Regeringens förslag om att avgiften sänks vid återköp och flytt av individuella livförsäkringar som är fond- och depåförsäkringar har nu beslutats av riksdagen. Beslutet var väntat efter att SFM tog del av propositionen i höstas. De synpunkter som SFM lyft fram återges i delar av propositionen men i flera fall gör regeringen en annan bedömning.

Redan den 1 april 2021 börjar den nya lagen gälla och omfattar försäkringsavtal som har ingåtts från och med den 1 juli 2007.

Regelverket innebär att försäkringsföretag, vad gäller de berörda flyttbara försäkringarna, bara får ta ut avgift för den direkta kostnaden för administrationen av återköpet eller flytten till ett annat försäkringsföretag. Utestående anskaffningskostnader kommer inte att ingå och ett maxbelopp för flytten införs om 0,0127 prisbasbelopp, motsvarande cirka 600 kronor. För försäkringar med ett värde av ett prisbasbelopp, för närvarande 47 300 kronor, eller lägre får försäkringsföretaget inte ta ut någon flyttavgift.

  • SFM är alltjämt av uppfattningen att flytt endast är lämpligt efter att tillräckligt god analys av kundens krav och behov har genomförts. Vidare är SFM fortsatt orolig för hur nya kunder på marknaden, småföretagare t.ex., kommer att påverkas när rådgivningskostnaden kan komma att behöva hanteras initialt istället för över tid, kommenterar Karin Lindblad, vd SFM.

SFM:s remissvar i helhet hittar ni här>>> Länk

Karin Lindblad, vd SFM

Karin Lindblad, vd SFM

Presskontakt SFM, Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se