SFM i remissvar om utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar.

  • SFM är positiv till åtgärder som leder till en klok flytträttsmarknad i balans mellan kundskydd och fria marknadsförutsättningar för aktörer. En marknad i konkurrens bidrar till bättre tjänster, bättre produkter och lägre priser för konsumenter och andra kunder. SFM är och har varit positiva till att reglerna ses över för att flytträtten ska bli mer effektiv, så länge konsumentskyddet står i fokus. Flytträtten är positiv för kunden när flytten är lämplig utifrån kundens krav och behov, säger vd Karin Lindblad i samband med att SFM lämnat in sitt remissvar till Finansdepartementet gällande utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar.

Långsiktiga konsekvenser med förslaget oroar SFM och hur en retroaktiv lagstiftning påverkar konsument och kundskyddet.

  • Reglerna om flytt kan inte betraktas isolerat utan hänsyn måste tas till ramverket för konsumentskydd. Det är därför helt centralt att befintliga ramverk för försäkringsdistribution upprätthålls, bland annat vad gäller krav och behovsbedömningen av konsumenten, säger SFM:s jurist Per Johan Gidlund som också beklagar att promemorian inte lyfter fram det värdefulla i att reglerna om kundens krav och behov, är en flexibel reglering som syftar till att ge kunderna en hög lägstanivå av skydd när kunden inte träffar en rådgivare. Det är av väldigt stor vikt att retroaktiv lagstiftning, nu och framgent, föregås av en noggrann analys av de konsekvenser som en retroaktiv verkan kan medföra, avslutar Per Johan Gidlund.

Läs hela SFM:s remissvar här till  En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar (Fi2021/01980) i länk; En utvidgad flytträtt – Svenska försäkringsförmedlares förening

I samband med att nya regler för avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar trädde i kraft tidigare i år har SFM tagit fram en ”Flyttguide” som riktar sig till konsument med tips och råd om vad man bör fundera kring vid tankar om flytt av pensionskapital. ”Flyttguiden” går att ta del av här samt på SFM:s Konsumentyta där mer information- och kunskapsutbyte sker för att stärka konsument och höja kunskapen.

Karin Lindblad, vd SFM

Karin Lindblad, vd SFM

Per Johan Gidlund, jurist SFM

Per Johan Gidlund, jurist SFM

Presskontakt: Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se