Europeiska kommissionen har lanserat den nya konsumentagendan med prioriteringar för konsumenter i EU 2020- 2025. Den nya agendan tar ett helhetsgrepp kring konsumenter via olika sektorer och målet är att säkerställa konsumentskydd vid genomförande av annan EU-politik. EU- kommissionen prioriterar i agendan en grön övergång, digitaliseringen, efterlevnad av konsumenträttigheter och särskilda behov hos utsatta konsumenter.

Den pågående pandemin har påverkat konsumenter på många områden och det betonar den kritiska betydelsen av ett högt konsumentskydd och ett nära samarbete mellan myndigheter i EU menar EU-kommissionen. Den nya konsumentagendan återspeglar behovet av att ta hänsyn till konsumentskyddet vid utformningen och genomförandet av andra politikområden och aktiviteter.

SFM sätter ett stort värde i ett starkt konsumentskydd inom försäkringsförmedlarbranschen som bygger på transparens och valfrihet. SFM följer EU- kommissionens arbete för att fortsätta bidra till ett starkt konsumentskydd, en god konkurrens och en hög kvalité inom branschen säger Karin Lindblad, vd SFM.

 

Nedan några fokusområden för den finansiella sektorn inom ramen för den nya konsumentagendan:

Digitala plattformar – Kommissionen kommer att lägga fram en lag om digitala marknader som kombinerar förhandsreglering av digitala plattformar som har portvaktens egenskaper med en ram för marknadsundersökningar för att undersöka digitala marknader som är benägna att marknadsmisslyckanden.

Online- offline – Konsumenter bör skyddas på en jämförbar nivå online eftersom de är offline. Kommissionen strävar efter att ta itu med kommersiella online-metoder som försummar konsumenternas rätt att göra ett välgrundat val, missbruka deras beteendeförmåga eller snedvrida deras beslutsprocesser.

Digital Services Act- onlineförmedlare– Kommissionens kommande förslag till en Digital Services Act (DSA) syftar till att definiera nya och utökade ansvarsområden och stärka ansvaret för onlineförmedlare och plattformar.

Artificiell Intelligens ­­– Kommissionen arbetar med ett förslag för att garantera konsumenternas intressen och grundläggande rättigheter gällande krav på artificiell intelligens (AI).

Krypotillgångar ­­–  Kommissionen vill ta itu med frågor för att säkerställa konsumentskydd vid betalningar utöver förslagen om digital motståndskraft och om kryptotillgångar.

Hållbara produkter  ­­– Kommissionen syftar till att säkerställa att hållbara produkter är tillgängliga för konsumenter på EU-marknaden och att konsumenterna har bättre information för att kunna göra ett välgrundat val.

Miljömärke ­­– EU: s miljömärke kommer att utvidgas till att omfatta finansiella detaljhandelsprodukter i linje med handlingsplanen för hållbar ekonomi 2018 som gör det möjligt för konsumenter att förlita sig på en pålitlig och trovärdig etikett när de investerar i gröna finansiella produkter.

Hållbar företagsstyrning ­­– Kommissionen planerar att samarbeta med ekonomiska aktörer för att uppmuntra sina åtaganden att publicera företagets miljöpåverkan, förbättra deras hållbarhet och minska miljöpåverkan. Kommissionen planerar också att lägga fram ett lagstiftningsinitiativ om hållbar företagsstyrning 2021 för att främja långsiktigt hållbart och ansvarsfullt företagsbeteende.

Covid och sårbarhet  ­­–  När det gäller ekonomiska sårbarheter, som förvärras av COVID-19-krisen, kommer kommissionen från och med 2021 att öka finansieringen för åtgärder som förbättrar tillgängligheten och kvaliteten på skuldrådgivningstjänster i medlemsstaterna. Kommissionen kommer från och med 2021 att stödja initiativ som ger lokal rådgivning till konsumenter som inte har tillgång till support eller information – online och offline.

Den agenda som EU-kommissionen presenterat visar på vikten av att regelverk för marknadsaktörer är teknikneutrala för att säkerställa ett enhetligt och fullgott konsumentskydd, där GDPR och IDD är goda exempel. SFM kommer att, som vid övrig regelutveckling, fortsatt arbeta för att försäkringsförmedlare i Sverige får bättre regler utan att det för den skull ska innebära fler regler, kommenterar SFM:s jurist Per Johan Gidlund.

 

Läs mer om EU:s nya agenda för konsumenter 2020-2025 här:

Consumer Agenda Factsheet;

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer_agenda_-_factsheet_-_en.pdf

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL New Consumer Agenda– Strengthening consumer resilience for sustainable recovery; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0696&from=EN

För frågor om agendan för konsumenter kontakta gärna SFM:s jurist Per Johan Gidlund, per-johan.gidlund@sfm.se, 073-6627332