Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) har fått möjlighet att lämna synpunkter med anledning av att EU-kommissionen den 24 sep 2020 presenterat en digital strategi för EU ”Digital Finance Package”[1]. I förslaget ingår en strategi som syftar till att ta till vara den digitala utvecklingen på finansmarknaden till förmån för konsumenter och företag samt en strategi för betalningar.[2] Strategin innehåller också två lagförslag; nya regler för kryptotillgångar och en ny förordning för att stärka finansmarknadens operationella motståndskraft (cybersäkerhet).

 

SFM är positiva till en digital utveckling inom EU och medlemsstaterna som leder till bättre situation för konsumenter i stort och för försäkringsförmedlarnas kunder specifikt. Försäkringsförmedlarbranschen och förmedlarna har under lång tid använt och utnyttjat teknik för att förbättra transaktionshastighet, rörlighet, effektivitet och spårbarhet. Teknik är således redan idag en integrerad del i en försäkringsförmedlares vardag men där den mänskliga kontakten och personliga servicen i rådgivning är viktig i värdekedjan.

 

I synpunkterna lyfter SFM även upp risker kopplade till den digitala strategin som bl.a. rör konsumentskyddet, utbyte av data samt vikten av ett tydligt och transparent regelverk för såväl traditionella som digitala aktörer på marknaden.

 

Läs mer här Digital Finance Package.

[1] Brussels, 24.9.2020 COM(2020) 591 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL

COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on a Digital Finance Strategy for the EU.

[2] ”A Digital Finance Strategy: towards a European financial data space – new ways of channelling funding to SMEs – better financial products for consumers”.