Försäkringsförmedlarmarknaden befinner sig i en intensiv regleringsmiljö och takten är hög, och framför allt inom liv- och pensionsområdet. Ett av de mest aktuella regleringsarbeten som pågår inom EU-kommissionen just nu på liv och pensionsområdet är arbetet inom det som kallas ’Retail investment strategy’. En strategi för EU:s medlemsstater, med vilken avsikten är att individer inom EU bland annat ska åtnjuta ett tillräckligt skydd, samtidigt som dessa individer ska kunna dra nytta av den öppna inre marknaden med en mängd olika konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva finansiella produkter och tjänster, en viktig del inom kapitalmarknadsunionen.

Det mest aktuella rör som sagt konsumentskydd inom försäkringsbaserade investeringsprodukter, sk IBIP:s.  Med anledning av EU-kommissionens arbete, bad Eiopa, EU:s motsvarighet till Finansinspektionen, om ett yttrande från branschen kring vissa områden från Eiopa,. Eiopa sände med anledning av det ut 20 frågor inom fem områden och ska sedan själva lämna ett yttrande till EU-kommissionen senast den 30 april 2022.

Frågorna handlar om hur information till kund kan förbättras, hur säljprocesser kring behovsanalys och lämplighet kan förenklas, om det är möjligt att ta fram mindre komplicerade IBIP:s produkter, om möjligheterna att sälja IBIP:s i digitala kanaler, om intressekonflikter och frågor om harmoniseringar med MiFID.

Branschen gavs 30 dagar att lämna yttranden, vilket SFM gjorde via BIPAR, vår europeiska medlemsorganisation. Det resulterade i ett mycket omfattande remissvar till Eiopa efter flera möten med alla medlemsländer där SFM medverkade.

Bipars svar till Eiopa innehåller många viktiga synpunkter som SFM står bakom, bland annat följande;

– Nya regler; att det bara ska föreslås av EU-kommissionen om det är helt nödvändigt, att ändringar i regler innebär stora kostnader för marknaden – i synnerhet för mindre bolag – till exempel mindre försäkringsförmedlarbolag, att fokus borde snarare vara att existerande regelverk faktiskt implementeras ordentligt på marknaden, att Eiopa bör driva att EU-kommissionen ska göra konsekvensbedömningar innan eventuella ändringar IDD föreslås.

– Information till kund; Bipar stöder förstås att kostnader, bland annat ersättning till förmedlare, ska vara synliga för kunden men att för mycket detaljer exakt hur informationen ska se ut kan bli kontraproduktivt och i vissa fall bli vilseledande.

– Ersättningsmodeller; att det är viktigt att aktörer, även köparen av en försäkring, ska ha en valfrihet/i vissa fall kunna välja hur en förmedlare ska ersättas, att ersättning från försäkringsbolag i vissa modeller är nödvändiga och till nytta för kund bland annat om kund inte har råd att betala för rådgivning, det olämpliga att kunder skulle behöva vara hänvisade endast till förenklade säljmodeller som till exempel robotrådgivning som inte alltid kan ta höjd för kundens behov.

Vikten av mänsklig medverkan vid rådgivning; Bipar förstår att utveckling och digitala verktyg behövs, att många förmedlare i dag använder digitala verktyg som hjälpmedel i kundmötet, men att mänsklig medverkan i form av en professionell rådgivare inte alltid kan ersättas med robot.

-Dokumentation mm i digital form; ”digital by default” stöds, dvs att papper inte ska behöva vara det ”förhandsvalda”. Kunden ska dock alltid kunna få förhandsinformation och allt annat i pappersformat om så önskas.

Det omfattande remissvaret till Eiopa går att läsa mer om för inloggade medlemmar >>>

Nästa steg för SFM inom ramen för det som kallas ’Retail investment strategy’, är att analysera och lämna synpunkter, via BIPAR, på EU-kommissionen konsultation på reglering för utvidgning av passande- och lämplighetsbedömningen under IDD. Bland annat vill Eiopa ha synpunkter på förslaget om en ny del i lämplighetsbedömningen av konsumenten, där denna ska kunna få en personlig allokeringsstrategi av olika tillgångsslag, snarare än råd om enskilda investeringar.

Även denna remiss löper med knappt 30 dagars tid för yttranden och samordningen via Bipar blir därför återigen viktig att delta i för SFM, deadline 21 mars. Här är konsultationen i dess helhet >>>

  • Inom ramen för EU-kommissionens arbete är det viktigt för SFM som branschorganisation att vara aktiv för att möjliggöra en förståelse för försäkringsförmedlarbranschens förutsättningar i Sverige. Med korta tider för yttranden där hela EU ska bidra med synpunkter blir det tyvärr nödvändigt att prioritera vilka delar som är möjliga att yttra sig över. För SFM är det viktigt att lagstiftningsprocessen tar hänsyn till konkurrenskraft, konsumentskydd och kostnadseffektivitet. Tillsammans bidrar dessa delar till en sund marknad, säger vd Per Johan Gidlund, som också menar på att det är viktigt att små och medelstora företag (SME) inte drabbas oproportionerligt av ny lagstiftning.

Har du som medlem synpunkter eller funderingar är du välkommen att höra av dig till SFM, info@sfm.se

Per Johan Gidlund, vd SFM