SFM ingår som medlem i den europeiska partnerorganisationen för försäkringsförmedlare, BIPAR. Genom BIPAR deltar SFM i dialogen med de europeiska lagstiftarna och får på ett tidigt stadium del av information om kommande regler. Frågor som varit aktuella på senare tid är regler om hållbarhet som kommer att påverka kundmötet 2022, men även såklart Covid-19. Eftersom SFM:s vd och jurist ingår i BIPAR Directors committee deltar SFM även i fördjupade dialoger om frågor som rör den inre marknaden där särskilt Covid-19 diskuterats.

  • Det är otroligt värdefullt att följa utvecklingen i exempelvis Tyskland, Frankrike och Storbritannien eftersom liknande frågor redan dykt upp, eller dyker upp och behöver hanteras, på den svenska marknaden, säger SFM:s vd Karin Lindblad.

Det har i olika sammanhang kommenterats att ett provisionsförbud, utöver det som redan finns i Sverige vid oberoende rådgivning, skulle vara aktuellt och inte sällan med Nederländerna som ett påstått gott exempel. Nyligen hade SFM:s jurist därför ett utbyte med en av de nationella organisationer som är medlem i Bipar, Adfiz, branschorganisationen för oberoende finansiella rådgivare i Nederländerna.

Per Johan Gidlund kommenterar utbytet: Marknaden i Nederländerna är exempelvis färgad av en annan historia med omfattande mis-selling skandaler inom unit linked och payment protection som vi inte sett i Sverige, trots det finns såklart saker att lära av varandra. Flertalet slutsatser togs upp, bland annat:

  • Provisionsförbudet på komplexa investeringsprodukter, inklusive försäkringsbaserade sådana, har varit i kraft sedan 2013.
  • På livförsäkringsmarknaden representerar självständiga rådgivare omkring 53 % av den totala rådgivarmarknaden.
  • Rådgivare med 1-5 anställda utgör omkring 77 % av totala antalet självständiga rådgivare.
  • Från 2012 minskade antalet finansiella rådgivare från 5858 till omkring 5200 stycken 2016 men med oförändrad marknadsandel.

Slutsatser som dragits är bland annat att finansiellt utsatta grupper eftersöker inte rådgivare längre, proaktiv rådgivning har i princip upphört och execution only, med tillhörande lägre kundskydd, har tagit större plats på marknaden. Detta får effekt bland annat att konsumenter och småföretagare är underförsäkrade vid sjukdom och att andelen långsiktigt sparande minskar. Slutsatsen från myndighetens utvärdering är att problemet med mis-selling har upphört men att kostnaden för rådgivning inte har minskat. I Sverige hade vi en lång och balanserad diskussion inför implementeringen av IDD och har nu på plats ett regelverk som bygger på transparens och kundernas fria val. Vi tar med oss från erfarenheterna i Nederländerna men ser inte att de utgör skäl för att förändra det fungerande systemet som vi har i Sverige.