SFM svarar på remiss Fi2020/ 01016/ FPM – saknar centrala delar i nulägesbeskrivning och konsekvensanalys

SFM lämnade igår den 11 maj, svar på Finansdepartementets promemoria– Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar (Fi2020/ 01016/ FPM). Avgifter vid flytt och återköp bygger på en struktur som möjliggör för individer och företag att få tillgång till en konkurrensutsatt och sund försäkringssparmarknad, högkvalitativa produkter och djup kompetens. Att avskaffa flyttavgifter för konsumenter på den svenska marknaden är givetvis i grunden positivt och kundvänligt, vilket SFM stödjer. Den stora brist i konsekvensanalysen av individers behov och tillgång till stöd är tyvärr anmärkningsvärd.

Försäkringsförmedlare står för omkring en fjärdedel av nyteckning av försäkring i här relevant avseende, en fjärdedel – valcentralerna inräknat. Det är obeskrivligt hur konsekvensanalysen förminskar den framtida direkta och indirekta effekten på försäkringsförmedlare och de försäkringsföretag som använder sig av kostnadseffektiv extern distribution. Nuvarande lagförslag är ett väsentligt ingrepp i den svenska försäkringsmarknaden. Promemorian, om den vinner bifall i riksdagen, är ett första steg till att cementera de starka aktörernas ställning på denna marknad och effektivt stänga ute nya konkurrenter – vilket gäller för försäkringsbolag, fondförvaltare och försäkringsförmedlare.

Hur ska individer som är nya på försäkringsmarknaden, konsumenter och småföretagare, få tillgång till kvalitativa produkter utan anskaffningskostnaden? Är det en fullständigt digitaliserad försäkringsmarknad som promemorian förutser uppstå över en natt? Även om det vore möjligt, är en uteslutande digital och automatiserad distribution önskvärd på pensionsmarknaden? Vill kunderna verkligen inte ha möjlighet att träffa en rådgivare? En marknad som uteslutande bygger på algoritmer, leder inte det till en koncentrationsrisk där minsta fel i det digitala flödet med lätthet skalas upp till en konsumentmässig katastrof? Frågorna får konstateras vara många, svaren i promemorian, är få.

Försäkringsförmedlarna har en nyckelroll på försäkringsmarknaden och bidrar i hög grad till en stark ökad konkurrens på försäkringsområdet. Nya aktörer har kunnat etablera sig och ta marknadsandelar på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Försäkringsförmedlarnas kunder ska känna sig trygga, vara nöjda och de ska få tillgång till försäkringar som erbjuds i konkurrens och därför till pressade priser. På så sätt tillför försäkringsförmedling kunder och samhällsekonomin ett stort värde. Promemorians förslag kommer effektivt att reducera detta värde för konsumenter och småföretagare.

Förslaget slår direkt mot försäkringsbolagens anskaffningskostnader utan någon form av avtrappning och utan att promemorian ens analyserat anskaffningskostnadens funktion i marknaden och dess betydelse för kunderna. Promemorian förringar effekten som lagförslaget kan få på tillgången till rådgivning, den snedvridna konkurrens som leder till att de stora blir större och de små blir färre och den erkänner inte individens behov av en friare flytträtt inom kollektivavtalsgrundad tjänstepension. Vi har en alltmer rörlig arbetsmarknad och det inkluderar även det kollektivavtalsgrundade området, vars individer får samma behov av en effektiv flytträtt som vid individuell tjänstepension.

Läs hela remissen här >>>

För ytterligare information kontakta Per Johan Gidlund, 073-662 7332