24 november, 2020

Frågor och svar – Medlemsstöd från SFM

Till stöd SFM lagt upp en sammanställning över frågor och svar med information till medlemmar i Medlemsportalen, bl.a. om övergångsreglerna mellan lag (2005:405) om försäkringsförmedling och lag (2018:1219) om försäkringsdistribution, gränsöverskridande och om årlig kostnadsredovisning för inom livförsäkring.

För mer information, läs här på inloggade sidor >>> 

 

2 december, 2019

Pressmeddelande 2019-12-02

MISLife 2.0 samt provisionsfil tillgänglig för alla aktörer från och med den 2 december 2019

S4I Standard for Insurance (S4I) ägs gemensamt av SFM Service AB och SFS (Svensk Försäkring Service AB). Bolaget bildades hösten 2016. S4I ska se till att etablera, utveckla och förvalta standarder för överföring av elektronisk försäkringsinformation mellan relevanta aktörer. Inom S4I har en ny version utvecklats av den standard som används inom pensions- och livförsäkringsområdet – MisLife 2.0. Bolaget har även utvecklat en gemensam standard för informationsutbyte gällande provisionsinformation. Arbetet har drivits i projekt och de framtagna standarderna gällande MisLife 2.0 och provisionsinformation kommer att vara tillgänglig för hela försäkringsmarknaden genom publicering på S4I:s hemsida per den 2 december 2019, www.s4i.se.

Det är nu mycket glädjande att kunna konstatera att samarbetet kring de nya standarderna har fungerat mycket bra under dessa år. Med en stor uppslutning av både försäkrings- och förmedlarbolag gör det möjligt för S4I att även framgent främja effektiv hantering av informationsflöden, säger Karin Lindblad, vd för S4I och Mats Galvenius, ordförande i S4I.

 

För ytterligare information kontakta:

Karin Lindblad 076-140 9536

3 juni, 2019

Nytt ställningstagande om pensionsavdrag från Skatteverket

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande om möjligheten att få rätt till pensionsavdrag för en person som saknar pensionsrätt i sin anställning. Skatteverkets bedömning är att man ska anses helt sakna pensionsrätt i anställning om man under beskattningsåret endast har haft anställningar där det inte har tjänats in någon tjänstepension, vare sig under beskattningsåret eller tidigare. Läs hela Sak & Liv:s artikel här >>

27 februari, 2019

Presentation av försäkringsutbildningar 2019 och 2020

Save the date – Lägg in i kalendern redan nu

 

Fredag den 22 mars
Presentation av försäkringsutbildningar 2019 och 2020

 

08.30 frukost serveras och ni får vår kurskatalog
09.00 evenemanget startar och vi avrundar omkring kl 10.00

Vi på SFM presenterar våra utbildningar 2019 och 2020 för er som arbetar med försäkringsdistribution.

Varmt välkommen!

 

Vi återkommer med följande;
– utförligare program,
– adress till lokalen i Stockholm city och
– hur du kan se på detta via länk om du inte kan komma dit.

Medverkande; SFM:s ordförande Gunnar Hökmark, vi på SFM som arbetar med utbildning och några av våra ämnesexperter.

Inbjudna; ledningspersoner, compliance, jurister, utbildningsansvariga, HR mfl hos förmedlarbolag, försäkringsbolag och andra inom försäkringsdistribution.
Alla medlemmar i SFM är inbjudna.

Du får även ta med dig en gäst och kan du själv inte komma så får du gärna skicka en kollega.

Kort om InsureEd och frukostmötet: 
SFM har utbildningar sedan några år på vår plattform InsureEd.
Vi presenterar nu nya utbildningar som passar er verksamhet och era behov under 2019 och 2020. Nu ökar vi satsningen med mer personal, fler externa lärare och ämnesexperter och fler kurser. Som branschorganisation ser vi som en av våra viktigaste uppgifter att ta fram de utbildningar branschen behöver.

Utbildningarna håller högsta kvalitet, administrationen skall gå lätt för er och priset för varje kurs skall vara anpassat så att kurserna går att använda även för de som har många anställda och som vill låta större personalgrupper använda våra kurser på InsureEd för att klara av kravet på minst 15 timmars utbildning per år.

Som ämnesexperter har vi bland annat erfarna jurister från försäkringsförmedlare, försäkringsbolag och från universitet.
Alla har arbetat många år med utbildningar som passar just försäkringsbranschen.

Vi har även verktyg och heltidssupport som gör uppföljningen lätt hos er internt. Alla som går kurserna kan var och en logga in med BankId.

Utbildningarna vänder sig främst till de som arbetar med försäkringsdistribution hos förmedlarbolag, försäkringsbolag, banker och andra.

Några utbildningar är större och i linje med de krav som ställs för licensiering/certifiering för liv eller sak hos InsureSec och andra utbildningar är kortare och i linje kraven för årliga kunskapsuppdateringen på InsureSec.

Utbildningen för kunskapsuppdateringen för liv och sak går SFM i god för att var och en i längd motsvarar minst de 15 timmar som Finansinspektionen kräver.

Vi har utbildningar även för andra som vill genomföra kravet på minst 15 timmars utbildning utan koppling till kunskapskrav på InsureSec eller för er som helt enkelt vill gå utbildningar, korta som långa, inom försäkring och finans.

Vi återkommer som sagt med mer detaljerat program, lanseringsdatum för vissa kurser, exakt adress för mötet och hur man kan deltaga på distans.

Varmt välkommen!

8 februari, 2019

Nyhetsbrev januari 2019

Här kan du ladda ner och läsa vårt nyhetsbrev för januari månad >>

28 november, 2018

Ny ordförande för Disciplinnämnden för försäkringsdistribution

Justitierådet Johnny Herre blir ordförande för Disciplinnämnden för försäkringsdistribution.

Läs mer >>

 

8 november, 2018

Nyhetsbrev Oktober 2018

Nu kan du ladda ner vårt nyhetsbrev för oktober månad här >>

24 oktober, 2018

Sidotillståndet upphör

Viktig information till försäkringsförmedlare som har tillstånd att driva sidoverksamhet enligt 2 kap 5§ 14 lagen om värdepappersmarknaden.

Sedan 1 oktober 2018 får inte investeringsrådgivning kring premiepension ske och efter den 1 januari 2019 behövs, för övrig investeringsrådgivning utanför försäkring, ett tillstånd att driva värdepappersrörelse eller att förmedlaren är anknutet ombud till ett värdepappersbolag.

Information från Finansinspektionen  >>

9 oktober, 2018

Nyhetsbrev September 2018

Ladda ner nyhetsbrevet här >>

18 maj, 2018

Årets Förmedlardisk 2017

I går efter vår föreningsstämma presenterades Årets Förmedlardiskar 2017. För 7:e året i rad vann Skandia liv-pokalen och för 2:a året i rad vann Dina Försäkringar sak-pokalen.

GRATTIS!

Liv
Skandia 33,2%
Movestic 14,1%
SEB 12,7%

Sak
Dina 33,3%
Moderna 18,8%
If 13,9%

 

 

7 maj, 2018

Artikel i Risk & Försäkring

Sfm: FI ska inte föreskriva mer än vad som behövs

I propositionen om den svenska lagen om försäkringsdistribution finns en hel del nationella tillägg utöver direktivets innehåll, så kallad goldplating. Dessa har regeringen gjort utan stöd av utredningar och konsekvensbeskrivningar. Det skriver Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm, i sitt remissvar.

”Om många länder väljer att implementera EU-rätt på det här sättet får vi olika lagar om försäkringsdistribution och en trög och icke-fungerande inre marknad. Det är bland annat därför som det är viktigt att Fi inte reglerar ytterligare, utöver den svenska lagen, då det skulle leda till en allt för komplex eller icke-fungerande inre marknad, till exempel mellan nordiska länder”, skriver Sfm i sitt remissvar.

Sfm skriver vidare att ytterligare goldplating och ytterligare detaljer utöver lag endast ska föreskrivas om FI har dokumenterad, tydlig och aktuell tillsynserfarenhet eller annat underlag som visar att det förekommer problem i sådan utsträckning som måste åtgärdas genom än mer detaljer.

”Redan innehållet i lagförslaget, även utan ytterligare reglering i föreskrifter, försvårar och fördyrar verksamheten för försäkringsdistributörer vilket kan leda till färre rådgivningsmöten med högre kostnad för konsumenten samtidigt som konsumenterna har ett ökat behov av rådgivning såväl om skadeförsäkring, livförsäkring med eller utan långsiktigt sparande”, skriver Sfm.

Sfm anser i sitt remissvar att även en myndighet ska genomföra och uppvisa konsekvensbeskrivningar när föreskrifter författas.

”Vi ser att FI för dessa föreskrifter inte har utrett tillräckligt och inte heller genomfört eller visat de konsekvensbeskrivningar som krävs av en myndighet när den detaljreglerar en bransch på detta sätt. Fi ska därför inte föreskriva om mer än det som är absolut är visat att det behövs, oavsett om bemyndigande i vissa delar kan synas vara breda och öppna i lagen”, skriver Sfm.

4 maj, 2018

SFM:s dataskydds- och IT-policy

SFM:s dataskydds- och IT-policy
SFM har tagit fram en policy för implementering av GDPR för föreningens verksamhet.

Den hittar du här >>

25 april, 2018

Prop. till nya lagen om försäkringsdistribution

Regeringens proposition 2017/18:216 – En ny lag om försäkringsdistribution.

Under våren kommer SFM med svar på prop. till nya lagen om försäkringsdistribution.

Länk till själva propositionen 

 

 

19 mars, 2018

FI förtydligar om periodisk rapportering enligt penningtvättslagen

Förtydliganden om periodisk rapportering enligt penningtvättslagen >>

 

8 mars, 2018

Lagrådsremiss angående lag om försäkringsdistribution

Lagrådsremiss angående lag om försäkringsdistribution

Den 8 mars 2018 beslutade Regeringen om en lagrådsremiss för lag om försäkringsdistribution som skall implementera IDD i svensk rätt. Lagen träder i kraft 1 oktober 2018. Liksom tidigare lagförslag från i somras innehåller den svenska lagen en del regler som går längre än IDD. SFM analyserar nu lagrådsremissen och återkommer på hemsidan med en sammanfattning angående för förmedlare relevanta delar i lagen som skiljer sig från nu gällande lag om försäkringsförmedling. Utöver lagen kommer även föreskrifter från Finansinspektionen. Föreskrifterna går ut på remiss från Finansinspektionen den närmsta tiden och SFM ingår i en referensgrupp angående detta.

Till lagrådsremissen >>

Pressmeddelande från Regeringen >>