Information med anledning av coronavirus
18 mars 2020

För försäkringsförmedlare.

 Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset riktar Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) följande information till försäkringsförmedlare.

Kundkontakter

Försäkringsförmedlare har, precis som alla medborgare, i dessa exceptionella tider med coro- navirus och risk för smittspridning ett ansvar för att smitta inte sprids i onödan. En försäkrings- förmedlare har samtidigt i sin yrkesroll ett ansvar gentemot sina kunder som är i behov av stöd och rådgivning avseende befintligt och utvidgat försäkringsskydd i enlighet med god försäk- ringsdistributionssed och omsorgsplikten. I detta läge bidrar försäkringsförmedlare med ett otroligt starkt kundvärde och gör skillnad.

Försäkringsförmedlare arbetar på olika sätt och har kontakt med andra personer i sitt yrke i va- rierande grad. Med anledning av risken för smittspridning i fråga om kundkontakter hänvisar SFM till de råd som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter ger fortlöpande.

SFM vill uppmärksamma försäkringsförmedlare att i möjligaste mån under rådande förhållan- den ta hjälp av telefon och andra tekniska hjälpmedel vid kundkontakter. Samlad information för företagare finns på Verksamt.se.

När det gäller frågan om användning av teknik i relation till myndigheter som till exempel Fi- nansinspektionen eller Skatteverket finns mer information nedan under rubriken ”Kontakter med myndigheter”.

Vid bedömning av hur man ska hantera olika kontakter i sin yrkesroll för närvarande anser SFM att försäkringsförmedlare måste ta ställning i varje enskilt fall utifrån följande aspekter, utan inbördes rangordning.

 • Försäkringsförmedlarens egen hälsa
 • Risken att smitta någon annan
 • Risken att själv bli smittad
 • Hur kundens intressen tillvaratas på bästa möjliga sätt inom ramen för lag och föreskrift Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på info@sfm.se

Svenska försäkringsförmedlares förening | Apelbergsgatan 36 | 111 37 Stockholm | Tel 08-545 215 40 | www.sfm.se

 

Kontakter med myndigheter

Vid kontakten med myndigheter angående möten, besök, frågor etc. bör försäkringsförmedla- ren stämma av med respektive myndighet om dess riktlinjer och policys; de kan skilja sig åt. Självklart har försäkringsförmedlaren också en medborgerlig plikt att inte sprida smitta i onö- dan samt därmed också att ta hänsyn till sin egen och andras hälsa; jämför bedömningspunk- ter under rubriken ”Kundkontakter”.

Finansinspektionen samlar information med anledning av Corona-smittan här: https://fi.se/sv/publicerat/coronaviruset/

Finansinspektionen kommer inte att påbörja några nya tillsynsundersökningar och att platsbe- sök, löpande tillsynsmöten och omfattande informationsinhämtningar ska skjutas på framtiden. Detta gäller till och med den 13 april.

Den som nyligen har besökt ett riskområde för coronavirussjukdomen covid-19 eller som har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, bör vara särskilt omdömesgill i sin roll som försäkringsförmedlare.

Information för försäkringsbranschen

 Den europeiska tillsynsmyndigheten för försäkringsbranschen, EIOPA, har kommunicerat ut 10 centrala punkter för den europeiska försäkringsmarknaden.

Business continuity

 1. It is particularly important that insurers are able to maintain the services to their clients. In this sense, insurance companies should be ready to implement the necessary measures to en- sure business
 2. In order to offer operational relief in reaction to coronavirus, national competent authorities (NCAs) should be flexible regarding the timing of supervisory reporting and public disclosure regarding end 2019. EIOPA will coordinate the specifics of the
 3. Furthermore, in the short term, EIOPA will limit its requests of information and the consultat- ions to the industry to essential elements needed to assess and monitor the impact of the current situation in the
 4. EIOPA is extending the deadline of the Holistic Impact Assessment for the 2020 Solvency II Review by two months, to 1 June 2020. In the coming days, EIOPA will communicate details on postponing additional reporting and information

 

Solvency and capital position

 1. Under Solvency II, EU insurance companies are required to hold sufficient eligible own funds on an on-going basis to cover their Solvency Capital Requirement. The risk-based Sol- vency Capital Requirement enables insurance undertakings to absorb significant losses and give confidence to policyholders and beneficiaries that payments will be made as they fall
 2. Furthermore, the Solvency II framework includes a ladder of supervisory intervention between the Solvency Capital Requirement and the Minimum Capital Requirement, which is the minimum level of security below which a company’s financial resources should not

This allows for flexibility in cases of extreme situations, including measures to extend the reco- very period of affected insurers, for example, as foreseen by Article 138 of the Solvency II                      Directive.

 1. Moreover, recent stress tests have shown that the sector is well capitalised and able to with- hold severe but plausible shocks to the
 2. The Solvency II framework also includes a number of tools that can be used to mitigate risks and impacts to the sector. EIOPA and the NCAs stand ready to implement these tools, if and when necessary, in a coordinated manner, to ensure that policyholders remain protected and financial stability is
 3. Nevertheless, insurance companies should take measures to preserve their capital position in balance with the protection of the insured, following prudent dividend and other distribution policies, including variable remuneration.
 4. Notwithstanding existing tools and powers, and together with national authorities and the other ESAs and the ESRB, EIOPA will continue to monitor the situation and will take or pro- pose to EU institutions any measure necessary in order to mitigate the impact of market vola- tility to the stability of the insurance sector in Europe and safeguard the protection of policyhol- ders.

SFM:s kansli och organisation

Under mars och april månad håller SFM ordinarie möten i styrelsen, Forum för sakförsäkring och Forum för livförsäkring. Dessa möten, samt övriga sammankomster, kommer att arrange- ras med hjälp av applikationen Microsoft Teams.

Vid frågor om dessa arrangemang, vänligen kontakta SFM på info@sfm.se.

Kansliet kan nås både via telefon och e-post tills vidare.

* * *

SFM följer utvecklingen och uppdaterar informationen när det är aktuellt.