Vägledning för motverkande av penningtvätt – möjlighet att påverka

SFM och sex andra branschorganisationer står bakom Simpt – Svenska institutet mot penningtvätt – som nu har publicerat nya och uppdaterade vägledningar för öppen konsultation. Fram till och med den 10 september 2021 är det öppet att lämna synpunkter på vägledningarna som nu publicerats, här kan du ta del av underlaget i dess helhet och hur man lämnar synpunkter här  länk >>> 

Tack vare SFM:s engagerade expertgrupp och arbetet med beredning inom Simpt:s organisation är det glädjande att vi nu kan publicera ytterligare utkast till vägledning för att underlätta för försäkringsförmedlares vardag i arbetet med kundkännedom och riskbedömning av kund. Utöver den vägledningen har viktig utveckling skett av de allmänna och branschgemensamma vägledningarna av bland annat Behandling av personuppgifter, Avsluta av affärsförbindelser och Verklig huvudman.

Den öppna konsultationen är en viktig del i arbetet med att ta fram vägledning. Vid den öppna konsultationen ges myndigheter och andra aktörer möjlighet att lämna synpunkter på utkasten till vägledning. Efter att synpunkterna har hanterats är utgångspunkten att vägledningen kan antas av Simpts styrgrupp, där bland annat SFM:s vd Karin Lindblad ingår. Den beslutade vägledningen publiceras på Simpts hemsida.

Kort fakta om vägledningarna: Simpt är ett branschsamarbete som syftar till att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Målet är att kodifiera och skapa branschpraxis samt att etablera god sed på området. Avsikten är att branschen ska beakta och kunna förlita sig på vägledningen. Vägledningen beskriver därför hur branschen tolkar och tillämpar penningtvättsregelverket i aktuella delar, men vägledningen ersätter inte lagar, föreskrifter och andra rättskällor. Dessa måste alltid beaktas och tillämpas i förekommande fall.

 

Kontakta Per Johan Gidlund, SFM:s jurist, för mer information eller om du har frågor.