24 november, 2020

Frågor och svar – Medlemsstöd från SFM

Till stöd SFM lagt upp en sammanställning över frågor och svar med information till medlemmar i Medlemsportalen, bl.a. om övergångsreglerna mellan lag (2005:405) om försäkringsförmedling och lag (2018:1219) om försäkringsdistribution, gränsöverskridande och om årlig kostnadsredovisning för inom livförsäkring.

För mer information, läs här på inloggade sidor >>> 

 

7 februari, 2020

SFM kommenterar: En effektivare flytträtt av försäkringssparande

Bakgrund

Den 13 november 2019 fattade Riksdagen beslut om att ändra vissa regler avseende flytt av försäkringskapital. Beslutet har diskuterats under 2019 i både media och Finansutskottet. I detta dokument kommenterar SFM översiktligt de lagändringar som har beslutats av Riksdagen.

Regeringen fick även uppdrag om att skyndsamt återkomma till riksdagen med ett lagförslag som tydligt skiljer fond- och depåförsäkringar från traditionella livförsäkringar när det gäller vilka avgifter som får tas ut vid flytt och återköp. Det är därför mycket som talar för att ytterligare ändringar kommer att presenteras och genomföras under våren 2020. Vidare var det flera remissinstanser som påpekade behovet av en djupare utredning av den civilrättsliga flytträtten.

 

Sammanfattning

Det sker inte några ändringar rörande rätten som sådan att flytta försäkringskapital.Den lagstadgade flytträtten gäller fortfarande bara för försäkringar tecknade den 1 juli 2007 eller senare. Eventuella begränsningar i försäkringsbolagens villkor för rätten att flytta påverkas således inte av denna lagstiftning.

De ändringar som införts från 1 januari 2020 är därför effektiviseringar i skatterätten som förtydligar att det är möjligt att; 1) flytta kapital till befintlig försäkring, 2) flytta kapital från flera försäkringar samtidigt till en mottagande försäkring och 3) mottagande försäkring kan ha en annan försäkringstagare än den avgivande försäkringen men det måste fortsatt vara samma försäkrad.

Vidare har ytterligare begränsningar av möjligheten att ta ut avgifter för flytt införts.

 

Möjlighet att flytta kapital till befintlig försäkring

Det blir möjligt att flytta kapital till en befintlig försäkring. Kravet på att en försäkring ska nytecknas för att ta emot kapitalet upphävs således. Den befintliga försäkringen får dock inte ha en pågående utbetalning.

Det finns inte något lagstadgat krav på att flytten måste ske från en försäkring utan på- gående utbetalning. Det kommer därför enligt lag vara tillåtet att flytta från en försäkring med pågående utbetalning till en försäkring utan pågående utbetalning. Detta kan då sannolikt ske redan under de fem första årens utbetalning.

Viktigt att tänka på är dock att det är försäkringsbolagens villkor för flytt som ska tillämpas och om den lagstadgade flytträtten inte är tillämplig kan det innebära att flytt trots allt inte kan genomföras.

Eftersom det just är ändringar i skattelagstiftningen innebär de inte någon skyldighet för ett försäkringsbolag att ta emot ett försäkringskapital till en viss försäkring. Det är upp till mottagande försäkringsbolag att tillämpa sina egna tecknings- och flyttregler och kan i förekommande fall vägra ta emot ett försäkringskapital.

 

Möjlighet att flytta kapital från flera försäkringar vid samma tillfälle

Det införs formellt i lag att det är möjligt att samtidigt flytta kapital från flera försäkringar till en, även om detta redan varit den allmänt gällande uppfattning i praktisk hantering.

 

Möjlighet att ha en annan försäkringstagare på mottagande försäkring

Det skatterättsliga kravet på att det ska vara samma försäkringstagare på avgivande och mottagande försäkring tas bort. Kravet att det ska vara samma försäkrad kvarstår.

Det blir därför möjligt att flytta kapital från en tjänstepensionsförsäkring ägd av en före detta arbetsgivare till en pensionsförsäkring ägd av den försäkrade eller av dennes aktuella arbetsgivare. Detta innebär också att en tidigare arbetsgivare inte kommer att behöva med- verka till flytten genom att teckna en ny försäkring som ska ta emot flyttkapitalet.

Eftersom det just är ändringar i skattelagstiftningen innebär de inte att flytträtten utvidgas. En tidigare arbetsgivare som äger försäkringen måste därför fortfarande gå med på att flytta försäkringskapitalet. Ett alternativ är fortfarande att försäkringen överlåts från den tidigare arbetsgivaren till den försäkrade eller en ny arbetsgivare, innan en flytt genomförs.

 

Förändrade regler för försäkringsbolagens flyttavgifter

Försäkringsbolagets möjligheter att ta ut avgifter från kunder vid återköp eller flytt av försäkringskapital begränsas genom de nya reglerna.

Avgifterna får högst motsvara

 • ”Direkta kostnader för den administrativa hanteringen av återköpet eller överföring- en, beräknade för försäkringar av samma slag.” S.k. indirekta kostnader, t.ex. kostnader för att utveckla IT-stöd för flytt, kan som utgångspunkt inte åberopas som stöd för
 • ”Kvarstående anskaffningskostnader som är direkt hänförliga till den återköpta eller överförda försäkringen.” Avgift hänförligt till anskaffningskostnaden får dock inte tas ut när det har gått mer än tio år från

Under 2019 påbörjade Finansinspektionen en undersökning av försäkringsbolagens flytthantering och kostnader. Myndigheten har fått mandat att lämna föreskrifter samtidigt som regeringen har fått i uppdrag av riksdagen att utreda ifall det ska vara någon skillnad ifall flytten rör traditionellt förvaltad försäkring eller fond-/depåförsäkring.

Avgiftsreglerna tillämpas olika beroende på när försäkringen är tecknad:

 • Försäkring tecknad eller förnyad efter 1/1 2020
  • Fullt ut nya regler om begränsningar av flyttavgifterna
 • Försäkring tecknad efter 30/6 2007 och inte förnyad efter 1/1 2020
  • Nya regler avseende kvarvarande anskaffningskostnader
  • Gamla regler avseende administrationskostnaderna
 • Försäkring tecknad före 1/7 2007 och inte förnyad efter 1/1 2020
  • Fullt ut gamla regler om begränsningar av flyttavgifterna

 

2 december, 2019

Pressmeddelande 2019-12-02

MISLife 2.0 samt provisionsfil tillgänglig för alla aktörer från och med den 2 december 2019

S4I Standard for Insurance (S4I) ägs gemensamt av SFM Service AB och SFS (Svensk Försäkring Service AB). Bolaget bildades hösten 2016. S4I ska se till att etablera, utveckla och förvalta standarder för överföring av elektronisk försäkringsinformation mellan relevanta aktörer. Inom S4I har en ny version utvecklats av den standard som används inom pensions- och livförsäkringsområdet – MisLife 2.0. Bolaget har även utvecklat en gemensam standard för informationsutbyte gällande provisionsinformation. Arbetet har drivits i projekt och de framtagna standarderna gällande MisLife 2.0 och provisionsinformation kommer att vara tillgänglig för hela försäkringsmarknaden genom publicering på S4I:s hemsida per den 2 december 2019, www.s4i.se.

Det är nu mycket glädjande att kunna konstatera att samarbetet kring de nya standarderna har fungerat mycket bra under dessa år. Med en stor uppslutning av både försäkrings- och förmedlarbolag gör det möjligt för S4I att även framgent främja effektiv hantering av informationsflöden, säger Karin Lindblad, vd för S4I och Mats Galvenius, ordförande i S4I.

 

För ytterligare information kontakta:

Karin Lindblad 076-140 9536

28 augusti, 2019

Yrkesetiska riktlinjer

Detta är en ny version av SFM:s yrkesetiska riktlinjer.

Dessa har antagits av SFM:s styrelsen den 22 augusti 2019.

De har varit på remiss för kommentarer och ändringsförslag hos ett antal medlemsbolag.

I ljuset av att lag om försäkringsdistribution och omfattande föreskrifter nyligen trätt i kraft och tillämpningen av diverse regler på marknaden ännu inte satt sig har SFM valt att inte förändra den tidigare versionen allt för mycket. Revidering kan komma att ske även under 2020 och den föregås i sådant fall av ytterligare remissförfarande.

Läs riktlinjerna här >>

3 juni, 2019

Nytt ställningstagande om pensionsavdrag från Skatteverket

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande om möjligheten att få rätt till pensionsavdrag för en person som saknar pensionsrätt i sin anställning. Skatteverkets bedömning är att man ska anses helt sakna pensionsrätt i anställning om man under beskattningsåret endast har haft anställningar där det inte har tjänats in någon tjänstepension, vare sig under beskattningsåret eller tidigare. Läs hela Sak & Liv:s artikel här >>

1 mars, 2019

Information om SFM:s gruppförsäkring ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare perioden 2019-04-01 – 2020-03-31

Information om SFM:s gruppförsäkring ansvarsförsäkring 2019

Nedan finner ni en länk med information om SFM:s gruppförsäkring ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare.

Kort sammanfattning:

Vi ha förlängt ett år med QBE.

Skadeförsäkringsförmedling: Vi hoppades på en sänkning men det är ännu några osäkra skador som inte är reglerade och där omfattningen är oklar. Det har dock varit färre skador 2018 än tidigare år. Premie blir den samma som förra året, 15 995 kr per år. För de skadeförmedlare som har licens hos InsureSec senast 1 juni 2019 är premien 13 995 kr per år.

Livförsäkringsförmedling: Premien sänks med 2 500 kr från 19 750 SEK per år till 17 250 SEK per år. Vi hade hoppats på större sänkning då det varit mycket lite skador. Det råder dock fortfarande viss osäkerhet kring rättsläget för livförmedling då Högsta Domstolen först senare i år meddelar domar, bland annat i det sk Connectamålet, efter vinterns förhandsbesked från EU-domstolen.

Fortsättningen av informationer hittar du här >>

27 februari, 2019

Presentation av försäkringsutbildningar 2019 och 2020

Save the date – Lägg in i kalendern redan nu

 

Fredag den 22 mars
Presentation av försäkringsutbildningar 2019 och 2020

 

08.30 frukost serveras och ni får vår kurskatalog
09.00 evenemanget startar och vi avrundar omkring kl 10.00

Vi på SFM presenterar våra utbildningar 2019 och 2020 för er som arbetar med försäkringsdistribution.

Varmt välkommen!

 

Vi återkommer med följande;
– utförligare program,
– adress till lokalen i Stockholm city och
– hur du kan se på detta via länk om du inte kan komma dit.

Medverkande; SFM:s ordförande Gunnar Hökmark, vi på SFM som arbetar med utbildning och några av våra ämnesexperter.

Inbjudna; ledningspersoner, compliance, jurister, utbildningsansvariga, HR mfl hos förmedlarbolag, försäkringsbolag och andra inom försäkringsdistribution.
Alla medlemmar i SFM är inbjudna.

Du får även ta med dig en gäst och kan du själv inte komma så får du gärna skicka en kollega.

Kort om InsureEd och frukostmötet: 
SFM har utbildningar sedan några år på vår plattform InsureEd.
Vi presenterar nu nya utbildningar som passar er verksamhet och era behov under 2019 och 2020. Nu ökar vi satsningen med mer personal, fler externa lärare och ämnesexperter och fler kurser. Som branschorganisation ser vi som en av våra viktigaste uppgifter att ta fram de utbildningar branschen behöver.

Utbildningarna håller högsta kvalitet, administrationen skall gå lätt för er och priset för varje kurs skall vara anpassat så att kurserna går att använda även för de som har många anställda och som vill låta större personalgrupper använda våra kurser på InsureEd för att klara av kravet på minst 15 timmars utbildning per år.

Som ämnesexperter har vi bland annat erfarna jurister från försäkringsförmedlare, försäkringsbolag och från universitet.
Alla har arbetat många år med utbildningar som passar just försäkringsbranschen.

Vi har även verktyg och heltidssupport som gör uppföljningen lätt hos er internt. Alla som går kurserna kan var och en logga in med BankId.

Utbildningarna vänder sig främst till de som arbetar med försäkringsdistribution hos förmedlarbolag, försäkringsbolag, banker och andra.

Några utbildningar är större och i linje med de krav som ställs för licensiering/certifiering för liv eller sak hos InsureSec och andra utbildningar är kortare och i linje kraven för årliga kunskapsuppdateringen på InsureSec.

Utbildningen för kunskapsuppdateringen för liv och sak går SFM i god för att var och en i längd motsvarar minst de 15 timmar som Finansinspektionen kräver.

Vi har utbildningar även för andra som vill genomföra kravet på minst 15 timmars utbildning utan koppling till kunskapskrav på InsureSec eller för er som helt enkelt vill gå utbildningar, korta som långa, inom försäkring och finans.

Vi återkommer som sagt med mer detaljerat program, lanseringsdatum för vissa kurser, exakt adress för mötet och hur man kan deltaga på distans.

Varmt välkommen!

8 februari, 2019

Nyhetsbrev januari 2019

Här kan du ladda ner och läsa vårt nyhetsbrev för januari månad >>

28 november, 2018

Ny ordförande för Disciplinnämnden för försäkringsdistribution

Justitierådet Johnny Herre blir ordförande för Disciplinnämnden för försäkringsdistribution.

Läs mer >>

 

8 november, 2018

Nyhetsbrev Oktober 2018

Nu kan du ladda ner vårt nyhetsbrev för oktober månad här >>

24 oktober, 2018

Sidotillståndet upphör

Viktig information till försäkringsförmedlare som har tillstånd att driva sidoverksamhet enligt 2 kap 5§ 14 lagen om värdepappersmarknaden.

Sedan 1 oktober 2018 får inte investeringsrådgivning kring premiepension ske och efter den 1 januari 2019 behövs, för övrig investeringsrådgivning utanför försäkring, ett tillstånd att driva värdepappersrörelse eller att förmedlaren är anknutet ombud till ett värdepappersbolag.

Information från Finansinspektionen  >>

9 oktober, 2018

Nyhetsbrev September 2018

Ladda ner nyhetsbrevet här >>

21 september, 2018

Viktigt: Se på FI-forum om nya föreskrifterna

Slides från FI-forum om nya föreskrifterna

Viktigt att ta del av; Föredrag om de nya föreskrifterna – LÄNK se nedan
Innehåller bland annat följande områden i föreskrifterna:

 • kunskap och kompetens,
 • insikt och erfarenhet för ledningspersoner,
 • ersättningssystem,
 • information till kund och
 • dokumentation

FI -forum 2018-09-19: Nya föreskrifter om försäkringsdistribution

Nya föreskrifterna

Beslutspromemoria 

 

 

4 juni, 2018

Tjänstepensionen allt viktigare för den totalt utbetalda pensionen

Statistik från Svensk Försäkring visar att nästan en tredjedel av de totalt utbeltalda ålderspensionerna idag utgörs av tjänstepensioner och privata pensioner.

>>>>

 

 

25 maj, 2018

Viktiga förändringar för förmedlare pga GDPR

Läs mer här >>

18 maj, 2018

Årets Förmedlardisk 2017

I går efter vår föreningsstämma presenterades Årets Förmedlardiskar 2017. För 7:e året i rad vann Skandia liv-pokalen och för 2:a året i rad vann Dina Försäkringar sak-pokalen.

GRATTIS!

Liv
Skandia 33,2%
Movestic 14,1%
SEB 12,7%

Sak
Dina 33,3%
Moderna 18,8%
If 13,9%

 

 

9 maj, 2018

PM om vem som kan anses vara personuppgiftsansvarig mm

PM om personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde enligt GDPR försäkringsdistribution som SFM sett på marknaden >>

7 maj, 2018

Artikel i Risk & Försäkring

Sfm: FI ska inte föreskriva mer än vad som behövs

I propositionen om den svenska lagen om försäkringsdistribution finns en hel del nationella tillägg utöver direktivets innehåll, så kallad goldplating. Dessa har regeringen gjort utan stöd av utredningar och konsekvensbeskrivningar. Det skriver Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm, i sitt remissvar.

”Om många länder väljer att implementera EU-rätt på det här sättet får vi olika lagar om försäkringsdistribution och en trög och icke-fungerande inre marknad. Det är bland annat därför som det är viktigt att Fi inte reglerar ytterligare, utöver den svenska lagen, då det skulle leda till en allt för komplex eller icke-fungerande inre marknad, till exempel mellan nordiska länder”, skriver Sfm i sitt remissvar.

Sfm skriver vidare att ytterligare goldplating och ytterligare detaljer utöver lag endast ska föreskrivas om FI har dokumenterad, tydlig och aktuell tillsynserfarenhet eller annat underlag som visar att det förekommer problem i sådan utsträckning som måste åtgärdas genom än mer detaljer.

”Redan innehållet i lagförslaget, även utan ytterligare reglering i föreskrifter, försvårar och fördyrar verksamheten för försäkringsdistributörer vilket kan leda till färre rådgivningsmöten med högre kostnad för konsumenten samtidigt som konsumenterna har ett ökat behov av rådgivning såväl om skadeförsäkring, livförsäkring med eller utan långsiktigt sparande”, skriver Sfm.

Sfm anser i sitt remissvar att även en myndighet ska genomföra och uppvisa konsekvensbeskrivningar när föreskrifter författas.

”Vi ser att FI för dessa föreskrifter inte har utrett tillräckligt och inte heller genomfört eller visat de konsekvensbeskrivningar som krävs av en myndighet när den detaljreglerar en bransch på detta sätt. Fi ska därför inte föreskriva om mer än det som är absolut är visat att det behövs, oavsett om bemyndigande i vissa delar kan synas vara breda och öppna i lagen”, skriver Sfm.

4 maj, 2018

SFM:s dataskydds- och IT-policy

SFM:s dataskydds- och IT-policy
SFM har tagit fram en policy för implementering av GDPR för föreningens verksamhet.

Den hittar du här >>

25 april, 2018

Prop. till nya lagen om försäkringsdistribution

Regeringens proposition 2017/18:216 – En ny lag om försäkringsdistribution.

Under våren kommer SFM med svar på prop. till nya lagen om försäkringsdistribution.

Länk till själva propositionen 

 

 

10 april, 2018

Nyhetsbrev mars 2018

Här laddar du ner vårt nyhetsbrev för mars månad 2018 >>

19 mars, 2018

FI förtydligar om periodisk rapportering enligt penningtvättslagen

Förtydliganden om periodisk rapportering enligt penningtvättslagen >>

 

8 mars, 2018

Lagrådsremiss angående lag om försäkringsdistribution

Lagrådsremiss angående lag om försäkringsdistribution

Den 8 mars 2018 beslutade Regeringen om en lagrådsremiss för lag om försäkringsdistribution som skall implementera IDD i svensk rätt. Lagen träder i kraft 1 oktober 2018. Liksom tidigare lagförslag från i somras innehåller den svenska lagen en del regler som går längre än IDD. SFM analyserar nu lagrådsremissen och återkommer på hemsidan med en sammanfattning angående för förmedlare relevanta delar i lagen som skiljer sig från nu gällande lag om försäkringsförmedling. Utöver lagen kommer även föreskrifter från Finansinspektionen. Föreskrifterna går ut på remiss från Finansinspektionen den närmsta tiden och SFM ingår i en referensgrupp angående detta.

Till lagrådsremissen >>

Pressmeddelande från Regeringen >>