet för förmedlarkåren och skapa ett närmare samarbete med Finansinspektionen var tre viktiga frågor för dig, hur skulle du sammanfatta dina sex år som vd utifrån dessa mål?

– SFM som branschorganisation vill ha en hög kvalité bland förmedlarna och en sund konkurrens. När jag tillträdde 2015 var min känsla att Finansinspektionen inte var så positiva till förmedlare. I dag har vi en bra dialog med Finansinspektionen med kvartalsvisa möten där vi har ett ömsesidigt informationsutbyte. Regleringar på försäkringsmarknaden är alltmer riskbaserade och det finns ofta utrymme för olika tolkningar. I en sådan miljö behöver försäkringsförmedlare snabbt kunna anpassa arbetssätt och kundskydd utifrån erfarenheter om var det finns risker. Därför är vår dialog med Finansinspektionen oerhört central.

– Försäkringsförmedlare ska agera korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen. För att bidra till detta bildades Insure Sec 2012 av SFM och de större svenska livförsäkringsbolag som distribuerar sina försäkringar genom försäkringsförmedlare. Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd, kriterier för kompetens och kunskapstester syftar Insure Secs verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige. 2019 bildades utbildningsbolaget InsureEd AB som är ett dotterbolag till SFM. InsureEd har som uppgift att erbjuda branschgemensamma utbildningar och nätverkar för att stärka  försäkringsbranschen, säger Karin Lindblad.

Vad är du mest stolt över under de här sex åren?

– Det som har tagit mycket tid har varit att utveckla bolaget S4I Standard for Insurance, och här har vi samarbetat mycket med Svensk Försäkring.

Nu under hösten har det varit diskussioner om Nord Fondkommission efter det att FI drog tillbaka deras tillstånd. Här finns det medlemmar hos SFM som har varit anknutna ombud till Nord. Vilket ansvar har SFM i den här frågan?  

– Nord Fondkommission är ett värdepappersbolag och har aldrig varit medlemmar hos oss. Men vi har medlemmar som har varit anknutna ombud till Nord Fondkommission. För våra medlemmar har vi tagit fram en vägledning för anknutna ombud när det gäller hur de ska agera samt vägledning när det gäller strukturerade produkter till konsumenter. Det tog vi fram redan förra året.

För några år sedan diskuterades behovet av oberoende förmedlare, bland andra FI ansåg att det skulle kunna bli fler oberoende rådgivare men det har inte riktigt inträffat. Skulle det vara en önskvärd utveckling på marknaden?

– Vad som är en önskvärd utveckling för ”oberoende rådgivning” är den utveckling som våra medlemmars kunder väljer. Det finns exempel men det har som sagt inte slagit igenom i marknaden.

Förmedlarbranschen har vuxit mycket de senaste åren, vad beror det på?

– Vi ser ett ökat behov och en efterfrågan på förmedlartjänster.

Vilka utmaningar ser du för förmedlarbranschen framöver?

– Det finns många utmaningar för branschen att hantera med allt nytt regelverk som kräver mer compliance och innebär en ökad administrationsbörda. Samtidigt finns ett ökat behov av rådgivning vilket är en möjlighet. Det är exempelvis många småföretagare som inte har ett pensionsskydd och det är ju en samhällsutmaning. En annan utmaning gäller flytt av pensionspengar och där är det viktigt att värna konsumentskyddet så att en analys görs innan en flytt. Jag kan ta mig själv som exempel, nu när jag ska gå i pension finns massor av beslut att ta och då är det väldigt värdefullt att ha kontakt med en förmedlare.

Har det varit en utmaning att ena förmedlarna som stundtals kan ha väldigt olika åsikter i vissa frågor?

– Jag skulle vilja beskriva förmedlarna som engagerade och som vill branschen väl och som vill se till att alla gör rätt. Så nej det har inte varit svårt.

Hur ser fördelningen män /kvinnor ut bland era 1 900 medlemmar?

– Mångfald är en viktig fråga och här finns mer att göra. Inom livområdet är 22 procent kvinnor och inom sakområden är 30 procent kvinnor. Andelen kvinnor har ökat under de senaste åren.

En bild Karin Lindblad vill presentera vid vår intervju på Apelbergsgatan i centrala Stockholm där SFM, Svenska försäkringsförmedlares förening, har sitt kansli, är ett diagram över föreningen och dess samarbetspartners.

Att strukturera och styra upp dessa samarbeten och nätverk har varit en viktig uppgift under de sex år som Karin Lindblad har varit vd för föreningen.

– Införandet av den nya lagstiftningen, lagen om försäkringsdistribution, LFD, har varit helt avgörande för SFM:s arbete. Den nya regleringen har varit utmanande men samtidigt möjliggjort för branschgemensamma initiativ, aktiviteter och samarbete, något som tidigare inte var möjligt i branschen på samma sätt. Ett av de första initiativen var att bilda ”Forum för sakförsäkring” samt Forum för livförsäkring”.

– I dessa forum ingår dels förmedlarbolagen som ingår i liv- resp sakgruppen samt de försäkringsbolag som arbetar med förmedlare. I och med att lagen om försäkringsdistribution trädde i kraft så ville vi i branschen vara proaktiva och se till att genomföra branschgemensamma insatser på områden som var otydliga i LFD. Det är bättre med självreglering än lagstiftning.

Karin Lindbland menar att detta ledde till ett behov av förankra det föreningen kom fram till med ett utökat samarbete med bland andra Finansinspektionen, Konsumenternas Försäkringsbyrå, den europeiska branschorganisationen European Federation of Insurance Intermediaries, Bipar, Konsumentverket samt andra branschorganisationer.

– Fokus har varit ett ökat samarbete och att få till en bra dialog, säger Karin Lindblad.

Bland de samarbeten som Karin Lindblad nämner finns bland annat bolaget S4I Standard for Insurance AB som SFM tillsammans med Svensk Försäkring etablerade 2016. Bakgrunden till bildandet av bolaget är ett behov av att bedriva samarbete kring etablering, utveckling och förvaltning av standarder för elektronisk informationsöverföring mellan olika intressenter inom försäkringsområdet.

– En ny standard inom pensions- och livförsäkringsområdet är nu framtagen och har implementerats under 2021 hos de flesta aktörer som är med i S4I. Det är 18 aktörer som är anslutna, är allt från kollektivavtalsknutna försäkringsbolag, bankägda försäkringsbolag, försäkringsbolag, Pensionsmyndigheten till Min Pension samt förmedlarbolag. Bolaget har fortsatt att utveckla andra områden där en gemensam standard för informationsutbyte effektiviserar kommunikation mellan förmedlarbolag och försäkringsbolag.

För några år sedan inleddes arbetet med att ta fram en standard för provisionsinformation.

–  2019 påbörjades ett arbete med att ta fram en standard för provisionsinformation som underlättar för förmedlare att på ett kostnadseffektivt sätt kunna delge kunden exakt vilken ersättning som förmedlaren får för rådgivningen, säger Karin Lindblad.

Hon nämner även arbetet med att utveckla en branschgemensam informationsstandard för utbyte av kundkännedomsfrågor med svar mellan förmedlare och försäkringsbolag när det gäller tjänstepension.

SFM tar även fram vägledningar till sina medlemmar utifrån aktuell lagstiftning samt skriver remissvar.

– Försäkringsförmedling förutsätter högt förtroende från marknaden och genom vägledning till branschen skapas förutsättningar för ett starkare och mer enhetligt skydd för kunderna, säger Karin Lindblad.

När Karin Lindblad slutar som vd vid årsskiftet kliver Per Johan Gidlund in som ny vd. Han är jurist med bakgrund inom försäkringsförmedlarbranschen från konsultverksamhet inom KPMG och zeb och är idag chefsjurist på SFM.

Däremot kvarstår Karin Lindblad som styrelseledamot i styrelserna för Fullmaktskollen och Insure Ed under våren.

Vad ser du mest fram emot att göra som pensionär?

– När jag så småningom går i pension ser jag fram emot att få resa mer med min man som redan har gått i pension, gärna till Nice i Frankrike och jag ser även fram emot att studera det franska språket. Jag har nyligen blivit mormor så jag vill förstås också vara mer med familjen och mitt barnbarn, säger Karin Lindblad.

 

Fakta SFM

Startade 1976 och har i dag 1 900 förmedlare samt 125 bolag som medlemmar. I verksamheten finns bland annat en Liv- respektive Sakgrupp, bestående av representanter från förmedlarbolagen. Dessa två grupper diskuterar olika sorts frågor allt ifrån framtagande av vägledningar, fullmaktsfrågor, branschstandarder mm som sedan förankras i  regelverksutskottet bestående av jurister och compliance från förmedlarbolag.

Kansliet består av fyra anställda, förutom Karin Lindblad som i dag är vd, Per Johan Gidlund, ansvarig för juridiska frågor och tillträdande vd samt Emilie Wiklund som ansvarar för press- och samhällsrelationer samt Henrik Fredrikson, projektledare för verksamhetsutveckling.

Åsa WallinRedaktör Pensioner & Förmåner Insights 

Länk till artikel;

https://www.vainsights.se/articles/785784/2021-12-03-11-34-20-det-finns-en-storre-forstaelse-for-formedlare-i-dag-

2 december, 2021

Ny vägledning om kundkännedom presenterad

SFM har via Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, tillsammans med övriga berörda branschorganisationer nu tagit fram ytterligare vägledning inom penningtvättsregelverket.

 

Idag presenterades den nya vägledningen om kundkännedom för försäkringsförmedlare vid riskbedömning av kund. Vägledningen beskriver hur branschen tolkar och tillämpar penningtvättsregelverket i aktuella delar och syftar till att stärka kundskyddet vad gäller exempelvis personuppgifter samt öka tilliten till försäkringsförmedarbranschen. Vägledningen är framtaget från ett förmedlarperspektiv men är relevant även för andra aktörer.

 

 • Att stärka kundskyddet och arbete proaktivt tillsammans med andra aktörer inom Simpt är en viktigt del i det förebyggande arbetet och motverkandet av penningtvätt. SFM vill tacka alla sina medlemmar som bidragit i arbetet med framtagandet av den nya vägledningen om kundkännedom inom ramen för Simpt, säger Per Johan Gidlund, chefsjurist SFM.

 

Vägledningen går att ta del av här

 

Andra vägledningar som nu lanserats är bland annat:

 • Avsluta affärsförbindelse: Vägledningen har bland annat utvecklats i fråga om penningtvättslagen och annan lagstiftning samt i fråga om att hantera en affärsförbindelse vid otillräcklig kundkännedom.
 • Verklig huvudman: Vägledningen har bland annat utvecklats med ett avsnitt om Bolagsverkets register över verkliga huvudmän.
 • Vägledning har tagits fram i nya frågor om behandling av personuppgifter.

 

 

Simpt är en samverkan mellan sju branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svensk Värdepappersmarknad, Svenska Bankföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening. Syftet med Simpt är att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Per Johan Gidlund, chefsjurist SFM

24 november, 2021

Nu söker vi en studentresurs till SFM – var med och utveckla försäkringsförmedlarbranschen 

SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) är branschorganisationen för försäkringsförmedlare i Sverige. SFM verkar för en bättre försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens; en bransch som spelar en viktig roll i flera aktuella samhällsutmaningar.  

Nu söker vi till vårt kansli i Stockholm en engagerad, noggrann och strukturerad person som tillsammans med oss vill utveckla och stötta organisationen administrativt. Uppdraget ger dig möjlighet att få erfarenhet av hur försäkringsförmedlarbranschen fungerar och få insikt i en medlemsorganisations roll och arbete.  

Om tjänsten
Rollen som studentresurs vid kansliet riktar sig till dig som idag studerar och är intresserad av hur försäkringsförmedlarbranschen fungerar. Hos SFM kommer du att få en unik möjlighet att vara med och stötta organisationen, dess medlemmar och kollegorna på kansliet. Tjänstens omfattning är en timanställning (upp till 50 % av en heltidstjänst). Tjänsten pågår till och med juni 2022, med god chans till förlängning under höstterminen.    

Arbetsuppgifter
Tjänsten är i huvudsak av administrativ karaktär, där du kommer att hjälpa kollegorna med att uppdatera och förbättra föreningens hemsida, förbereda och följa upp medlemsansökningar och aktivt arbeta i vårt medlemssystem. Utöver det kan du komma att ha kontakt med våra medlemmar och delta som stöd i SFM:s olika branschprojekt och kontakter både nationellt och internationellt.  

Kvalifikationer
Vi söker dig som är halvvägs genom studierna och som antingen har erfarenhet eller vill lära dig; administration i en medlemsorganisation, IT-system för medlemshantering och hantering av hemsida. Grafisk kunskap är också meriterande.  

Som person är du: 

 • Prestigelös, problemlösare, noggrann och ansvarsfull 
 • Tycker det är roligt att arbeta nära kollegor, att lära och är inte rädd för att hugga i där det behövs.  

 

Erfarenhet av tidigare administrationsarbete är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Meriterande är om du studerar ekonomi, juridik, statsvetenskap eller motsvarande.  

Vi intervjuar löpande, tillträde december/januari.  

För att söka tjänsten, skicka ett CV samt några rader om dig själv till info@sfm.se  

Välkommen med din ansökan! Per Johan, Emilie och Henrik 

26 oktober, 2021

SFM Vägledningar Liv, Sak och Information om försäkringsförmedlare fastställda

SFM:s vägledningar kommer från branschen till branschen och syftar till att skapa ett enhetligt och gott kundskydd samt underlätta i försäkringsförmedlarnas vardag. Avsikten är att vägledningarna ska vara levande och följa branschpraxis samt de behov som finns i marknaden. Därför fastställs vägledningarna årligen av SFM:s styrelse, där synpunkter som inkommit under året från medlemmar och deltagare i Forum för livförsäkring respektive Forum för sakförsäkring kan tas hänsyn till.

–  Försäkringsförmedling förutsätter högt förtroende frän marknaden och genom vägledning till branschen skapas förutsättningar för ett starkare och mer enhetligt skydd för kunderna. Vi rekommenderar våra medlemmar att tillämpa vägledningarna och ser även gärna att andra aktörer på marknaden tillämpar dem i de fall det är relevant, säger vd Karin Lindblad.

 

Bifogat finns Vägledning Sak, Vägledning Liv samt Vägledning om information om försäkringsförmedlare:

SFM Vägledning Liv

SFM Vägledning Information om försäkringsförmedlaren till konsument 

SFM Vägledning Sak

 

 

 

 

 

25 oktober, 2021

Inbjudan till digital workshop: Konsumentupplysningar- vad behöver ändras?

EIOPA ger sin syn på hur man förbättrar utlämnandet av information om försäkrings- och pensionsprodukter vid en digital workshop den 27 och 28 oktober. Workshopen syftar till att samla idéer och feedback från ett brett spektrum av intressenter för att undersöka vad som kan förbättras för konsument.

SFM representeras i workshopen via vår europeiska medlemsorganisation BIPAR genom vice ordförande och medlem i EIOPA: s försäkrings- och återförsäkringsgrupp (IRSG), Juan Ramón Plá.

Mer om programpunkter och registrering till workshopen finns här; 

För frågor kontakta SFM:s kansli, info@sfm.se

 

22 oktober, 2021

Tillsyn från Konsumentverket – enkät till nya förmedlare

Konsumentverket (KoV) utövar tillsynen över försäkringsförmedlare och andra försäkringsdistributörers informationsgivning och marknadsföring. För nyetablerade försäkringsförmedlare använder KoV:s sig av ett informationsbrev om kraven på verksamheten. KoV har nu i ett enkätutskick via mail under vecka 42 efterfrågat svar och synpunkter från försäkringsförmedlare som under 2020- 2021 fått sina tillstånd/utökat tillstånd.

Sista svarsdatum för enkäten från Konsumentverket är den 29 oktober, SFM uppmuntrar våra nyblivna bolagsmedlemmar att ta del av enkäten.

Vid frågor om enkäten kontakta gärna Konsumentverket eller SFM:s kansli för mer information.

 

27 september, 2021

PRM: Per Johan Gidlund blir ny vd för SFM

Styrelsen för SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) har idag utsett Per Johan Gidlund att tillträda som ny vd för SFM och kommer därmed att efterträda Karin Lindblad som går i pension vid årsskiftet. Per Johan Gidlund tillträder som ny vd för SFM den 1 januari 2022.

 

 • Det ska bli väldigt roligt att fortsätta driva den goda branschdialog som SFM under Karin etablerat, med de parter som är viktiga för våra medlemmar. Transparens, konkurrens och valfrihet är alla aspekter som bidrar till nytta för våra medlemmars kunder och som skapar värden för branschen. Branschen står inför utmaningar och möjligheter inom både kundmötet och digitalisering/standardisering, där förmedlarens roll för rådgivning och i samhället får genomslag både på nationell- och EU-nivå, kommenterar Per Johan Gidlund.

 

Per Johan Gidlund är jurist med bakgrund inom försäkringsförmedlarbranschen från konsultverksamhet inom KPMG och zeb, har tidigare arbetat som Governanceansvarig för Länsförsäkringar Fondliv och Complianceansvarig på Länsförsäkringar Liv, och är idag chefsjurist på SFM.

 

 • Per Johan Gidlund blir en utmärkt vd för Svenska försäkringsförmedlares förening. Han förenar en djup kunskap om försäkringsförmedling, lagstiftning och branschen med initiativ, klokhet och idérikedom. Han blir en värdig efterträdare till Karin Lindblad som har varit en skicklig och förnyande vd för SFM. Vi tackar henne och välkomnar Per Johan. Det säger SFM:s ordförande Gunnar Hökmark i en kommentar till styrelsens beslut idag.

 

SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare. SFM företräder ca 1 900 förmedlare och ca 150 bolag och föreningen har funnits sedan 1976.

 

Per Johan Gidlund

 

Presskontakt SFM; emilie.wiklund@sfm.se

27 september, 2021

Del 4- Gunnar Hökmark om försäkringsförmedlarbranschens snabba tillväxt

FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGENS SNABBA TILLVÄXT (4) – KAPITALMARKNADERNA

• I den fjärde artikeln för Sak & Liv om förmedlarbranschens snabba tillväxt beskriver Gunnar Hökmark hur förmedlar- och försäkringsbranschen utmanas av utvecklingen på kapitalmarknaderna.

Vart är svensk försäkring och förmedlarbranschen på väg? Gunnar Hökmark, ordförande för Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM, och tidigare ledamot av EU-parlamentet och dess ekonomiska utskott ger i fyra artiklar för Sak & Liv sin bild av försäkringsförmedlingens snabba tillväxt, berättar om skälen till den snabba ökningen — och beskriver några av de stora utmaningarna framöver för branschen.

I den fjärde artikeln beskriver Gunnar Hökmark en tredje stor utmaning för förmedlarbranschen; utvecklingen på kapitalmarknaderna.

Den tredje utmaningen handlar om hur vi förvaltar utvecklingen av de svenska kapitalmarknaderna.

Det förvånar mig ofta varför det finns så lite intresse för denna diskussion. Detta med tanke på hur helt avgörande den är för tillväxt, för förnyelsen av vår ekonomi och för dess konkurrenskraft — liksom för omställningen från gammal industriell logik till digitalisering, smarta system, CO2-fri produktion och nytt företagande.

Den svenska utvecklingen av fondsparande i olika former — inte minst inom ramen för pensionssystemet — har lett till fler aktörer som prövar idéer, större nyfikenhet och en ständig tävling om bättre investeringar. Om det bara finns det gamla genomsnittet att jämföra sig med kommer det nya genomsnittet vara förvånansvärt likt det gamla. Men om olika aktörer och olika investeringar visar att det går att slå genomsnitt, utveckla högre lönsamhet, investera i nya företag och i nyare tekniker och därmed skapa en än mer omfattande kapitalbildning driver vi utvecklingen framåt.

Det är ett av skälen till att det är farligt att minska antalet fonder inom premiepensionssystemet. Detta riskerar nämligen att skapa en liknöjdhet när det bara finns ett mindre antal fonder att jämföra sig med, och de i sin tur nöjer sig med ett genomsnitt. Finns det bara en stor fond saknas pressen att prestera bättre hos någon, eftersom man då invaggar sig i tryggheten att det inte går att göra bättre än så.

Det allmänna pensionssystemet är en fråga för sig. Men den oklarhet som många känner inför sin egen framtida pension och frågorna om vad man kan göra för att skapa sig en större trygghet på äldre dar är viktig för alla. Faktum är att den till och med är viktigare för den med en låg pensionsnivå än för den som kan räkna med en högre pension, exempelvis genom egna pensionslösningar.

Vi behöver därför bejaka en utveckling där enskilda allt mer vänder sig till en rådgivning för att få bästa möjliga pensionslösning i sin helhet. En sådan rådgivning bör heller inte vara bunden till vissa produkter. Att många faktiskt inte vet hur deras nuvarande pensionslösning ser ut, vad den innebär och hur väl anpassad de egna försäkringarna är till de risker man har är ett starkt skäl för att underlätta för fler att få tillgång till försäkringsförmedling. Till det kommer att många heller inte vet vilka alternativ och ytterligare möjligheter som finns.

Men detta innebär i sin tur att vi på bred front måste omvärdera och förstå vad försäkringsförmedling innebär för försäkringsmarknaden och den finansiella ekonomin.

Förmedling innebär ökad konkurrens. Utan en förmedlarbranschen skulle ett fåtal försäkringsbolag dominera branschen och dessutom vara nöjda med sin egen utveckling. Med förmedlarmarknaden får vi in ytterligare konkurrens vad gäller pris, produkter och tänkesätt. Utan förmedlarbranschen finns ingen trovärdig och opartisk rådgivning. Detta är den dynamik som förmedlarbranschen tillför som är av värde för den enskilde!

En sak som för mig har varit och är av avgörande vikt är att den som vänder sig till en förmedlare ska man veta att man har att göra med en trovärdig och kompetent aktör. Transparens och kundnytta ska vara grunden!

Det är mot den bakgrunden som SFM har bildat InsureSec. som certifierar och granskar kvaliteten, och InsureEd, som är branschens stora utbildningsföretag som utvecklar utbildning i takt med förändringarna. SFM verkar självfallet för att hävda förmedlarbranschens intressen — men det är i en dynamisk samhällsekonomi lätt att visa att det finns ett stort allmänintresse för en stark sådan bransch i Sverige.

Här kan du läsa alla tidigare artiklar i artikelserien – Försäkringsförmedlingens snabba tillväxt:
• Artikel 1: Försäkringsförmedlingens snabba tillväxt – Skälen är många.
• Artikel 2: Försäkringsförmedlingens snabba tillväxt – Den första utmaningen handlar om de allt mer olika anställningsförhållanden.
• Artikel 3: Försäkringsförmedlingens snabba tillväxt – Den andra utmaningen handlar om klimatutvecklingen.

 

Länk till artikeln i Sak och Liv här; https://sakochliv.se/2021/09/21/forsakringsformedlingens-snabba-tillvaxt-4-kapitalmarknaderna/