Det orange kuvertet landar snart i brevlådan hos svenskarna. Under våren kommer som alltid beskedet om den allmänna pensionen i form av ett orange kuvert. Även om just det orange kuvertet för många är välkänt så är frågorna många, komplexiteten stor och det individuella behovet av kunskap och lösningar för sparandet stort. 

Att frågorna är många bekräftas av SFM:s medlemmar som dagligen och under många års tid mött det individuella behovet av kunskap och rådgivning. Att behovet ser olika ut för pensionssparandet belyses också av SFM:s medlemmar som deltagit i en undersökning i samband med årets orange kuvert. Det som är tydligt är att frågorna är många och intresset stort, konstaterar SFM:s vd, Karin Lindblad.

Lindblad beskriver vidare att SFM har gjort en genomgång i de underlag som i olika former presenterats för allmänheten och makthavare, och vi kan dra slutsatsen att den röda tråd som identifieras är att det individuella behovet kan se väldigt olika ut, att kunskap och förutsättningar varierar bland kunder och undersökningar, men att kvalificerade rådgivare såsom SFM:s medlemmar är en aktör som står redo att guida och skapa värden. SFM vill även uppmärksamma allmänheten om att Pensionsmyndigheten i samband med utskicken av kuverten, varnar för oseriösa aktörer och bedragare: Läs mer här.

 

Kunskap om den egna pensionen

Frågan om den framtida pensionen oroar och undersökningar och statistik visar på att kunskapen brister och skiljer sig åt kring den framtida pension.

I en undersökning genomförd av Sifo på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna 2019 framgår att många svenskar saknar kunskap om både pensionssystemet och den egna pensionen. Sju av tio uppger att de har liten eller ingen kunskap alls om pensionssystemet och hur det fungerar. Drygt hälften tar del av vad de själva beräknas få i pension, genom t.ex. minpension.se. Enligt undersökningen oroar sig var tredje person för sin ekonomi som pensionär (Swedbank, 2019-02-05).

Företagarnas undersökning visar att landets företagare inte heller anser sig ha särskilt god kunskap om de egna pensionsvillkoren. Hälften anser sig ha dålig eller obefintlig kunskap. Endast en av tio företagare anser sig ha mycket god kunskap. (Företagarpensioner, Företagarna, mars 2020)

I rapporter från Finansinspektionen framgår att många konsumenter saknar grundläggande kunskaper och räknefärdigheter men att kunskapen ökat på senaste tiden. När mätningarna genomfördes 2017 visade den att mer än en femtedel, 22 procent, förstår inte vad ränta innebär, 39 procent förstår inte förhållande mellan ränta och inflation och 31 procent har inte baskunskaper om aktier och aktiefonder. I den senaste undersökningen för 2020 kommenteras att den fråga som fortsatt är problematisk för många är den om riskspridning.(Hushållens finansiella förmåga, 2018 samt Hushållens ekonomi och finansiella förmåga, 2020 ). Samtidigt visar en färsk rapport från Collectum att hela 39 procent av konsumenter vänder sig helst till familj och vänner för råd när de ska fatta ekonomiska beslut. (Collectum, Familj och vänner viktigaste ekonomiska rådgivarna, 2021).

En majoritet, fyra av fem, av SFM:s medlemmars kunder ställer frågor i samband med att det orange kuvertet dimper ner i brevlådan. Frågorna är många i alla ålderskategorier där en av de vanligaste frågorna är hur pensionsuttaget ska planeras och hur stor pensionen kommer att bli.

Att ha tillgång till mer kunskap och råd om sitt pensionssparande under hela sitt arbetsliv, som idag blir alltmer rörligt, skapar förutsättningar för ett mer aktivt sparande som passar det individuella behovet genom hela livet och de val man gör under hand, kommenterar SFM:s Vd Karin Lindblad.

 

Det privata sparandet

Det privata sparandet är många gånger en mycket viktig del av den framtida pensionen och en ekonomisk trygghet genom hela livet. Även här visar statistik och undersökningar att det finns brister i sparandet och att det individuella behovet av kunskap ser olika ut.

I tidigare nämnd rapport från Finansinspektionen framgår att 24 procent av hushållen saknar ett långsiktigt sparande. 30 procent av hushållen i Finansinspektionens enkät har 1 miljon eller mer i årsinkomst, det framgår inte av rapporten hur långsiktigt sparande definieras för de svarandena. Samtidigt visar en undersökning från 2020 genomförd av Sifo på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna, att hälften av de över 55 år oroar sig för att pensionen inte ska räcka. (Swedbank 2020-12-07). I en undersökning av Sifo på uppdrag av Collectum framgår istället att 11 procent är mycket lugna när de tänker på sin framtida ekonomiska situation som pensionär samt att 55 procent är ganska lugna.

Folksam visar i en annan rapport att hälften av svenskarna skulle behöva spara privat till pensionen och lyfter fram att det är dags att införa statlig stimulans för privat pensionssparande (Folksam, S40587 20-11).

Även företagare har låg kännedom om möjligheten att sätta av delar av lönesumman i en företagsägd pensionsförsäkring. Samtidigt skiljer sig nivåerna på sparande mycket åt. De som trots allt sparar i sådana försäkringar har ofta något låga avsättningar samtidigt som en del företagare sätter av en relativt ansenlig summa. Skillnaderna är mycket stor men det privata sparandet verkar vara den vanligaste sparformen för företagare. Två av tre företagare sparar privat i bank, fonder eller aktier och lika många uppger att de äger sin bostad och/eller amorterar på bostadslånen som en del i sitt pensionssparande. Var tredje företagare uppger också att de sparar i en privat pensionsförsäkring. (Företagarpensioner, Företagarna, mars 2020)

Enligt en medlemsundersökning från SFM har nio av tio kunder till SFM:s medlemmar ett långsiktigt sparande utöver tjänstepension och allmän pension.

 

Försäkringsförmedlare bidrar till kund- och samhällsnyttan

SFM representerar majoriteten av Sveriges försäkringsförmedlare, en grupp som kanske inte är kända för konsumenter och egenföretagare som annat än just rådgivare. Som rådgivare inom försäkring och placering av finansiella instrument inom försäkring bidrar försäkringsförmedlare med flera värden till både kund- och samhällsnyttan.

Sedan 1 januari 1990 har SFM:s medlemmar varit reglerade, med lagkrav på omfattande yrkeskvalifikationer och om uppförande mot kund. SFM:s medlemmar tillför värde till sina kunder på flera plan, där en central del är att rådgivningen utförs av kunskapscertifierade rådgivare som tar hänsyn till kundens individuella egenskaper och behov utifrån kundens kunskap, ekonomi och livssituation i övrigt.

Att behovet av rådgivning är väldigt individuellt stärks av den undersökning som SFM gjorde bland sina medlemmar. Alla behöver inte rådgivning men många behöver det och behovet av rådgivning, samt metod för rådgivning, är högst individuellt utifrån företagskunden och konsumenten.

SFM:s medlemmar har en bred kunskap kring frågor som rör pensionssparande och försäkringsförmedlarbranschen har ett högt förtroende bland sina kunder. I svenskt kvalitetsindex (SKI 2020) är det tydligt att försäkringsförmedlarbranschen återigen ökar i kundnöjdhet. Rapporten lyfter relationen mellan kundnöjdhet och hållbarhet liksom information och tillgänglighet som viktiga faktorer. Rapporten visar även att företag som är kunder via förmedlare generellt är mer nöjda än de som har en direktrelation med ett försäkringsbolag.

Konsumenters kunskap om privatekonomi i det bredare samhällsperspektivet är helt centralt och där står SFM bakom ”Gilla din ekonomi” som operativt samordnas av Finansinspektionen för att öka kunskapen om privatekonomi.

Det individuella värdet av en pensionslösning och tillgång till kunskap och rådgivare skapar inte bara möjlighet till mervärde för den enskilde utan även för samhället i stort där större möjligheter till val på en konkurrensutsatt marknad, skapar förutsättningar för både kund- och samhällsnytta, kommenterar vd Karin Lindblad i samband med att det orange kuvertet just nu skickas ut.

 

Karin Lindblad, vd SFM

Karin Lindblad, vd SFM

Presskontakt SFM, Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se